Audio

diē octāvō mēnsis Novembris

diē octāvō mēnsis Novembris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:35
 
1X
 

Hodiē, octāvō diē mēnsis Novembris, Britannia adhūc est in Eurōpā, et Boris Johnson Britannīs adhūc praeest.  Johnson, quī diē Veneris nosocomīs dīxit sē omnibus pōtiōnibus inēbriantibus abstentūrum dōnec Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīsceret, diē Iōvis vischium sorbillābat in Caledōniā.

Columbia Britannica merīdiem novō mōre dēfīniet

Senātus Columbiae Britannicae dēliberat an mōs horārum bis in annō mūtandārum tollendus videātur, et aestīva ratiō temporis metiendī, quō sol ad summam altitūdinem ascendit nōn merīdiē sed prīmā hōrā pōmerīdiānā, per tōtum annūm continuenda.  Vasintōnia et Oregōnia idem cōnsilium iam cēpērunt, quod tamen nōn valēbit nisi ā senātū totīus Reīpūblicae Americānae probātum erit; California etiam cogitat eandem viam sequī.  Nam tempus ipsum secus ac natūra id statuit dēfīnīre facilius putātur, quam mōrēs normāsque, secundum quās hominēs certā hōrā expergiscuntur vel opus faciunt vel scholās audiunt, mutāre, et lēgislātōrēs cēnsent aliquid mutandum.

Fraus et perīculum

Praefectī societātī mercātōriae, quae Aventūra vocātur, reī sunt fraudis, cum reīpūblicae venditāvissent instrūmenta cinēmatographica atque alia, quae ad secūritātem attinērent reīpūblicae, quae falsē dīctitārent in Americā esse facta.  Rēvērā omnia in Sīnīs sunt facta, quod animadvertit mīlēs quīdam quī gestābile instrūmentum cinēmatographicum inspiciēbat. Nam in eō invēnit nōtās et imāginēs et subsidia varia tam Sīnica quam Americāna, quia eadem Sīnica societās fabrōrum instrūmenta illīus generis parāverat in ūsum mīlitum tam Americānōrum quam Sīnēnsium.  Aventūra strenuē cōnābātur cēlāre nōmina fabrōrum et orīginem mercium, nē Americānī cognōscerent mīlitēs, lēgātōs, speculātōrēs suōs Sīnicīs ūtī instrūmentīs, quippe quae possent ā Sīnēnsibus speculātōribus subvertī.

Ūsus vapōris Nicōtiānī rēstringētur

Praeses Americānus, quī cum diurnāriīs diē Veneris colloquēbātur, nuntiāvit novās regulās in ūsum vapōris Nicōtiānī dēcrētum īrī.  Nōn licēbit hominibus, nisi vigintī et ūnum annōs vel plūrēs nātīs, vapōrem Nicōtiānum haurīre, et sapōrēs, quī vapōrī adduntur, interdīcentur.  Nam annīs recentiōribus in ūsum vēnērunt instrūmenta ēlectronica, quibus glycolum Nicōtīnō commixtum calefit et in vapōrem coquitur, et sapōribus additīs tālis vapor iūvenēs allicere fertur et Nicōtīnī voluptātī addīcere putātur.

Cōrēānī Boreālēs nōlunt cum Shinzō Ābē agere

Shinzō Ābē, praeses Iāpōnum, in conciliō summōrum Āsiae merīdiōnālis et orientālis magistrātuum, nova obiurgāvit Cōrēānōrum Boreālium experimenta, quibus missilia in mare prope Iapōniam sunt iacta, sed etiam dīxit sē vehementer velle cum Kim Iong-Un sine ullīs condiciōnibus convenīre ut dūcēs colloquerentur dē cīvibus Iāpōnibus quōs Cōrēānī ante annum millēsimum nōningentēsimum octōgēsimum tertium abduxērunt.  Cōrēānōrum lēgātus Song Il-Hō respondit Ābē esse mōriōnem et furciferum, quī numquam dēbēret etiam somniāre dē Cōrēā visitandā postquam iustās ratiōnes Cōrēae dēfendendae vituperāsset; tunc dīxit Ābē esse vīrum mīrō modō indoctum quī somniāret dē Iāpōniā armīs rōborandā, cum nēscīret internōscere inter missilia et plūs-quam-magna multiplicia ēmissōria rochētārum (quod nōmen mālunt Cōrēānī Boreālēs in sua missilia dare).  Perrexit summum magistrātum Iāpōnum dīcere dēformem, vīlem, rusticum, improbum esse homunculum, et Iāpōnicās īnsulās nōn solum in mare sed etiam tenebrās tristitiae mergī quod Iāpōnia exclūderētur ē novā aetāte quam indūceret Cōrēa Boreālis.

Von der Leyen

Ursula von der Leyen, quamquam kalendīs Novembribus Ūniōnī Eurōpaeae praeficienda erat, nihilōminus nōn omnēs magistrātūs sēlēgit nec regimen plēnum, secundum lēgēs Eurōpaeās, composuit.  Nam oportet dē singulīs cīvitātibus Eurōpaeīs singulōs sēligere ministrōs.  Sed corruptior fuit Rōvāna Plumb Dācorōmāna, quam von der Leyen in ministerium viīs muniendīs praeficiendum sēlēgerat, quam ut ā senātū Eurōpaeō approbārētur, atque inter morās corruit regimen Dācorōmānum, sine quō nullus candidātus prōpōnī potuit.  Senātus Eurōpaeus ministerium etiam dēnēgāverat Ladislaō Trócsányi Hungarō, in cūius locum successit Olīvārius Várhelyi candidātus nōndum ā senātū probātus.  Von der Leyen in locum Sylviae Goulard, prīmae Gallae ā senātū umquam repulsae, nōmināvit Theodorīcum Breton, quem hāc hebdomade diurnāriī referunt contrā lēgēs Eurōpaeōrum aditum ad Schengenēnse Īnformātiōnis Systēma Britannīs (itaque Americānīs) praebuisse.  Porrō, cum Britannia nondum dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīverit, necesse est ministrum Britannicum sēligere, quamquam incertum manet an Britannia tunc futūra sit in Eurōpā, quō tempore von der Leyen tandem magistrātum ingrediātur.  Nam propter hās difficultātēs, von der Leyen nōn creāta est praefecta Eurōpaeīs kalendīs Novembribus, ut fierī dēbuit, sed fortasse mēnse Decembrī, fortasse etiam proximō annō magistrātum ingrediētur.  Adhūc igitur praeest Eurōpae Iohannes-Claudius Juncker, qui diē hūius mēnsis ūndecimō sectiōnem chirurgicam subībit quā vēna dēbilior mūniātur.

Audio

kalendīs Novembribus

kalendīs Novembribus
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:53
 
1X
 

Hodiē, kalendīs Novembribus, Britannia, quae prīmum mēnse Martiō exeunte, nuperrimē mēnse Octōbrī exeunte, id est herī, ab Ūniōne Eurōpaeā erat dēscītūra, adhūc est in Eurōpā: nam flextēnsiōne datā, Britannia in Ūniōne Eurōpaeā usque in annum bis millēsimum vīcēsimum manēbit.  Boris Johnson adhūc praeest Britannīs, sed comitia diē duodecimō mēnsis Decembris habēbuntur.

Ībrahim al-Sāmarrāī mortuus

Ībrahim al Badrī al-Sāmarrāī, quī latrōnciniī gerendī causā nōmen Abū Bakr Bagdātēnsis sibi indiderat, atque ōlim etiam ausus erat sē chalīfam, id est rēgem, Chalīfātūs seu Regnī Islamicī vocitāre, sēmet ipsum interfectus est, mīlitibus Americānīs persequentibus.  Cum Chalīfātum instituere annō bis millēsimō quartō mēnse Iūniō cōnārētur, al-Sāmarrāī prōmīserat sē tam Rōmam quam Hispāniam captūrum, sed eōdem annō mēnse Octōbrī coactus est fugere Raqqā, ē capite suī Chalīfātūs, quippe quam urbem et Sȳrī et Russī et Americānī omnēs caelitus vastārent.  Nihilōminus sub Chalīfātū permultī Sȳrī sunt raptī, crūciātī, trucīdātī: nam Abū Bakr nefandās miseriās multīs centēnīs mīlibus Sȳrōrum attulit.

Diē autem Saturnī, paulō post mediam noctem, dum aliī Americānī mīlitēs dē Sȳriā septentriōnālī dēducēbantur, ēlectī mīlitēs Americānī ē Turciā missī sunt quī chalīfam latrōnum aut caperent aut occīderent.  Al-Sāmārrāī in cuniculum sub terram cum tribus puerīs fūgerat ut sē cēlāret, sed canēs mīlitārēs eum vēnantēs sequēbantur; itaque, appropinquantibus mīlitibus Americānīs, māluit quam capī sē puerōsque potius disrumpere.  Praeses Americānus, quī cum aliīs magistrātibus proelium ēminus spectāvit, dīxit latrōnem fuisse animō aegrō et dēprāvātō, nunc vērō esse mortuum; fuisse vitiōsum et violentem, et vitiōsō violentīque mōre esse mortuum.  Vīxit annōs duodēquinquāgintā.

Marīa Butīna dēportāta

Marīa Butīna, Sibēriāna trīgintā annōs nāta quae intrā fīnēs Americānōrum prō Russīs clam ēgerat, est ē carcere Flōridiānō līberāta atque in Russiam dēportāta.  Irrepserat enim in societātēs quae iūs arma ferendī prōmōvent atque etiam in sollemne Ientāculum Ōrātōrium, ubi senātōrēs magistrātusque necnōn dītissimī cīvēs Christiānī quotannīs congregantur ut ūnā inter ientāculum precentur.  Amīcitiās illa coluerat in Russiā cum Alexandrō Torshin, magistrātū et argentāriō, et in Americā cum nōnnullīs, praecipuē Paulō Erickson iūris cōnsultō factiōnis dextrae, ideō, ut Americānōs Russīs conciliāret. Dēprehēnsa atque interrogāta, Butīna cōnfessa est ac damnāta.  Negāvērunt Russī eam esse speculātrīcem, quō tamen crīmine illa numquam erat damnāta.  Diē Saturnī in Russiam dēportāta Marīa Butīna ā patre in āēroportū est salutāta atque ā diurnāriīs Russicīs, coram quibus innocentiam suam est prōfessa, dōnāta est multīs rosīs candidīs, deinde dīxit Russōs sē numquam dēdere, tandem vim lacrimārum prōfūdit.

Dē Libanō

Post duās hebdomades reclāmātiōnum plēnās, inter quās viae interclūsae sunt et ferē omne commercium est sublātum, Saad al-Harīrī minister prīmārius magistrātū sē abdicāvit.  Reclāmātōribus domum abeuntibus mīlitēs coepērunt viās obstāculīs āmovendīs dēnuō aperīre.  Questī erant cīvēs dē corruptō regimine atque austeritāte in populum impositā: quamvīs vectigālia penderent cīvēs, vim ēlectricam atque aquam (quam multī crēdunt adeō inquinātam esse ut bibī nōn possit) saepe dēficere; oeconomiam porrō propter tam bellum Sȳriacum quam latrōnum gregem Hezbollah dictum dēprimī ad cīvium damnum; nihilōminus Harīrī aliōsque dīvitēs semper dītēscere.  Reclāmātōrēs sperant Libanum fore ūnum et concors, nec sectīs dīvīsum, neque ā corruptīs magistrātibus expīlandum.

Dē comitiīs in Thuringiā habitīs

In Thuringiā, orientālī et ōlim communisticā prōvinciā Germānōrum, factiō Sinistra, quae diū pollēbat et magistrātūs Thuringēnsibus dabat, dē dēnīs suffrāgiīs tria accēpērunt itaque potentissima omnium factiōnum ēvāsit.  At, factiō Christiāna et Populāris, cūius dux est Angela Merkel cancellāria, quod diū timuit, in tertium locum est dēpulsa, cum factiō Alternātīva ferē quartam partem suffrāgiōrum tulisset.  Aliae factiōnēs, ut Sociālēs et Populārēs, vel Viridēs, vel Līberī Populārēs, singulae intrā decimam et vīcēsimām partem suffrāgiōrum accēpērunt, quārē difficile erit Sinistrīs sociōs invenīre quibuscum magistrātum compōnant, neque ex alterā, vidēlicet dexterā, parte volet factiō Alternātīva cum Christiānīs Populāribusque, quippe quōs prō prōditōribus habeant, vīrēs coniungere.  Factiō Christiāna et Populāris, quae ōlim ad dexterās partēs prōnior fuit, et factiō Sociālista et Populāris, ōlim inter sinistrās partēs numeranda, multīs annīs concordiae cooperātiōnisque dēbilitantur, cum neutra factiō sua prōposita tuērī neque accūsātiōnem hypocrisis refūtāre posse videātur.

Audio

diē vīcēsimō quīntō mēnsis Octōbris

diē vīcēsimō quīntō mēnsis Octōbris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:50
 
1X
 

Dē comitiīs Canadēnsium

Suffrāgiīs in Canadā lātīs, Iustīnus Trudeau, Petrī fīlius, quippe cūius factiō Līberālis, quamvīs dēminūta, ēvāserit omnium maxima, dēnuō erit minister prīmārius.  Factiō Līberālis est aliquātenus dēminūta et factiō Nova et Populāris, cui praeest Jagmeet Singh, dēbilitāta, dum factiō Rēbus Conservandīs est paulō aucta et factiō Quebēcēnsium ferē triplicāta.  In prātīs, ubi sunt prōvinciae Alberta et Sascatzevānia, factiō Rēbus Conservāndīs omnīnō dominātur, atque in Columbiā Britannicā maximum numerum senātōrum sibi vindicat.  Factiō vērō Līberālis in partibus boreālibus, ut Iūcōnō prōvinciā et Nūnavut, et in partibus orientālibus, ab Ontāriō usque in Novam Scōtiam, flōret.  Trudeau autem tantum minōrem partem senātōrum sibi fidēlem habēbit, quārē necesse erit illī, sīcut ōlim patrī fuit, amīcōs quaerere ex aliīs factiōnibus.

Concēditur reclāmātōribus Hongcongēnsibus

Lex, quā licēret Sīnēnsibus cīvēs Hongcongēnses in suam diciōnem reddere, propter quam ā mēnse Martiō exeunte in viīs reclāmātur, est ā senātōribus rīte sublāta.  Carrie Lam, praefecta Hongcongēnsibus, anteā nēgāvit lēgem lātum īrī, sed etiam recūsāvit nē ea omnīnō tollerētur, nē senātus lēgem perniciōsam excōgitāvisse atque esse contemplātus vidērētur.  Reclāmātōrēs, quī victōriam tulērunt, etiam quattuor alia poscunt, vidēlicet: ut in quaestiōnem vocentur custōdēs pūblicī, quī vī in reclāmātōrēs ūsī sint; nē reclāmātōrēs dīcantur tumultum mōvisse; nē reclāmātōrēs crīmine accūsentur, quod iūra sua tueantur; ut tam summus magistrātus quam senātōrēs omnēs populārī suffragiō ēligantur.

Diē Iōvis coepērunt nōnnullī Hongcongēnsēs vexilla Catalaunica vibrāre et prō lībertāte Catalaunōrum, ut quōs sibi similēs existimārent, reclāmāre.

Tumultus Barcinōnēnsis

Barcinō tumultibus cōtidiē quatitur, postquam novem magistrātūs, quī plēbiscītum dē lībertāte Catalaunōrum abhinc duōs annōs habuerant, crīmine sēditiōnis ā iūdicibus Hispānōrum damnātī sunt ut in carcere multōs annōs dēgerent.  Petrus Sanctius, quī pergit ante comitia decimō diē mēnsis Novembris habenda officiō ministrī prīmāriī Hispānōrum ad tempus fungī, sē Barcinōnem contulit, ubi recūsāvit nē magistrātūs Catalaunōrum, quī lībertātī favent, convenīret, sed eōsdem coram culpāvit, quod salūtem pūblicam parum dīligenter tuerentur nec factiōnēs in concordiam redēgissent.

Bruxellīs Carolus Puigdemont, ōlim summus magistrātus Catalaunōrum quī etiam ab Hispānīs petitur quī seditiōnis crīmine iūdicētur, sēsē trādidit iūdicibus Belgīs, quī dēlīberant an dēbeant profugum in diciōnem Hispānōrum reddere.

Tumultus Melitānus

Melitae, in īnsulā quae inter Ītaliam atque Libyam iacet, aliēnigenae quī migrandī causā advēnerant neque ab aliīs cīvitātibus Eurōpaeīs exceptī sunt, tumultum concitāvērunt.  Nam ad Melitam, sīcut etiam fit in Ītaliā et Graeciā et aliīs Ūniōnis Eurōpaeae cīvitātibus exteriōribus, multī adveniunt quī cupiunt in aliās terrās Eurōpaeās, ut Germāniam, migrāre, sed coguntur ibi praestōlārī, ubi prīmum in Ūniōnem Eurōpaeam intrāvērunt.  Itaque Melitae centēnī advēnārum in castrīs mīlitāribus, quae Britannī ōlim posuerant, versantur; hī diē Sōlis tumultum fēcērunt, partem castrōrum cēpērunt, vehicula et contubernia combussērunt, custōdem leviter vulnerāvērunt.  Ad septuāgintā et quinque sunt ā pūblicīs custōdibus comprehēnsī.

Īvānus Mōrāles quartum ēlectus

Īvānus Mōrālēs, quī diūtius quam ullus alter in Americā Septentriōnālī auctōritātem obtinet, quartum ēlectus est praeses Bōliviae.  Mōrālēs, quī quattuordecim annōs suōs gubernat, pergēbit usque in annum bis millēsimum vīcēsimum quintum clāvum reīpūblicae tractāre, quō annō annōs ūndēvīgintī summō magistrātū functus erit.

Iūliānus Assange coram iūdicibus

Iūliānus Assange, quī Londīniī septem annōs in Aequātōrēnsium sēde lēgātiōnis profugus mānsit antequam Aequātōrēnsēs eum expulērunt, coram iūdicibus Britannīs appāruit, quippe quibus mēnse Februāriō dēlīberandum esset an ille dēbēret in diciōnem Americānōrum reddī.  Americānī enim eum accūsant speculandī, quia Assange annō bis millēsimō decimō quaedam scelera, ā mīlitibus Americānīs in bellō perpatrāta atque obtecta, divulgāvit.  Nōnnullī eum laudant, ut quī diurnāriōrum lībertātem dīcendī prōmōverit; dētrectātōrēs vērō suspicantur eum prō Russīs ēgisse.  Sī ab Americānīs damnātus erit, Assange poterit centum septuāgintā et quinque annōs vinculīs tenērī.

Audio

diē duodēvīcēsimō mēnsis Octōbris

diē duodēvīcēsimō mēnsis Octōbris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:27
 
1X
 

Hodiē, duodēvīcēsimō diē mēnsis Octōbris, Britannia adhūc est in Eurōpā, et Boris Johnson Britannīs adhūc praeest.  Ultimō articulō temporis Johnson potuit suadēre Eurōpaeīs, quī negāverant sē dē novō pactō actūrōs, ut dē novō pactō agerent: quod pactum diē Saturnī senātus Britannōrum aut probābit aut, quod ter iam ēgit, improbābit. Leō Varadkar, minister prīmārius Hibernōrum, iam prōfessus est sē nōn spectātūrum esse disceptatiōnem, quae in senātū Britannōrum habēbitur, sed ludum potius harpastī: Tōkiī enim certābunt Hibernī ac Neozēlandiēnsēs.

Dē rēbus Sȳriacīs

Tayyip Erdogan, praeses Turcārum, quī cum Michāēl Pence vice-praeside et Michāēl Pomēpiō ministrō rēbus exterīs Americānōrum, quī Turcīs sunt sociī, est collocūtus, moderātiōnis observandae causā cōnsēnsit indūtiās facere quinque diērum, quo facilius Curdī dē regiōne Sȳriacā, quam Turcae capere cupiunt, ēgrederentur.  Donaldus autem Tusk, qui conciliō Eurōpaeō praeest, negāvit indūtiās esse appellāndās sed postulātiōnem potius dēditiōnis; hortātus porrō est Turcās ut suās cōpiās dē Sȳriā dēdūcerent.  Emmanuēl Macron, praeses Gallōrum, dīxit impetum Turcicum esse īnsānum.  Proximā hebdomade Erdogan cum Vladimirō Putin praeside Russōrum et sociō regiminis Sȳrōrum colloquētur dē pāce inter Turcās et Sȳrōs compōnendā.

Dē Hongcongiā

Carrie Lam, praefecta Hongcongēnsium, diē Mercuriī coacta est sollemnem ōrātiōnem coram senātū habendam intermittere et dērelinquere, cum senātōrēs, quī lībertātī favent, eam dē rostrīs explōderent atque in eam reclāmārent. Posteā illa in locō serēniōre et sēcūriōre ōrātiōnem ēdidit per spectāculum cīnēmatographicum.  Quā in ōrātiōne prōmīsit regimen actūrum, ut pecūnia pauperibus darētur quā conclāvia sibi invenīrent, atque ut novae īnsulae in marī Sīnēnsī et merīdiōnālī struerentur ubi novī vīcī aedificārentur.  Nōn autem cīvibus diu reclāmantibus respondit, quī cupiunt lībertātem, quā secundum foedus inter Sīnēnsēs et Britannōs pactum fruuntur, dēfendere, nē sub iugō Sīnēnsium tyrannidis opprimantur. Eōdem diē in Iacobulum Sham, reclāmātorem nōtum quī agit ut iūra hūmāna dēfendantur, impetum fēcērunt latrōnēs armātī malleīs aliīsque ferrāmentīs.  

Reclāmātōrēs poscunt ut rogātiō, quā, sī lātā esset, licēret Sīnēnsibus cīvēs Hongcongēnsēs postulāre in suam diciōnem reddendōs, rīte tollātur; ut quaestiō habeātur dē vī ab custōdibus pūblicīs in reclāmātōrēs adhibitā; nē reclāmātōrēs tumultuōsī esse dīcantur; nē reclāmātōrēs crīmine accūsentur quod iūra sua tueantur; ut summus magistrātus omnēsque senātōrēs populārī suffrāgiō ēligantur.

Comitia Boliviāna

Boliviānī cīvēs suffragia sōlis diē ferent ad summum magistrātum ēligendum.  Īvānus Mōrālēs, quī tertium iam creātus erat praeses, negāverat sē velle quartum magistrātum petere postquam plēbiscītum prohibuerat nē dēnuō candidātus fieret; sed plēbiscītō ā iūdicibus sublātō, Mōrālēs nunc petit quartum creārī summus magistrātus.  Plēbiscītum dēmonstrāvit populum nōlle eundem hominem clavum reīpūblicae diū obtinēre, sed Mōrālēs plebis favōre fruitur, et factiōnēs oppositae sunt dīversiōrēs ac disiectiōrēs quam factiō Mōrālis, quae diū vīrēs sibi collēgit.

Cim Iong-un in monte sacrō equitat

 Jong-Un in monte sacrō equitat.

Cim Iong-un, tyrannus Corēānōrum Septentriōnālium, imāginēs dīvulgāvit in quibus ipse in Paectū sacrō monte equō albō īnsessus appāret.  Tālēs imāginēs anteā circumlātae erant antequam Cim audāciōra temptāvit: nam is annō bis millēsimō tertiō decimō imāginem suī montem ascendentis paulō ante ēdiderat quam iussit Iang Song-thaek patruum dē mediō tollendum, ac dēnuō annō bis millēsimō duodēvīcēsimō, antequam coepit cum Coreānīs Merīdiōnālibus atque Americānīs dē pāce colloquī.  Fierī igitur potest ut Cim iussūrus sit suōs dēnuō experīmenta facere dē armīs atomicīs.  Etiam in Corēā Boreālī hāc hebdomade, pedilūsōrēs utrīusque Corēae inter sē certāvērunt, quod trīgintā annōs nōn actum erat; lūdus pedifollis adeō vehementer actus est, ut neuter grex posset ullum punctum ferre.

Audio

diē ūndecimō mēnsis Octōbris

diē ūndecimō mēnsis Octōbris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:06
 
1X
 

Americānī cōpiās dē Sȳriā dēdūcunt

Turcīs impetum parantibus, Americānī suōs mīlitēs dē septentriōnālī latere Sȳriae in partēs interiōrēs dēdūxērunt.  Numerus mīlitum fertur ad quinquāgintā fuisse, quī in eā regiōne Curdōs, quī sē fīliōs Medōrum vocitant, adiuvābant Chalīfātum Islamicum aliōsque latrōnēs dēbellāre.

Turcae enim, Americānōrum sociī, cupiunt magnam regiōnem occupāre, ubi profugī Sȳrī, quibus Turcae propter intestīna bella Sȳriaca hospitium praebent, intrā Sȳriae fīnēs habitent et mīlitēs Turcicī aliēnōs reprimant latrōnēs.  Quod cōnsilium potest, ut Iōhannes Stoltenberg dux Sociōrum Atlanticōrum opīnātus est, salūtī et sēcūritātī tōtīus regiōnis prōdesse, dummodo Turcae prūdentiā ac moderātiōne ūtantur.

Nam quadrāgintā annōs ea pars Curdōrum, quae intrā Turcārum fīnēs versātur, et praecipuē factiō commūnistica quae PKK dīcitur, bellum clandestīnum in Turcās gerit ut terrōrem Turcīs cīvibus incutiat: quā ab armīs facultātibusque Curdōrum in Sȳriā versantium sēiunctā, Turcae poterunt suam terram facilius tuērī.  Porrō poterunt dimidiam partem profugōrum Sȳrōrum, quōs nunc intrā suōs fīnēs alunt, in terram Sȳriacam redūcere.

Eurōpaeī vērō, etiam gentēs inter Sociōs Atlanticōs numerātae, in Turcās īrāscuntur.  Gallī volunt commerciō tollendō Turcās pūnīre, et Suētī, Finnī, Norvēgī coeperunt postulāre nē quis arma Turcīs venderet.  Mīlia porrō cīvium Eurōpaeōrum, quī prōfitēbantur sē bellum sacrum prō Chalīfātū Islamicō in Sȳriā gerere et ab Americānīs sunt captī, Turcīs trādentur, cum Gallī, Germānī, aliae gentēs Eurōpaeae recūsāverint nē suōs cīvēs reciperent.

Papȳrī lūce clārissimā legendī

Brentānus Seales et aliī, quī apud studiōrum Ūniversitātem Kentukiēnsem rēs antīquissimās novissimīs artibus ratiōnibusque exquīrunt, nuntiāvērunt sē in Britanniam prōfectūrōs, ubi ope instrūmentī, quod synchrotron dīcitur et lūmen sōle clārius ēmittit, spērant sē imāginēs dēscrīptūrōs librōrum, quōs Vesūvius mōns combussit atque obruit.  Quae volūmina adeo rigida ac fragilia sunt, ut ēvolvī nōn possint, nē in pulverem resolvantur: sed in iīs continentur litterae Graecae et Latīnae aliōquī dēperditae.  Itaque Seales et collēgae ēius strenuē cōnantur novās ratiōnēs invenīre, quibus mīrābile paradoxon resolvant: vidēlicet quemadmodum volūmina legantur nec ēvolvantur.

Procella Iāpōniae imminet

Tȳphon seu maxima procella Hāgībīs dicta Iāpōniae appropinquat et ad Hōnshū īnsulam, ubi est Tōkium caput Iāpōniae, advenīre dēbet diē Saturnī.  Tōkium nullam māiorem procellam vīdit ex annō millēsimō nōningentēsimō duodēsexāgēsimō.  Multae tabernae sunt clausae, volātūs āēroplānōrum sublātī, certāmina āthlētica in alium diem dīlāta.

Corsica īnsurgēns

Corsicae novus manipulus latrōnum apparuit, quī sibi nōmen Principiōrum Natiōnālium ad Corsicam Līberandam indidērunt et dīcunt sē terrōrem prōmōtūrōs ut oeconomica lībertas Corsīs restituātur.  Ante annum bis millēsimum quartum decimum aliī latrōnēs eōdem nōmine, quī frustrā cōnātī sunt plēnam lībertātem ā Gallīs sibi vindicāre, decem mīlia impetuum per tōtam īnsulam fēcērunt et quadrāginta hominēs interfēcērunt.  Novissimī autem latrōnēs nōn plēnam lībertātem poscunt sed potius ut agrī domūsque tantum ā Corsīs, nēve ab aliēnīs, possideantur; ut Corsī nēve aliēnī omnibus mūneribus in īnsulā fungantur; ut numerus peregrīnōrum (præcipuē Gallōrum) quī voluptātis causā īnsulam aestāte vīsitent ad sescentēna mīlia hominum refrēnētur.  Queruntur enim Gallōs aliōsque Eurōpaeōs īnsulam adeō adamāsse ac frequentāre, ut pretia sint auctiōra, et mūnera quaestuōsa rāriōra, et īnsula ipsa aestāte freqentātior, quam ut trālātīciī incolārum modī vivendī sustinērī possint.  Querellae similēs in aliīs urbibus nimis frequentātīs, ut Venetiīs in cīvitāte Sanctī Marcī, etiam nuper sunt ortae.

Singapūrēnsēs bellum in diabētem gerunt

Singapūrēnsium magistrātūs ēdīcent nē quis praecōnium ēdat quō cīvēs hortētur ut potiōnēs bibant saccharī plēnās. Inter tālēs potiōnēs habentur nōn sōlum potiōnēs spumantēs atque ēbullientēs, ut Cōca Cōla, sed etiam sūcus pōmōrum, et iōgurtum, et solūbilis coffēa seu potiō Arabica exsiccāta.  Ad septimam partem Singapūrēnsium diabēte labōrant, vitiō corporālī quō saccharum male dēcoquitur et quod saccharō consumptō etiam ingravēscit.  Itaque magistrātūs volunt abūsū saccharī cohibendō salūtem pūblicam tuērī.