Audio

diē tertiō mēnsis Novembris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē tertiō mēnsis Novembris
/

Suffrāgia feruntur

Suffrāgia hodiē per tōtam rempūblicam Americānam feruntur.  Summum magistrātum ambiunt Donaldus Trump, factiōnis dextrae, quī iam praeses est ac prōmittit sē dēnuō factūrum Americam magnam, et Iōsēphus Biden, factiōnis sinistrae, ōlim vice-praeses et diu senātor, quī prōmittit sē Americam in melius restitūtūrum.  Inter senātōrēs, tertia pars superiōris camerae ac tōta camera īnferior populāribus suffrāgiīs ēligentur.  Multīs in cīvitātibus suffrāgia per cursum pūblicum lāta diū numerābuntur, itaque fierī potest ut victōrēs hodiē nōn nuntientur.

Terror Vindobōnēnsis

Vindobōnae in Austriā, ultimā nocte ante novās legēs ad virus corōnātum cohibendum in cīvēs impositās, in subitāneō impetū quattuor hominēs sunt interfectī ac quattuordecim vulnerātī.  Ūnus latrō est ā pūblicīs custōdibus occīsus.  Sebastiānus Kurz, cancellārius Austriācōrum, dīxit impetum factum esse ut terror populō incuterētur.

Clandestīnum proelium in Nigeriā gestum

In Nigeriā trucidātī sunt latrōnēs sex ā mīlitibus Americānīs.  Nam Philippus Walton, civis Americānus quī Christiānae fideī differendae ac prōmōvendae causā in Africā habitat, ā latrōnibus captus erat ac prō pretiō redemptiōnis tenēbātur.  Americānī igitur ēlectī mīlitēs caelitus dēmissī post proelium aliquot horārum captīvum līberāvērunt et strāgem dē captōribus fēcērunt.  Sex latrōnēs sunt interfectī; incolumēs omnēs mīlitēs Americānī domum sunt reductī.