Audio

diē duodētrīcēsimō mēnsis Decembris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē duodētrīcēsimō mēnsis Decembris
/

Vastātiō Nasburgēnsis

Diē nātālī Christī, Nasburgī in Tennēsiā cīvitāte domuncula autocīnētica reperta est unde vox ēlectronicē ēmissa monēbāt ut omnēs aufugerent; deinde post quartam hōrae partem raeda sē dīrūpit et partem mediae urbis vastāvit.  Vehiculum statūtum erat iuxtā aedificium ubi societas tēlephōnica ordinatra et systēmata ēlectronica condidit; impetū factō nōnnullīs cīvitātibus sublāta est facultas tēlephōnica.  Auctor illīus sceleris putātur fuisse Antōnius Warner, senex Nasburgēnsis rērum ēlectronicārum perītus, quī etiam fertur in illā domunculā autocīnēticā dīruptā periisse.

Mons Cilavēa ignem eructat

Terrā mōtā, Cilavēa, quī mōns in magnā īnsulā Hāvāiānā sītus fertur domus esse Pēlēs deae montibus ignivomīs praepositae, flāmmās, vapōrem, fūmum septem diēs eructat.  Lacus saxōrum liquefactōrum in crātēre crēscit, et sulphur ardēnsque massa trīginta pedēs in caelum ēffunduntur.  Magistrātūs monent nē quis montī appropinquet.

Zoom societas cēnsōria

Pūblicī accūsātōrēs Americānī dīcunt Zoom societātem, quae per rete ūniversāle facultātem colloquendī venditat, dēnuō cum Sīnēnsibus cōnspīrāre.  Nam Xinjiang Jin, mercēde ab illā societāte conductus, colloquia prīvāta spectābat, ut hominēs deprehenderet extrā Sīnās sītōs et dē rēbus politicīs et religiōne contrā Sīnēnsium tyrannidis voluntātem colloquentēs, quōrum nōmina dētulit Sīnēnsibus.  Jin etiam colloquia Americānōrum cīvium Sīnicae tyrannidī oppositōrum mōre censōriō cohibuit.  Magistrātūs Americānī anteā suspectam habēbant Zoom, propter inopiam secūritātis necnōn vim auctōritātis Sīnēnsium, quae tanta est ut Anna Pelōsī, princeps inferiōris senātūs camerae,  dīxerit Zoom esse societātem Sīnicam.

Trāmen prope Bellinghamiam exorbitat

Prope Bellinghamiam, ad pāgum Custer dictum, trāmen ferriviārium petroleō onerātum exorbitāvit atque exarsit.  Flammae restinctae dēnuō excanduērunt, quae aliquot diēs probibuērunt nē alia trāmina orbitīs ūterentur.  Incertum est, utrum id cāsū an consultō factum sit.  Nam mēnse Novembrī duae fēminae Bellinghamēnsēs, Samantha Brooks et Ellen Reiche, reae factae sunt terrōris prōmōvendae, cum dēprehēnsae essent ad orbitās ferriviāriās, quas ideō turbābant ut trāmina exorbitārent, sed cautiōne pecūniāriā oblātā illae sunt inter mōrās iūdiciī vinculīs līberae.

Reginaldus Foster diem obiit

Diē Christī natālīciō, Pater Reginaldus Foster Milvauciēnsis, inter optimōs Latīnistās numerātus, dē vītā dēcessit.  Rōmae, ubi in cīvitāte Vāticānā verba Pontificis Maximī in sermōnem Latīnum ferē quādrāgintā annōs interpretātus est, etiam multōs annōs scholās aestīvās docuit grātuītō.  Quibus in scholīs Foster fertur permultōs discipulōs nōn sōlum litterīs sed etiam studiō litterārum imbuisse.  Librum ēdidit, Ossa Latīnitātis Sōla īnscrīptum, et cum aliīs Lexicon Recentis Latīnitātis dīvulgāvit.  Vixit annos ūnum et octōginta.