Audio

diē 25º mēnsis Māiī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē 25º mēnsis Māiī
/

Rajoy in perīculō

Sociālistae et Factiō Cīvīlis in senātū Hispānōrum dīversīs modīs cōnantur dē summō magistrātū dēpellere Mariānum Rajoy, quem etiam pauciōrēs nunc cōnfīdunt posse rempūblicam bene moderārī. Rajoy enim, quī factiōnī Populārī praeest, dēnuō in dubium vocātur cum Ludovīcus Bárcenas, ōlim factiōnis aerārius, dōnōrum acceptōrum sit damnātus, et duodētrīginta aliī negōtiātōrēs et hominēs in rē pūblicā versātī sint corruptēlae damnātī, et factiō ipsa Populāris sit damnāta ac multāta. Difficile autem est in Hispāniā magistrātum dēmovēre, cum necesse sit factiōnibus oppositīs dē magistrātū succēdāneō cōnsentīre.

Novī Magistrātus Ītalōrum

Aliquot mēnsēs post suffrāgia lāta, Ītalōrum factiōnēs dextrae et sinistrae, quae Liga et Societas Quinque Stellārum vocāntur, tandem inter sē pactae sunt ut ad gubernācula reīpūblicae accēderent. Iōsēphum Comptum, quī iūris prūdentiam Flōrentiae prōfitētur, factiōnēs prōposuērunt quī minister esset prīmārius, sed ēius curriculum vītae in dubium vocātur. Nam prōfessor dīxit sē ab annō bis millēsimō octāvō ad decimum quartum studia sua perfēcisse apud studiōrum Ūniversitātem Neoeborācēnsem, quae negat eum fuisse discipulum, sed tantum usū fructum esse bibliothēcae. Neque ille vidētur Lutetiae Parīsiōrum studuisse, ut fatēbātur, et in institūtō Austriacō, ubi dīxerat sē iūris prūdentiam coluisse, nōn nisi sermōnēs docentur. Societas Quinque Stellārum negat Comptum esse mentītum, et Sergius Mattarella praeses Ītālōrum Comptum iam probāvit. Factiōnēs dextrae et sinistrae cum concordiā prōmittunt sē pēnūriam pauperum sublevātūrōs; et tribūta in singulōs cīvēs imposita et aurum negōtiātōrium dēminūtūrōs; et aliēnigenās, quī iniussū regiminis Ītaliam intrāverint, expulsūrōs.

Lēgātī ad Sīnās missī perīclitantur

Lēgātus in Sīnās missus, quī dē mīrō strepitū questus est, rursus in Americam est dēductus medicōs cōnsulendī causā, ā quibus nuntiātum est illum vidērī oppugnātum esse armīs adhuc ignōtīs sed similibus, atque iīs quibus Americānī et Canadēnsēs lēgātī ad Cūbam īnsulam missī ab annō bis millēsimō sextō decimō sē passōs esse referunt. Vidēlicet strepitū mīrō et tantum in ūnō locō audītō factum est ut cerebrum lēgātōrum ipsum laederētur. Nec Cūbānī anteā, nec Sīnēnsēs nunc, sciunt quis culpandus sit propter impetūs, quōrum et causa et ratiō et modus manent ignōtī.

Nartandō nāvigandōque ad mare currētur

Diē Lūnae celebrābitur memoria eōrum, quī prō patriā mortuī sunt; sed diē Sōlis secundum mōrēs Bellinghāmēnsium curriculum fiet dē monte Bakerānō usque ad mare Salish dictum. Gregēs certantium prīmum nartīs tabulīsve dē montis nīvibus sex mīlia passuum dēlābentur, deinde octō pedibus current, posteā birotīs vehentur quadrāgintā usque ad fīnēs Canadēnsium et ad occidentem ad oppidum Everson dictum, ubi canōīs ūndēvīgintī mīlia passum ēmetientur Ferndālum, ubi iterum birotīs ad mare quattuordecim vehentur, postrēmum monoxylīs scaphīs maritimīs quīnque mīlia passuum Bellinghāmiam nāvigābunt. Quī cursus aliquandō intrā sex hōrās perficitur, sed oportet intrā duodecim hōrās absolvī. Sīc enim varia et mīra et bene temperāta est regiō circum Bellinghāmiam, ut in eōdem curriculō potest āthlēta eādem voluptāte nartīs super montānīs nīvibus lābī et in aprīcīs flūminibus marīque nāvigāre.