Audio

kalendīs Iūniīs

Nuntii Latini
Nuntii Latini
kalendīs Iūniīs
/

Novī magistrātūs Ītalōrum

Bis iam in irritum cecidērunt rēgimina Ītalīs praeficienda prōposita, sed post longum intervallum tandem ēvāsērunt victōrēs. Nam factiōnēs quae Liga et Quinque Stellae vocantur inter sē pactī sunt ut Iōsēphus Comes esset minister prīmārius et, quod anteā in dubiō fuerat, ministerium fiscī pūblicī darētur Iōannī Trīae, prōfessōrī rērum oeconomicārum, potius quam Paulō Savōnae, quī minister erit ā rēbus Eurōpaeīs. Sergius enim Mattarella, praeses Ītalōrum, negāverat nē Savōna fieret minister fiscālis, nē ille cōnsiliīs tōtīus Eurōpae obstāret. Nam novī magistrātūs adeō populārēs sunt ut Ūniōnī Eurōpaeae refrāgārī velle videantur.
Inter alia, quae ad Ītaliam spectant, Iōannes Claudius Juncker, praeses Conciliī Europaeī, dīxit sē graviter paenitēre diē Iovis dīxisse Ītalōs dēbēre, quam Ūniōnem Europaeam culpāre ob Ītalōrum pauperitātem, potius ipsōs plūs operis impendere, et pecūniā minus corrumpī, et dīligentius sē gerere.

Novus minister prīmārius Hispānōrum

Petrus Sanctius creātus est novissimus minister prīmārius Hispānōrum, cum senātus sententiam dedisset dē magistrātū Mariānō Rajoy, ut cūius factiō nuper damnāta esset corruptēlae, abrogandō. Sanctius, Sociālistīs praefectus, pactus erat et cum factiōne sinistrā, quae “Possumus” appellātur, et cum factiōnibus regiōnālibus Vasconum ac Catalaunōrum. Catalaunī, quōs Rajoy repressit cum libertātem sibimet ipsīs peterent, dēnuō suī erunt iūris, quoad sub lēgibus Hispānōrum licet, neque ā Matritēnsibus diūtius regentur, sed diē Saturnī Quim Torra aliīque ministrī Catalaunī rīte inaugurābuntur. Incertum autem vidētur quam diū Sanctius, quippe cūius Sociālistae tantum quartam partem senātūs habeant, possit in summō magistrātū manēre. Itaque fierī potest ut comitia mox indīcantur.

Consistit Brasilia

Quamquam Michāēl Temer, praeses Brasiliēnsium, mīlitēs iusserat viās etiam vī, sī necesse esset, aperīre, nihilōminus per Brasiliam viae usque ad diem Mercuriī mānsērunt raedīs onerāriīs statūtīs clausae. Nam per tōtam rempūblicam viae interclūdēbantur ā raedāriīs, quī prīmum contrā tribūta in petroleum imposita reclāmāverant, dein vērō, postquam Temer precibus raedāriōrum cesserat, dē multīs aliīs rēbus reclāmābant, quārē ferē omne commercium suffōcābātur. Dēficiēbat annōna macellīs; caedēbātur pecus, quippe quod cibārī nōn posset; clausa sunt gymnāsia ūniversitātēsque. Dum Temer conātur raedāriōs plācāre, opificēs, quī prō pūblicā societāte Petroleo Brasileiro seu Petrobras dictā petroleum parant, coepērunt opere cessāre. Tantum vīcēsima pars populī Temer magistrātum probat, cūius auctōritas in dubium vocātur.

Colombiānī iterum comitia habēbunt

In Colombiā suffrāgia lāta sunt, nec quis futūrus sit praeses liquet. Ivānus enim Dux, quī dextrīs partibus favet, māiorem partem suffrāgiōrum tulit, sed nōn satis ut praeses sine novīs suffrāgiīs ferendīs creārētur; ex alterā parte Gustāvus Petrus, in sinistrās partēs prōnus et ōlim praefectus capitī Colombiae, quartam partem suffrāgiōrum accēpit. Itaque inter Dūcem et Petrum certābitur dē summō magistrātū cōnsequendō.

Canadēnsium regimen petroleī ductum emit

Regimen Canadēnsium inter triciēs et quadrāgiēs mīliēs centēna mīlia dollarūm solvet ut petroleī ductum Trānsmontānum emat, quippe quō māior vīs petroleī ab Albertā prōvinciā ad Columbiam Britannicam ducātur, unde in Sīnās mittātur. Necesse magistrātibus Canadēnsibus vidēbātur ductum incohātum nec perfectum emere, quia magistrātūs Columbiae Britannicae prōvinciae ūnā cum aborīginibus vehementer abnuerant nē per suās terrās petroleum ad mare trādūcerētur. Nunc vērō, quia ductus in tōtīus reīpūblicae magistrātuum diciōnem pervēnit, nec prōvincia neque aborīginēs possunt obstāre, quīn opus ad fīnem dūcātur. Iacobus Inslēus, gubernātor Vasintōniēnsium, Canadēnsibus vehementer sed frustrā contrā dīcit, nē orcae detrimentum caperent. Alter et cōnsimilis petroleī ductus iamdudum exstat; novus autem ductus efficiet ut vīs petroleī Sīnēnsibus vendenda septiēs augeātur.

Cētus monstruōsus Bellinghāmēnsis

Novum monstrum in sīnū Samish appellātō apparuit: cūius caput et longum collum ad sex pedēs super undās ēmergit, unde fit ut ā nonnullīs conferātur cum notissimō monstrō Calēdonicō, quod in lacū Ness natāre dīcitur. Monstrum autem Bellinghamēnse, quod “Sammī” ā cīvibus perhibētur, est sculptūra, quae mīrā et subaquāneā compāgine materiae catēnārumque instructa vidētur ūnā cum aestū maris surgere recēdereve ac, sī aurae flant, etiam natāre.