Audio

Kalendis Decembribus

Kalendis Decembribus
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:14
 
1X
 

Merkel cum Sociālistīs agit

Suffrāgiīs mēnse Septembrī lātīs, Germānī magistrātibus adhuc carent.  Cum nulla factiō plāne dominārētur sed majōrēs partēs essent dēminūtæ, trēs, vidēlicet factiō Christiāna Populārisque, ad quam pertinet Angela Merkel ipsa, et Populāris Lībera et Viridis, inter sē agēbant dē auctōritāte honōribusque partiendīs.  Nunc vērō incipiunt Christiānī Populārēsque cum Sociālistīs, quōrum dux est Martīnus Schulz, agere dē vīribus conjungendīs.

Mugābē homō prīvātus

Robertus Mugābē, quī usque ad hunc mēnsem Zimbabuæ præfuerat, ā mīlitibus comprehēnsus usque ad diem Martis recusāvit quōminus magistrātum dēpōneret.  Exercitus enim et senātōrēs ægrē ferēbant, quod Mugābē vidēbātur Grātiam uxōrem ideō ad honōrēs prōmōvēre ut sibi fieret successōrī et Zimbabuēnsibus tyrannæ.  Diē Martis munere sē abdicāvit, cum impetrāvisset sibi et præmium, quod ad centiēs centēna mīlia dollarōrum valet, et salārium singulīs mēnsibus sibi pūblicō impēnsō solvendum et, quod maximī momentī erat, lēgem oblīviōnis, nē ante actārum rērum accūsārētur.  Mugābē, annōs nōnāgintā et trēs nātus, ætāte prōvectissimus est omnium principum et magistrātuum quī nostrō sæculō auctōritātem exercent, et Zimbabuam moderātus est annōs trīgintā et septem.

Saudiānī nōbilēs comprehēnsī

In Arabiā Saudiānā, nōnnullī principēs, nōbilēs, magnātēs dōnōrum acceptōrum accūsātī et comprehēnsī sunt ā Mahometō bin Salman principe, quī proximus fertur ad rēgiam auctōritātem accessūrus.  Prō magnā pecūniā nōnnullī jam libertāte fruuntur, ut Mutaib bin Abdullah, pristinī rēgis fīlius, quī mīliardum sīve deciēs mīliēs centēna mīlia dollarōrum solvit ut crīmine purgārētur.  Bandar bin Sultan princeps, quī annō bis millēsimō prīmō cōnfessus est magnam pecūniam esse dōnīs ad dīvitēs potius quam ad bonum commūne et pūblicum dīversam, etiam inter comprehēnsōs numerātur.

Dē Vasintōniēnsium vīnīs spūmantibus

Mēnsibus hiemālibus appropinquantibus gaudent mercātōrēs spūmantium vīnōrum in Vasintōniā, ubi vīneæ nunc quasi aureā ætāte fruuntur.  Nam ā līneā æquinoctiālī distat Bellinghamia fere tot gradūs quot Campānia Gallōrum, sed diēbus æstīvīs sōl calidior apud nōs ūvās fovet, et noctibus lūna frīgidior eās amplectitur, quibus cælestibus auxiliīs fructus ad plēnam mātūritātem pervenīre potest cūjus acidulus sapor conservātur.  Etiam iīsdem generibus ūvārum et modō fermentātiōnis ūtuntur Vasintōniēnses ac Campāniēnses, sed vīnum Vasintōniānum dīmidiō vēnit.

Audio

Diē 3º mēnsis Novembris

Diē 3º mēnsis Novembris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:12
 
1X
 

Latrōnēs in Sȳriā ad fīnem perdūcuntur

Exercitus Sȳrōrum refert latrōnēs, quī sēsē ISIS vocant, dē mājōribus prōpugnāculīs Sȳriīs esse dēbellātōs. In Deir al-Zour, ultimam urbem quæ sub diciōne latrōnum subjecta manēbat, nunc ā Sȳrīs, Russīs, Persīs sociātīs est pax imposita. Ex utrāque parte, tam in Sȳriā quam in Babylōniā, hostēs hūmānī generis nunc cohibentur, comprimuntur, dēbellantur.

Nova præsēs Catalaunōrum

Soraya Sáenz de Santamaría creāta est præses Catalaunōrum, quōrum magistrātūs senātōrēsque nuper temptāvērunt ab Hispānīs dēscīscere. Dūcibus seditiōnis ab omnibus honōribus officiīsque āmōtīs, Sáenz de Santamaría facta est prīma fēmina, quæ Catalaunīs præsit. Carolus Puigdemont, prīstinus præses, nunc Bruxellīs versātur, nē reus fiat læsæ reīpublicæ; nōndum vērō asȳlum petīvit, sed aliī conjūrātī vinculīs in Hispāniā tenentur. Diē vīcēsimō prīmō mēnsis Decembris Catalaunī dēnuō sibi ēligent senātōrēs, unde novī magistrātūs creābuntur.

Hiems adest Bellinghamēnsibus

Nōnnullæ viæ montānæ prope Bellinghamiam jam ineunte mēnse Novembrī clausæ sunt, cum prīmīs hujus annī nivibus regiō obtegitur. Baker mōns, ubi ars nartandī ā Bellinghamēnsibus exercētur, ad novem pedēs nivium exspectat. Per cælum suprā mare Pacificum prōtenduntur nūbēs niviferæ, quās hariolī imbrium et nivium “flūmen cæleste” vocant, quīnquiēns millēna mīlia passuum longitūdine. Bellinghamia jam pulcherrimīs ornāmentīs hiemālibus honestātur et sub nivibus quasi sub lōdīce albā ac lūcidā hodiē jacet.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.

Audio

Diē 27º mēnsis Octōbris

Diē 27º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:40
 
1X
 

De lībertāte Catalaunōrum

Suffrāgiīs populāribus dē lībertāte jam lātīs, senātus quoque Catalaunōrum hodiē cēnsuit jugum Hispanōrum excutiendum.  Mariānus Rajoy dux Hispānōrum per brevem nuntiolum apud Twitter respondit rēgimen actūrum, ut vīs legum Hispānōrum apud Catalaunōs restituerētur.  Senātus porrō Hispanōrum cēnsuit auctōritātem Catalaunōrum abolendam, nē suī jūris essent.  Fora Hispānōrum in tumultum hodiē dēscendērunt: ubi fænus syngraphōrum magnoperē augēbātur et pretia sortium dēminuēbantur.

Rēx Siamōrum Cremātus

Rama ejus nōminis Nōnus, quī etiam Bhumibol Magnus appellābātur, rēx Siamōrum sīve Thailandiæ, abhinc annō vitā est dēfunctus post regnum septuāginta annōrum.  Virtūtibus nōtissimus atque etiam artium Mūsārum perītus, Rama Nōnus suīs subjectīs fuit et amantissimus et amātissimus; per annum integrum plangēbātur et ā centiēns centēnīs millibus hominum est vīsitātus; hāc hebdomade tandem aliquandō cremātus est, adstantibus rēgibus principibusque ut Sofiā rēgīnā Hispanōrum, Andrēā principe Britannōrum, Christiānō Wulff pristinō præside Germānōrum.  Præfuit rītibus Rama Decimus Nōnī fīlius, rēx Siamōrum.

De opiī abūsō reprimendō

Donaldus Trump, Præses Reipūblicæ, diē Jōvis ēdīxit salūtem commūnem in perīculum propter venēna ex opiō facta esse adductam.  Venēnō enim, quod medicī dare solent ad dolōrem corporis reprimendum, tot hominēs sine modō, nisi ultimō illō mortālitātis, abūtēbantur ad dolōrem tam corporis quam animī adversā fortūnā gravātī compescendum, ut plūrēs cīvēs jam referantur papāvereō venēnō esse necātī quam mīlitēs in bellō Indōsinēnsī interfectī.

Glīscit Bellinghamia

Glīscit Bellinghamia, ubi, secundum magistrātūs, ē vīcēnīs cīvibus singulī tantum quæstū carent.  Itek societās opificum novam officīnam aperuit in viā Cornwallis, ubi tabulās jam facit quæ radiōs sōlis in pūram vim ēlectricam reddunt.  In aliīs officīnīs fabrīlibus tam veteribus quam novīs octingentī opificēs honestā mercēde conductī sunt quī dīversa bona parent vēnālia.  Flōret igitur commercium Bellinghamēnsium quōrum opificēs artificēsque dītantur.

Audio

Diē 20º mēnsis Octōbris

Diē 20º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:36
 
1X
 

Commūnistæ Sinēnsēs congrediuntur

Sinēnsium factiō Commūnistica, Pecīnō congressa, dē stātū Sinēnsium rērumque futūrārum dēlīberat. Xi Jinping, prīnceps Sinēnsium, trēs hōrās et dīmidiam contiōnātus est dē exercitū rōborandō, dē avāritiā magistrātuum cohibendā, dē cīvium regimen factiōnemve in culpam vocantium lībertāte dīcendī præcīdendā. Ējus imperium quīnque annōs prōrogātum īrī putātur.

Eurōpa populāribus suffrāgiīs quatitur

Nuper inter multās gentēs Eurōpæās suffrāgia lāta sunt, quibus stātūs rērum pūblicārum quatiuntur. In Austriā, Sebastiānus Kurz, juvenis trīginta et ūnum annōs nātus Factiōnem Populārem, quæ ad partēs dextrās tendit, ad victōriam dūxit. Catalaunī conātī sunt suffragiīs populāribus dēcernere utrum lībertātem sibi vindicārent an Hispānīs essent dictō audientēs; sed regimen Matritēnse, ut cuī Catalaunōrum plēbiscītum videātur speciēs sēditiōnis, urnās comitiālēs abstulērunt et prōmōtōrēs lībertātis comprehēnsōs vinculīs tenent.

Latrōnēs Raqqā expulsī

Latrōnēs Mahometānī, quī ōlim dictitābant sē chalīfatum sīve imperium sibi in Sȳriā et Chaldæā condidisse, ē Syrōrum urbe Raqqā dictā, capite ējusdem imperiī, sunt ā sociīs Americānōrum post prœlium quattuor mēnsium expulsī. Latrōnēs, quī sēsē ISIS appellāvērūnt, annō bis millēsimō quartō decimō urbem cēperant et trēs annōs in illā urbe regnāvērunt.

Lummī novum īnsigne sculpunt

Lummī sīve Populus Maris, quæ gēns prope Bellinghamiam patriam suī jūris intrā fīnēs Americānōrum habet, īnsigne exhibet et ad variās urbēs mittet, quō cīvium animī ad ea perīcula, quæ silvīs et flūminibus et maribus imminent, contemplanda vertantur. Tālia īnsignia, quæ totem vocantur, Indiānī dē singulīs arborum truncīs sculpunt et pigmentīs colōrant et imaginibus hominum animāliumque ornant. Hōc in īnsignī, ā capite ad calcem, cōnspiciuntur vir intrā lūnam sedēns et ante ignem precēs effundēns, deinde hominēs variārum gentium quī eandem habent speciem nisi colōrem, tandem fābula ursī nimis avārī, quī, cum nimiam vim salmōnum glūtīvisset, parum relīquit quō habēret, unde ipse posteā vescerētur.