Audio

diē septimō mēnsis Decembris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē septimō mēnsis Decembris
/

Hodiē est septimus diēs mēnsis Decembris, dies nigrō lapillō numerandus, cum hōc diē abhinc annōs ūndeoctōginta imperium Iāpōnicum ex inopīnātō impetum in Portum Margarītārum fēcerit.

Ūnae Sīnae, ūnum systēma

Hongcongiae, omnēs senātōrēs factiōnis populāris, quae Sīnēnsium tyrannidī opposita erat, sē honōribus omnibus abdīcāvērunt, cum Sīnēnsēs novam lēgem in Hongcongiam imposuissent quā Sīnēnsibus licēret senātōrēs sibi oppositōs comprehendere atque in iūs trahere.  Itaque periit illa ratiō vivendī, quā Hongcongia tam sub diciōne Sīnēnsium quam suī iūris erat, et quā sub Sīnēnsium nōmine ūnō duo systēmata seu rēs pūblicae flōruerant. Porro Iosua Wong et Agnes Chow et aliī iuvenēs, quippe quī in tyrannidem prō populārī auctōritāte prōmōvendā reclāmāvissent, sunt reī et damnātī; aliquot mensēs vinculīs continēbuntur.

Cūria Guatemālēnsium incēnsa

In Guatemālā reclāmātōrēs, propter cōnsilia austeritātis imponendae īrātī, cūriam senātūs incendērunt.  Reclāmātōrēs dīcunt sē timēre nē pecūnia pūblica aedificandō potius quam cīvium salūtī inter pestilentiam tuendae tribuātur.  Alexander Ioannes-Matthaeus Falla, summus magistrātus Guatemālēnsium, dīxit cūriam esse incēnsam terrōris populō incutiendī causā.

Reclāmātur in Galliā

Mīlia Gallōrum reclāmant in novam lēgem, quā prohibērī potest nē imaginēs custōdum pūblicōrum divulgentur.  Timent reclāmātōrēs nē, lēge ratā, pūblicī custōdēs immūnitāte concessā effrēnātī in cīvēs saeviant.  Quod oleum camīnō addit, Michāēl Zechler, mūsicus, ā custōdibus pūblicīs est saevē verberātus.

Bellum in Aethiopiā

Bellum cīvīle gestum est in Aethiopiā, cūius summus magistrātus, Abiy Ahmed, erat Nobeliānō praemiō pacis priōre annō honestātus.  Mīlitēs illīus Ahmed Mecellam urbem Tigrāiēnsium post brevia proelia cēpērunt, sed diurnariīs exclūsīs incertum manet an Tigrāiēnsēs, quī septentriōnālem partem Aethiopiae incolunt, pergant mīlitibus resistere.  Tigrāiēnsium Factiō Populō Līberandō, quōrum dux Debretsion Gebremichāēl in montibus latitat, ferē trīginta annōs ante Ahmed ēlectum Aethiopiam rexit.  

Stanislāus Tekiēlī diem obiit

Stanislāus Tekiēlī, diurnārius Polōnicus et fautor sermōnis Latīnī, diem obiit.  In Sīnīs atque in Iugoslaviā inter bella cīvīlia acta rettulit, necnon etiam nuntiōs Latīnōs Ephēmeridem dictōs aliquot annōs ēdidit.  Tekiēlī porro dē ēlegantiā sermōnis Latīnī duōs conscripsit librōs, quī Burdubasta et Burdubasta bis inscrībuntur.  Sub nōmine Iconoclastis quoque sententiās suās per rete ūniversāle ēdidit.  Vixit annōs quinque et quinquāginta.

Terror Bellinghamiae

Bellinghamiae duae fēminae sunt ā custōdibus pūblicīs comprehēnsae et reae factae sunt terrōris prōmōvendī.  Nam Samantha Brooks et Ellen Reiche dēprehēnsae sunt ad orbitās ferriviāriās, ubi occultē systēmata ēlectronica, quibus trāmina ferriviāria dē perīculō monentur, sic turbāvērunt, ut trāmen sufflāminibus automaticīs subitō tardārētur et paene exorbitāret.  Reiche baccalaureātūs gradum adepta erat in nostrā studiōrum ūniversitāte, ubi sermōnī studuerat Theodiscō.