Audio

ūndēvīcēsimō diē mēnsis Iūliī

ūndēvīcēsimō diē mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:28
 
1X
 

Hodiē, ūndēvīcēsimō diē mēnsis Iūliī, Britannī, quī ahbhinc annōs trēs suffrāgiīs lātīs cōnstituērunt sē ab Ūniōne Eurōpaeā dēscītūrōs, adhūc in Eurōpā manent, quibus adhūc praeest Terēsia Māia, quae mēnse Iūniō ineunte nūntiāvit sē summum magistrātum dēpositūram.  Fierī autem potest ut proximā hebdomade aliquid novī dē Britanniā tandem sit referendum.

Mīles Americānus in Afghānistāniā occīsus

In Afghānistāniā, Jacobus Sartor Texiēnsis, optiō prīmārius exercitūs Americānī, quī viridī pilleō indūtus inter ēlectissimās cōpiās mīlitāvit, est in proeliō occīsus.  Quī mortuus et corde purpureō et stellā aēneā exornābitur.  Bellum Afghāniānum, quod ab annō bis millēsimō prīmo geritur, omnēs alia bella, quae Americānī gessērunt, temporis diūturnitāte praecellit.

Terror in Somāliā

Kismāiī in Somāliā diē Saturnī latrōnēs impressiōnem quattuordecim hōrārum fēcērunt in dēversōriō Asasey appellātō.  Portae dēversōriī vehiculō dīruptō sunt confractae, unde quattuor latrōnēs armātī intrāvērunt et strāgem dē innocentibus fēcērunt.  Al Shabaab, latrōnēs Mahomētānī quī eō mōre solent terrōrem populō Mogadisiēnsium incūtere, iactant suōs impetum fēcisse.  Vīgintī et sex hominēs interfectī sunt, inter quōs referuntur numerandī duo Americānī, quōrum nōmina nondum dīvulgantur, et diurnāria Canadēnsis, Hodan Nalayeh nōmine; quinquāgintā et sex aliī sunt vulnerātī.

Dēnuō reclāmātur Hongcongī

Ad līmitem, quō Sīnae ab Hongcongēnsium cīvitāte dīviduntur, reclāmāvērunt Hongcongēnsēs, sed in rem novam: vidēlicet in arbitrāgium seu commercium inter duās cīvitātēs quae eāsdem mercēs dīversīs pretiīs emere cupiunt, quod ad detrimentum ūnīus cīvitātis geritur.  Nam cīvēs, plērīque Hongcongēnsēs, mercēs cotidiānās Hongcongī vīlī pretiō et nullīs vectigālibus solvendīs emunt, deinde per portās Sheung Shuī dictās in Sīnās proficīscuntur, ubi tunc māiōre pretiō eās vendunt mercātōribus Sīnēnsibus.  Nam in Sīnīs Commūnistārum mercēs sīmilēs sed īnferiōris nōtae vēneunt māiōre pretiō quam mercēs superiōris nōtae Hongcongī emī possunt.  Quod commercium clandestīnum adeō crēbrum fit ut cōpia mercium, præcipuē lactis īnfantibus dēstinātī, aliquandō dēficiat et pretia dēficientium mercium secundum ipsam mercātūs nātūram augeantur.  Reclāmātōrēs Hongcongēnsēs culpant Sīnēnsēs mercātōrēs, quamquam māior pars commeātūs fertur esse ab Hongcongēnsibus suscepta.  Rixābantur nōnnullī reclāmātōrēs cum custōdibus pūblicīs, quī fustibus et capsicō sunt ūsī.  Cōnantur reclāmātōrēs eum vigōrem, quō nuper in lēgem redditiōnis ūsī sunt, sustinēre quō plus auctōritātis populō tribuātur.  Carrie Lam, praefecta Hongcongēnsibus, dīxit sē nōlle quicquam concēdere reclāmātōribus.

Dē rēbus Gallicīs et caelestibus

Emmanuēl Macron, praeses Gallōrum, diē Saturnī nuntiāvit novās cōpiās mēnse Septembrī institūtum īrī ad satellitēs factīciōs, quōs artificēs Gallicī in caelum mīsissent, tuendōs.  Idem nuntiāvit Donaldus Trump, praeses Americānus, annō bis millēsimō duodēvīcēsimō, quō tempore cōnsilium dērīdēbātur; nunc, ut ēventus docet, Gallīs quidem potius vidētur id cōnsilium imitāndum.  Et Sīnēnsēs et Russī feruntur similia cōnsilia sibi parāre.

Sex diēs satellitēs artificiōsī “Galilēō” dictī, quibus Eurōpaeī sperant fore ut possint loca temporaque ad amussim cognōscere ac metīrī, dēfēcērunt.   Eurōpaeōrum Sēdēs Caelestibus Rēbus Agendīs, quae Lutetiae Parīsiōrum est, causam explicāre nōndum potest.  Satellitēs autem Americānī, quī GPS dīcuntur, et Russī, GLONASS appellātī, nōn dēsīvērunt suō mūnere fungī.

Etiam in Galliā diē Sōlis cīvēs spectaculīs mīlitāribus oblectātī sunt, quibus commemorātus est is diēs quō arx Sanctī Antōniī, quae etiam Bastillia nōminātur, erat ā populō Gallicō expugnata.  Emmanuēl Macron, quī in mīlitārī pompā currū vehēbātur ā suīs cīvibus dērīdēbātur.

Tabernae Bellinghāmēnsēs ardent

Quinque mēnsēs postquam taberna rustica, quae animālia et pābulum et sēmina Bellinghāmēnsibus centum annōs venditāverat, combusta est ā paupere, quī spērāverat flammīs frigora hiemālia arcēre, hāc hebdomade novō incendiō consumptae sunt tabernae, quae illī sunt proximae.  “Clark Feed and Seed” et animālia pābulum sēmina venditāverat, et in tabernā “Avalon Records” dictā vēnum datī erant iī orbēs cēreī, in quibus carmina sīc īnscrībuntur ut acū per orbem cochleātim ductō carmen audiātur.  Nam Bellinghāmēnsēs mālunt carmina audīre aut vīvā vōce cantāta aut rātiōne quam maximē incommodā atque obsolētā dum animālia sua pascunt et sēmina in hortīs serunt.  Causa incendiī mox investigābitur.

Audio

diē duodecimō mēnsis Iūliī

diē duodecimō mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:42
 
1X
 

Hodiē, duodecimō diē mēnsis Iūliī, Therēsia Māia pergit summum magistrātum obtinēre Britānnōrum, quī in Ūniōne Eurōpaeā adhūc manent.

Persae nāvibus petroleāriīs Britannicīs minantur

Postquam Britannī nāvem petroleāriam Persicam ad Calpem cēperant magistrumque nāvis comprehenderant, ut quī contrā poenās, quās Ūniō Eurōpaea in Persās indīxisset, petroleum ferret Sȳrīs dēstinātum, Persae minātī sunt sē nāvēs Britannicās captūrās.  Et diē Mercuriī trēs bellicae scaphae Persārum cōnātae sunt nāvem petroleāriam Britannicam, British Heritage nōmine, ad ōrās Persicās cōgere; quod prohibuit Britannica nāvis bellica, cuī nōmen Montrose.  Tam Britannī quam Americanī nuntiāvērunt sē nāvēs bellicās missūrōs quae mercātōrēs comitārentur, nē Persae ullum damnum in eōs inferrent.  Idem fēcērunt Americānī annō bis millēsimō quintō decimō, cum Persae nāvem onerāriam Maersk Tigridem dictam pīrāticō mōre cēpissent.  Hōc annō, mense Iūniō, Persae impetūs fēcērunt in quattuor nāvēs petroleāriās.

Tsai Ing-wen Americam vīsit

Tsai Ing-wen, praeses Reīpūblicae Sīnārum, quae quidem in Formōsā īnsulā suī iūris pollet, contrā voluntātem Xī Jinping tyrannī Sīnārum, quae in terrā continentī sunt, Americam hāc hebdomade vīsit.  Americānī, utpote quōrum magistrātūs Reīpūblicae Sīnārum faveant, ingentem vim armōrum Reīpūblicae Sīnārum vendunt, quod tyrannidis Sīnārum īram adeō movet, ut satellitēs minentur sē commercium inter suōs et societātēs Americānās arma parantēs interclūsūrōs.  Eae tamen societātēs nulla arma Sīnēnsibus Commūnistīs vendunt: itaque vānae sunt illae minae atque inānēs.  Americānī nōmine tenus tyrannidis sententiam, quā ūnae esse Sīnae dīcuntur, agnōscunt neque approbant, rē autem vērā auxilium armaque suppeditāre solent Reīpūblicae.

Sepulcra Vaticāna ossīs carent

In cīvitāte Vaticānā, duo sepulcra in coemētēriō Theodiscōrum et Frīsiōrum, in quibus Carola Frederīca dux Mecklenburgensis et Sophia principissa Hohenlōhae et Bartensteinī mediō saeculō ūndēvīcēsimō sepultae esse putābantur, aperta sunt, neque sunt ulla ossa reperta.  Quaerēbātur enim corpus Emmanuēlae Orlandi, puellae quae annō millēsimō noningentēsimō octōgēsimō tertiō abducta esse fertur.  Aliquis, quī nōmen suum profitērī nōluerat, indicāverat Emmanuēlam esse in ūnum ex illīs sepulcrīs reconditam, itaque utrumque monumentum Vaticānī īnspicere constituērunt.  Nunc vērō nōn ūna sed trēs dēsīderantur: nam etiam Carola Frederīca et Sophia sunt āmissae.

Lēgātī dē castrīs Xinjiangēnsibus disceptant

Lēgātī vīgintī et duārum gentium in Omnium Gentium Conciliō Iūribus Hūmānīs tuendīs epistolam subsignāvērunt, quā improbārent castra, in quibus Commūnistae Sīnēnsēs in Xinjiang prōvinciā cīvēs Mahomētānōs feruntur opprimere.  Inter illās gentēs numerantur Iāpōnēs, Britannī, Gallī, Germānī, Canadēnsēs, Austrāliānī, sed nullus lēgātus cūius cīvitas ex māiōre parte constat Mahomētānīs.  Deinde ex alterā parte prō Sīnēnsibus alteram epistolam scrīpsērunt lēgātī trīginta et septem, inter quōs sunt lēgātī ab Arabibus Saudiānīs, Sȳrīs, Pakistānēnsibus, Qatarēnsibus, Cuvaitēnsibus, Baharīnēnsibus, Phylarchiā Arabum Ūnītōrum missī, necnōn lēgātī Russicī, Cōrēānī Boreālēs, Cūbānī, Venetiolānī.  Quī Sīnēnsēs laudāvērunt, ut quī pācem et salūtem pūblicam bene tuērentur.  Americānī autem annō praeteritō dēscīvērunt ab illō Conciliō, sīcut antea dēscīverant annō bis millēsimō octāvō, cum nihil ullīus momentī habendum in illō Conciliō agī posse viderētur propter lūdōs polīticōs aulicōrum.

Hāiābūsa II in Ryūgū iterum dēscendit

Iāpōnicum vehiculum caeleste atque automatum, quod Hāiābūsa Secunda apellātur et in caelum missum est annō bis millēsimō quartō decimō, iterum in Ryūgū, seu Palātium Dracōnis, asteroïdem, id est saxum quod orbēs circum sōlem lustrat, dēscendit.  Prīmum mēnse Februāriō Hāiābūsa ad asteroïdem dēlapsa erat ut dē superficiē lapillōs colligeret; deinde rursus ascenderat, ut mēnse Aprīlī vehementem impetum in saxum faceret, quō facilius hāc hebdomade ea, quae sub superficiē latēbant, etiam pervestīgārentur atque in vehiculum exciperentur.  Annō exeunte Hāiābūsa in tellūrem cum asteroïdis lapillīs regrediētur.

Audio

quartō diē mēnsis Iūliī

quartō diē mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:50
 
1X
 

Hodiē, quartō diē mēnsis Iūliī, lībertātem Americānōrum celebrāmus, quī abhinc annōs dūcentōs quadrāginta et trēs, Georgiō Vasintōniō dūce, iūgum exuimus Britannōrum, quibus hodiē praeest Therēsia Māia et quī in Ūniōne Eurōpaeā hodiē saltem manent.

Praeses Americānus in fīnēs Cōrēae Septentriōnālis ingreditur

Diē Sōlis Donaldus Trump, iam prīmus praeses Americānus quī cum tyrannō Cōrēae Boreālis congressus est, etiam prīmum sē fēcit, quī est in fīnēs Cōrēae Septentriōnālis ingressus.  Nam is diē Saturnī inter conventum Gentium Vīgintī (G-20) per nuntiolum “Twitter” dictum ex inopīnātō invītāvit Kim Jong-un, tyrannum Boreālem, ut Panmunjom in ipsīs terminīs, quibus Cōrēae duae dīviduntur, proximō diē sēcum congrederētur.  Quod factum est: atque dum summī magistrātūs inter sē salūtant, Donaldus ā Kim invītātus, et timēns nullum hostium dolum, fīnēs Cōrēārum trānsgressus est in terram Boreālem, cūius populus, nullā pāce post bellum Cōrēānum rīte confectā, adhūc nōmine tenus hostis habētur Americānōrum.

Moon Jae-in, praeses Cōrēānōrum Merīdiōnālium, inter conventum Gentium Vīgintī modo habitum strenuē hortātus est ut aeterna pax inter duās Cōrēās compōnerētur, ad quod agendum sententiae quaedam inveterātae essent mutandae et novae ratiōnēs excogitandae quibus gentēs mutuum auxilium ferrent ut iactīs pācis fundāmentīs paenīnsula Cōrēāna commercium dīvitiāsque tōtīus mundī orientālis augēret.  Praeses Merīdiōnālium, quī avidus montēs ascendit, annō praeteritō cum Kim sacrum montem Baectū et lacum caelestem vīsitāvit.  Aliquot annōs Moon summō nīsū conātus est Boreālēs suōs fīnitimōs Americānīs conciliāre, ad quem fīnem vidētur inter conventum Gentium Vīgentī haud frustrā operam dedisse.

Posteā Trump et Moon ad Domum Caerūleam, quae est sedes praesidis Cōrēānōrum Merīdiōnālium, recessērunt, ubi EXO gregem symphōniacōrum puerōrum, quī genere cantandī populārī et Cōrēānō, seu K-pop, ūtuntur, cognōvērunt hortante Īvancā Donaldī fīliā, quippe cūius ipsīus līberī carmina populāria et Cōrēāna adamārent.

Trump et Xī colloquuntur

Magistrātūs Americānī et Sīnēnsēs, post rixās quās Sīnēnsēs mōvērunt cum concessiōnēs iam pactās īnfitiātī essent, dēnuō colloquuntur dē aequitāte commerciō restituendā.  Donaldus enim Trump et Xī Jinping in conventū Gentium Vīgintī pactī sunt nē Americānī portōria in mercēs Sīnēnsēs imposita augērent, ut Sīnēnsēs māiōrem vim frūmentī ab Americānīs emerent, ut liceat quoddam commercium esse inter Americānōs et Huāwei dum contrōversiae compōnuntur.  Quod īram mōvet nōnnullīs senātōribus Americānīs ad dextram factiōnem pertinentibus, quippe quī cupiant Huāwei ab omnī mercātū exclūdere.

Hongkongēnsēs cūriam occupant

Diē Lūnae, quō vīcēsimus et secundus annus commemorātur postquam Britannī colōniam tyrannīs Sīnēnsibus tradidērunt, reclāmātōrēs, galbinīs galeīs indūtī atque umbellās ferentēs, vitreōs (sed validōs) sedis regiminis mūrōs ariēte percussērunt et cūriam breviter occupāvērunt.  In ipsā cūriā imāginēs senātōrum, quī tyrannidī Sīnēnsium favēre habentur, dīripuērunt; et in pariētibus querellās postulātiōnēsque scrīpsērunt; et vexillum colōniae Britannicae, quod ante Sīnēnsium tyrannidem Hongkongiae prōpōnēbātur, tribunālī affīxērunt.  Reclāmātōrēs enim nōlunt suam cīvitātem in diciōnem Britannōrum reddī, sed vexillō colōniae ostendendō volunt potius significāre ac docēre līberiōrem fuisse vītam sub illā dominiōne quam sub tyrannide Sīnēnsium.  Postulant reclāmātōrēs ut Carrie Lam magistrātū sē abdicet, et forma reīpūblicae adeo mūtētur, ut suffrāgia populō potius quam paucīs reddantur, et reclāmātōrēs vinculīs contentī līberentur.  Queruntur porrō magistrātūs dominīs Sīnēnsibus magis īnservīre quam populō suō favēre.

Magistrātūs Eurōpaeī selectī

Magistrātūs, quī singulīs Eurōpaeīs cīvitātibus praesunt, inter sē agentēs aliōs magistātūs, quī Ūniōnī Eurōpaeae praeficiendī sunt, sēlegērunt.  Ursula von der Leyen, Bruxellēnsis quae nunc exercituī Germānōrum praeest et ad factiōnem Christiānam et Populārem pertinet, dux erit Commissiōnis Eurōpaeae, cūius auctōritātem nunc obtinet Iōhannēs Claudius Juncker.  Von der Leyen, quae ōlim dīxerat sē velle neptēs suōs in Cīvitātibus Foederātīs Eurōpaeīs (tamquam in Cīvitātibus Foederātīs Americānīs) vīvere et favet exercituī Eurōpaeō instituendō, oportēbit etiam cūrāre ut Britannī dē Ūniōne dēscīscant, quem Brexitum illa iam est lāmentāta.  Prō Mariō Draghi mūnere argentāriī fungētur Christīna Lagarde, Galla, quae hodiē Domō Argentāriae Omnium Gentium praeest.  Praeses Conciliī Eurōpaeī erit Carolus Michel, quī nunc prō tempore mūnere Ministrī Prīmāriī fungitur Belgārum, quī post suffrāgia mēnse Māiō lāta regimen adhūc habent nullum.  Minister ā rēbus exterīs erit Iōsēphus Borrell, sociālista quī eōdem mūnere prō Hispānīs nunc fungitur.

Dēnuō reclāmātur in Sudānia

Decēna mīlia hominum per viās Khartūmēnsium reclāmant in mīlitēs, quī, al-Bashīr tyrannō sublātō, recūsant nē summam auctōritātem cīvibus trādant.  Prae timōre nōn reclāmābātur post tertium diem mēnsis Iūniī, quippe quō diē mīlitēs strāgem dē cīvibus reclāmantibus fēcissent.  Ūniō Africāna, quae cōnatur mīlitēs cīvibus conciliāre, prōposuit novum regimen instituere, cūius auctoritātis pars cīvibus māior, minor autem mīlitibus darētur.

Audio

diē duodētrīcēsimō mēnsis Iūniī

diē duodētrīcēsimō mēnsis Iūniī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 4:45
 
1X
 

Hodiē, duodētrīcēsimō diē mēnsis Iūniī, adhūc in Eurōpā manet Britanniā, cui adhūc praeest Therēsia May.

Candidātī sinistrae factiōnis inter sē disceptant

In Americā multī, quōrum quisque spērat sē factiōnis sinistrae, quae nōmen Dēmocraticum sibi indidit, fore candidātum, inter sē disceptāvērunt.  Ducentī et ūndēsexāginta cīvēs nōmina sua in certāmen dedērunt, ē quibus vīgintī satis momentī habentur ut iīs liceat coram populō disceptāre.  Quia tantum ūnus ā factiōne ēligī potest, quī cum Donaldō Trump candidātō dextrae factiōnis dē summō magistrātū annō bis millēsimō vīcēsimō concertet, nunc oportet multōs candidātōs Dēmocraticōs inter sē divīsōs tamquam gladiātōrēs in harēnam missōs coram spectātōrēs pugnāre.  Inter argumenta, quae candidātīs videntur tractanda, praecipua sunt haec: quōmodo iniquitas inter dīvitēs ac pauperēs sit medenda, an vectigālia sint augenda, an magnae societātēs sīcut Facebook et Google sint dissolvendae, utrum prīvātō an pūblicō sumptū dēbeant medicī adhibērī, quid dē numerō immigrantium sit agendum.  Constat autem nēminem candidātum scīre cum superiōre senātūs camerā agere, quae est et forte perget esse penes dextram factiōnem, itaque poterit praesidī obstāre.

Principēs potentissimī Ōsācae congreguntur

Ōsācae in Iāpōniā conveniunt summī magistrātūs vigintī gentium, quī plērumque dē commerciō stabiliendō atque augendō colloquuntur.  Sīnēnsēs cōnantur prohibēre nē quis dē reclāmātiōnibus Hongkongēnsibus inquīrat.  Donaldus Trump, praeses Americānōrum, cum summīs magistrātibus Sīnēnsium et Russōrum et Turcārum colloquitur; posteā in Cōrēam Merīdiānam proficīscētur.

Tremit Angela Merkel 

Bis intrā duās hebdomadēs coram populō contremuit Angela Merkel, cancellāria Germānōrum, et penes sē vix esse vidēbātur.  Ōrātor, prō Merkel diurnāriōs alloquēns, dīxit eam bonā valetūdine ūtī; ipsa Merkel posteā dīxit sē parum aquae bibisse.  Ea annō bis millēsimō septimō decimō eōsdem tremōrēs passa est Mexicōpolī, quō tempore etiam dīcēbātur sitī et calōre fatigārī.

Germāna lēgēs et fīnēs Ītalōrum violat

Ex altō omnibus gentibus commūnī in maritimam ōram Ītalōrum propriam ingressa est nāvis, Seawatch nōmine, quā vehuntur quadraginta et duō Aethiopēs naufragī, quī cupiunt in Eurōpam sine iūre migrātiōnis immigrāre.  Carola Rackēte, cīvis Germāna, praeest nāvī, quae ipsa vexillō Batāvicō ūtitur.  Matthaeus Salvīnius, Ītalus rēbus internīs praefectus, iam ēdīxerat nē quis naufragus prope Libyam repertus longē trāns mare in Ītaliam dūcerētur, sed aut in aliam terram Eurōpaeam, vidēlicet in Germāniam vel Batāviam, aut rursus in Africam trānsportārētur.  Itaque mēnse Iānuāriō exeunte Rackēte sociīque in regimen Ītalōrum coram iūdicibus Eurōpaeīs ad iūra hūmāna tuenda cōnstitūtīs causam dīxērunt, ut sibi licēret naufragōs aliēnōs in Itāliam expōnere; sed iūdicēs cum Ītalīs cōnsēnsī sunt: magistrātibus Itālōrum, nōn prīvātīs cīvibus Germānīs, dēcernendum esse quis in Itāliam admitterētur. Hāc hebdomade iūdicēs Eurōpaeī recūsāvērunt nē ferē eandem causam audīrent.  Pūblicī vērō accūsātōrēs Ītalōrum parant Carolam Rackēte arguere migrātiōnis illicitae administrandae.

Mīrī calōrēs Europaeī

Mīrōs calōrēs, quōs Gallī “caniculam” vocitant, sīcut ā Vergiliō “Sīrius ardor” est versū memorātus, Africus ventus in Eurōpam intulit.  Matrītī mensūra calōris ad centēsimum quīntum gradum thermometrī Fahrenheitiānī diē Veneris ascendit; mox autem Lutetiae Parīsiōrum ad nōnāgēsimum sextum gradum diē Satūrnī et Francofurtī ad centēsimum gradum diē Sōlis ascendet dum canicula ad orientem sōlem prōgrediētur.

Nihil ēiusmodī patientur Bellinghamēnsēs, quōrum caelum semper sē praebet bene temperātum.  Hīc enim thermometrī hydrargȳrus ad quinquāgēsimum tertium gradum noctū dēscendet et ad septuāgēsimum secundum gradum interdiu ascendet.

Audio

diē vīcēsimō prīmō mēnsis Iūniī

diē vīcēsimō prīmō mēnsis Iūniī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:34
 
1X
 

Hodiē, vicēsimō prīmō diē mēnsis Iūniī, adhūc in Ūniōne Eurōpaeā manet Britannia, cui adhuc praeest Terēsia Māia.  Dē illīs, quī cupiunt ēius auctōritātem sibi vindicāre, restant duo, quī dē summō magistrātū contendent: Boris Johnson et Īeremīās Hunt.

Adhūc reclāmant Hongkongēnsēs

Carrie Lam, Hongkongēnsibus praefecta, coacta est pācem veniamque ā suīs petere, cum multa centēna mīlia cīvium viās occupāvissent et reclāmāvissent in novam lēgem, quā licēret Sīnēnsibus īnsimulāre atque abdūcere Hongkongēnsēs quīcumque lībertātī populārīque reīpūblicae apertē favērent.  Sīnēnsēs enim extraordināriā redditiōne lēgēs Hongkongiae iam violāvērunt.  Annō bis millēsimō quintō decimō quinque bibliopōlae, quī salācēs librōs dē tyrannīs Sīnēnsibus venditāverant cīvibus Sīnēnsibus quī voluptātis causā Hongkongiae peregrīnābantur, sunt ā Sīnēnsibus abductī.  Sī regimen Hongkongēnsium novam lēgem tūlisset, Sīnēnsibus licēret omnēs, quī lībertāte dīcendī ūtī audent, abdūcere et vinculīs in Sīnīs tenēre.  Nunc vērō propter ingentem multitūdinem reclāmantium, nova lex est suspēnsa, sed nōn sublāta; et Lam, quae lēgem prōmōverat, coacta est veniam petere ā cīvibus, quī neque illī neque tyrannidī Sīnēnsium cōnfīdunt.  Diē Sōlis quarta pars cīvium reclāmāvisse fertur.

Automaton Americānum ā Persīs excīsum

Diē Iōvis Persae āēroplānum automaton Americānōrum, quae in caelō omnibus gentibus commūnī volābat, dēlēvērunt.  Persae in diēs bellicōsiōrēs sēsē praestant, cum nāvēs petroleāriās nuper oppugnāverint et sociōs aliīs in terrīs iusserint impetūs facere in Arabēs Saudiānōs necnon in Americānōs.

Mahomētus Morsī mortuus

Mahomētus Morsī, prīmus quī populāribus suffrāgiīs creātus erat praeses Aegyptiōrum, et quī ēlectus tyrannidem affectāverat et ā mīlitibus suīs comprehēnsus erat, coram iūdicibus causam suam dīcēns subitō exspīrāvit.  Reus fuerat speculandī et damnatus erat, ut reliquam vītam vinculīs continerētur.  Arcānās enim chartās, quibus cōnsilia ad salūtem pūblicam tuendam continēbantur, Qatārēnsibus prō pretiō vendidit.  Morsī iam damnātus erat aliīs in causīs, tam ut vītam in carcere dēgeret, quam ut supplicō capitālī afficerētur.  Eō ipsō tempore quō periit, ōrātiōnem habēbat, quā iūdicibus minātus est sē multa scīre secrēta atque arcāna, propter quae līberārī dēbēret; dein vērō ex inopīnātō subitāneum cordis dēfectum refertur esse passus.

Tunicae galbinae exūtae

Usque ā mēnse Novembrī singulīs diēbus Saturnīs per Galliam opificēs tunicīs galbinīs indūtī reclāmant in regimen Emmanūēlis Macron; sed longē nunc pauciōrēs congregantur et per viās incēdunt, et vidētur fīnis reclāmātiōnum imminēre. Quī tunicās suās galbinās prō candidīs ambientium tōgīs tradiderant et nōmina sua protulerant ut in senātum Eurōpaeum ēligerentur, ipsī sunt ā suīs trānsfugae appellatae nec favōrem populī sunt consecūtī.  Nam plēbs, quippe quae dominātum paucōrum nōbilum metueret itaque spem potius in multitūdinem quam in ullōs dūcēs pōneret, nōluit fidem in singulīs repōnere antesignānīs.  Reclāmātōrēs nōnnulla, quae prīmum postulāverant, vidēlicet ut tribūta sibi imposita dēminuerentur et minima merces opificum augērētur, impetrāvērunt, sed Emmanūēl Macron summum magistrātum Gallōrum adhūc obtinet.

De peregrīnīs

Per tōtam Eurōpam numerus peregrīnōrum, quī voluptātis causā cupiunt urbēs vīsere, praeter modum crescit, et diaetae, ubi ōlim cīvēs habitāvērunt, nunc in ūsum peregrīnōrum dēstinantur, quārē pretium aedium condūcendārum augētur.  Amstelodāmēnsēs, Barcinōnēnsēs, Burdigalēnsēs, plūrimī aliī cīvēs māiōrum urbium questī sunt coram advocātīs Eurōpaeōrum Cūriae Iustitiae dē Airbnb societāte, quae adiuvat peregrīnōs invenīre diaetās prīvātās ubi maneant.  Cīvēs enim queruntur dēversōria ideo aedificārī, ut peregrīnī habeant, ubi versentur; īnsulas vērō domōsque exstare, ut cīvēs possint in urbe vīvere.

Eōdem tempore Batāvī novōs modos inveniunt, quibus peregrīnōs eōrumque pecūniam in suōs fīnēs alliciant.  Amstelodāmae nunc licet peregrīnīs in commenticium mātrimōnium ūnius diēī cum incolā ēius urbis inīre.  Spōnsus et spōnsa falsōs anulōs nuptiālēs induunt et prō osculō amplectuntur, deinde tōtum diem ūnā per urbem deambulant.