Audio

diē quīntō mēnsis Iānuāriī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē quīntō mēnsis Iānuāriī
/

Iōnathas Pollard trānsfuga

Iōnathas Pollard, speculātor quī annō millēsimō nōningentēsimō octōgēsimō sextō cōnfessus est sē Americam prōdidisse et secrēta sibi reīpūblicae fidē mandāta, inter quae fontēs et methodī speculandī erant, Isrāēlītīs et aliīs trādidisse, modo in Isrāēl trānsfūgit.  Nōn enim vinculīs continēbātur, cum post trīgintā annōs, quibus Pollard bonōs mōrēs in carcere dēmonstrāret, lībertātem cum condiciōnibus nactus esset.  Illae condiciōnēs exīvērunt; itque speculātōr ē fīnibus exīvit.  In Isrāēl benignē exceptus est ā Beniamin Netanyahū summō magistrātū, coram diurnāriīs.

Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīvit

Annō bis millēsimō vīcēsimō exeunte etiam dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīvit Britannia, quae kalendīs Iānuāriīs suī iūris erat atque Ūniōne absolūta.  Paucī autem campānās Magnī Ben hōrologiī nōtissimī audīvērunt, quibus dīvortium illud Londīniī nūntiābātur, cum in Britanniā, ubi magistrātūs propter vīrus corōnātum multa et sevēra ēdīxerint, nunc prohibeātur nē hominēs congregentur.  

Boris Johnson ideō ēlectus erat summus magistrātus Brtiannōrum, ut populī voluntātem annō bis millēsimō sextō decimō suffrāgiīs dēmonstrātam exsequerētur et discidium efficeret, quod Terēsiam Māiam pristinam ministram prīmāriam ēlūsisset.  Quī autem commūnem opiniōnem metiuntur, ipsī monent, sī comitia crās habērentur, Boridem Johnson sēdem suam in cūriā perditūrum fuisse, neque ullam factiōnem mājorem partem suffrāgiōrum lātūram fuisse.  Stanlēius porro Johnson, Boridis pater, quī ōlim senātor fuit Eurōpaeus, nūntiāvit sē cīvitātem petitūrum Gallicam. 

Nīcola Sturgeon, prīmāria ministra Calēdoniōrum, prō suā parte prōmīsit suōs dēnuō in Ūniōnem Eurōpaeam regressūrōs.

Assange in Britanniā retentus

Iūdex Britanna censuit Iūliānum Assange nōn in diciōnem Americānōrum trādendum.  Assange, cīvis Austrāliānus, annō bis millēsimō decimō Americānōrum secrēta mīlitāria dīvulgāvit; ab Americānīs et Suētīs propter dīversa crīmina petītus ex annō bis millēsimō duodecimō usque in annum bis millēsimum ūndēvīcēsimum latuit in sede lēgātī Reīpūblicae Aequātōriae, unde tandem aliquando ējectus in vinculīs ā Britannīs tenētur.  Statim post iūdicis sententiam relātam, Andreas Manuēl Lopēsius Operātor, praeses Mexicānōrum, iūs asȳlī Iūliānō Assange obtulit.

Iemenīa

Diē Mercūriī, dum novī magistrātūs ex Arabiā Saudiānā profectī Adēnum ad āeroportum adveniunt, subitō nōnnulla missilia, ut putātur, in āeroportum incidērunt.  Mīlitēs porro āeroplānum automatum et māteriā displōsīvā onerātum intercēpērunt, quod in praesidis palātium cursum tendēbat.  Saudiānī suspicantur seditiōsōs, quī Houthiānī appellantur atque ā Persīs sustentantur, conātōs esse dē novō regimine Iemenītārum strāgem facere.  Vīgintī et duo hominēs sunt occīsī. 

Bellinghamia birotīs commodissima

Bellinghamia ūnā cum Seattlō existimātur urbs birotāriīs commodissima in Vasintōniā cīvitāte, quae ipsa omnium cīvitātum est commodissima, secundum societātem Americānōrum birotāriōrum.  Vīgintī jam annōs Bellinghamēnsēs sēmitās birotīs dīcātās mūnīvērunt et urbem sīc cōnformāvērunt ut tūtum et commodum esset birotīs quōcumque vehī.