Audio

diē 2º mēnsis Novembris

diē 2º mēnsis Novembris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:53
 
1X
 

Iair Bolsonārus ēlectus

Suffragiīs Brasiliānōrum lātīs numerātīsque, Iair Bolsonārus ēvāsit victor et Kalendīs Iānuāriīs creābitur praeses Brasiliānōrum.  Bolsonārus prōmittit sē corruptēlam magistrātuum senātōrumque esse cohibitūrum, et grassātōrēs et percussōrēs repressūrum, et statum fiscālem et pecūniārium iam dēpressum adeo mūtātūrum, ut Brasilia inter tōtīus mundī gentēs dēnuō flōreat.

Haec autem omnia ā Bolsonārō prōmissa summīs contrōversiīs nōn carent. Nam, quamvīs sit ad rempūblicam novandam ēlectus, ferē trīgintā annōs est in rē pūblicā versātus, et dēsultor aliquot sectārum quae largītiōnibus et omnigenus corruptelīs maximē in Brasiliā scatent. Candidātus sescentiēs autumnāvit sē regiminī mīlitārī et tormentōrum ūsuī potius favēre quam populī lībertātī ac lēgibus rīte sanctīs. Praetereā, Brasiliānōs Aethiopēs, et fēminās, et aborīginēs, et ēgēnōs sē palam aspernārī ac contemnere cōnfitētur.

Magna Carta paene abrepta

Sarisberiae in Britanniā, custōdēs pūblicī virum comprehendērunt quī cōnātus est Magnam Cartam Lībertātum, quā lēgēs Britannōrum nītuntur, fūrārī.  Quattuor enim exempla ēius Chartae ā Iōanne rēge Britannōrum annō millēsimō ducentēsimō quintō decimō signātae supersunt, quōrum ūnum in ecclēsiā cathēdrālī Sarisberiae conditur sub validō operculō vitreō, quod fūr frangere vix valuit.  Cohibitus porrō est nē plus damnī faceret ā cīve Americānō, quī voluptātis causā iter in Britanniam fēcerat.  Ēius Cartae caput ūndēquadrāgēsimum cavet nē fūr ille “imprisonētur,” id est vinculīs contineatur, “nisi per lēgāle iūdicium parium suōrum vel per lēgem terrae.”

Angela Merkel victa

Suffragiīs in Hessiā lātīs, clādem accēpērunt tam Christiānī et Dēmocraticī quam Socialistae, victōriās reportāvērunt et ē parte sinistrā Viridēs et ē parte dextrā Factiō Alternātīva.  Quibus nuntiātīs, Angela Merkel, ex annō bis millēsimō quīntō cancellāria Germānōrum quae Christiānīs et Dēmocraticīs praeest et cum Socialistīs pacta erat ut mutuum regimen habēret, nēgāvit sē velle summum magistrātum iterum ambīre.

Īnsula Iāpōnica quaeritur

Iāpōnicī mīlitēs lītoreī parvam īnsulam, Ēsanbē Hānākīta Kōjīma appellātam, quaerunt, quippe quae ēvanuisse videātur.  Īnsula autem illa, quamvis magnitūdine parva, nihilōminus magnī momentī habētur, quia līmitem inter Iāpōnēs et Russōs indicābat.  Sī īnsula nōn iam supra undās appārēbit, cōnsequētur ut maria, quae sub diciōne Iāpōnicā sint, dēminuantur.  Adhuc disputātur inter Iāpōnēs et Russōs quae īnsulae ad quās terrās pertineant, quārē nullō pactō est secundum bellum totīus mundī inter eās gentēs ad fīnem perductum.

Dē victōriīs āthlēticīs

In lūdō follis volāticī, discipulae Occidentālis studiōrum Ūniversitātis Vasintōniēnsis, quae viciēns et bis palmam rettulērunt, optimae ēvāsērunt ex omnibus gregibus Caurīnīs, inter quōs invictae manent, et secundum in tōtā rēpublicā locum tenent.  In lūdō pedifollis, etiam inter Caurīnōs gregēs invictae nostrae discipulae in ultimō hūius annī certāmine cum Equitibus Concordiae Ūniversitātis congredientur, ut iūdicētur uter grex sit in rēgiōne Caurīnā optimus.

Audio

diē 19º mēnsis Octōbris

diē 19º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:28
 
1X
 

Kim Jong-Un Franciscum invītat ut Corēam vīsat

Kim Jong-un, dux Corēānōrum Septentriōnālium, per Moon Jae-in praesidem Corēānōrum Merīdiōnālium quasi lēgātum invītāvit Franciscum Pontificem Maximum ecclēsiae Rōmānōrum ut regnum suum vīseret. Nēmō Pontifex Rōmānus iter in Corēam Septentriōnālem umquam suscēpit, neque licet Corēānīs sub diciōne Communistārum ullam colere religiōnem.

Comitia in Bavāriā habita

Diē Sōlis, Bavārī suffrāgia dedērunt factiōnibus, quae partēs capient in senātū Bavārōrum, et clādem dedērunt factiōnibus inveterātīs. Christiānī Sociātī, quī cum Angelā Merkel stāre solent, maximum detrimentum cēpērunt quod ex annō millēsimō nōningentēsimō quinquāgēsimō passī sunt; et Sociālistae, quī Berlolīnī pactī sunt cum Angelā Merkel ut ūnā regnārent, nōn solum damnum accēpērunt sed videntur locum suum omnīnō cessisse Viridibus, quī nunc in partibus sinistrīs pollent. Līberī suffrāgātōrēs, quī candidātōs prōmōvērunt līberōs vinculīs factiōnum, tertium locum obtinuērunt; et in senātum Bavārōrum etiam intrābit factiō Alternātīva, quae ē dextrīs partibus Angelae Merkel resistere cōnātur, nē aliēnigenae in fīnēs Germānōrum admittantur.

America Competītrix Optima

Forum Oeconomicum Totīus Mundī nūntiāvit Americānōs in rēbus mercātōriīs et pecūniāriīs cum aliīs gentibus certāre optimē omnium posse. Index enim, quod Forum quotannīs compōnit, multīs signīs cōnsīderātīs metītur quam parātae sint gēntēs ut nova inveniant atque ut novās societātēs condant ad inventa vendenda, quō magis novae artes inter omnēs gentēs prōmōveantur. Ex annō bis millēsimō octāvō aliae gentēs—inter quās numerantur Singapūrēnsēs, Germānī, Helvetiī, Iapōnēs—summōs locōs hōc in indice obtinuērunt: sed America in eō genere aemulātiōnis, quō in meliōrem statum condiciō hūmāna vertitur, dēnuō plūrimum pollēre fertur.

Foedus cursuāle obsolētum

Legātī Americānī nuntiāvērunt sē foedus ruptūrōs, quō mercēs Sinēnsium per cursum pūblicum in Americam vīlius importārī quam etiam inter ipsās cīvitātēs Americānās transportārī possent. Nam sub eō foedere ab annō millēsimō nōningentēsimō sexāgēsimō nōnō Sinēnsibus licuit minimō pretiō mercēs in Americam mittere quō citius Sinēnsēs in rēs mercātōriās progressum facerent. At tabellāriī tam pūblicī quam prīvātī et mercātōrēs, sīcut Amāzōnicī, diū questī sunt foedus esse inīquum et commoda Sinēnsium prōmōvēre dum Americānōs damnum accipere cōgeret.

Festus diēs in laudem Ellae Higginson dicātus

Diē secundō mēnsis Novembris commemorābitur Ella Higginson, auctrix et poētria laureāta, quae inter bella totīus mundī regiōnem Pācificam et Caurīnam celebrāvit scrībendō atque illustrāvit.  Bellinghamiam quinquāginta annōs incolāvit, ubi etiam est annō millēsimō nōningentēsimō quadrāgēsimō sepulta.  Aenea imāgō auctrīcis in nostrae studiōrum ūniversitātis bibliothēcā pōnētur.

Audio

diē 12º mēnsis Octōbris

diē 12º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:07
 
1X
 

Andrēas Brunson damnātus ac līberātus

Andrēas Brunson, pastor Christifidēlis et cīvis Americānus quem Turcārum regimen ferē trēs annōs inter morās jūdiciī vinculīs continuerat, tandem a jūdicibus Turcicīs et damnātus est et līberātus, ut domum in Americam regredī posset.  Mēnse enim Augustō Americānī, ut quī vellent Brunson līberārī, portōrium in metalla Turcica imposuērunt atque interdīxērunt nē quis ullum negōtium ageret cum quibusdam ministrīs Turcicīs. Lībra Turcica, cūjus pretium posteā magnōpere dēminūta est, jam rursus surgere cœpit.

Vehiculum siderāle ad Tellūrem dēlapsum

Alexander Ovchinin, cosmonauta Russicus, et Nicolaus Hague, astronauta Americānus, duābus minūtīs postquam in caelum missī erant, coactī sunt rursus dē caelō in terram dēlabī.  Trīgintā mīlia passuum dēscendērunt in tesca Kazakhstāna, unde tūtī atque incolumēs āvectī sunt ut cum familiāribus dēnuō conjungerentur. Aliī astronautae, quī adhūc in statiōne sīderālī manent, possunt per mēnsem Decembrem ibi versārī, quō mēnse debēbunt succēdāneī advenīre; sed in dubium nunc vocātur utrum Russī possint aliōs ad statiōnem illam tūtōs mittere.  Dīxit Alexander Gerst astronauta Eurōpaeus breviloquēns: per cælum volāre difficile esse, at oportēre pergere conārī prō bonō hominum commūnī.

Speculātor Sinicus comprehēnsus

Yanjun Xu, quī etiam Qu Hui et Zhang Hui appellābātur, inter praefectōs speculātōrum Sinēnsium numerātus, et in Belgiam illectus atque ā Belgīs comprehēnsus, jussus est in diciōnem Americānōrum reddī, apud quōs reus erit speculandī. Ille fertur petīvisse arcāna, quae Americānī invēnērunt quō aēroplāna meliōra parārentur.  Dīxit Jōannēs Demers, accūsātor pūblicus in rēbus arcānīs, neque invidendum esse iīs, quī novissima excōgitārent unde optima instrūmenta parārent, neque esse tolerandōs, quī nostra arma fūrārentur et quae nōn ipsī sēvissent, inde sē messūrōs spērārent.

Procella Michāēl appellāta

Magna procella, cuī nōmen Michāēl inditum est, Flōridam septentriōnālem diē Mercuriī vastāvit.  Mare, ubi ōlim Flōridiānī sine cūrīs splendidō sub sōle lūderant, ōrās maritimās obtēgit. Ubi ōlim domī fuērunt, nunc nihil restat, nisi quod viae interclūduntur ruīnīs et fragmentīs ædium necnōn supellectile.  Adhūc incertum manet quot cīvēs dēsīderentur.

Supplicium capitāle in Vasintōniā abrōgātum

Suprēmī jūdicēs Vasintōniānī ēdīxērunt nē quis in Vasintōniā cīvitāte suppliciō capitālī afficerētur, sed ut omnēs, quī vinculīs jam continērentur dum ultimum supplicium exspectārent, reliquōs suōs diēs in carcere dēgerent.  Nēmo Vasintōniānus reī capitālis condemnātus capitis pœnam passus est ab annō bis millēsimō quartō decimō.

Audio

diē 15º mēnsis Iūniī

diē 15º mēnsis Iūniī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:27
 
1X
 

Conveniunt hostēs tamquam amīcī

Singapūrae Donaldus Trump praeses Americānōrum congressus est cum Kim Jong-un tyrannō Corēānōrum Septentriōnālium. Quem conventum Moon Jae-in, praeses Corēānōrum Merīdiōnālium, diē Iovis laudāvit hīs verbīs: “Non sōlum Americānī et Corēānī Merīdiōnālēs et Iaponiēnsēs sed etiam omnēs per tōtum mundum nunc līberātī sunt metū bellī impetūsque atomicī.” Iaponiēnsium lēgātī nunc conantur efficere ut Shinzō Abē, minister prīmārius, etiam cum Kim Jong-un colloquātur dē captīvīs Iaponiēnsibus, quōs Corēānī Septentriōnālēs abhinc fere quadrāgintā annōs, Kim Il-sung tyrannō, abduxērunt quī sermōnem Iaponicum speculātōrēs Corēānōs docērent ac latrōnibus nūberent.

Periit dux latrōnum

In Kunar orientālī prōvinciā Afganistāniae, Mullah Fazlullah, dux latrōnum, quī vocantur Tehrik-e-Taliban seu Talibānī Pakistāniānī, ūnā cum quinque aliīs latrōnibus, interfectus est per āēroplānum automatum Americānum, quod raedam, quō latrōnēs vehebantur, tēlō ēminus dēlēvit. Fazlullah annō bis millēsimō duodecimō iusserat Malālam Yousafzai, puellam quindecim annōs nātam, occīdī, nē illa ērudītiōnem puellārum prōmōvēret, necnōn annō bis millēsimō quartō decimō imperāvit ut centum et quadrāgintā puerī et magistrī in lūdō litterārum Pakistāniānō trucīdārentur. Eius mortem sunt et magistrātūs Pakistānī et Talibānī superstitēs testātī.

Ītalia migrantibus clausa

Matthaeus Salvīnus, Italōrum administer ab internis negotiis, abnuit nē nāvēs immigrantium plēnae in portūs Itālōrum intrārent. Nāvis igitur “Aquarius” dicta, quae sescentōs naufragōs Africānōs suscēperat et Ītaliam petēbat, nunc ad Hispāniam potius cursum dīrigit, cum Petrus Sanctius, summus magistrātus Hispanōrum, Valentiae portum aperuit quī Aquarium reciperet cum Ītalia esset dēnegāta. Quibus factīs Emmanuel Macrō, praeses Gallōrum, vehementer invectus est in Ītalōs, ut quī negligenter et mōre Cynicō agerent; cui Salvīnus respondit Gallōs dēbēre novem mīlia profugōrum excipere quōs pactī sunt sē esse exceptūrōs; sed eōsdem Gallōs decem potius mīlia, quī ad Galliae līmitēs pervēnissent, arcuisse. Dum Aquarius ad Hispāniam nāvigat, celox bellica et Americāna, Sextae Classis, Trenton appellāta, quippe quae naufragium occurrerit et quadrāgintā et unum servāverit, prope Libyam exspectat dum sciat quae gēns naufragōs sit in terram acceptūra.

Novus “axis volentium” prōpositus

Sebastiānus Kurz, cancellārius Austriacus, atque Horst Seehofer, Germānōrum minister rērum interiōrum, nuntiāvērunt sē velle cum Itālīs novum “axem volentium” condere ut migrātiō aliēnigenārum, quī iniussū Eurōpaeōrum in Eurōpam adveniunt, cohibērētur. In vōtīs magistrātuum est, ut līmitāneī Austriacī Germānīque in Albāniam mittantur, quī clandestīnās advenās arceant. Quod cōnsilium vidētur Angelae Merkel, cancellāriae Germānae, displicēre, cūius auctōritas pendet dē concordiā servandā inter dīversās factiōnēs, quae in prīmīs dē migrātiōne dissentiunt.

Epistola Colōnī bibliothēcae Vaticānae reddita

Epistola Christophorī Colōnī quintō decimō saeculō exeunte scripta atque in sermōnem Latīnum versa, cūius exempla tantum ad octōginta supersunt, bibliothēcae Vaticānae per Callistam Gingrich, legātam Americānam, est reddita. Annō enim bis millēsimō ūndecimō bibliothēcārius quīdam Vaticānus, ut quī suspicārētur Vaticānōrum exemplum esse adulterātum, Americānōs rogāvit ut vērum exemplum quaererent. Quod apud dīvitem furtī īnscium est inventum et Vaticānīs libenter redditum, sīcut anteā exempla ēiusdem epistolae reddita sunt Catalaunīs abhinc hebdomade et Italīs annō bis millēsimō sextō decimō.

Novum Braxātōrium Bellinghamiae

Novum Braxātōrium, cui nōmen Geminae Sorōrēs, ingentibus in aedibus, quae ōlim apothēca fuērunt, stābit: ubi nōn sōlum varia genera cervesiae braxābuntur seu coquentur mōribus et Germānīs et Belgicīs, sed etiam popīna erit et hortī amoenī ubi cervesia hauriētur. Centum et trīgintā statim petuntur opificēs et coquī et caupōniī ministrī, quī ibi mūnere fungentur. Gliscit igitur Bellinghamia et crescit cultus cerevisiae.


Quibus dictīs grātiās auditōribus agimus. Ultimā hūius spatiī acadēmicī hebdomade peractā, nuntiōs Latīnōs inter fēriās aestīvās intermittēmus. Itaque Nuntiī Latīnī Vasintōniēnsēs iterum ēdentur mense Octōbrī. Cūrāte ut valeātis.

Audio

diē octāvō mēnsis Iūniī

diē octāvō mēnsis Iūniī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 6:16
 
1X
 

Mōns in Guatimālā ignem ēvomit

Diē Sōlis mōns Focus, quī vulgō Fuēgō dīcitur, tōtum oppidum in Guatilmālā situm dēlēvit, ferē eōdem modō quō Pompēiī Herculāneumque, urbēs Rōmānōrum, sunt flammīs cineribusque obrūtae. Septuāgintā et quinque hominēs prō certō periērunt, ad ducentī dēsīderantur, tria mīlia ē perīculō sunt dēductī. Difficilius factum est superstitēs quaerere quia īdem mōns diē Martis iterum explōsit, mittēns aestuantem fūmum et saxa liquefacta dē merīdiānā montis parte. Terra circum montem tam calida est, ut calceī eōrum, quī et vīvōs et mortuōs quaerunt, etiam liquescant, quārē illī coepērunt prō calceīs tabulās ligneās pedibus affīgere.

Summī magistrātūs septem gentium in Canadā conveniunt

Carolovōciī in Quebecō prōvinciā Canadēnsium celebrābitur quadrāgēsimus quartus conventus summōrum magistrātuum septem gentium, quae sunt Canada, Gallia, Germānia, Ītalia, Iapōnia, Britannia, America; etiam aderunt hominēs quī prō Ūniōne Eurōpaeā agant. Annō bis millēsimō quartō decimō expulsī ex hīs conventibus sunt Russī, quippe quibuscum putārētur colloquium ūtile fierī nōn posse; nec, propter mōrēs trālātīciōs, inclūduntur Sīnēnsēs, quamvīs commerciō et mercātūrā aliās gentēs antecellant. Itaque Russī et Sīnēnsēs et nōnnullae aliae gentēs nunc suum ipsārum conventum celebrant in Sīnīs. Quamquam in Canadā magistrātūs maximārum, quae sē putant, gentium loquuntur dē caelō et dē aequitāte inter virōs et fēminās et hominēs quī aliud quoddam genus sibi vindicant prōmōvendā, nihilōminus feruntur praecipuē disceptārī dē commerciō inter gentēs, dē vectigālibus, dē armīs atomicīs Persārum: quibus dē rēbus Americānī nuper coepērunt ab aliīs gentibus dissentīre vidērī. Antē fīnem hūius conventūs Donaldus Trump, praeses Americānus, prōficiscētur et Singapūram volābit ubi cum Kim Jong-un dē pāce compōnendā congrediātur. Īdem Trump ūnā cum Iōsēphō Comite prīmāriō ministrō Ītalōrum aliās maximās gentēs hortātus est ut Russī rursus ad colloquia invītārentur.

Dē suffrāgiīs in Ontariō lātīs

Etiam in Canadā, comitia habita sunt in Ontariō prōvinciā, ubi plūrēs cīvēs quam umquam anteā suffrāgia sua dedērunt. Factiō Līberālis, quae quindecim annōs māiōrem partem senātūs prōvinciālis tenuerat, suffrāgiīs lātīs omnīnō dēsinit exstāre, cum nōn iam satis senātōrum habeat ut factiō esse videātur. Partēs dextrae potius, auctōritāte populī nunc rōborātae, potestātem in Ontāriō adeptae sunt, et Duglāsius Ford, quī cīvibus prōmīsit vectigālia dēminūtum īrī necnon etiam vīliōrem fore cerevisiam, creābitur minister prīmārius Ontariēnsium. Justīnus Trudeau et rēgimen totīus Canadae conscriptī sunt in eādem factiōne Līberālī, quae in Ontariō est exstirpāta, quārē spectanda sunt Quebecēnsium comitia, quae kalendīs Octōbribus habēbuntur, atque Albertīnōrum, intrā annum habenda.

Novī astronautae ad statiōnem omnium gentium missī

Serēna Auñón-Chancellor, Americāna, et Sergius Procopius, Russus, et Alexander Gerstius, Germānus, in caelum per vehiculum Russicum missī sunt quī ad sīdeream statiōnem omnium gentium adveniant, ubi ad ducenta et quinquāgintā experīmenta faciant quibus scientiam nātūrae rērum augeant. Intrā septendecim annōs, quōs statiō illa suprā tellūrem agit, plūrēs quam ducentī et trīgintā cīvēs duodēvīgintī gentium in illā statiōne fīnēs hūmānae scientiae propāgāvērunt.

Lȳsistrata ante ultimās probātiōnēs agitur

Aristophanis comoedia, quae Lȳsistrata inscrībitur, nunc agitur Bellinghāmiae. Nova interpretātiō Anglica illīus fābulae cōnsonantibus verbīs repetītiōneque sonōrum ornātur, et inter histriōnēs numerantur nōnnullī discipulī antīquārum litterārum. Spectācula ēdentur diē Saturnī et Sōlis, post quem diem nōbis ultimae trimestris acadēmicī spatiī probātiōnēs imminēbunt.