Audio

diē secundō mēnsis Augustī

diē secundō mēnsis Augustī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 8:48
 
1X
 

Perīcula petroleāria

Nōnnulla detrimenta hāc hebdomade America tūlit.  Nam Houstōniae in Texiā cīvitāte diē Mercūriī dīrūpta est maxima officīna quā petroleum in ūtilēs māteriās redditur.  Trīginta et sex sunt vulnerātī.  Similēs clādēs Houstōnia identidem passa est hōc annō, et abhinc mēnse Philadelphia in Pennsylvāniā cīvitāte ūnam tōtam officīnam āmīsit.  Americānōrum facultās petroleī purgandī ēliquandīque, quae duōs annōs crēvit, nunc est paulō dēminūta.  

In Kentuckiā diē Iōvis dīruptus est ductus quō prōpānum ā Mexicō ad Novum Eborācum mittitur.  Flammae ad altitūdinem trecentōrum pedum surrexērunt.  Ūnus interfectus est et multī sunt vulnerātī.

Foedus atomicum ā Russīs ruptum

Donaldus Trump, praeses Americānōrum, hodiē ritē dē foedere quō arma atomica, quae inter trecenta et ter miliēns mīlia passuum volant, prohibentur, āb Americānīs et Russīs saeculō vīcēsimō pactō dēcessit.  Russī enim ex annō bis millēsimō quartō decimō foedus apertissimē violant, neque eō foedere prohibentur Sīnēnsēs aliaeve gentēs quīn sua arma comparent.

Brasiliēnsēs Americānīs sociī novissimī

Diē Mercuriī Brasiliēnsēs Americānīs sunt rīte sociātī in rēbus mīlitāribus.  Porrō in Brasiliā Vilibertus Ross et Paulus Guedes, Americānōrum et Brasiliēnsium ministrī commerciō prōmovendō, cōnantur paciscī ut portōria aliaque obstācula dēminuantur et mercēs utrīus gentis in alterīus fīnēs importentur.  Commercium auctum poterit et Americānīs et Brasiliēnsibus magnam prosperitātem afferre.

Hamza bin Laden mortuus

Hamza bin Laden, fīlius Osāmae, latrōnis ōlim nōtissimī, est nūper occīsus.  Quod nōn anteā nuntiāvērunt Americānī, nē falsīs indiciīs fallerentur.  Hamzae patrem Americānī annō bis millēsimō ūndecimō, impressiōne clandestīnā in Pacistāniam factā, interfēcērunt; et Hamzae fīlius fertur aestāte annō bis millēsimō septimō decimō esse dē mediō sublātus.  Fratrēs porrō Saad bin Laden annō bis millēsimō nōnō et Khalid ūnā cum patre etiam sunt trucidātī.  Osāma pater, quī manum latrōnum “al Qaeda” seu Fundāmentum duxit, impetum in Americānōs annō bis millēsimō prīmō fēcerat. 

Līs inter Cōrēānōs et Iāpōnēs oritur

Discidium inter Cōrēānōs Merīdiōlnālēs et Iāpōnēs ortum est, quō commercium inter illās gentēs in perīculum venit.  Nam ē mēnse Iūliō ineunte coepērunt Iāpōnēs efficere quō difficilius esset Cōrēānīs quāsdam māteriās emere, quae in Iāpōniā manū doctā parantur et in Cōrēam importantur ad tēlephōna gestābilia et alia instrumenta ēlectronica fabricanda.  Orīgō autem ac quasi fōns contrōversiae nōn in nostrā aetāte neque in commerciō reperitur, sed in rēbus abhinc ferē septuāgintā et quinque annōs actīs: nam Cōrēānī annō praeteritō coepērunt querellās facere dē satisfactiōne pecūniāriā, quam dīcunt Iāpōnēs sibi dēbēre propter ea, quae in alterō bellō tōtīus mundī sint acta.  Ex alterā parte Iāpōnēs contendunt secundum foedus, quod Cōrēānī et Iāpōnēs annō millēsimō nōningentēsimō sexāgēsimō quintō pactī erant, sē iam tōtam solvisse satisfactiōnem, quam solvere aut oportuerit aut oporteat.  Cīvēs Cōrēānī adeō in Iāpōnēs īrascuntur ut diē Iōvis Seulī aliquis Cōrēānus igne sē combussit ante sēdem lēgātiōnis Iāpōnicae, quod etiam mēnse Iūliō erat factum.  Quae līs ut quam celerrimē compōnātur Americānōrum interest, quippe quōrum sociī sint et Cōrēānī et Iāpōnēs: itaque hodiē Michael Pompēius, Americānōrum minister ā rēbus exterīs, ministrōs utrīusque gentis Bancociī in Thailandiā convocāvit.

Sīnēnsēs Americam culpant

Dum Hongcongēnsēs pergunt suam lībertātem reclāmāndō dēfendere, Sīnēnsium ministerium ā rēbus exterīs diē Martis Americānōs īnsimulāvit reclāmātiōnum Hongcongēnsium movendārum.  Hua Chunying, ōrātrix ministeriī, coram diurnāriōs dīxit reclāmātiōnēs quōdammodo esse ab Americānīs effectās, quamquam nullum indicium nec testem obtulit quō crīmen probāret.  Quod ā sē factum Americānī negant; praeses enim Americānus diē Iōvis dīxit Hongcongium esse partem Sīnārum, oportēre igitur Sīnēnsēs dē suīs rēbus sine Americānīs cōnsulere.  In Sīnīs autem diurnāriī vehementer in Americam invectī sunt; Kang Hui, inter diurnāriōs nōtissimōs et ā tyrannīs cēnsōribusque probātissimōs, dīxit Americānōs lītēs clam agitāre et cupere tōtum orbem terrārum perturbārī, quā in rē Americānī viderentur tamquam pertica quā fimus miscērētur.  Pekīnī Wang Yiwei prōfessor apud Renmin studiōrum Ūniversitātem dīxit fēminās gravidās, quae inter reclāmātōrēs numerantur, nōn esse cīvēs Hongcongēnsēs sed mīmās mercēde conductās.

Sīnēnsēs coepērunt mīlitēs suōs convocāre prope tam Hongcongium quam Formōsam, ubi mīlitēs et nautae omnium generum exercēbuntur, Xi Jinping ipsō intuente.  Formōsēnsēs līberī commūnistās Sīnēnsēs monent nē Hongcongium invadant.

Diē Iōvis praeses Americānus nuntiāvit nova portōria impositum īrī in multās mercēs Sīnēnsium, quippe quī perfidī in negōtiīs sēsē praebuissent: prōmisisse sē magnam vim sōiae emptūrōs et prohibitūrōs nē suī cīvēs venēna ex opiō ēliquātō parāta in Americānōrum fīnēs mitterent; illīs prōmissīs nōn stētisse.  Nōn vidētur spērandum Americānōs et Sīnēnsēs inter sē dē commerciō augendō pactūrōs ante annum bis millēsimum vīcēsimum exeuntem.

Germānia perīculōsa

Francofurtī ad Moenum diē Lūnae Habte Arāia fēminam sibi ignōtam atque ēius fīlium, quī trāmen ferriviārium exspectābant, subitō dētrūsit dē crepīdine in orbitās prae trāmine advenientī.  Māter sē ex orbitīs volvendō potuit sē servāre, sed fīlius est trāmine obtrītus.  Deinde Arāia conātus est tertiam fēminam dēpellere, sed frustrā.  Arāia, vir quadrāgintā annōs nātus atque ex Erythraeā oriundus, in Helvetiā tredecim annōs habitat, et ēius imagō annō bis millēsimō septimō decimō apparuit in libellō, quō migrātiō laudābātur, quia Arāia bonum exemplum tunc vidēbātur aliēnigenae quī sē ad lēgēs normāsque Helveticās accommodāverat.  Comprehēnsus est et reus erit homicī diī et homicīdiī affectātī.

Stutgardiae diē Mercūriī vir Germāno-Cazastāniānus in viā publicā coram multīs testibus, quōrum nonnullī imāginēs machinulīs cīnematographicīs fēcērunt, est gladiō occīsus.  Percussor birotā vectus effūgerat sed est ā custōdibus publicīs captus.

Lūmina maritima

Aestāte Bellinghamiae multīs hominibus placet noctū canōīs vehī ut lūmina subaquānea videant.  Nam in sinū sunt multa animalcula errantia, quae nōmen habent ē Graecō adjectīvō quod est πλανκτὸν seu errāns, quōrum pecūliāris est facultas noctū splendendī.  Innumerābīlia sunt haec animalcula, quārē noctū potest sinus fulgēre sicut caelum sīderibus ornātum.  Haec lūmina praecipuē mense Augustō cōnspicī possunt.

Quibus dictīs, grātiās auscultātoribus agimus.  Propter fēriās aestīvās, nuntiōs Latīnōs Vasintōniēnsēs usque in mēnsem Septembrem intermittēmus.  Cūrāte ut bene valeātis atque ut aestāte bene fruāminī.

Audio

diē vīcēsimō sextō mēnsis Iūliī

diē vīcēsimō sextō mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:49
 
1X
 

Rossellus sublātus

Ricardus Rossellus, summus magistrātus īnsulae Sanctī Iōhannis dē portū dīvite, est populārī indignātiōne ac continuīs reclāmātiōnibus coactus magistrātū sē abdicāre.  Īnsula illa Sanctī Iōhannis dē portū dīvite, etsī intrā fīnēs Americānōrum iacet, nōn tamen inter cīvitātēs numerātur sed suī iūris ac vectīgālibus absolūta est et lībertāte fruitur.  Sed cīvēs populāribus suffrāgiīs regimina corruptissima identidem sibi ēlēgērunt, quae grande aes aliēnum contraxērunt.  Quod fōmentō fuit reclāmātiōnī; scintillae autem, quā īra populī est incēnsa, fuērunt magistrātuum epistolia et brevia nuntia tēlephōnica superbiā bīlīque abundantia quae in manūs diurnāriōrum dēvēnērunt et sunt dīvulgāta.  Rossellō sublātō ambigitur quis in ēius locum successūrus sit, praecipuē quod reclāmātōrēs nunc omnibus magistrātibus īnfestī inimīcīque in succēdāneōs, quī fierī possunt, iam reclāmant.

Pergunt Hongcongēnsēs reclāmāre

Hongcongiae, contrā reclāmātōrēs, quī solent sibi vestēs atrās induere, novī et albīs vestibus indūtī sēsē oppōnunt: quī putantur inter triadēs numerārī.  Triadēs enim appellantur societātēs latrōnum quī ferē eōdem mōre, quō mafiōsī Ītalī, officia scelesta inter sē dīvīdunt quō māius lucrum sibi extorqueant.  Nunc, ut etiam inter reclāmātiōnēs annō bis millēsimō quartō decimō habitās, triadēs, praecipuē 14K et Wo Shing Wo, videntur condūctae esse ut vim in reclāmātōrēs inferrent.  Nēmō comprehēnsus est, cum custōdēs pūblicī nōn advēnissent nisi postquam triadēs iam aufūgissent.

Sīnēnses commūnistae, quī anteā prohibuērunt nē suī cīvēs imaginēs vidērent reclāmātiōnum, nunc tumultūs suīs ostendunt, cum reclāmātōrēs apertissimē regimen Sīnēnsium respuerint et pigmentō līverint emblēma tyrannidis quō sedēs lēgātī ornātur.  Volunt enim Sīnēnsēs īram suōrum incitāre in Hongcongēnsēs.  Itaque quodcumque in Weibō vel in aliīs forīs ēlectronicīs contrā Hongcongēnsēs dīcitur, idem ā cēnsoribus probātur, quamquam nōn licet ex alterā parte prō Hongcongēnsibus loquī.

Diē Veneris strenuē reclāmātum est in āēroportū, quī inter decem totīus orbis terrārum frequentātissimōs numerātur.

Nova portōria in vīna Gallica impōnenda

Donaldus Trump, praeses Americānōrum, mīnātus est sē nova portōria in mercēs Gallicās impositūrum, praecipuē in vīnum, quod etiam īnferiōris nōtae esset quam vīnum Americānum.  Nam Gallī nova vectigālia indīxērunt in magnās societātēs quae novissimīs artibus et scientiā ēlectronicā vītam hominibus omnium gentium reddunt faciliōrem. At, cum tālēs societātēs ferē omnēs sint Americānae, nullae vērō Gallicae, videntur Gallī velle iniūriam facere Americānīs et lucrum dē sudōre aliēnō. Itaque nova portōria prōpōnuntur.

Novī magistrātūs in Britanniā

Boris Johnson, quī nātus est in Americā et Latīne loquitur, rīte creātus est summus magistrātus Britannōrum et in locum Terēsiae Maiae successit.  Ille plūrimōs magistrātūs dīmīsit et suōs prōmōvit.

Quamquam intrā trēs mēnsēs Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscītūra esse fertur, nihilōminus lēgātī Eurōpaeī negant ullam diem esse dictam quā ipsī cum lēgātīs Britannīs colloquantur dē foedere vel cōnsiliō quōdam paciscendō, nē commercium inter Britannōs et Eurōpaeōs sīc agātur ut inter Eurōpaeōs et omnēs aliās gentēs agitur.  Ex alterā parte Americānī prōmittunt sē statim post Brexitum novum foedus ad commercium prōmōvendum cum Britannīs pactūrōs, quod foedus ab annō bis millēsimō septimō decimō parātur.

Britannōrum factiō līberālis et populāris, quae comitiīs tam mūnicipālibus quam Eurōpaeīs nūper habitīs novō vigōre fruitur, sibi praefēcit Iōannam Swinson, quae prōmittit sē operam datūram, nē Britannī ab Ūniōne Eurōpaeā dēsciscant.  Ad illam factiōnem trānsfūgit Chuca Umunna, quī anteā ad Gregem Absolūtum Rēbus Mūtāndīs ā factiōne Opificum trānsfūgerat.  Grex ille Absolūtus, quī ideō conditus est ut Ūniōnī Eurōpaeae favēret, nunc adeō collābitur ut omnēs adiūtōrēs atque amanuēnsēs praeter ūnum sint dīmīssī.

Audio

ūndēvīcēsimō diē mēnsis Iūliī

ūndēvīcēsimō diē mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:28
 
1X
 

Hodiē, ūndēvīcēsimō diē mēnsis Iūliī, Britannī, quī ahbhinc annōs trēs suffrāgiīs lātīs cōnstituērunt sē ab Ūniōne Eurōpaeā dēscītūrōs, adhūc in Eurōpā manent, quibus adhūc praeest Terēsia Māia, quae mēnse Iūniō ineunte nūntiāvit sē summum magistrātum dēpositūram.  Fierī autem potest ut proximā hebdomade aliquid novī dē Britanniā tandem sit referendum.

Mīles Americānus in Afghānistāniā occīsus

In Afghānistāniā, Jacobus Sartor Texiēnsis, optiō prīmārius exercitūs Americānī, quī viridī pilleō indūtus inter ēlectissimās cōpiās mīlitāvit, est in proeliō occīsus.  Quī mortuus et corde purpureō et stellā aēneā exornābitur.  Bellum Afghāniānum, quod ab annō bis millēsimō prīmo geritur, omnēs alia bella, quae Americānī gessērunt, temporis diūturnitāte praecellit.

Terror in Somāliā

Kismāiī in Somāliā diē Saturnī latrōnēs impressiōnem quattuordecim hōrārum fēcērunt in dēversōriō Asasey appellātō.  Portae dēversōriī vehiculō dīruptō sunt confractae, unde quattuor latrōnēs armātī intrāvērunt et strāgem dē innocentibus fēcērunt.  Al Shabaab, latrōnēs Mahomētānī quī eō mōre solent terrōrem populō Mogadisiēnsium incūtere, iactant suōs impetum fēcisse.  Vīgintī et sex hominēs interfectī sunt, inter quōs referuntur numerandī duo Americānī, quōrum nōmina nondum dīvulgantur, et diurnāria Canadēnsis, Hodan Nalayeh nōmine; quinquāgintā et sex aliī sunt vulnerātī.

Dēnuō reclāmātur Hongcongī

Ad līmitem, quō Sīnae ab Hongcongēnsium cīvitāte dīviduntur, reclāmāvērunt Hongcongēnsēs, sed in rem novam: vidēlicet in arbitrāgium seu commercium inter duās cīvitātēs quae eāsdem mercēs dīversīs pretiīs emere cupiunt, quod ad detrimentum ūnīus cīvitātis geritur.  Nam cīvēs, plērīque Hongcongēnsēs, mercēs cotidiānās Hongcongī vīlī pretiō et nullīs vectigālibus solvendīs emunt, deinde per portās Sheung Shuī dictās in Sīnās proficīscuntur, ubi tunc māiōre pretiō eās vendunt mercātōribus Sīnēnsibus.  Nam in Sīnīs Commūnistārum mercēs sīmilēs sed īnferiōris nōtae vēneunt māiōre pretiō quam mercēs superiōris nōtae Hongcongī emī possunt.  Quod commercium clandestīnum adeō crēbrum fit ut cōpia mercium, præcipuē lactis īnfantibus dēstinātī, aliquandō dēficiat et pretia dēficientium mercium secundum ipsam mercātūs nātūram augeantur.  Reclāmātōrēs Hongcongēnsēs culpant Sīnēnsēs mercātōrēs, quamquam māior pars commeātūs fertur esse ab Hongcongēnsibus suscepta.  Rixābantur nōnnullī reclāmātōrēs cum custōdibus pūblicīs, quī fustibus et capsicō sunt ūsī.  Cōnantur reclāmātōrēs eum vigōrem, quō nuper in lēgem redditiōnis ūsī sunt, sustinēre quō plus auctōritātis populō tribuātur.  Carrie Lam, praefecta Hongcongēnsibus, dīxit sē nōlle quicquam concēdere reclāmātōribus.

Dē rēbus Gallicīs et caelestibus

Emmanuēl Macron, praeses Gallōrum, diē Saturnī nuntiāvit novās cōpiās mēnse Septembrī institūtum īrī ad satellitēs factīciōs, quōs artificēs Gallicī in caelum mīsissent, tuendōs.  Idem nuntiāvit Donaldus Trump, praeses Americānus, annō bis millēsimō duodēvīcēsimō, quō tempore cōnsilium dērīdēbātur; nunc, ut ēventus docet, Gallīs quidem potius vidētur id cōnsilium imitāndum.  Et Sīnēnsēs et Russī feruntur similia cōnsilia sibi parāre.

Sex diēs satellitēs artificiōsī “Galilēō” dictī, quibus Eurōpaeī sperant fore ut possint loca temporaque ad amussim cognōscere ac metīrī, dēfēcērunt.   Eurōpaeōrum Sēdēs Caelestibus Rēbus Agendīs, quae Lutetiae Parīsiōrum est, causam explicāre nōndum potest.  Satellitēs autem Americānī, quī GPS dīcuntur, et Russī, GLONASS appellātī, nōn dēsīvērunt suō mūnere fungī.

Etiam in Galliā diē Sōlis cīvēs spectaculīs mīlitāribus oblectātī sunt, quibus commemorātus est is diēs quō arx Sanctī Antōniī, quae etiam Bastillia nōminātur, erat ā populō Gallicō expugnata.  Emmanuēl Macron, quī in mīlitārī pompā currū vehēbātur ā suīs cīvibus dērīdēbātur.

Tabernae Bellinghāmēnsēs ardent

Quinque mēnsēs postquam taberna rustica, quae animālia et pābulum et sēmina Bellinghāmēnsibus centum annōs venditāverat, combusta est ā paupere, quī spērāverat flammīs frigora hiemālia arcēre, hāc hebdomade novō incendiō consumptae sunt tabernae, quae illī sunt proximae.  “Clark Feed and Seed” et animālia pābulum sēmina venditāverat, et in tabernā “Avalon Records” dictā vēnum datī erant iī orbēs cēreī, in quibus carmina sīc īnscrībuntur ut acū per orbem cochleātim ductō carmen audiātur.  Nam Bellinghāmēnsēs mālunt carmina audīre aut vīvā vōce cantāta aut rātiōne quam maximē incommodā atque obsolētā dum animālia sua pascunt et sēmina in hortīs serunt.  Causa incendiī mox investigābitur.

Audio

diē duodecimō mēnsis Iūliī

diē duodecimō mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:42
 
1X
 

Hodiē, duodecimō diē mēnsis Iūliī, Therēsia Māia pergit summum magistrātum obtinēre Britānnōrum, quī in Ūniōne Eurōpaeā adhūc manent.

Persae nāvibus petroleāriīs Britannicīs minantur

Postquam Britannī nāvem petroleāriam Persicam ad Calpem cēperant magistrumque nāvis comprehenderant, ut quī contrā poenās, quās Ūniō Eurōpaea in Persās indīxisset, petroleum ferret Sȳrīs dēstinātum, Persae minātī sunt sē nāvēs Britannicās captūrās.  Et diē Mercuriī trēs bellicae scaphae Persārum cōnātae sunt nāvem petroleāriam Britannicam, British Heritage nōmine, ad ōrās Persicās cōgere; quod prohibuit Britannica nāvis bellica, cuī nōmen Montrose.  Tam Britannī quam Americanī nuntiāvērunt sē nāvēs bellicās missūrōs quae mercātōrēs comitārentur, nē Persae ullum damnum in eōs inferrent.  Idem fēcērunt Americānī annō bis millēsimō quintō decimō, cum Persae nāvem onerāriam Maersk Tigridem dictam pīrāticō mōre cēpissent.  Hōc annō, mense Iūniō, Persae impetūs fēcērunt in quattuor nāvēs petroleāriās.

Tsai Ing-wen Americam vīsit

Tsai Ing-wen, praeses Reīpūblicae Sīnārum, quae quidem in Formōsā īnsulā suī iūris pollet, contrā voluntātem Xī Jinping tyrannī Sīnārum, quae in terrā continentī sunt, Americam hāc hebdomade vīsit.  Americānī, utpote quōrum magistrātūs Reīpūblicae Sīnārum faveant, ingentem vim armōrum Reīpūblicae Sīnārum vendunt, quod tyrannidis Sīnārum īram adeō movet, ut satellitēs minentur sē commercium inter suōs et societātēs Americānās arma parantēs interclūsūrōs.  Eae tamen societātēs nulla arma Sīnēnsibus Commūnistīs vendunt: itaque vānae sunt illae minae atque inānēs.  Americānī nōmine tenus tyrannidis sententiam, quā ūnae esse Sīnae dīcuntur, agnōscunt neque approbant, rē autem vērā auxilium armaque suppeditāre solent Reīpūblicae.

Sepulcra Vaticāna ossīs carent

In cīvitāte Vaticānā, duo sepulcra in coemētēriō Theodiscōrum et Frīsiōrum, in quibus Carola Frederīca dux Mecklenburgensis et Sophia principissa Hohenlōhae et Bartensteinī mediō saeculō ūndēvīcēsimō sepultae esse putābantur, aperta sunt, neque sunt ulla ossa reperta.  Quaerēbātur enim corpus Emmanuēlae Orlandi, puellae quae annō millēsimō noningentēsimō octōgēsimō tertiō abducta esse fertur.  Aliquis, quī nōmen suum profitērī nōluerat, indicāverat Emmanuēlam esse in ūnum ex illīs sepulcrīs reconditam, itaque utrumque monumentum Vaticānī īnspicere constituērunt.  Nunc vērō nōn ūna sed trēs dēsīderantur: nam etiam Carola Frederīca et Sophia sunt āmissae.

Lēgātī dē castrīs Xinjiangēnsibus disceptant

Lēgātī vīgintī et duārum gentium in Omnium Gentium Conciliō Iūribus Hūmānīs tuendīs epistolam subsignāvērunt, quā improbārent castra, in quibus Commūnistae Sīnēnsēs in Xinjiang prōvinciā cīvēs Mahomētānōs feruntur opprimere.  Inter illās gentēs numerantur Iāpōnēs, Britannī, Gallī, Germānī, Canadēnsēs, Austrāliānī, sed nullus lēgātus cūius cīvitas ex māiōre parte constat Mahomētānīs.  Deinde ex alterā parte prō Sīnēnsibus alteram epistolam scrīpsērunt lēgātī trīginta et septem, inter quōs sunt lēgātī ab Arabibus Saudiānīs, Sȳrīs, Pakistānēnsibus, Qatarēnsibus, Cuvaitēnsibus, Baharīnēnsibus, Phylarchiā Arabum Ūnītōrum missī, necnōn lēgātī Russicī, Cōrēānī Boreālēs, Cūbānī, Venetiolānī.  Quī Sīnēnsēs laudāvērunt, ut quī pācem et salūtem pūblicam bene tuērentur.  Americānī autem annō praeteritō dēscīvērunt ab illō Conciliō, sīcut antea dēscīverant annō bis millēsimō octāvō, cum nihil ullīus momentī habendum in illō Conciliō agī posse viderētur propter lūdōs polīticōs aulicōrum.

Hāiābūsa II in Ryūgū iterum dēscendit

Iāpōnicum vehiculum caeleste atque automatum, quod Hāiābūsa Secunda apellātur et in caelum missum est annō bis millēsimō quartō decimō, iterum in Ryūgū, seu Palātium Dracōnis, asteroïdem, id est saxum quod orbēs circum sōlem lustrat, dēscendit.  Prīmum mēnse Februāriō Hāiābūsa ad asteroïdem dēlapsa erat ut dē superficiē lapillōs colligeret; deinde rursus ascenderat, ut mēnse Aprīlī vehementem impetum in saxum faceret, quō facilius hāc hebdomade ea, quae sub superficiē latēbant, etiam pervestīgārentur atque in vehiculum exciperentur.  Annō exeunte Hāiābūsa in tellūrem cum asteroïdis lapillīs regrediētur.

Audio

quartō diē mēnsis Iūliī

quartō diē mēnsis Iūliī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:50
 
1X
 

Hodiē, quartō diē mēnsis Iūliī, lībertātem Americānōrum celebrāmus, quī abhinc annōs dūcentōs quadrāginta et trēs, Georgiō Vasintōniō dūce, iūgum exuimus Britannōrum, quibus hodiē praeest Therēsia Māia et quī in Ūniōne Eurōpaeā hodiē saltem manent.

Praeses Americānus in fīnēs Cōrēae Septentriōnālis ingreditur

Diē Sōlis Donaldus Trump, iam prīmus praeses Americānus quī cum tyrannō Cōrēae Boreālis congressus est, etiam prīmum sē fēcit, quī est in fīnēs Cōrēae Septentriōnālis ingressus.  Nam is diē Saturnī inter conventum Gentium Vīgintī (G-20) per nuntiolum “Twitter” dictum ex inopīnātō invītāvit Kim Jong-un, tyrannum Boreālem, ut Panmunjom in ipsīs terminīs, quibus Cōrēae duae dīviduntur, proximō diē sēcum congrederētur.  Quod factum est: atque dum summī magistrātūs inter sē salūtant, Donaldus ā Kim invītātus, et timēns nullum hostium dolum, fīnēs Cōrēārum trānsgressus est in terram Boreālem, cūius populus, nullā pāce post bellum Cōrēānum rīte confectā, adhūc nōmine tenus hostis habētur Americānōrum.

Moon Jae-in, praeses Cōrēānōrum Merīdiōnālium, inter conventum Gentium Vīgintī modo habitum strenuē hortātus est ut aeterna pax inter duās Cōrēās compōnerētur, ad quod agendum sententiae quaedam inveterātae essent mutandae et novae ratiōnēs excogitandae quibus gentēs mutuum auxilium ferrent ut iactīs pācis fundāmentīs paenīnsula Cōrēāna commercium dīvitiāsque tōtīus mundī orientālis augēret.  Praeses Merīdiōnālium, quī avidus montēs ascendit, annō praeteritō cum Kim sacrum montem Baectū et lacum caelestem vīsitāvit.  Aliquot annōs Moon summō nīsū conātus est Boreālēs suōs fīnitimōs Americānīs conciliāre, ad quem fīnem vidētur inter conventum Gentium Vīgentī haud frustrā operam dedisse.

Posteā Trump et Moon ad Domum Caerūleam, quae est sedes praesidis Cōrēānōrum Merīdiōnālium, recessērunt, ubi EXO gregem symphōniacōrum puerōrum, quī genere cantandī populārī et Cōrēānō, seu K-pop, ūtuntur, cognōvērunt hortante Īvancā Donaldī fīliā, quippe cūius ipsīus līberī carmina populāria et Cōrēāna adamārent.

Trump et Xī colloquuntur

Magistrātūs Americānī et Sīnēnsēs, post rixās quās Sīnēnsēs mōvērunt cum concessiōnēs iam pactās īnfitiātī essent, dēnuō colloquuntur dē aequitāte commerciō restituendā.  Donaldus enim Trump et Xī Jinping in conventū Gentium Vīgintī pactī sunt nē Americānī portōria in mercēs Sīnēnsēs imposita augērent, ut Sīnēnsēs māiōrem vim frūmentī ab Americānīs emerent, ut liceat quoddam commercium esse inter Americānōs et Huāwei dum contrōversiae compōnuntur.  Quod īram mōvet nōnnullīs senātōribus Americānīs ad dextram factiōnem pertinentibus, quippe quī cupiant Huāwei ab omnī mercātū exclūdere.

Hongkongēnsēs cūriam occupant

Diē Lūnae, quō vīcēsimus et secundus annus commemorātur postquam Britannī colōniam tyrannīs Sīnēnsibus tradidērunt, reclāmātōrēs, galbinīs galeīs indūtī atque umbellās ferentēs, vitreōs (sed validōs) sedis regiminis mūrōs ariēte percussērunt et cūriam breviter occupāvērunt.  In ipsā cūriā imāginēs senātōrum, quī tyrannidī Sīnēnsium favēre habentur, dīripuērunt; et in pariētibus querellās postulātiōnēsque scrīpsērunt; et vexillum colōniae Britannicae, quod ante Sīnēnsium tyrannidem Hongkongiae prōpōnēbātur, tribunālī affīxērunt.  Reclāmātōrēs enim nōlunt suam cīvitātem in diciōnem Britannōrum reddī, sed vexillō colōniae ostendendō volunt potius significāre ac docēre līberiōrem fuisse vītam sub illā dominiōne quam sub tyrannide Sīnēnsium.  Postulant reclāmātōrēs ut Carrie Lam magistrātū sē abdicet, et forma reīpūblicae adeo mūtētur, ut suffrāgia populō potius quam paucīs reddantur, et reclāmātōrēs vinculīs contentī līberentur.  Queruntur porrō magistrātūs dominīs Sīnēnsibus magis īnservīre quam populō suō favēre.

Magistrātūs Eurōpaeī selectī

Magistrātūs, quī singulīs Eurōpaeīs cīvitātibus praesunt, inter sē agentēs aliōs magistātūs, quī Ūniōnī Eurōpaeae praeficiendī sunt, sēlegērunt.  Ursula von der Leyen, Bruxellēnsis quae nunc exercituī Germānōrum praeest et ad factiōnem Christiānam et Populārem pertinet, dux erit Commissiōnis Eurōpaeae, cūius auctōritātem nunc obtinet Iōhannēs Claudius Juncker.  Von der Leyen, quae ōlim dīxerat sē velle neptēs suōs in Cīvitātibus Foederātīs Eurōpaeīs (tamquam in Cīvitātibus Foederātīs Americānīs) vīvere et favet exercituī Eurōpaeō instituendō, oportēbit etiam cūrāre ut Britannī dē Ūniōne dēscīscant, quem Brexitum illa iam est lāmentāta.  Prō Mariō Draghi mūnere argentāriī fungētur Christīna Lagarde, Galla, quae hodiē Domō Argentāriae Omnium Gentium praeest.  Praeses Conciliī Eurōpaeī erit Carolus Michel, quī nunc prō tempore mūnere Ministrī Prīmāriī fungitur Belgārum, quī post suffrāgia mēnse Māiō lāta regimen adhūc habent nullum.  Minister ā rēbus exterīs erit Iōsēphus Borrell, sociālista quī eōdem mūnere prō Hispānīs nunc fungitur.

Dēnuō reclāmātur in Sudānia

Decēna mīlia hominum per viās Khartūmēnsium reclāmant in mīlitēs, quī, al-Bashīr tyrannō sublātō, recūsant nē summam auctōritātem cīvibus trādant.  Prae timōre nōn reclāmābātur post tertium diem mēnsis Iūniī, quippe quō diē mīlitēs strāgem dē cīvibus reclāmantibus fēcissent.  Ūniō Africāna, quae cōnatur mīlitēs cīvibus conciliāre, prōposuit novum regimen instituere, cūius auctoritātis pars cīvibus māior, minor autem mīlitibus darētur.