Aside

Servandi sunt Nuntii Latini Finnici

Hortamur ut lectores auditoresque, quibus cordi est sermo et Romanorum et totius Litterarum Reipublicæ, hunc nuntium ac supplicem libellum legant de Nuntiis Latinis Radiophoniæ Finnicæ Generalis (YLE), qui fere triginta annos tam diligenter quam eleganter editi sunt sed in periculum modo venerunt:

https://fiecnet.blogspot.com/2017/11/petition-to-save-nuntii-latini.html

Audio

Diē 8º mēnsis Decembris

Diē 8º mēnsis Decembris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:39
 
1X
 

Britannī assassīniī reī

Duo Britannī, Naa’imur Zakarijah Rahman Londoniēnsis et Mohammed Aquib Imran Birminghamiēnsis, diē Mercūriī accūsātī sunt assassīniī affectātī.  Conjūrātī feruntur voluisse in ædēs Therēsæ Mājæ, ministræ prīmāriæ Britannōrum, māteriā displōsīvā perfodere atque inter tumultum Mājam ipsam pugiōnibus occīdere.

Americānī Hierosolyma agnōscunt

Absolvit Donaldus Trump diē Mercuriī id, quod sæculō vīcēsimō cēnsuerat Senātus et prōmīserant Guillelmus Clinton et Georgius Bush et Barācus Ōbāma, vidēlicet ut Hierosolyma agnōscerētur ūna urbs indīvīsa ac caput totīus Isrāēlis.  Nam præsēs Americānus ēdīxit sedem legātiōnis ad Isrāēlītās missæ, nunc Vernicollī sitam, Hierosolyma mōtum īrī.  Benjamin Netanjāhu, summus magistrātus Isrāēlītārum, grātiās ēgit Præsidī Americānōrum et prōmīsit suōs semper actūrum, ut lībertas et tolerantia religiōnum, et Jūdæōrum et Christiānōrum et Mahometānōrum, conservārentur.  Recep Tayyip Erdoğan, præsēs Turcārum, minātus est sē lēgātōs suōs revocātūrum tam ab Isrāel quam ab Americā; Sȳrōrum lēgātī dīxērunt cōnsīlium Americānum esse culmen scelerum, quibus Palæstīna occupārētur et Palæstīnī dispellerentur.  Manuel Hassassian, lēgātus Palæstīnōrum ad Britannōs, diurnāriīs Britannicīs dīxit præsidem Americānum bellum indicāsse in Orientem et in deciēs quīntiēs mīliēs centēna mīlia Mahometānōrum et mīliēs centēna mīlia Christiānōrum quī nollent templa sacrāriaque in diciōnem Jūdæōrum venīre.

Russī certāminibus Olympiīs exclūsī

Russīs, apud quōs annō bis millēsimō quartō decimō lūdī Olympiī erant celebrātī, nōn licēbit annō proximō in Corēā Merīdiōnālī certāre.  Nullī āthlētæ Russī aderunt, nec vexillum Russōrum in ullīs cærimōniīs ostendētur, neque hymnus patrius Russōrum audiētur, nec licēbit magistrātibus Russīs certāmina spectāre.  Sī quis āthlēta Russicus impetrāverit ut sibi liceat tamquam hominī prīvātō certāre, tunicam geret nullīus reīpūblicæ, neque ulla victōria Russīs adscrībētur.  Russī enim culpantur propter abūsum medicāmentōrum, quibus āthlētæ citius, altius, fortius, quam sinit natūra, certāre possint.

Bellinghamia abundat cervesiā

Novum brācīnum, sīve taberna ubi cervesia parātur, diē Jōvis cœpit zȳthum apud Bellinghamēnsēs vendere.  Melvin Brewing, societas braxatōria Viomingāna, apud Vasintōniēnsēs prīmum quattuor genera cervesiæ, mox plūra faciet et vendet; quī poterint ostendere sē nartīs dē Baker monte dēscendisse, eōdem diē in brācīnō Melviniānō bibent pretiō quinque dollārīs dēminūtō.  Bellinghamia, quamvis urbs nōn multīs sit nōta, nihilōminus inter hominēs cervesiārum cognōscentēs jam est præclāra propter numerum et dīversitātem brācīnōrum, inter quæ numerantur Aslan et Boundary Bay et Chuckanut et Kulshan et Stones Throw et Wander: nam Bellinghamēnsēs solēbant in brācīnīs cēnāre etiam antequam tālis ratiō bibendī (sīve vīvendī) cœpit in pretiō habērī.

Quibus dictīs grātiās auditōribus agimus.  Mox nōs incipiēmus fēriās agere hiemālēs, quārē nunc exoptāmus ut vōs fēlīcitāte et pāce et amōre fruāminī atque in proximum annum valeātis.

Audio

Kalendis Decembribus

Kalendis Decembribus
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:14
 
1X
 

Merkel cum Sociālistīs agit

Suffrāgiīs mēnse Septembrī lātīs, Germānī magistrātibus adhuc carent.  Cum nulla factiō plāne dominārētur sed majōrēs partēs essent dēminūtæ, trēs, vidēlicet factiō Christiāna Populārisque, ad quam pertinet Angela Merkel ipsa, et Populāris Lībera et Viridis, inter sē agēbant dē auctōritāte honōribusque partiendīs.  Nunc vērō incipiunt Christiānī Populārēsque cum Sociālistīs, quōrum dux est Martīnus Schulz, agere dē vīribus conjungendīs.

Mugābē homō prīvātus

Robertus Mugābē, quī usque ad hunc mēnsem Zimbabuæ præfuerat, ā mīlitibus comprehēnsus usque ad diem Martis recusāvit quōminus magistrātum dēpōneret.  Exercitus enim et senātōrēs ægrē ferēbant, quod Mugābē vidēbātur Grātiam uxōrem ideō ad honōrēs prōmōvēre ut sibi fieret successōrī et Zimbabuēnsibus tyrannæ.  Diē Martis munere sē abdicāvit, cum impetrāvisset sibi et præmium, quod ad centiēs centēna mīlia dollarōrum valet, et salārium singulīs mēnsibus sibi pūblicō impēnsō solvendum et, quod maximī momentī erat, lēgem oblīviōnis, nē ante actārum rērum accūsārētur.  Mugābē, annōs nōnāgintā et trēs nātus, ætāte prōvectissimus est omnium principum et magistrātuum quī nostrō sæculō auctōritātem exercent, et Zimbabuam moderātus est annōs trīgintā et septem.

Saudiānī nōbilēs comprehēnsī

In Arabiā Saudiānā, nōnnullī principēs, nōbilēs, magnātēs dōnōrum acceptōrum accūsātī et comprehēnsī sunt ā Mahometō bin Salman principe, quī proximus fertur ad rēgiam auctōritātem accessūrus.  Prō magnā pecūniā nōnnullī jam libertāte fruuntur, ut Mutaib bin Abdullah, pristinī rēgis fīlius, quī mīliardum sīve deciēs mīliēs centēna mīlia dollarōrum solvit ut crīmine purgārētur.  Bandar bin Sultan princeps, quī annō bis millēsimō prīmō cōnfessus est magnam pecūniam esse dōnīs ad dīvitēs potius quam ad bonum commūne et pūblicum dīversam, etiam inter comprehēnsōs numerātur.

Dē Vasintōniēnsium vīnīs spūmantibus

Mēnsibus hiemālibus appropinquantibus gaudent mercātōrēs spūmantium vīnōrum in Vasintōniā, ubi vīneæ nunc quasi aureā ætāte fruuntur.  Nam ā līneā æquinoctiālī distat Bellinghamia fere tot gradūs quot Campānia Gallōrum, sed diēbus æstīvīs sōl calidior apud nōs ūvās fovet, et noctibus lūna frīgidior eās amplectitur, quibus cælestibus auxiliīs fructus ad plēnam mātūritātem pervenīre potest cūjus acidulus sapor conservātur.  Etiam iīsdem generibus ūvārum et modō fermentātiōnis ūtuntur Vasintōniēnses ac Campāniēnses, sed vīnum Vasintōniānum dīmidiō vēnit.

Audio

Diē 3º mēnsis Novembris

Diē 3º mēnsis Novembris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:12
 
1X
 

Latrōnēs in Sȳriā ad fīnem perdūcuntur

Exercitus Sȳrōrum refert latrōnēs, quī sēsē ISIS vocant, dē mājōribus prōpugnāculīs Sȳriīs esse dēbellātōs. In Deir al-Zour, ultimam urbem quæ sub diciōne latrōnum subjecta manēbat, nunc ā Sȳrīs, Russīs, Persīs sociātīs est pax imposita. Ex utrāque parte, tam in Sȳriā quam in Babylōniā, hostēs hūmānī generis nunc cohibentur, comprimuntur, dēbellantur.

Nova præsēs Catalaunōrum

Soraya Sáenz de Santamaría creāta est præses Catalaunōrum, quōrum magistrātūs senātōrēsque nuper temptāvērunt ab Hispānīs dēscīscere. Dūcibus seditiōnis ab omnibus honōribus officiīsque āmōtīs, Sáenz de Santamaría facta est prīma fēmina, quæ Catalaunīs præsit. Carolus Puigdemont, prīstinus præses, nunc Bruxellīs versātur, nē reus fiat læsæ reīpublicæ; nōndum vērō asȳlum petīvit, sed aliī conjūrātī vinculīs in Hispāniā tenentur. Diē vīcēsimō prīmō mēnsis Decembris Catalaunī dēnuō sibi ēligent senātōrēs, unde novī magistrātūs creābuntur.

Hiems adest Bellinghamēnsibus

Nōnnullæ viæ montānæ prope Bellinghamiam jam ineunte mēnse Novembrī clausæ sunt, cum prīmīs hujus annī nivibus regiō obtegitur. Baker mōns, ubi ars nartandī ā Bellinghamēnsibus exercētur, ad novem pedēs nivium exspectat. Per cælum suprā mare Pacificum prōtenduntur nūbēs niviferæ, quās hariolī imbrium et nivium “flūmen cæleste” vocant, quīnquiēns millēna mīlia passuum longitūdine. Bellinghamia jam pulcherrimīs ornāmentīs hiemālibus honestātur et sub nivibus quasi sub lōdīce albā ac lūcidā hodiē jacet.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.