Audio

diē octāvō mēnsis Iūniī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē octāvō mēnsis Iūniī
/

Mōns in Guatimālā ignem ēvomit

Diē Sōlis mōns Focus, quī vulgō Fuēgō dīcitur, tōtum oppidum in Guatilmālā situm dēlēvit, ferē eōdem modō quō Pompēiī Herculāneumque, urbēs Rōmānōrum, sunt flammīs cineribusque obrūtae. Septuāgintā et quinque hominēs prō certō periērunt, ad ducentī dēsīderantur, tria mīlia ē perīculō sunt dēductī. Difficilius factum est superstitēs quaerere quia īdem mōns diē Martis iterum explōsit, mittēns aestuantem fūmum et saxa liquefacta dē merīdiānā montis parte. Terra circum montem tam calida est, ut calceī eōrum, quī et vīvōs et mortuōs quaerunt, etiam liquescant, quārē illī coepērunt prō calceīs tabulās ligneās pedibus affīgere.

Summī magistrātūs septem gentium in Canadā conveniunt

Carolovōciī in Quebecō prōvinciā Canadēnsium celebrābitur quadrāgēsimus quartus conventus summōrum magistrātuum septem gentium, quae sunt Canada, Gallia, Germānia, Ītalia, Iapōnia, Britannia, America; etiam aderunt hominēs quī prō Ūniōne Eurōpaeā agant. Annō bis millēsimō quartō decimō expulsī ex hīs conventibus sunt Russī, quippe quibuscum putārētur colloquium ūtile fierī nōn posse; nec, propter mōrēs trālātīciōs, inclūduntur Sīnēnsēs, quamvīs commerciō et mercātūrā aliās gentēs antecellant. Itaque Russī et Sīnēnsēs et nōnnullae aliae gentēs nunc suum ipsārum conventum celebrant in Sīnīs. Quamquam in Canadā magistrātūs maximārum, quae sē putant, gentium loquuntur dē caelō et dē aequitāte inter virōs et fēminās et hominēs quī aliud quoddam genus sibi vindicant prōmōvendā, nihilōminus feruntur praecipuē disceptārī dē commerciō inter gentēs, dē vectigālibus, dē armīs atomicīs Persārum: quibus dē rēbus Americānī nuper coepērunt ab aliīs gentibus dissentīre vidērī. Antē fīnem hūius conventūs Donaldus Trump, praeses Americānus, prōficiscētur et Singapūram volābit ubi cum Kim Jong-un dē pāce compōnendā congrediātur. Īdem Trump ūnā cum Iōsēphō Comite prīmāriō ministrō Ītalōrum aliās maximās gentēs hortātus est ut Russī rursus ad colloquia invītārentur.

Dē suffrāgiīs in Ontariō lātīs

Etiam in Canadā, comitia habita sunt in Ontariō prōvinciā, ubi plūrēs cīvēs quam umquam anteā suffrāgia sua dedērunt. Factiō Līberālis, quae quindecim annōs māiōrem partem senātūs prōvinciālis tenuerat, suffrāgiīs lātīs omnīnō dēsinit exstāre, cum nōn iam satis senātōrum habeat ut factiō esse videātur. Partēs dextrae potius, auctōritāte populī nunc rōborātae, potestātem in Ontāriō adeptae sunt, et Duglāsius Ford, quī cīvibus prōmīsit vectigālia dēminūtum īrī necnon etiam vīliōrem fore cerevisiam, creābitur minister prīmārius Ontariēnsium. Justīnus Trudeau et rēgimen totīus Canadae conscriptī sunt in eādem factiōne Līberālī, quae in Ontariō est exstirpāta, quārē spectanda sunt Quebecēnsium comitia, quae kalendīs Octōbribus habēbuntur, atque Albertīnōrum, intrā annum habenda.

Novī astronautae ad statiōnem omnium gentium missī

Serēna Auñón-Chancellor, Americāna, et Sergius Procopius, Russus, et Alexander Gerstius, Germānus, in caelum per vehiculum Russicum missī sunt quī ad sīdeream statiōnem omnium gentium adveniant, ubi ad ducenta et quinquāgintā experīmenta faciant quibus scientiam nātūrae rērum augeant. Intrā septendecim annōs, quōs statiō illa suprā tellūrem agit, plūrēs quam ducentī et trīgintā cīvēs duodēvīgintī gentium in illā statiōne fīnēs hūmānae scientiae propāgāvērunt.

Lȳsistrata ante ultimās probātiōnēs agitur

Aristophanis comoedia, quae Lȳsistrata inscrībitur, nunc agitur Bellinghāmiae. Nova interpretātiō Anglica illīus fābulae cōnsonantibus verbīs repetītiōneque sonōrum ornātur, et inter histriōnēs numerantur nōnnullī discipulī antīquārum litterārum. Spectācula ēdentur diē Saturnī et Sōlis, post quem diem nōbis ultimae trimestris acadēmicī spatiī probātiōnēs imminēbunt.