Audio

diē 6º mēnsis Aprīlis

diē 6º mēnsis Aprīlis
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:16
 
1X
 

Suffrāgia in Hungariā ferentur

Diē Sōlis Hungarī senātōrēs sibi ēligent. Fidēs, factiō dextrārum partium cuī Victōrius Orban, minister prīmārius, praeest, fertur ab illīs, quī commūnēs cīvium sententiās sēnsumque rogant atque explōrant, aliās factiōnēs exsuperātūra. Orban in Ūniōnem Eurōpaeam saepe invehitur et populō suō potius quam commūnī Europaeōrum voluntātī parēre solet.

Incertum an Lūla dē Silvā sē magistrātibus trāditūrus

Ludovīcus Ignātius Lūla dē Silvā, ōlim praeses Brasiliānōrum, sē custōdibus pūblicīs nōn trādidit ante tempus ā iūdicibus constitūtum ut inciperet duodecim annōs vinculīs continērī. Morātur potius in surburbānā regiōne prope cīvitātem Sanctī Paulī. Nihilōminus advocātī prō Lūlā dē Silvā prōmittunt eum nōn repugnātūrum sed magistrātibus sponte sē trāditūrum.

Park Geun-hye damnāta

Park Geun-hye, ōlim praeses Corēānōrum merīdiōnālium, damnāta est laesae reīpūblicae. Vīginti et quattuor annōs vinculīs tenēbitur et pecuniā multātur ad centiēns septuāgiēs centēna mīlia dollariūm. Choi Soon-sil, amīca cuī Park coēgit nōnnullās sociētātēs mercātōriās, inter quās Samsung, Lotte, SK numerantur, dare dōna muneraque, vīginti annōs in carcere dēget. Park ipsa est fīlia Park Chung-hee tyrannī, quī ā satellite interfectus est abhinc annōs fere quadrāgintā.

Tabellārius cessātor

Augustae Taurīnōrum tabellārius dēprehensus est quī domī habuit quadrāgintā scrīnia epistolārum, pondō mille, quae quamvīs cursuī publicō mandātae numquam traditae sunt iīs, ad quōs epistolæ sunt missæ. Trēs enim annōs, antequam tabellārius ille mūnus tandem abiēcit, dēsīverat epistolās ferre ad hominēs, quibus erant destinātae, cum aestimāret salārium suum esse minus, quam ut munere dīligenter fungerētur. Reus est furtī epistolārum. Nec prīmus est tabellārius sīc dēprehensus in Ītaliā hōc annō: nam Neāpolī mēnse Ianuāriō reperta est etiam māior vīs epistōlārum sex annōs ā tabellāriō negligentī retentārum.

Hortī Ūniversitātī datī

Annula Morris, sculptrix Bellinghamēnsis, villam hortōsque et silvās in īnsulā Lummī dictā sitās dōnō dedit Occidentālī studiōrum Ūniversitātī Vasintōniēnsī. In illīs hortīs silvīsque novem iūgerum stant sēdecim aeneae statuae, quae hominum formās adumbrant, et quās sculptrix ipsa dīxit ā silvestrī terrā cālīginis pluviārumque ortās esse ubi corvī regnārent ossaque in lītora ēicerentur. Annīs futūrīs in villā statuae tabulaeque discipulōrum exhibēbuntur, carmina recitābuntur, artificēs aliēnī ad studiōrum ūniversitātem invītātī hospitābuntur.

Audio

diē 16º mēnsis Martiī

diē 16º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:05
 
1X
 

Merkel cancellāria quartum

Angela Merkel rīte creāta est cancellāria Germanōrum quartum: nam factiō sua et Sociālistæ, quibuscum cōnsortium iterum fēcit, fere quadringenta habent in senātū suffrāgia, quōrum trecenta sexāginta et quattuor lāta sunt ut Merkel iterum ēligerētur.  Idem factiōnum cōnsortium ex annō bis millēsimō decimō tertiō Germānos regit, sed adversāriī in senātū sunt mutātī, quia dextra factiō Alternātīva Germānīs dicta, quæ nullam auctōritātem abhinc quattuor annōs consecūta erat, nunc maxima numerō factiō post Christiānōs Populārēs et Sociālistās habētur.

Propter adversāriōs novōs, novī magistrātūs jam cœpērunt novō mōre sē gerere. Carolus enim Seehofer, novus minister rēbus internīs, dīxit fidem Mahometānōrum nōn esse Germanicam, nec mōrēs Germānōrum esse dēpōnendōs aliēnīs placendī causā.  Prōmīsit porrō sē celerius dēportātūrum esse advenās, quī jus asȳlī falsē sibi vindicārent.

Pōns dilapsus

Miāmiæ, ad studiōrum ūniversitātem Flōridānam et Internātiōnālem, pōns novus, novīs et īnsolitīs ædificandī ratiōnibus factus, subitō corruit. Nōn chalybe fortī et levī, ut mōs est in pontibus nostrā ætāte faciendīs, sed deciēs graviōrī et dēbiliōrī lapide sustentātus erat pōns, cuī addita sunt gravia tecta lapidea.  Sex hominēs periērunt.

Venēficium in Britanniā patrātum

Sergēius Skripal, ōlim ōtacustēs Russicus quī suōs Britannīs prōdidit itaque in Britanniā nunc versātur, ūnā cum Jūliā fīliā est venēnō pæne necātus.  Britannī referunt venēnum, quod Novichok appellātur, ā Russīs saltem esse inventum, quārē Therēsa May, ministra prīmāria Britannōrum, Russōs venēficiī accūsat.  Incertum autem manet quis et quōmodo et quandō illud venēnum ōtacustæ fīliæque dederit, sed, ultiōnis causā, vīgintī et trēs Russicī lēgātī, quōs Anglī suspicantur esse ōtacustās, ē Britanniā sunt expulsī.

Nicotīnum interdīcendum

Scōtius Gottleib, Americānus præfectus ministeriō cibīs medicāmentīsque moderandīs, nuntiāvit sē velle nicotīnum in sigarellīs seu fistulīs nicotiānīs dēminuere.  Nicotīnum, quod in pætō seu tabācō nātūrāliter reperītur, hominēs potest in cupīdinem vel etiam servitūdinem suī addīcere, et fūmus tabācīnus, quem nōnnullī bibunt ut vim nicotīnī consequantur, pulmōnibus est detrimentō.  Itaque magistrātūs volunt efficere ut cōpia nicotīnī in sigarellīs dēminuātur, nē tabācum possit plūrēs cīvēs Americānōs ūsuī suī dēvincīre.

Gāza Bellinghamiæ exhibita

Bellinghamiæ in Mūseō Whatcomēnsī exhibentur ūtēnsilia, quālia ad vītam cotidiānam pertinent, sed deaurāta atque gemmīs pretiōsīs exornāta.  Itaque īnspicī potest opus Sidneī Mobell, cui titulus “La garbage can,” quod est receptāculum quisquiliārum sincērō aurō tectum et quadringentī quinquāginta et septem gemmīs lapidibusque decorātum, inter quōs numerantur dūcentī et octō carbunculī, centum sexāginta et quattuor sapphīrī, duodēvīgintī smaragdī, septem adamantēs.  Ostenduntur etiam tēlephōnum gestābile deaurātum dūcentīs et quinquāginta gemmīs fulgēns, et muscipula aurea adamantinō instructa cāseō quō avārissimī mūrēs inescentur, et aurea pyxis cōnservātōria sardīs apta et Russicīs gemmīs crustāta. Longē aliter vīvunt Bellinghamēnsēs, quibus summum bonum vidētur vītam agere simplicem et secundum nātūram.

 

Quibus dictīs grātiās auditōribus agimus.  Post duās hebdomadēs probātiōnum et fēriārum revertēmur.

Audio

diē 9º mēnsis Martiī

diē 9º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:43
 
1X
 

Americānī et Corēānī Septentriōnālēs dē pāce agunt

Donaldus Trump, præsēs Americānōrum, nuntiāvit sē cum Kim Jong-un tyrannō Corēānōrum Septentriōnālium mēnse Mājō conventūrum esse dē pāce inter Corēās duās conciliandā.  Legātī Corēānī merīdiōnālēs, quī cum tyrannī ēmissāriīs diū collocūtī sunt, referunt Kim Jong-un dīcere sē velle arma atomica trādere prō pāce et prosperitāte. Nullus præsēs Americānus ante Donaldum ullum tyrannum Corēānum et Septentriōnālem convēnit.

Dē comitiīs Ītalōrum

Suffrāgiīs Ītalōrum lātīs numerātīsque, incertum manet quæ factiōnēs regnātūræ sint in Ītaliā.  Factiō populāris, quam quidem sē appellat, cūjus erant pristinī ministrī prīmāriī Paulus Gentilōnius et Henrīcus Letta et Matthæus Renzius, est auctōritāte adeō dēminūta, ut nulla spēs salūtis videātur Renziō restāre.  Factiō vērō Quinque Stellārum tertiam partem suffrāgiōrum accēpit, et partēs dextræ, inter quās numerantur factiōnēs Liga (ōlim Liga Septentriōnālis) et Fortitūdō Ītalica et Fratrēs Ītaliæ appellātæ, etiam tertiam partem accēpērunt.  Quis igitur futūrus sit summus magistrātus, et quæ factiōnēs quālem concordiam inter sē invenīre potuerint ut regimen quoddam compōnant, parum liquet. Ūnum autem certum vidētur: vidēlicet Ītalōs in suum statum et condiciōnem, et præcipuē in suōs pristinōs magistrātūs, īrāscī propter ēgestātem, quam juvenēs quæstū carentēs patiuntur, et propter numerum migrantium, quī in Ītaliam nuper confluxērunt.

Palātium Cæleste dē cælō dēlabitur

Tiangong, seu Palātium Cæleste, Prīmum, id est prīma Sinēnsium stātiō quæ circā tellūrem orbēs lustrat, mēnse Martiō exeunte aut Aprīlī ineunte ad terram dēcidet.  Ōlim sperāvērunt Sinēnsēs fore ut possent ē longinquō ēmissiōnibus radiophōnicīs imperāre stātiōnī quæ sē in mare Pācificum præcipitāret, sed annō bis millēsimō sextō decimō stātiō mandātīs radiophōnicīs obœdīre dēsīvit.  Quamvīs igitur doctī, cultōrēs Ūraniæ mūsæ nēsciunt in antecessum vāticinārī utrum in mare an in terram dēlapsūrum sit Tiangong Prīmum.

Carolus Vīnson nāvis Americāna ad Vietnāmiam appulit

Americānōrum nāvis, cui nōmen Carolus Vinson, prīma est nāvis aëroplanīgera quæ post bellum Indosinēnse in Vietnāmiā commorātur.  Vietnāmēnsēs Sinēnsium cōnsilia timent quibus illī īnsulas Spratleiānās, quas Vietnāmēnsēs sibi jūre vindicant sed Sinēnsēs possident et castrīs muniunt, et mare īnsulās circumjacēns capere conantur; porrō Vietnāmēnsēs sperant Americānōs posse Sinēnsium cōnātūs restringere.  Nautæ Americānæ quinque diēs Danangæ et in lūdīs cum Vietnāmēnsibus certābunt et orphanōs seu puerōs orbōs visitābunt.

Bellinghamia ob caffēāriam pōtiōnem notissima

Commentāriī Nātiōnālēs et Geōgraphicī Bellinghamiam referunt inter urbēs numerō cīvium minōrēs sed caffēā seu pōtiōne Arabicā notissimās.  Dīcunt Bellinghamiam esse paradīsum lītorālem ubi æstāte in marī licet cētōs cōnspicere, hieme dē montibus nartīs prōlabī, tōtō autem annō poscere caffēam lentē stillantem.  Ūnā cum Bellinghamiā etiam referuntur Honolūlū īnsulārum Havaiānārum, Boulder in Colōrātō cīvitāte sīta, Carolinopolis in Virgīniā, necnōn aliæ urbēs propter tam pōtiōnēs quam studia acadēmica laudandæ.

Audio

diē 2º mēnsis Martiī

diē 2º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:41
 
1X
 

Xī Jinping terminum suæ auctōritātis tollere temptat

Xī Jinping, sine æmulō gubernātor reīpublicæ Sinēnsium, senātuī prōposuit ut lex, quā prohiberētur nē quis summus magistrātus ter creārētur, abrogārētur.  Quā sublātā, licēbit Jinping in perpetuum regnāre.  Lū Kang, ōrātor ministeriī exteriīs negōtiīs præpositī, diurnāriīs explīcāvit prōpositum factum esse “secundum novam rērum condiciōnem et mōrem socialismī, charactēre Sinicō insignis, in nōvā ætāte sustentandī excolendīque.”  Regiminis cēnsōrēs jam cœpērunt locūtiōnēs, ut “vīvat rex” et “ad solium ascendit,” ut quibus tyrannis adumbrārī videātur, ā nuntiīs epistolīsque dēlēre, sed etiam omnem mentiōnem Winnie illīus Pū, ursī pinguis et fictīciī quōcum nōnnullī cīvēs Sinēnsēs cōnferunt Xī Jinping.

Winnie ille Pu cum Xi Jinping conparatur.

Winnie ille Pu cum Xi Jinping nonnumquam comparātur.

Guillielmus Graham vītā dēfunctus

Inter mātūtīnās priōris diēī Mercūriī hōrās, Guillelmus Graham, quī et pastor præsidum et pontifex prōtestantium apud Americānōs vocābātur, in Dominum obdormīvit.  Quem cōnsuluērunt omnēs præsidēs ab Harriō Trūman usque ad Barācam Ōbāmam, is etiam precibus inaugurātiōnis et Guillielmum Clinton et Georgium Bush patrem benedīxit necnon assiduīs colloquiīs suāsit Georgiō Bush fīliō, antequam præsēs est creātus, ut ab omnibus pōtiōnibus inēbriantibus abstinēret.  Contiōnibus sermōnibusque in centum octōginta et quīnque terrīs habitīs ad trīciēs centēna mīlia hominum ad fīdem Christiānam et Ēvangelicam convertisse existimātur.  Vīxit annōs nōnāgintā et novem.

Cȳrillus Ramaphōsa

Jacōbō Zūmā dē summā auctōritāte dēpulsō Cȳrillus Ramaphōsa creātus est præsēs Africæ Merīdiōnālis.  Ramaphōsa, jūris perītus et inter dītissimōs cīvēs numerātus, etiam collēgium fossōrum seu metallāriōrum condidit et inter dominōs fuit fodīnārum platineārum.  Inter alia, Ramaphōsa vult agrōs ab agricolīs, quī nunc eōs possident, in pauperum diciōnem transferre.

Salmō Atlanticus lēgibus interdīcendus

Senātus Vasintōniēnsium novam lēgem tūlit in salmōnēs Atlanticōs, quōs nōnnullī piscātōrēs etiam ad mare Pācificum lucrī causā pascunt et colunt.  Nam post ducenta mīlia Atlanticōrum salmōnum nuper dē rētibus piscātōrum ēlapsa, cīvēs cœpērunt sollicitārī nē in perīculum venīrent salmōnēs Pācificī.  In Vasintōniā præcipuē in pretiō habentur Pācificī piscēs quī līberē vagantur et bīnīs nōminibus dīcuntur, ut Chinook seu Regiī, Cōhō sīve Argenteī, Gibbī seu Roseī, Sūcæ seu Rubeī.  Atlanticī tamen, quī nullō aliō nōmine perhibentur, tamquam pecudēs in rētibus piscīnīsve coluntur.

Bellinghamēnsēs polypō valedīcunt

Bellinghamēnsēs nōn sine tristitiā Mazuī, polypō gigantī et Pācificō, valēdīxērunt.  Mazus enim mēnse Jūniō ad Bellinghamēnse institūtum marīnīs animantibus exhibendīs advēnit, quō tempore fuit tantum quattuor pondō et animōs pellexit præfectōrum institūtō, quibus oblectāmentō fuit polypī alvum digitō scalpere.  Nunc vērō, multīs cancrīs pastus, pondō vīgintī et longitūdine duodecim pedum Mazus inter īnsulās Sanctī Jōannis, quæ inter Vasintōniam et Vancuverium īnsulam jacent, plēnā fruitur lībertāte, ut nātūra genetrix omnibus suīs intendit.

Aside

Servandi sunt Nuntii Latini Finnici

Hortamur ut lectores auditoresque, quibus cordi est sermo et Romanorum et totius Litterarum Reipublicæ, hunc nuntium ac supplicem libellum legant de Nuntiis Latinis Radiophoniæ Finnicæ Generalis (YLE), qui fere triginta annos tam diligenter quam eleganter editi sunt sed in periculum modo venerunt:

https://fiecnet.blogspot.com/2017/11/petition-to-save-nuntii-latini.html