Audio

diē 15º mēnsis Martiī

diē 15º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:24
 
1X
 

An Calēdonia ab Angliā dēscītūra sit

Utraque cūria senātūs Britannōrum diē Lūnae cēnsuit, secundum voluntātem populī populāribus suffragiīs iam nuntiātam, Britanniae a Confoederātiōne Europaeā dēsciscendum.  Nicola igitur Sturgeon, ministra prīmāria Calēdoniōrum, dīxit oportēre dēnuō Calēdoniōs annō bis millēsimō duodēvīcēsimō ūndēvīcēsimōve rogāre an vellent ab Anglīs dēsciscere ut intrā Confoederātiōnem Europaeam manērent.  Sī liceat Calēdoniīs tāle cōnsilium sequī, incertum est an Catalaunīs Vasconibusque liceat eandem lībertātem poscere ab Hispānīs.

Conventus Merkeliānus Dīlātus

Iter, quod Angela Merkel, cancellāria Germanōrum, in Rempūblicam factūra erat, in diem Veneris differtur propter nivēs quibus cīvitātēs orientālēs obrutae sunt.  Merkel, quae sīvit multōs profugōs aliōsque aliēnigenās in Eurōpam atque in Germāniam immigrāre, collocūtūra est cum Donaldō Triumphō praeside Reīpūblicae, quī iam bis ēdīxit ut profugī arceantur necnōn fatētur sē velle mœnia mūnīre quibus fīnēs merīdiānī dēfendantur.

Suffrāgia ā Batāvīs ferenda

Hodiē Batāvī suffrāgia sua dant factiōnibus senātōriīs, quārum potentiōrēs feruntur esse Factiō lībertātī prōmōvendae (sive PVV), cūjus prīnceps est Gerhardus Wilders, et Factiō lībertātī populārīque imperiō promovendīs (sive VVD), quam moderātur Marcus Rutte, nunc minister prīmārius Batāvōrum.  Paulō ante suffrāgia ferenda, Recep Erdoğan, praesēs Turcārum, ministrōs suōs mīsit quī contiōnēs coram Turcīs Batāviīs habērent; quās contiōnēs et Rutte interdīxit et Wilders, ut quī saepe sē Mahometānīs īnfestum praebēret, vituperāvit.

Fēriae Vernālēs

Nuntiīs recitātīs grātiās auditōribus agimus. Proximā hebdomade nullōs nuntiōs edēmus propter fēriās acadēmicās; nōs enim omnēs Campīs sive in urbe Las Vegas dictā fēriās agēmus, nec, secundum mōrem māiōrum, quæ Campīs acta erunt, divulgābuntur.

Audio

diē 10º mēnsis Martiī

diē 10º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 2:57
 
1X
 

Speculātōrēs retectī

Speculātōrēs Americānī nunc feruntur posse ferē quamlibet machinulam, quālia sunt tēlephōna gestābilia et tabulae ēlectronicae et instrumenta tēlevīsifica, clam intrāre et gubernāre, ut colloquia auscultent atque epistolas legant. Diurnāriī enim, quī “Wikileaks” sēsē appellant, monumenta indiciaque varia divulgāvērunt quibus certum iam vidētur speculātōrēs Americānōs tālibus ratiōnibus lībertātem tuērī per tōtam Eurōpam, ubi Francofurtum ad Mœnum est quasi caput nōn sōlum mundī argentāriōrum sed etiam speculātōrum.

Profugī interdictī

Donaldus Triumphus praesēs dēnuō interdīxit nē Libyēs nēve Somaliēnsēs nēve Sudaniēnsēs nēve Sȳrī nēve Persae nēve Iemenītae Arabiae Fēlīcis intrā nōnāgintā diēs in fīnēs admitterentur Reīpūblicae. Etiam interdīcitur nē quis profugus intrā centum et vīginti diēs, neve plūrēs quam quinquāginta mīlia profugōrum hōc annō admittantur.

Praesēs Corēanōrum magistrātū āmōta

Park Geun-hye praesēs Corēanōrum Merīdiānōrum est crīmine dōnōrum acceptōrum a summīs iūdicibus omnis magistrātūs honōribus officiīsque āmōta. Reclāmātōrum duo feruntur perīsse inter tumultūs. Novus praesēs populāribus suffragiīs intra sexāginta diēs ēligētur.

Tēlephōna interdicta

Senātōrēs Vasintōniēnsēs novam lēgem introdūcunt nē quis tēlephōnum gestābile manū teneat dum raedam gubernet. Iamdudum interdictum erat, nē quis raedam gubernāns tēlephōnum ad aurem tenēret nēve epīstolia digitīs scrīberet. David Hayes senātor Camanēnsis sperat fore ut etiam sanciātur nē quis raedam gubernāns sē fūcat nēve canem mulceat nēve cibōs comedat.

Audio

diē 3º mēnsis Martiī

diē 3º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 4:27
 
1X
 

Ōrātiō sollemnis habita

Donaldus Triumphus praeses coram utrāque senātūs cūriā necnon summīs iūdicibus atque imperātōribus congregātīs prīmam ōrātiōnem habuit sollemnem dē stātū salūteque Reīpūblicae.  Hortātus est senātōres ut munera quaestuōsa cīvibus parārentur,  arma mīlitibus comparārentur, viae pontēsque roborārentur, urbēs restaurārentur, fīnēs magnō mūrō mūnīrentur.  Hortātus porro est ut senātōres utrīusque factiōnis inter sē concordārent: dīxit enim omnēs cīvēs esse populum ūnum, omnēs ūnum fātum commūnicāre, omnēs eundem sanguinem effundere, omnēs idem vexillum salūtāre, omnēs ab eōdem factōs esse Deō.

Angela Merkel in Aegyptum iter fēcit

Angela Merkel cancellāria Germānōrum iter in Aegyptum diē Iovis fēcit ut cum Abdul Fatah al-Sissi praeside Aegyptōrum colloquerētur dē rēbus pecūniāriīs et profugīs.  Quibus in colloquiīs prōpositum esse fertur, ut Germania aurum ac ferrum Aegyptiīs suppeditāret, quō difficilius mercātōrēs hominum perīculōsam viam per Aegyptum in Europam prō mercēde profugīs parārent.  Simile cōnsilium inter Eurōpaeōs et Turcās iam est pactum, quō Turcae prō pecūniā Eurōpaeā prohibērent nē profugī in Eurōpam immigrārent.

Lēgātōrum īnfortūnium Russōrum

Intrā trēs mēnsēs vītā functī sunt sex lēgātī Russī.  Prīmum diē ūndēvīcēsimō mēnsis Decembris Andrēas Karlov est Ancȳrae ab assassīnō Turcā in pinacothēcā interfectus; eōdem diē Petrus Polshikov inventus est Moscōviae suīs in aedibus mortuus.  Deinde diē vīcēsimō sextō mēnsis Decembris Helgārius Erovinkin, olim speculātōribus praefectus, repertus est suā in raedā mortuus.  Nōnō autem diē mēnsis Iānuāriī Andrēas Malanin ob causās nātūrālēs, ut existimātur, Athēnīs dē vītā discessit, et diē vīcēsimō septimō Alexander Kadakin lēgātus ad Indōs missus morbō obiit.  Postrēmum hāc hebdomade Vitālius Churkin, ad Concilium Totīus Orbis Terrārum lēgātus, Novī Eborācī periit.

Triumphus fertur velle cannabim interdīcere

Iōannes Spicer, quī prō praeside diurnāriīs percontantibus respondet, diē Iovis innuit Donaldum Triumphum velle cīvitātēs reprimere in quibus iam licitum esset fūmō cannabinō ūtī.  Cannabis enim lēgibus totīus reīpūblicae penitus interdīcitur, sed nonnullae cīvitātēs, inter quās omnēs ad mare Pācificum sītae numerantur, suffragiīs populāribus statuērunt ūsum illīus herbae omnibus suīs cīvibus permittere.  Robertus igitur Ferguson, Vasintōniēnsium administer reī iūridicae, prōmīsit voluntatem populī ā sē dēfēnsum irī, nē Triumphus posset cannabim adimere cīvibus.

Audio

diē 24º mēnsis Februāriī

diē 24º mēnsis Februāriī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:15
 
1X
 

Herbertus McMaster nōminātus

Donaldus Triumphus præses Reīpūblicæ nōmen dedit Herbertī McMaster locumtenentis dūcis exercitūs quī succēdāneus creētur cōnsiliārius rēbus mīlitāribus speculātōriīsque præfectus, postquam Michaël Flynn coactus est sē munere abdicāre ob rumōrēs Russicōs. Herbertus McMaster habētur prūdēns ac temperātus, et diū in bellum Indosinēnse invectus est.

Plūrēs dēportandī

Īdem præses novīs litterīs imperāvit ut ministrī lēgēs, quæ ad aliēnigenās spectārent, ex æquō exsequerentur. Obamā enim præside nōn omnēs, quī secundum legēs dēportandī erant, sed vel novissimī vel scelerātissimī sunt ē fīnibus exāctī; novīs verō regulīs iubētur ut nullum discrīmen fiat inter eōs, quī diū intrā fīnēs Reīpūblicæ atque in pace vixerint, et aliōs, qui modo nuper advēnerint vel in scelere sint dēprehēnsī.

Africa Merīdiōnālis ā Tribūnālī Omnium Gentium nōn dēscīscet

Iūdicēs Africæ Merīdiōnālis negāvērunt licitum fore Iacobō Zumæ præsidī fœdus illud rumpere quō ea terra in diciōnem Tribūnālis Omnium Gentium vēnisset, immō etiam inter conditōrēs illīus tribūnālis facta esset. Annō autem bis millēsimō quīntō decimō Zuma recūsāvit nē Omar Hassan al-Bashir præses Sudaniēnsium comprehenderētur et Tribūnālī traderētur. Zūmæ regimen multīs modīs nuper turbātum esse vidētur: nam mēnse ineunte senātōrēs Africānī questī sunt Zumam, quippe quī tumultūs ac ēversiōnem suī regiminis timēret, mīlitēs in regiōnem senātōriam indūxisse; et aliī tumultūs in aliēnigenās moventur.

Flōrēs omnibus venduntur

Summī Iūdicēs Vasintōniæ cīvitātis jussērunt nē cuī cīvī commercium negētur propter voluntātem sexuālem. Mercātor enim flōrum recūsāverat nē flōrēs venderet virīs duōbus, quōrum in vōtīs erat nuptiās suās celebrāre; mercātor porrō Christī fidēlis crēdidit sibī nōn licēre auxilium ferre virīs tālēs nuptiās agentibus. Jūdicēs verō Vasintōniēnsēs, sicut plūrimī per tōtam Rempūblicam, cēnsent licitum esse dēbēre emptōribus ā quōlibet mercēs emere, sed venditōribus nōn licēre inter emptōrēs facere discrīmen.

Audio

diē 17º mēnsis Februāriī

diē 17º mēnsis Februāriī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:12
 
1X
 

Kim Iong Nam Interfectus

Kim Iong Nam, frater tyrannī Coreānōrum Septentriōnālium, est Kualae Lumpuriae in āeroportū ā duābus assassīnīs fēminīs venēnō quōdam, ut apparet, armātīs interfectus. Kim, quī ōlim vidēbātur hēres fore Kim Iong Il tyrannī, annō bis millēsimō ūnō comprehēnsus erat cum litterīs commeātūs adulterātīs, quibus conātus est in Iapōniam irrepere ut magicum regnum Disnēiānum vīseret; dein exul inter Macaunēnsēs acerbē invehēbātur in fratrem suum, quī patre dēfunctō successit in tyrannidem Coreānōrum. Vīxit annōs sex et quadrāgintā.

Principissa absolūta

Cristīna, soror rēgis Hispānōrum, quae vītam potius inter Helvētiōs nunc agit, absolūta est tribūtī effugiendī. Omnium rēgiā stirpe nātōrum prīma, post rēgālem potestātem in Hispāniā rēstitūtam, coram iūdicibus causam dīxit. Marītus vērō pecūlātūs damnātus sex annōs in vinculīs tenēbitur.

Triumphus nova cōnsilia de Palaestīnīs capit

Diē Mercuriī Donaldus Triumphus praeses Reīpūblicae negāvit sē fautūrum esse cōnsiliīs, quibus Palaestīnī patriam suō ipsōrum iūre regerent, affirmāns sēsē crēdere ūnum dēbēre esse Isrāēl. Ex annō bis millēsimō secundō Americānī hortābantur ut Palaestīnīs darētur iūs patriaque propria, nēve Isrāēlītae Palaestīnīque sub eādem diciōne commiscērentur. Triumphus fātur sē velle pācem inter Isrāēlītās Palaestīnōsque conciliāre, nec suā referre quā viā illae gentēs ad eum fīnem perveniant.

Bellinghamēnsēs nōlunt aliēnōs dēportāre

Custōdēs pūblicī Bellinghamēnsēs negant sē auxiliō fore mīlitibus līmitāneīs, quōrum est aliēnigenās dēportāre quī sine licentiā intrā Reīpūblicae fīnēs versantur; sed nōmen asȳlī nōn sibi vindicābit Bellinghamia. Māiōrēs urbēs Boreoccidentālēs, ut Seattlum Portlandiaque, iam asȳla statuērunt, ubi inquilīnī illicitī tegerentur. Bellinghamiae verō nōn inquīrētur dē cīvitāte aliēnōrum, nisi eōrum quī in manifestō scelere erunt dēprehēnsī.