Audio

18º diē mēnsis Iānuāriī

18º diē mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 3:58
 
1X
 

Caesar Baptista comprehēnsus

Latrō Ītalus, quī inter tumultuōsōs vīcēsimī saeculī annōs quōs Ītalī plumbeōs appellant, duōs custōdēs publicōs et gemmārium et lanium percussit, cum terrōrem populō incuteret Communismī fovendī causā, diē huius mēnsis duodecimō expulsus est ē Boliviā, unde in diciōnem Ītalōrum est trāditus. Ā iūdicibus damnātus vincula rūperat et Ītalōs fūgerat annōs quadrāgintā, quōrum ferē vīgintī annōs in Galliā habitāvit sub tūtēlā Franciscī Mitterrand; deinde tredecim annōs in Brasiliā, ubi Ludovīcus Ignātius Lūla dē Silvā et Dilma Rousseff eum tuēbantur; postrēmō in Boliviam fugā clandestīnā irrepsit.  Omnēs reliquōs suae vītae diēs in carcere Ītalicō dēget. 

Tumultūs in senātū Britannōrum

Senātōrēs Britannōrum sinunt Theresiam Māiam pergere summum magistrātum inter Britannōs obtinēre, sed id cōnsilium vehementer sprēvērunt, quod cum Europaeīs illa pacta erat quō facilius Britannī dē Ūniōne Eurōpaeōrum dēsciscerent.  Prīmum, diē Martis, cum senātōrēs cōnsilium dēsciscendī abnuerent, Theresia Maia maiōrem clādem in senātū accēpit quam ullus minister prīmārius ex annō millēsimō nōningentēsimō vīcēsimō quarto: cum nōn sōlum adversāriī sed etiam centum senātōrēs suae factiōnis suffrāgia contrā suum cōnsilium dedissent.  Deinde, diē Mercūriī, Jēremīas Corbyn, dux adversāriōrum, rogāvit utrum dē Theresiā sēnātūs fīdem ac fīdūciam habēret, an clāvus regnī sit alterī, fortasse sibi, trādendus: sed ūndēvīgintī suffragiīs Maia superāvit aemulōs.

Praefectus Dantiscō occīsus

Paulus Adamowicz, praefectus Dantiscō in Polōniā, in scaenā, coram mīlibus cīvium ad carmina audienda congregātōrum, occīsus est ā sīcāriō pugiōne armātō.  Sīcārius ille, quī latrōciniī damnātus annōs in carcere dēgerat, in scaenā stāns ad populum contiōnātus est nōmen sibi esse Stephanum; sē innocentem in carcere sēdisse; sē torsum esse ā factiōne Cīvicā, quārē Adamowicz esse mortuum. Adamowicz, quī ā factiōne Cīvicā dēscīverat, sexiēns ā saeculō vīcēsimō exeunte suffragiīs populāribus praefectus erat Dantiscō.

Graecī propter fīnitimōrum nōmen dīviduntur

Alexis Tsipras, minister prīmārius Graecōrum, dēmonstrāvit sē fīdūciā fruī senātōrum Graecōrum, postquam fīnitimī, quī sēsē Macedonēs appellāre solēbant, nōmen suum mūtāverant et coeperant sē Macedonēs Boreālēs vocitāre.  Minister enim patriae dēfendendae praepositus, Panos Kammenos nōmine, mūnere sē abdicāvit et nuntiāvit sē nōn iam posse regiminī favēre, quia aliī ministrī nōn obstārent quin fīnitimī nōmine ūterentur Macedonum. Intrā Graecōrum fīnēs altera est regiō quae Macedonia esse dīcitur, et sunt inter Graecōs quī metuant nē fīnitimī, sī nōmen sibi cēperint, terram quoque capere velint.  Tsipras vērō conātur nōmine concēdendō pācem inter gentēs conciliāre.

Audio

11º diē mēnsis Iānuāriī

11º diē mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:01
 
1X
 

Shinzō Ābē in Eurōpā

Shinzō Ābē, minister prīmārius Iāpōnum Eurōpam visitat, ubi diē Mercuriī cum Marcō Rutte ministrō prīmāriō Batāvōrum collocūtus est, praecipuē dē rē Britannicā. Nam metuunt multī mercātōrēs Iāpōnicī nē Britannī dē Ūniōne Europaeā dēsciscant sine cōnsiliō certō, quō liceat negōtiātōrēs suās mercēs prīmum in Britanniam, deinde sine portōriīs aliīsque difficultātibus in Eurōpam vehere. Iāpōnēs enim et Batāvī plūrēs mercēs aliīs gentibus vendunt quam omnēs aliæ gentēs præter Sinēnsēs, Americānōs, Germānōs, quārē commercium et Iāpōnibus et Batāvīs maximī momentī habendum est. Uterque igitur magistrātus prōmisit sē quodcumque posset factūrum, ut Theresia Maia in senātū Britannōrum prævalēret. Diē quīntō decimō senātōrēs id cōnsilium, quod Maia cum Ūniōne Eurōpaeā pacta est, aut probābunt aut spernent.

De “tunicīs galbīnīs”

Pergunt Gallī tunicīs galbīnīs indūtī in Emmanuel Macron praesidem Gallōrum reclāmāre.  Queruntur enim tribūta, quae praeses dē populō poscit, efficere ut opificēs dē plebe suās famīliās vix alere possint, dum dīvitēs dītēscant.  Chantal Jouanno, ā magistrātibus Gallōrum sēlecta quae, modō adhūc incertō, disceptātiōnem totīus Galliae dē reclāmātōrum querimōniīs moderārētur, eō mūnere sē abdicāvit, cum dīvulgātum esset ferē quindecim mīlia nummōrum Eurōpaeōrum singulīs mēnsibus eī dē fiscō pūblicō solvī.  Tantam enim mercēdem magistrātuī tribuī aegrē tulērunt opificēs suīs dē angustiīs reclāmantēs.

Ūniō Eurōpaea posthabita

Americānōrum ministerium exterīs negōtiīs praepositum ordinem praecedentiae nuper mutāvit et lēgātō Ūniōnis Eurōpaeae adēmit eam dignitātem, quae cīvitātibus superānīs seu gentibus suī iūris concēditur. Secundum illum ordinem praecedentiae statuitur quī lēgātī ad quās cēnās invītentur, ubi lēgātī inter caerimōniās sedeant, et multa alia quae inter munditiās ac fastīdiōsam urbanitātem lēgātōrum magnī momentī habentur.  Annō bis millēsimō sextō decimō Ūniō Eurōpaea coepit eādem dignitāte fruī ac vērae nātiōnēs; nunc vērō Ūniō Eurōpaea ūnā cum Ūniōne Africānā post singulās cīvitātēs posthabētur. Bruxellīs īra orta est nōn sōlum quod Americānī videntur Ūniōnem Eurōpaem parvī facere, sed etiam quod ipsī Bruxellēnsēs nullā epistolā certiōrēs factī sunt ordinem esse mūtātum dignitātemque Ūniōnis Eurōpaeae esse dēminūtam.

Instrūmenta Americāna saxa caelestia vīsitant

Americānōrum instrūmentum explōrātōrium, quod Novī Orbēs Fīnientēs vocātur, Ultimam Thūlēn, corpus saxeum et remōtissimum omnium, quae vehicula ab hominibus facta umquam praeterīvērunt, vīsit atque imāginēs eius ad Tellūrem remīsit.  Eōdem tempore aliud instrūmentum, quod dīcitur OSĪRIS-REx, ad Bennū  astēroidem, id est saxum quod sīcut planēta circum sōlem orbēs lustrat, pedetemptim sed etiam cocleātim appropinquat.  Annō proximō aut paulō posteā OSĪRIS-REx in Bennū descendet, ut inde māteriam capiat, et ad Tellūrem annō bis millēsimō vīcēsimō tertiō regrediētur.

Nova sīcerica taberna aperta

Timotheus Alexander, quī, cum tympanīs caneret in mūsicōrum grege quī “Prīmus” appellātur, sub nōmine Herbertī innōtuit, novissimam tabernam instituit sīcericam ubi sīcera seu pōmācium, id est vīnum mālinum, parātur et venditur.  “Herbertī Sīcera,” ut taberna dīcitur, quarta est Bellinghamiæ: nam exstant aliæ tabernæ quibus nōmina sunt “Lūna Mellea” et “Gīgantēs Perditī” et “Bellinghamēnse Cōnsortium Sīcericum.”  Vasintōnia enim cīvitās præcipuē nōta est propter māla seu pōma.  Herbertus eiusque uxor, Shama, laetī praedicant omnia, quae ad sīceram suam parandam adhibentur, ē Vasintōniā orirī: nē fermentum quidem neque manūbria epitoniōrum doliīs infixōrum ab aliīs terrīs empta esse, sed omnia esse Vasintōniāna.

Audio

diē 16º mēnsis Novembris

diē 16º mēnsis Novembris
Nuntii Latini 2018

 
 

00:00 / 6:34
 

1X

 

Tumultus in regimine Britannōrum

Ea fidēs ac fīdūcia, quam senātōrēs Britannōrum dē Theresiā May ōlim habuērunt, cito ēvānēscere vidētur. Nuper enim multī ministrī muneribus officiīsque sē abdicāvērunt, inter quōs praecipue numerandus est Dominicus Raab, quī praefuit negōtiō cum Eurōpaeīs agendō quō Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscisceret. Postquam Raab dēfēcerat, et Michāēl Gove, quī cibō et rūrī praeest, idem officium recūsāvit, succēdāneus minister creātus est Stephanus Barclay, senātor plērīsque ignōtus quī valētūdināriīs Britannicīs praefuit. Etiam ad ministerium operae stipendiisque praepositum accēdit Amber Rudd, ōlim rēbus internīs praefecta, quae mense Aprīlī coacta erat illō munere sē abdicāre. Multa alia officia novīs hominibus trānsferuntur, dum Theresia May luctātur ut summum sibi retineat magistrātum, quamquam multī senātōrēs in cūriā in eam reclamitant ut illa magistrātum dēpōnat, aliī epistolīs vel palam vel clam missīs agunt ut novus minister prīmārius ēligātur.

Norvegēnsium nāvis bellica dēperdita

In Norvegiā, nāvis bellica et nova, cuī nōmen Helge Ingstad, dēmersa est postquam in magnam et tardam nāvem petroleāriam illīsit. In ruptum nāvis bellicae alveum mare irruit celerius quam nautae potuērunt aquam expellere; nāvis autem petroleāria incolumis ēvasit. Sīc nāvis bellica est victa sine armīs.

Imelda Marcōs damnāta

Imelda Marcōs, cūius marītus, Ferdinandus, ōlim in Īnsulīs Philippīnīs fuit et praeses et dictātor, ipsa damnāta est pecūlātūs. Marcōs rea fuit ab annō millēsimō nōningentēsimō nōnāgēsimō prīmō, sed morās iūdiciī sibi mōliēbātur; ipsa autem fere nōnāgintā annōs nāta reliquōs diēs in carcere dēget, nisi quandam clementiam ā tribūnīs impetrāverit. Ferdinandō dictātōre, mīlia cīvium Philippīnēnsium sunt occīsa, et opēs immēnsae sunt in ūsum Ferdinandī Imeldaeque surreptae, quī tantō luxū vīxērunt ut dē nōmine Imeldae novum nōmen adiectīvum, videlicet “Imeldific,” in rēs atque hominēs luxuriōsissimōs dictum irreperet in sermōnem Anglicum.

Speculātor Russicus in Austriā dēprehēnsus

Austriacī nūntiāvērunt mīlitem quendam Austriacum, cūius nōmen nōndum dīvulgātur, multōs annōs prō Russīs ēgisse. Karin Kneissl, ministra ā negōtiīs exterīs, lēgātum Rūssicum arcessīvit quī Russōs dēfenderet; Russī invicem lēgātum Austriacum arcessīvērunt. Ipsa autem Kneissl suās inter nuptiās cum Vladimīrō Putin saltāvit mēnse Augustō.

Suffrāgia ab Americānīs lāta

Diē sextō cīvēs Americānī tōtam senātūs cameram īnferiōrem et dīmidiam superiōris camerae partem suffrāgiīs populāribus ēlēgērunt. In camerā superiōre factiō dextra, quae Rēpūblicāna vocātur, auctōritātem pristinam certē retinēbit et fortasse, omnibus suffragiīs numerātīs, etiam augēbit; et in īnferiōre camerā, sinistra factiō, Dēmocratica appellāta, paucīs suffrāgiīs pollēbit.
In Vasintōniā cīvitāte etiam populī scītō statūtum est nē cīvitas vectigālia in carbōneum impōneret, nēve urbēs mūnicipiaque singula ullum vectigālium in cibōs et pōtūs impōnerent: nam quaedam urbēs cōnābantur vectigālibus efficere nē gulōsī hominēs vellent insalūbrēs cibōs et pōtiōnēs dulcēs dēgluttīre.

Bellinghamopōlium

Bellingahmēnsium Camera Commerciō Prōmovendō nuntiāvit novum lūdum, cuī nōmen Bellinghamopōlium, nunc vēnum dārī in tabernīs maximē Bellingamicīs, ut in macellō Haggen dictō, in tabernīs caffeāriīs Woods vocātīs, et in tabernā librāriā Village Books appellāta. Bellingahmopōlium enim est lūdus, quī originem trahit ā notissimō lūdo praediātōrum, quī “Monopōlium” īnscrībitur. Hōc in lūdō, oportet lūsōrēs praedia emere et aliōs lūsōrēs cōgere sibi locārium pendere, donec illī dēcoquant. Praedium carissimum in Bellinghamopōliō est “Forum Rubrum,” medulla Occidentālis studiōrum Ūniversitātis Vasintōniēnsis.

Audio

diē 2º mēnsis Novembris

diē 2º mēnsis Novembris
Nuntii Latini 2018

 
 

00:00 / 4:53
 

1X

 

Iair Bolsonārus ēlectus

Suffragiīs Brasiliānōrum lātīs numerātīsque, Iair Bolsonārus ēvāsit victor et Kalendīs Iānuāriīs creābitur praeses Brasiliānōrum.  Bolsonārus prōmittit sē corruptēlam magistrātuum senātōrumque esse cohibitūrum, et grassātōrēs et percussōrēs repressūrum, et statum fiscālem et pecūniārium iam dēpressum adeo mūtātūrum, ut Brasilia inter tōtīus mundī gentēs dēnuō flōreat.

Haec autem omnia ā Bolsonārō prōmissa summīs contrōversiīs nōn carent. Nam, quamvīs sit ad rempūblicam novandam ēlectus, ferē trīgintā annōs est in rē pūblicā versātus, et dēsultor aliquot sectārum quae largītiōnibus et omnigenus corruptelīs maximē in Brasiliā scatent. Candidātus sescentiēs autumnāvit sē regiminī mīlitārī et tormentōrum ūsuī potius favēre quam populī lībertātī ac lēgibus rīte sanctīs. Praetereā, Brasiliānōs Aethiopēs, et fēminās, et aborīginēs, et ēgēnōs sē palam aspernārī ac contemnere cōnfitētur.

Magna Carta paene abrepta

Sarisberiae in Britanniā, custōdēs pūblicī virum comprehendērunt quī cōnātus est Magnam Cartam Lībertātum, quā lēgēs Britannōrum nītuntur, fūrārī.  Quattuor enim exempla ēius Chartae ā Iōanne rēge Britannōrum annō millēsimō ducentēsimō quintō decimō signātae supersunt, quōrum ūnum in ecclēsiā cathēdrālī Sarisberiae conditur sub validō operculō vitreō, quod fūr frangere vix valuit.  Cohibitus porrō est nē plus damnī faceret ā cīve Americānō, quī voluptātis causā iter in Britanniam fēcerat.  Ēius Cartae caput ūndēquadrāgēsimum cavet nē fūr ille “imprisonētur,” id est vinculīs contineatur, “nisi per lēgāle iūdicium parium suōrum vel per lēgem terrae.”

Angela Merkel victa

Suffragiīs in Hessiā lātīs, clādem accēpērunt tam Christiānī et Dēmocraticī quam Socialistae, victōriās reportāvērunt et ē parte sinistrā Viridēs et ē parte dextrā Factiō Alternātīva.  Quibus nuntiātīs, Angela Merkel, ex annō bis millēsimō quīntō cancellāria Germānōrum quae Christiānīs et Dēmocraticīs praeest et cum Socialistīs pacta erat ut mutuum regimen habēret, nēgāvit sē velle summum magistrātum iterum ambīre.

Īnsula Iāpōnica quaeritur

Iāpōnicī mīlitēs lītoreī parvam īnsulam, Ēsanbē Hānākīta Kōjīma appellātam, quaerunt, quippe quae ēvanuisse videātur.  Īnsula autem illa, quamvis magnitūdine parva, nihilōminus magnī momentī habētur, quia līmitem inter Iāpōnēs et Russōs indicābat.  Sī īnsula nōn iam supra undās appārēbit, cōnsequētur ut maria, quae sub diciōne Iāpōnicā sint, dēminuantur.  Adhuc disputātur inter Iāpōnēs et Russōs quae īnsulae ad quās terrās pertineant, quārē nullō pactō est secundum bellum totīus mundī inter eās gentēs ad fīnem perductum.

Dē victōriīs āthlēticīs

In lūdō follis volāticī, discipulae Occidentālis studiōrum Ūniversitātis Vasintōniēnsis, quae viciēns et bis palmam rettulērunt, optimae ēvāsērunt ex omnibus gregibus Caurīnīs, inter quōs invictae manent, et secundum in tōtā rēpublicā locum tenent.  In lūdō pedifollis, etiam inter Caurīnōs gregēs invictae nostrae discipulae in ultimō hūius annī certāmine cum Equitibus Concordiae Ūniversitātis congredientur, ut iūdicētur uter grex sit in rēgiōne Caurīnā optimus.

Audio

diē 19º mēnsis Octōbris

diē 19º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 

00:00 / 4:28
 

1X

 

Kim Jong-Un Franciscum invītat ut Corēam vīsat

Kim Jong-un, dux Corēānōrum Septentriōnālium, per Moon Jae-in praesidem Corēānōrum Merīdiōnālium quasi lēgātum invītāvit Franciscum Pontificem Maximum ecclēsiae Rōmānōrum ut regnum suum vīseret. Nēmō Pontifex Rōmānus iter in Corēam Septentriōnālem umquam suscēpit, neque licet Corēānīs sub diciōne Communistārum ullam colere religiōnem.

Comitia in Bavāriā habita

Diē Sōlis, Bavārī suffrāgia dedērunt factiōnibus, quae partēs capient in senātū Bavārōrum, et clādem dedērunt factiōnibus inveterātīs. Christiānī Sociātī, quī cum Angelā Merkel stāre solent, maximum detrimentum cēpērunt quod ex annō millēsimō nōningentēsimō quinquāgēsimō passī sunt; et Sociālistae, quī Berlolīnī pactī sunt cum Angelā Merkel ut ūnā regnārent, nōn solum damnum accēpērunt sed videntur locum suum omnīnō cessisse Viridibus, quī nunc in partibus sinistrīs pollent. Līberī suffrāgātōrēs, quī candidātōs prōmōvērunt līberōs vinculīs factiōnum, tertium locum obtinuērunt; et in senātum Bavārōrum etiam intrābit factiō Alternātīva, quae ē dextrīs partibus Angelae Merkel resistere cōnātur, nē aliēnigenae in fīnēs Germānōrum admittantur.

America Competītrix Optima

Forum Oeconomicum Totīus Mundī nūntiāvit Americānōs in rēbus mercātōriīs et pecūniāriīs cum aliīs gentibus certāre optimē omnium posse. Index enim, quod Forum quotannīs compōnit, multīs signīs cōnsīderātīs metītur quam parātae sint gēntēs ut nova inveniant atque ut novās societātēs condant ad inventa vendenda, quō magis novae artes inter omnēs gentēs prōmōveantur. Ex annō bis millēsimō octāvō aliae gentēs—inter quās numerantur Singapūrēnsēs, Germānī, Helvetiī, Iapōnēs—summōs locōs hōc in indice obtinuērunt: sed America in eō genere aemulātiōnis, quō in meliōrem statum condiciō hūmāna vertitur, dēnuō plūrimum pollēre fertur.

Foedus cursuāle obsolētum

Legātī Americānī nuntiāvērunt sē foedus ruptūrōs, quō mercēs Sinēnsium per cursum pūblicum in Americam vīlius importārī quam etiam inter ipsās cīvitātēs Americānās transportārī possent. Nam sub eō foedere ab annō millēsimō nōningentēsimō sexāgēsimō nōnō Sinēnsibus licuit minimō pretiō mercēs in Americam mittere quō citius Sinēnsēs in rēs mercātōriās progressum facerent. At tabellāriī tam pūblicī quam prīvātī et mercātōrēs, sīcut Amāzōnicī, diū questī sunt foedus esse inīquum et commoda Sinēnsium prōmōvēre dum Americānōs damnum accipere cōgeret.

Festus diēs in laudem Ellae Higginson dicātus

Diē secundō mēnsis Novembris commemorābitur Ella Higginson, auctrix et poētria laureāta, quae inter bella totīus mundī regiōnem Pācificam et Caurīnam celebrāvit scrībendō atque illustrāvit.  Bellinghamiam quinquāginta annōs incolāvit, ubi etiam est annō millēsimō nōningentēsimō quadrāgēsimō sepulta.  Aenea imāgō auctrīcis in nostrae studiōrum ūniversitātis bibliothēcā pōnētur.