Audio

diē vīcēsimō quartō mēnsis Iānuāriī

diē vīcēsimō quartō mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 4:01
 
1X
 

Præses Americānus reus

Donaldus Trump, praeses Americānus, diē Martis in superiōre camerā senātūs rīte reus factus est, ab īnferiōre camerā senātūs accūsātus auctōritāte male abūtendī et senātuī officiendī.  Incertum est quō diē senātōrēs reum aut damnātūrī aut absolūtūrī sint, sed vērisimile vidētur senātōrēs factiōnis dextrae, quī in superiōre camerā pollent, praesidem, ut quī sit ēiusdem factiōnis, esse absolūtūrōs.  Praeses ipse iūdiciō abest et ad dītissimōs argentāriōs negōtiātōrēsque Tavaī in Helvetiā est contiōnātus.

Novus morbus in Sīnīs ortus

Novus morbus, quī putātur ab animālibus in hominēs serpsisse, repertus est in Sīnēnsium urbe Wuhan dictā.  Quibus modīs, quam celeriter, quam lātē haec lues, quae novellum Corōnavīrus annī bis millēsimī ūndēvīcēsimī dīcitur, inter hominēs mānet, medicī adhūc nēsciunt.  Quod perīculōsissimum est, hoc Corōnavīrus ortum est paulō ante festōs diēs, quōs Sīnēnsēs solent observāre ad novum annum lūnārem inaugurandum.  Illōs diēs quotannīs ad ter milliēns centēna mīlia Sīnēnsium migrāre solent, ut cum famīliā novum annum salūtent.  Hōc autem annō ad quadringentiēs centēna mīlia hominum ab itineribus prōhibentur, nē morbus per tōtās Sīnās eōs in itinere comitētur nēve gentem Sīnēnsem omnīnō vastet.

Seattlī in Vasintōniā cīvitāte Americānā tenētur vir Snōhōmisēnsis, quī Sīnās nuper vīsit et putātur eōdem novō morbō laborāre: quem medicī per īnstrūmenta automata sānāre cōnantur; aliōquī sōlus tenētur in cellā medicā, nē lātius contagiō mānet.  Duo aliī Americānī certius referuntur pestilentiam contrāxisse.

Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscītūra

Diē Iōvis Elizabētha regīna Britannōrum, lēgem ā senātōribus lātam annuit, quā Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā tandem, post longās morās, mēnse exeunte dēscīscere incipiet.  Senātus tōtīus Eurōpae, prō suā parte, putātur diē Mercūriī assēnsum īrī.

Speculātōrēs Russicī ē Bulgariā expulsī

Duo lēgātī Russicī, quī speculandī accūsantur, ā Bulgarīs expelluntur.  Per eōs Russī dē comitiīs habendīs et dē secūritāte energīae discere cōnābantur.  Trēs aliī Russī accusantur venēficiī affectātī: nam Aemīlianus Gebrev, mercātor armōrum Bulgarus, ac fīlius ēius ferē necātī sunt venēnō similī illī, quō Sergius Skirpal Iūliaque fīlia ēius sunt in Britanniā interfectī; Dionȳsius Sergeyev, quī etiam Sergius Fedotov appellātur, speculātor Russicus, putātur utrīque venēficiō esse praefectus.

Audio

diē decimō tertiō mēnsis Decembris

diē decimō tertiō mēnsis Decembris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 12:08
 
1X
 

Hodiē, tertiō decimō diē mēnsis Decembris, Britannia adhūc est in Eurōpā, sed vidētur mox dē Ūniōne Eurōpaeā dēscītūra, quia Alexander Boris de Pfeffel Johnson victor ēvāsit in comitiīs heri habitīs.  Factiō Cōnservātīva māiōrem partem senātūs Britannōrum cōnsecūta est; et factiō Opificum magnum damnum tulit propter Ieremiam Corbyn, cūius cōnsilia plērōsque cīvēs improbāvisse nunc patet; factiō autem Līberālis et Populāris, quippe quae hortāta esset ut Britannia in Ūniōne Eurōpaeā manēret, est paene excīsa ēiusque dux, Iōhanna Swinson, ē senātū est ēiecta.  At factiō Calēdonica, quae Ūniōnī Eurōpaeae favet, etiam fortiter fēcit et rogat ut liceat Calēdonīs suffragia ferre dē suā lībertāte.

Sanna Marin ad summum magistrātum prōmōta

In Finlandiā, postquam Antti Rinne ēiusque administrī, aliā factiōne dē regiminis cōnsociātiōne dēscīscentī, coactī erant sē magistrātibus abdicāre, Sannam Marin, quae fuit administra commeātuī et sententiīs commūnicandīs praeposita, Sociālistae et Populārēs creāvērunt novam ministram prīmāriam.  Nēmō praefectus Finnīs est minōre aetāte creātus quam Marin, quae est nāta annōs trīginta et quattuor, neque hodiē in orbe terrārum clavum reīpūblicae tractat ullus homō aetāte minor.  Nam Alexander Honcharuk, minister prīmārius Rutheniae, ad trīcēsimum quīntum vītae annum pervēnit, et Kim Jong-un, tyrannus Cōrēae Boreālis, ad trīcēsimum sextum.  Marin prōmittit sē operam dāturam ut clima tueātur.

Peregrīnātōrēs in monte ignivomō periērunt

Dum peregrīnātōrēs voluptātis causā vīsitant, mōns in Whakārī sīve Albā Īnsulā Neozēlandicā, prope īnsulam Septentriōnālem, ignem ēvomuit.  Quīnque sine dubiō periērunt, nōnnullī aliī nōn sunt repertī nec putantur vīvere.  Adhūc perīculōsior habētur mōns quam ut ā manibus auxiliāriīs et vīgilibus pervestigētur.  Etiam ante clādem perīculōsa putābātur īnsula, sed societātēs periēgēticae dēna mīlia hominum singulīs annīs ad illum montem dūcēbant atque inde magnum lucrum faciēbant.

Hongcongia

Diē Sōlis centēna mīlia Hongcongēnsium per viās reclāmāvērunt.  Post sex mēnses reclāmātiōnum, cum regimen populārī voluntātī nōn respondeat, parum mūtātur, nisi quod illīus īnsulae oeconomia magnum tulit detrimentum. Ē mēnse Iūniō custōdēs pūblicī sex mīlia hominum comprehendērunt et sēdecim mīlia vasculōrum fūmī lacrimōsī atque ad decem mīlia glandium cummeārum in reclāmātōrēs mīsērunt.

Pūtin et Zelenskiy cōnveniunt

Vladimīrus Pūtin, praeses Russiae, et Vladimīrus Zelenskiy, praeses Ruthēniae, prīmum convēnērunt Lutetiae Parīsiōrum, cum Emmanuel Macrōn praeses Gallōrum et Angela Merkel cancellāria Germānōrum hospitiō eōs coniungerent.  Nōn autem coniunctae sunt dextrae, et rīsūs omniaque signa pācis vel amīcitiae dēfuērunt.  Nam annō bis millēsimō quartō decimō, quō respūblica Ruthēnica est ā suīs cīvibus ēversa et Victōrius Yanukovych praeses tamquam tyrannus et neurospaston Russōrum est in exilium exactus, mīlitēs Russicī tam clandestīnī quam apertī proelia in Ruthēniā gessērunt, Crimaeam paenīnsulam cēpērunt, et aliās partēs Ruthēniae adhūc occupant.  Russī enim nullō modo possunt Crimaeam, quae portus est Russōrum classis nāvālis, līberīs Ruthēnīs crēdere. Incertum est, an pax inter Russiam et Ruthēniam compōnī possit, sed cōnsentit utraque pars captīvōs dīmittere.

Russī certāminibus interdīcuntur

Interdictum est nē athlētae Russī, saltem prō suā patriā, certārent in ludīs Olympicīs nēve in certāmine tōtīus mundī pedifollicō nēve in ullīs ludīs tōtīus mundī quī intrā quattuor annōs essent habendī.  Nam saepius athlētae Russī ūsī erant medicāmentīs, quae vigōrem corporis praeter hūmānam nātūram augent: neque etiam monitī vel etiam annō priōre punītī dēstitērunt ab abūsū illōrum medicāmentōrum, quae ā regimine dābantur athlētīs.  Ex alterā parte nōnnullī, inter quōs Igor Lebedev senātor Russicus, rēspūblicās occidentālēs culpant, quās dīcunt velle Russiam iniustē refrēnāre.  Russicīs athlētīs sublātīs, Americānī, Sīnēnsēs, Iāpōnēs putantur plūra nomismata aurea lātūrī.

Pūtin dē assassiniō loquitur

Vladimīrus Pūtin diurnariīs dē virō Georgiānō nuper occīsō percontantibus fūsius quam dē tālibus rēbus solēbat respondit.  Zelimkhan Khangoshvīlī, mīlēs quī in Chechniā et Ossetiā merīdionālī pugnāvisse fertur et in Germaniam confūgerat, Berolīnī mēnse Māiō est interfectus.  Percussor, quī comprehēnsus est, litterās commeātūs habuit lēgitimās ā Russīs rīte datās sed falsō nōmine inscrīptās, quārē Germānī, quī verum ēius nōmen nōn certius certō habent, suspicantur eum esse sīcārium Russicum, itaque cēlandum esse nē aliī speculātōrēs Russicī cōnentur eum interficere, nē testārī possit.  Pūtin autem negāvit suōs quidquam fēcisse; Berolīnum esse locum scelerātum ubi quodcumque accidere posset; virum, quī mortuus esset, fuisse crūdēlem et sanguinem sitīvisse; ūnō in impetū eum nōnāginta et octō hominēs occīdisse; coniūrātum adiūvisse ut trāmina subterrānea Moscōviae dīrumperentur.  Nulla certa indicia nec testēs obtulit Pūtin.

Tōtīus Mundī Institūtum Commerciō Moderandō opere suō dēstitit

Diē Martis Tōtīus Mundī Institūtum Commerciō Moderandō, quod quattuor et vīgintī annōs lītēs dē commerciō ortās inter variās gentēs compōnit nē portōria aliaque obstacula mercātūrae augeantur nēve etiam bella mercātōria gerantur, opere suō dēstitit.  Nam multōs annōs, immō etiam ā tempore quō Georgius Bush fuit praesēs, Americānī obstant, nē novī iūdicēs creentur, dum veterēs rūde dōnantur: itaque ex septem iūdicibus, quōs fas est appellāre, ūnus nunc superest, et secundum appellātiōnis normās nōn licet causam agī nisi coram tribus iūdicibus.  Americānī enim inter alia queruuntur Institūtum nimis tardē agere, nimis lātās diffūsāsque sententiās ferre, parum rectē iūdicāre dē Sīnēnsium mercātūrā, quae negōtia prīvāta pūblicīs impēnsīs corrōboret.

Nova ordinātra in Sīnīs

Regimen Sīnēnsium imperāvit omnibus magistrātibus institūtīsque pūblicīs, ut dē societātibus omnīnō Sīnicīs comparārent nova ordinātra seu computātōria, id est instrūmenta ēlectronica quibus omnēs tabulae et acta et memōria pūblica administrantur, ūnā cum programmātibus logicīs quibus tālia instrūmenta suō mūnere funguntur.  Post trēs enim annōs prohibēbitur nē quis ordinātrīs nēve programmātibus ūtātur quae in Sīnās ex aliīs terrīs sint importāta.  Societātēs fabricātōriae et mercātōriae, quae ordinātra et partes computātōriās cōnficiunt, magnīs mercēdibus nunc cōnantur perītōs artificēs opificēsque condūcere ē Formōsā īnsulā, quae lībera manet quamvīs regimen Sīnēnsium īnsulam illam suā in diciōne esse dictitet.

Abiy Ahmed praemiō Nōbeliānō honestātus

Oslōae in Norvegiā Abiy Ahmed, minister prīmārius Aethiopum, Nōbeliānō praemiō pācis fovendae honestātus est, quippe qui pācem inter Aethiopiam et Eritrēam composuisset.  Abiy, annōs trēs et quadrāgintā nātus, nātū minimus est omnium principum Africānōrum quī hodiē summum magistrātum obtinent.  In orātiōne, quem coram Haraldum ēius nōminis quintum rēgem Norvegiae habuit, Abiy et Isaias Afwerki praesidem Eritrēae laudavit et monuit regiōnem suam in perīculum bellī venīre posse, tam propter latrōnēs quī terrōrem populō incūtere religiōnis prōmōvendae causā cuperent, quos mercātōrēs terrōris et negōtiātōrēs dēspērātiōnis miseriārumque appellāvit, quam propter potentissimās gentēs externās, quae castra mīlitāria in Africā mūnīre vellent. 

An liceat canēs ad cēnam invītāre

Magistrātūs Vasintōniēnsēs nunc dēliberant an permittendum sit ut canēs in popīnās, tabernās, caupōnās admittantur.  Lēge enim nunc salūtātis pūblicae tuendae causā interdīcitur, nē quis nisi caecus canem indūcat in ullam tabernam, ubi cibus vendātur.  Nihilominus contrā lēgēs saepe fit, ut Bellinghamēnsēs suōs amīcissimōs canēs, quī semper sunt optimī, sēcum quōcumque afferant, nam inurbānum multīs vidētur canem domī, ubi sōlus est, dērelinquere.  Porrō novae tabernae, ut Paws for a Beer, ubi canēs līberī inter hominēs cerevisiam haurientēs vagantur, et Nēkō Cat Cafē, quae hieme aperiētur ubi inter multās fēlēs hominēs versentur, animālia cum cibīs vendendīs commiscent.  Itaque magistrātūs nunc novās regulās prōpōnunt, quibus lātīs ā mēnse Octōbrī annō bis millēsimō vīcēsimō licēbit canibus in cavaediīs et hortīs et aliīs locīs sub dīvō positīs saltem cum suīs hominibus cēnāre.

Quibus dictīs grātiās auscultātōribus agimus.  Reliquum mēnsem fēriās hiemālēs observābimus, itaque nuntiōs Latīnōs usque in mēnsem Iānuārium intermittēmus.  Vōbis et vestrīs hilara Sāturnālia et prosperās fēriās nātālīciās et novum annum faustum, fēlīcem, fortūnātum exoptāmus.

Audio

diē sextō mēnsis Decembris

diē sextō mēnsis Decembris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:36
 
1X
 

Hodiē, sextō diē mēnsis Decembris, Britannia adhūc est in Eurōpā, et Boris Johnson hodiē praeest Britannīs, sed diē Iōvis comitia ibi habēbuntur.

Hongcongia

Comitiīs habitīs auctōritās populī, quam et reclāmātōrēs lībertātī faventēs et regimen ā Sīnēnsibus impositum sibi vindicābant, certius certō est penes reclāmātōrēs.  Nam septem ē dēnīs cīvēs suffragium dedērunt, et factiōnēs quae lībertātī favent plūs quam trēs partēs omnium honōrum tulērunt, cum candidātī ad Sīnēnsium regimen prōniōrēs essent reprobātī et rēiectī.  Adhūc reclāmātur Hongcongia contrā regimen, nec potest nunc Carrie Lam dīcere sē voluntātem tacitam silentium cīvium contrā paucōs reclāmātōrēs exsequī: nam et reclāmandō et suffragiīs ferendīs cīvēs sunt locūtī.

Mēnse Novembrī exeunte praeses Americānus lēgem probāvit, quam senātus mīrā factiōnum concordiā tulerat, quā singulīs annīs recēnsērentur status et condiciō Hongcongiae ut poenae mercātōriae impōnerentur, sī Sīnēnsēs lībertātem Honcongēnsium rēstrinxissent; nēve arma regiminī Hongcongēnsium venderentur.

Cōrēa Boreālis

Choe Son Hui, Cōrēae Boreālis vice-ministra rēbus exterīs praefecta questa est Donaldum Trump, praesidem Americānum parum pudīcē loquī dē “suprēmō magistrātū dignitātis,” id est dē Kim Jong-un tyrannō Cōrēānōrum Boreālium, et monuit nē necesse esset cognōscere fatuitātem fatuī virī, id est praesidis Americānī, recrūdēscere vidērī.  Nam similibus contumēliīs longīs et obtortīs ūsus erat Kim Jong-un in praesidem Americānum annō bis millēsimō septimō decimō, quō Trump etiam Kim appellāvit “Homunculum Rōchetālem” quippe cuī placēret missilia in caelum mittere.

Reclāmātur in Galliā

Centēnī mīlium Gallōrum reclāmant et ferē tertia pars omnium a suīs operibus dēsistunt.  Trāmina ferriviāria et āēroplāna stant, scholae clauduntur, tōta cīvitās turbātur. Queruntur enim permultī dē cōnsiliō, quod cēpit Emmanuel Macron praeses, ad alimenta ēmeritīs rudeque dōnātīs opificibus destināta dēminuenda.  Nam Gallī cīvēs diūtius nunc vīvunt, quam eō tempore, quō illae pēnsiōnēs prīmum dabantur; itaque fiscus, quō stipendia tribuuntur, dēficiet nisi aut pēnsiōnēs dēminutae erunt aut aetas, quā hominēs incipiunt eās accipere, erit aucta.  Hominēs quī commūnem opīniōnem metiuntur dīcunt opificēs scīre necesse fore lēgēs dē pēnsiōnibus lātās nōvāre nē fiscus dēficiat, sed īrā nihilōminus commovērī propter praesidis cōnsilium.

Latrō līberātus duōs occīdit

Londīniī diē Veneris Usman Khan, latrō duodētrīgintā annōs nātus, quīnque cultrō percusserat in ponte Londīniēnsī antequam ipse ā custōdibus pūblicīs est occīsus; ex illīs, quī erant oppugnātī, duo periērunt.  Khan, qui assecla fuit Anjem Choudary ducis latronum, etiam sectae Al Muhajiroun (inter multa alia nōmina) dictae interfuit; et annō bis millēsimō duodecimō vinculīs pūblicīs mandātus erat, cum mōlītus esset forum argentārium dīrumpere, et īnsuper tenendus erat ferē decem annōs diūtius; sed is, ūnā cum aliīs latrōnibus ēiusdem sectae et Anjem Choudaray ipsō, līberātus est annō bis millēsimō duodēvīcēsimō, cum nē dīmidiam quidem partem poenārum ā iūdicibus indictārum explēvisset.

Festī diēs Bellinghamiae celebrandī

Scholīs studiōrum Ūniversitātis peractīs multa et festīva Bellinghamiae aguntur ante diem nātālem Christī.  In Portū Amoenō diēbus Saturnī hominēs vehentur raedīs quās equī trahent et in forō Nātālīciō nundinābuntur vel Sanctum Nīcolāum vīsent.  In oppidō Lynden dictō agētur fabula scaenica et mūsicālis, cui titulus Narnia, et Ferndālī in tuguriīs ligneīs antīquō mōre, nōn sine crustulīs, feriae Nātālīciae observābuntur.  Crās, diē septimō, in mediā Bellinghamiā ubi nundinae singulīs hebdomadibus habentur, arbor pūblica ab urbī praefectā illūminābitur, et sīcera et socolātae potiō et crustula spectantibus offerentur, et nundinae Nātāliciae habēbuntur inter quās laetī hominēs carmina Nātālīcia cantantēs vagābuntur.

Audio

diē vīcēsimō secundō mēnsis Novembris

diē vīcēsimō secundō mēnsis Novembris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:12
 
1X
 

Hodiē, vīcēsimō secundō diē mēnsis Novembris, Britannia adhūc est in Eurōpā, et Boris Johnson adhūc praeest Britannīs.

Obsessiō ūniversitātis Hongcongēnsis

Honcongēnsis Studiōrum Ūniversitas Polytechnica hāc hebdomāde ā reclāmātōribus occupātur atque ā custōdibus pūblicīs, quippe quī proelium cum iuvenibus gerere nōlint, obsidētur.  Reclāmātōrēs enim sagittīs aliīsque tēlīs antīquīs armātī, ūnā cum “magīs igniferīs” quī pyrobolōs parant iaciuntque, custōdēs pūblicōs dēterruērunt nē in studiōrum ūniversitātem intrārent, sed reclāmātōrēs ipsī nōn audent ē campō, tamquam castrīs, ūniversitātis prōficiscī, nē comprehendantur et tumultūs concitātī accūsentur.  Nōnnullī frustrā cōnātī sunt per cloācās labyrinthēās petere fūgam.  Aliōquī cīvitās eā pāce fruitur quā ferē sex mēnsēs caruit: et diē Sōlis comitia habēbuntur, quibus spērant et reclāmātōrēs et regimen suōs candidātōs ēlectum īrī.

Cōrēa et Iapōnia incipiunt discordiam dēpōnere

Ultimō temporis articulō Cōrēānī Merīdiōnālēs nuntiāvērunt sē nōlle pactum abrogāre, quō sēcrēta atque arcāna, quae dē hostibus per speculātōrēs cognoscuntur, cum Iapōnibus commūnicārent.  Nuper enim discordia inter Cōrēānōs et Iāpōnēs propter causās ā nostrō saeculō rēmōtās est orta, quā rē varia pacta sunt dissolūta et commercium inter illās gentēs impedītum.  Nunc vērō videntur Cōrēānī Merīdiōnālēs velle cum Iāpōnibus agere dē amīcitiā dēnuō fovendā.  Kang Kyung-wha, ministra Cōrēāna rēbus exterīs praefecta, diē Veneris Nāgōiam, quae urbs maxima est in Chūbū seu mediā Iāpōniā, advēnit ubi nunc conveniunt lēgātī vīgintī gentium potentissimārum, inter quās et Cōrēānī Merīdiōnālēs et Iāpōnēs numerantur.  Anteā ferēbātur ministra Cōrēāna āfūtūra esse conventuī in Iāpōniā habendō, sed discordiā aliquātenus dēminūtā nōn sōlum adest illa sed etiam cum ministrō Iāpōnicō collocūtūra.

Africānī īnsulās dē Britannīs poscunt

Ūniō Africāna diē Veneris poposcit ut Īnsulae Chagos dictae, quae ex annō millēsimō octingentēsimō decimō quartō sub diciōne sunt Britannōrum, Mauritiō trāderentur.  Mēnse enim Māiō Coetus Gentium Ūnitārum suffragiīs lātīs cēnsuit īnsulās illās Mauritiō ante diem hūius mēnsis vīcēsimum tertium trādendās et omnēs colōniās inde dēdūcendās, quod vērō Britannī prōmittunt sē nōn factūrōs.  Hodiē nēmō in illīs īnsulīs habitat nisi mīlitēs Britannī Americānīque, cum mediō saeculō vīcēsimō Britannī incolās omnēs in Mauritium vī expulerint ut castra mīlitāria et āērāria ibi mūnīrent.  Īnsulae illae, quōrum nōmen Lātīnē nōn dēclīnātur et Lusitānicē significat “Quinque vulnera Christī,” ā Mauritiō mille mīlia passuum distant.

Fēlēs glīscunt

Nuper crassa fēles Bellinghamēnsis, Cinderblock nōmine, per tōtum orbem terrārum innōtuit nōn sōlum propter obēsitātem sed etiam propter exercitia, quibus medicī cōnantur efficere ut fēles in meliōrem valētūdinem redūcātur.  Nam Cinderblock pōnitur in arcā, cūius solum per sē mōvētur, ut fēles cōgātur ambulāre; porrō, nē crūra, quae vix possint animal vigintī et quīnque pondo sustentāre, nimis premantur, aqua infunditur in arcam, et corpus pingue per aquam vadāns etiam supernatat et aquā fulcītur.  Medicī, quī mānsuētās bestiās cūrant, monent Cinderblock vix sōlam esse fēlem, quae praeter modum pascātur: immō in diēs saepius sē vidēre fēlēs crassiōrēs quam ut bonā valētūdine fruantur.  Nōn oportēre amōrem fēlibus dēmonstrāre offulīs offerendīs, nec dēbēre hominem esse audientem dictō (sīve ululātuī) fēlī nimiōs cibōs flāgitantī: immō hominis esse hūmānissimā ratiōnis facultāte ūtī et prō bestiā, quamvīs amīcā et callidā, nihilominus ferā et ratiōne carentī, moderātiōnem et temperantiam observāre.

Quibus dictīs grātiās auscultātōribus agimus. Propter fēriās gratiīs agendīs dicātās nuntiōs Latīnōs proximā hebdomade nōn ēdēmus, itaque in superiōrem hebdomadem cūrāte ut bene valeātis.

Audio

diē quīntō decimō mēnsis Novembris

diē quīntō decimō mēnsis Novembris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 9:57
 
1X
 

Hodiē, quintō decimō diē mēnsis Novembris, Britannia adhūc est in Eurōpā, et Boris Johnson adhūc praeest Britannīs, sed comitia duodecimō diē mēnsis Decembris habēbuntur.

Bōlivia ēversa

Īvānus Mōrālēs, quī ter creātus erat praeses Bōliviēnsium et quartum, secundum suōs, ēlectus erat, diē Sōlis magistrātum dēposuit.  Quī suffrāgia in comitiīs nuper habitīs lāta numerābant, Mōrālēs rettulerant victōrem, sed reclāmātōrēs in viīs et lēgātī Societātis Cīvitātum Americānārum fraudem dēnuntiāverant.  Diē igitur sōlis, Mōrālēs paucās hōrās postquam nova comitia habenda nuntiāverat, ūnā cum nōnnullīs aliīs magistrātibus officiīs sē abdicāvit, hortantibus dūcibus tam custōdum pūblicōrum quam mīlitum.  Mōrālēs ipse dīxit sē coactum esse fugere propter exercitum, quī rempūblicam ēverteret; diē Martis in asȳlum ā Mexicānīs datum cōnfūgit.  Mōrālēs, quī prīmus ēlectus est annō bis millēsimō sextō, diūtius quam ullus alius, quī hodiē clavum ullīus Americānae reīpūblicae tractat, exercuit auctōritātem. Inde ortae sunt difficultātēs: nam annō bis millēsimō sextō decimō ex plēbiscītō interdictum erat nē quis tertium crearētur praeses, quod tamen plēbiscītum Mōrālēs suāsit iūdicibus abrōgāre, quō diūtius ipse regnāret.  Nunc vērō vidētur Johanna Añez Chavez, vice-praeses senātūs, pūblicam auctōritātem in Bōliviā prō tempore exercēre.

BRICS in Brasiliā conveniunt

Diēbus Mercūriī et Iōvis in Brasiliā summī magistrātūs Brasiliae, Russiae, Indiae, Sīnārum, Africae Merīdiōnālis, quae cīvitātēs compendiāriō nōmine BRICS vocitantur, congressī sunt quī dē commerciō augendō et dē salūte commūnī colloquerentur.  Jair Bolsonārō, praeses Brasiliae, quī ōlim vidēbātur metuere nē Sīnēnsēs tōtam Brasiliam emerent, nunc amīcum salutāvit Xī Jinping, perpetuum dictātōrem Sīnēnsium, atque ūnā cum Xī affirmāvit Brasiliam Sīnāsque vinculīs commerciī fortibus esse coniunctās.

Imperātor Iāpōnum cum deā est epulātus

Diē Iōvis Nārūhītō, imperātor Iāpōnum, candidīs vestibus indūtus noctem ēgit cum Āmātērāsū Ōmīkāmī deā sōlārī, quam inter abavōs numerat.  Quamquam Hīrōhītō avus et imperātor dīvīnitāte est post bellum contrā Americānōs gestum prīvātus, rītus tamen, quō imperātor cum deā cēnat, fierī pergit.  Septimā igitur hōrā in templum intrāvit imperātor, ubi multa cibōrum genera, ut orȳzam et holera et piscēs, inter trīgintā et duās patellās querceās dīvīsit, deinde precātus est ut suī cīvēs pāce fruerentur et cum deā est epulātus.  Rītus tertiā hōrā mātūtīnā est perfectus.

Hongcongia ardet

In Hongcongiā reclāmātiōnēs, quae quinque mēnsēs durant, ingravēscunt.  Custos pūblicus quīdam manuballistā suā reclāmātōrem ūnum et vīgintī annōs nātum graviter vulnerāvit in vīcō Sae Wan Hō dictō.  Alter birotā automatāriā vectus sē in gregem reclāmantium praecipitāvit.  Ex alterā parte vir septem et quinquāgintā annōs nātus, quī fertur cum reclāmātōribus rixātus, vīvus est combustus.  Oeconomia Hongcongiae usque in recessiōnem contrahitur, et studiōrum ūniversitātēs praelectiōnēs suspendere sunt coactae, cum discipulī sagittīs pīlīsque armātī arcēs sibi mūnīrent et pyrobola petroleāria parārent.  Carrie Lam, Hongcongēnsibus praefecta, dīxit reclāmātōrēs hominum inter ipsōs societātem coniunctiōnemque dēlēre, itaque habendōs esse pūblicōs hostēs.  In actīs diurnīs, quae Tempora Globī appellantur et prō Sīnicā parte saepius loquuntur, ēditōrēs existimāvērunt sē nōn posse inter reclāmātōrēs et latrōnēs, quī prō Chalīfātū Islamicō proelia gerunt, internōscere.

Comitia Hispānica

Comitia iterum habita sunt in Hispāniā, quippe ubi factiōnēs nescīvissent inter sē regimen compōnere.  Cum quartum inter quattuor annōs comitia indicta sint, vidētur cīvēs taedēre dē senātōribus identidem et frustrā ēligendīs: nam pauciōrēs quam quattuor ē quīnīs cīvēs suffragia sua candidātīs dedērunt.  Vox et Factiō Populāris, quae ad dextrās partēs spectant, longē plūrēs senātōrēs habēbunt quam habuērunt, cum Factiō Cīvium sit ēviscerāta; ex alterā parte Sociālistae sunt leviter laesī, factiō verō “Possumus” dicta dēminūta.  Suffrāgiīs numerātīs et ampificātiōne partium dextrārum cognitā, illae factiōnēs sinistrae subitō inter sē pactae sunt dē regimine componendō, id quod ante comitia recūsāvērunt nē agerent.  Petrus enim Sactius, dux sociālistārum, quī abhinc duōs mēnsēs dīxerat sē vix dormītūrum fuisse, sī ministrōs illius factiōnis “Possumus” in suō regimine habēret, post comitia habita dīxit lītēs praeteritās nullīus momentī habendās, cum voluntas populī esset explenda.

Dē Melitā et Libyā

Novavilla Gafà, magistrātus Melitēnsis, cum Libycīs nautīs cōnsilium cēpit, quō Melitēnsēs Libycōs monitūrī sunt, sī ullae nāvēs Melitam petere vidēbuntur migrantium clam īnferendōrum causā, ut Libycī etiam praeter eam maris partem quae in suā diciōne est illās nāvēs capiant et ad Africam redūcant.  Ex alterā parte Melitēnsēs iam coepērunt pecūniam in Russiā adulterātam, quam in Libyam fautōrēs Khalifae Haftar dūcis factiōnis seditiōsae mittēbant, cōnfiscāre.  

In Libyā Fathi Bashagha, minister rēbus interīs praefectus, dīxit Russōs gregem Vagneriānum, mīlitēs mercēnāriōs, in Libyam immīsisse quī Khalifae Haftar succurrerent, quod Russī negant.  Sūdāniēnsēs, Aegyptiī, Arabēs Saudiānī, Unītae Phylarchiae Arabēs, Iordāniēnsēs, Galli nunc auxilium mittunt sēditiōsīs, dum Turcae, Qatārēnsēs, Ītalī aliaeque gentes Eurōpaeae praeter Gallōs regiminī favent, quod Ūnītae Natiōnēs agnōvit.

Jacobus Le Mesurier mortuus

Jacobus Le Mesurier, ōlim mīles Britannus et mīles mercēnārius, quī in Sȳriā societātem Cassidum Albārum condiderat, inventus est Constantinopolī extrā domum suam mortuus.  Abhinc hebdomade, octāvō diē mēnsis Novembris, Marīa Zakharōva, quae prō Russōrum ministeriō rēbus exterīs loquitur, asseruit Le Mesurier esse speculātōrem Britannicum, quī prō Britannīs latrōnēs in Cōsōvō seu Dardāniā atque per Āsiam adiuvāret.  At diurnāriī Britannī respondent Russōs esse mendācēs, quī mentiendō diū cōnātī sint fāmam virī bonī bonam maculārī.  Custōdēs pūblicī Turcicī dīcunt Le Mesurier vidērī dē maeniolō sē praecipitāvisse, et prōmittunt sē dīligenter in rem inquisitūrōs.

Prōfessor Russicus percussor amīcae

Helgus Sokolov, Russicus professor Gallicārum rērum gestārum sexāgintā et trēs annōs nātus, quī eques factus est Gallōrum Ordinis Nātiōnālis Legiōnis Honōris, inventus est ēbrius in Myā flūmine, quod Petriburgum circumfluit, in quō inciderat.  Custōdēs pūblicī, cum professorem servāvissent, cognōvērunt eum in saccō habēre bracchia hūmāna, et Sokolov cōnfessus est sē amīcam occīdisse.  Anastāsia Yeshchenko, annōs vīgintī et quattuor nāta, fuit amīca atque ōlim discipula Helgī Sokolov, quōcum solēbat fingere sē Iōsephīnam, eum esse Neapoliōnem imperātōrem Gallōrum.  Professor in animō habuit partēs corporis amīcae clam dispōnere, deinde mōre Neapoliōnis vestītus coram publicō sēmet ipsum occīdere.

Benignitas observāta

Diē Mercuriī Occidentālis studiōrum ūniversitas Vasintoniēnsis diem benignitātis observāvit.  Nam eō diē per utrumque orbem terrārum hominēs benignī et benevolentēs, ut sunt Bellinghamēnsēs, cāritātem ergā aliōs hominēs prōmōvērunt.  Quattuor tabernacula instructa sunt in variīs studiōrum ūniversitātis regiōnibus, in quibus discipulī discipulīs sīceram et pōtiōnem cacaōtīnam offerēbant, ut corda calefierent.  Multī etiam vestimenta cibōsve pauperibus dedērunt, sanguinem vēnīs exhaustum dōnāvērunt, et coffēam aliīs hominibus ēmērunt.  Sīc Bellinghamēnsēs mōrēs suōs observāvērunt ac celebrāvērunt.