Audio

diē tertiō decimō mēnsis Iūniī

diē tertiō decimō mēnsis Iūniī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:45
 
1X
 

Britannia adhūc est in Eurōpā

Britannī, quamquam abhinc trēs annōs suffrāgiīs populāribus cōnstituērunt sē mēnse Martiō exeunte ab Ūniōne Eurōpaeā dēscītūrōs, nihilōminus in eā Ūniōne manent; et Therēsia Māia, quamquam nuntiāvit sē summum magistrātum dēpositūram, clavum tamen et gubernācula regnī adhūc tractat.

At in scaenā pūblicā nunc comoedia agitur, quā candidātī summum magistrātum ambiunt.  Iam coactī sunt multī candidātī cōnārī sē purgāre, vel saltem, antequam ā diurnāriīs deprehenderentur, cōnfitērī probra quae ex abūsū medicāmentōrum oriuntur.  Prīmum Dominicus Raab et Iēremīās Hunt cōnfessī sunt sē cannabī esse ūsōs, quam herbam lēgēs Britannōrum, quās senātōrēs tulērunt, prohibent.  Hunt nōn solitō mōre fūmum cannabinum hausit sed lacteam pōtiōnem Indicam cannabī rōborātam sorbillāvit dum mōre praedīvitum adulescentium voluptatis causā in Indiā peregrīnābātur.  Deinde Roderīcus Stewart cōnfessus est sē inter Persās fūmum opiī bibisse.  Tandem Michāēl Gove cōnfessus est sē paenitēre cōcaīnō seu pulvere Colombiānō esse abūsum.  Neque id tantum semel neque in adulescentiā fēcit sed cum diurnariī mūnere fungerētur—quī suīs scriptīs invectus est in simulātam, ut opīnābātur, virtūtem eōrum, quī agitābant ut ūsus cōcaīnī lēgibus permitterētur.  Dē quā opīniōne diē Sōlis percontātus negāvit Gove sēmet ipsum virtūtem simulāvisse.  Quī etiam dīxit sē iussum esse id, quod David Cameron ōlim dīxerat, repetere: vidēlicet hominibus in rēpūblicā versātīs licēre ante pūblicam vītam sumptam vītā fruī prīvātā.

Neque ultimus fuit Michāēl Gove: nam Matthaeus Hancock confessus est sē adulēscentem aliquotiēns cannabim expertum esse sed posteā ab omnī ējus herbae ūsū abstinuisse. Idem cōnfessa est Andrea Leadsom.  Boris Johnson, quī ex omnibus candidātīs summō favōre fruī fertur, annō bis millēsimō septimō cōnfessus erat et cannabī et cōcaīnō sē ūsum esse, quod etiam infitiātur: immō, coepit annō bis millēsimō quīntō dīcere sē cōcaīnum sibi datum nāribus nōn hausisse prae sternūmentō; porrō dictitat sibi datum esse nōn cōcaīnum sed saccharon pulvereum.

Inter candidātōs quī nova proposita cōnsiliaque coram diurnāriīs explicāvērunt, Iēremīās Hunt, quī cannabinam pōtiōnem bīberat, dīxit Angelam Merkel cancellāriam Germānōrum sibi indicāvisse dēnuō agī posse dē omnibus, quae iam inter Ūniōnem Eurōpaeam et Britannōs acta sed nondum ā senātū Britannōrum probāta essent, sīquidem ipse Hunt fieret novus minister prīmārus.  Quod omnīno negāvit Michāēl Roth, Germānōrum minister rēbus Eurōpaeīs praefectus.  Michāēl Gove, quī fatētur sē cōcaīnō esse abūsum, fertur velle Brexitum in annum bis millēsimum vīcēsimum differre.  Dominicus Raab, alter quī cannabinum fūmum hausit, vidētur cogitāre senātum ipsum dīmittere nē senātōrēs possint obstāre quīn Britannia ex Ūniōne Eurōpaeā dēsciscat.  Boris autem Johnson, quī aut variīs medicāmentīs lēge interdictīs ūsus est aut cōnatus est saccharum pulvereum nāribus haurīre, negat senātum dīmittendum, cum possint Britannī multam ingentem, quam in Britannōs Ūniō imposuerit, prīmum īnfitiārī, deinde tamquam praemiō obsequentibus Eurōpaeīs offerre: pecūniam enim tamquam ōleum posse molestiās et solvere et lūbricāre.

Intereā plūrimī Calēdonēs sperant Calēdoniam dē Britanniā dēscītūram.  Cōnsul Hispānōrum in Calēdoniam missus, Michāēl Angelus Vīcīnus Quintānus nōmine, epistolam mīsit diurnāriīs Calēdoniīs quā prōmīsit Hispānōs nōn prohibitūrōs quīn Calēdonia, sī dē Britanniā dēscīvisset, in Ūniōnem Eurōpaeam ascīscerētur.  Cōnsul ille statim est dē suō mūnere summōtus, cum Hispānōrum regimen metueret nē Catalaunī, quī ipsī spērant sē dē Hispāniā dēscītūrōs, exemplō et praeiūdiciō Calēdonicō nīsī spem suam ipsōrum cōnsequerentur.

Hongcongēnsēs in tyrannidem Sīnēnsium reclāmant

Hongcongiī seu Siamkiāmī centēna mīlia hominum reclāmāvērunt, nē novā lēge liceat tyrannīs Sīnēnsibus ē fīnibus Hongcongēnsium inimīcōs politicōs abdūcere.  Cīvitas enim, quae ōlim colōnia fuerat Britannōrum, in diciōnem Sīnēnsium est saeculō vīcēsimō exeunte trādita  et condiciōnem colōniae quōdammodo retinet: nam partim suī iūris est, partim dictō audiēns Pēkīnēnsibus.  Sed usque cavet lex Hongcongēnsium, ut cīvēs suī, qui quidem reī sint, intrā suōs fīnēs causam dīcant.  Sīnēnsēs autem nunc cupiunt posse inimīcōs et cīvēs, quī lībertātī faveant et tyrannidī adversentur et ā tyrannide īnsimulentur, dē urbe et in Sīnēnsium carcerēs longē remōtōs abdūcere.  Carrie Lam, Hongcongensibus praefecta, dīxit reclāmātōrēs esse tamquam puerōs, quibus patrēs nimis indulsissent.

Audio

diē 7º mēnsis Iūniī

diē 7º mēnsis Iūniī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 8:05
 
1X
 

Commemorātur caedes ad Portam Pācis Caelestis

Abhinc annōs trīginta, quartō diē mēnsis Iūniī, annō millēsimō nōningentēsimō undēnōnāgēsimō, multī discipulī Sīnēnsēs, quī Pekīnī ad Portam Pācis Caelestis in tyrannidem Commūnistārum reclāmābant, ā mīlitibus sunt trucīdātī.  Discipulī enim populārem et līberam cīvitātem petēbant, itaque magnam statuam Populāris Lībertātis tamquam deae, trīginta et trium pedum altitūdine, posuerant, quam statuam aliī mīlitēs dētraxērunt dum aliī discipulōs ā Portā Pācis Caelestis fugāvērunt et dē fugientibus stragem fēcērunt.  Propter silentium, quod dē caede indixit regimen Sīnēnsium, adhūc incertum manet quot discipulī sint ā tyrannidis mīlitibus occīsī.  Nōtissimā in imāgine, quae tunc temporis circumferēbātur, dēscriptus est vir, nōmine adhūc ignōtō, quī ante currōrum agmen cataphractōrum stābat ut suō corpore et suae vītae perīculō cursum currōrum impedīrēt.  Cēnsōrēs autem Sīnēnses adhūc hodiē prohibent nē imāgō illa intrā Sīnēnsium fīnēs ostendātur nēve mentiō fiat reclāmātiōnis et stragis, quae dē discipulīs reclāmantibus est ā mīlitibus tyrannidis facta, nēve etiam per rēte ūniversāle historia caedis suīs ā cīvibus quaerī possit.

Therēsia Māia adhūc praeest Britannīs

Britannī, quī ōlim suffragiīs populāribus lātīs constituērunt āb Ūniōne Eurōpaeā mēnse Martiō exeunte dēsciscere, adhūc sunt ēiusdem Ūniōnis cīvēs, quibus adhūc praeest Therēsia Māia, quae hodiē nōmine tenus mūnere principis factiōnis rēbus cōnservandīs sē abdicāvit sed, dōnec novus princeps factiōnis creātus erit, summum magistrātum obtinēbit.  Tredecim candidātī nōmina sua prōtulērunt, quī dē principātū factiōnis dextrae mēnse Iūniō exeunte et mēnse Iūliō ineunte certent, inter quōs aliōs hodiē quidem antecellere fertur Boris Johnson, quī nātus est in Americā et Latīnē loquitur. Sed usque ad mēnsem Iūlium, nisi fortasse etiam diūtius, Britannia perget esse in Eurōpā, et Therēsia Māia perget Britannīs esse moderātrix.

Quid Trump ēgerit in Britanniā et Hiberniā

Diē Lunae Donaldus Trump advēnit in Britanniam, ubi rīte exceptus est.  Elizabētha regīna Britannōrum vāria dōna Donaldō Trump dedit, inter quae fuērunt epitomē librī ab Vinstōniō Churchill, quem Trump admīrātur, conscriptī, et calamī et pyxis argenteus.  Epulātī sunt omnēs mōre rēgiō, et unīcuique fuērunt sēna pocula: ūnum aquae, alterum vīnī spūmantis Campānicum, tertium vīnī albī, quartum vīnī rubrī, quintum vīnī Portucalēnsis, sextum vīnī dulcis quod cum mēnsīs secundīs epulantibus offertur.  Trump autem abstēmius nil nisi aquam bībit.

Diē Martis, Trump convēnit Therēsiam Māiam et Nigellum Farage.  Māiam autem hortātus est ut paulisper pergeret summum magistrātum obtinēre, ut sēcum ageret dē commerciō inter Americānōs et Britannōs post Brexitum augendō.  Diē Mercūriī interfuit commemorātiōnī mīlitum Americānōrum, quī ē Britanniā profectī in Galliam ā Germānibus tunc occupātam transfretāvērunt.

Titubat senātus Germānōrum

Post comitia novīs senātōribus Eurōpaeīs ēligendīs habita, quae regimen Graecōrum iam ēvertit, nunc titubat senātus Germānōrum.  Nam muneribus sē abdicāvit Andrēa Nahles, dux Populāris factiōnis Sociālistārum, ut quae factiō sē vīdisset ā Viridibus longē superātam in animīs cīvium parum pollēre.  Nam Sociālistae et Populārēs, quī profitentur quidem sē partium sinistrārum esse, et factiō Christiāna et Populāris, quae ōlim inter dextrās partēs numerābātur, iam ex annō bis millēsimō decimō tertiō cōnsociātae sunt et coalescendō etiam oblītae esse videntur rātiōnēs prōpositaque, quae sententiās utriusque factiōnis dīrigēbant.  Eā dē causā ā Sociālistīs plūrimī fautōrēs sē ad factiōnem Viridem, ā vērō Christiānīs et Populāribus pauciōrēs sed nōnnullī ad Alternātam Condiciōnem Germāniae contulērunt. Sociālistīs vacillantibus, incertum est quam diū grandis illa cōnsociātiō moderātiōrum factiōnum possit dūrāre.  Nahles tredecim mēnsēs praefuit Sociālistīs; proximus princeps factiōnis, Martīnus Schulz, mēnsēs mūnere functus est ferē undecem.

Collīsiō nāvium Venetiæ

Venetiae nāvis voluptāria atque ingēns, cūjus vectōrēs ad duo mīlia et sescentōs numerāntur in nāvāle et in alteram nāvem ad nāvāle dēligātam incussit, cum nautae nōn possent motōrium rēstinguere.  Venetī statim coepērunt magnās in nāvēs voluptāriās reclāmāre, quās multī cīvēs diū questī sunt mare Veneticum polluere et prae magnitūdine nōn posse per angustiās tūtē gubernārī.  Aliī porrō queruntur ingentēs nāvēs dedecorī esse antīquae urbī, quippe cūius nōtissimus prōspectus in mare immānī nāvium mōle intercludātur.  Numerus peregrīnōrum, quī voluptātis causā Venetiam frequentant, coepit urbem ipsam strangulāre, cum tot aedēs peregrīnīs locentur ut cīvēs ipsī vix habeant, ubi versentur, necnōn propter ingentia omnium rērum pretia, quae numerus peregrīnōrum effēcit ut augerentur.  Itaque intrā trīgintā annōs dīmidia pars Venetiōrum suam urbem relīquērunt et minus pretiōsās ōrās petīvērunt.  Fierī igitur potest ut annō bis millēsimō trīcēsimō nēmō cīvis erit Veneticus, quae erit tunc urbs dēversōria: id est, urbs erit peregrīnōrum.

Festus diēs Braxiātōrum ad Sīnum Sitōrum

Diē Saturnī vesperī in eō ipsō locō nundinārum quae diērum Saturnī hōrīs mātūtīnīs habērī solent, celebrābitur festus diēs Braxiātōrum ad Sīnum Sitōrum.  Ad duodēquadrāginta braxiātōrēs, quī nostrā in urbe cerevisiās vel etiam sīcerās mālīnās parant, octōginta et quattuor genera potiōnum gustātōribus, quī ad mille et quinquāginta numerābuntur, exhibēbunt.  Bellinghamia enim abundat artificibus, quī doctā manū artem braxātiōnis exercent.  Quī tesserās admissiōnis ēmerit, ipsī licēbit dīversās et variās potiōnēs gustāre et carminibus saltātiōnibusque fruī et poculum commemorātōrium domum sēcum ferre.  Tertiō decimō annō celebrābitur hic diēs festus, cūius reditus Rotāriīs, cīvibus līberālibus benevolentiae causā sociātīs dōnō dabitur.

Audio

diē 31º mēnsis Māiī

diē 31º mēnsis Māiī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 9:14
 
1X
 

Suffrāgia in Eurōpā (et in Britanniā) lāta

Suffrāgiīs lātīs, senātōrēs Eurōpaeī sunt ā cīvibus ēlectī.  Nunc prīmum factiō Eurōpaeī Populī  et factiō Sociālistārum et Populārum Cōnsociāta, quae clādem accēpērunt, inter sē nōn māiōrem partem senātūs habent, sed tantum trecentōs et undētrigintā senātōrēs.  In Britanniā, factiō Brexeundō, quae spērat Britanniam ab Ūniōne Eurōpaeā dēscītūram, ferē tertiam partem, factiō vērō Cōnservātīva, nē decima quidem partem tulit suffrāgiōrum.  Nigellus Farage, quī abhinc hebdomadēs sex factiōnem Brexeundō condidit, ipse in senātū Eurōpaeō locum sibi habeat, sī Britanniā in Eurōpa maneat.  In Ītaliā, Liga, factiō dextra cui praeest Matthaeus Salvīnius, tertiam partem suffrāgiōrum accēpit.  Graecī tantā vehementiā Syrizam factiōnem respuērunt, ut Alexius Tsipras, minister prīmārius, nova comitia suīs cīvibus indīceret ad novum regimen Graecīs ēligendum.  In Germāniā, factiōnēs moderātiōrēs, ut sunt Populārēs Christiānī et Sociālistae, dēminutae sunt, auctae vērō ex parte sinistrā Viridēs, quae Sociālistās vīcērunt, et ex parte dextrā factiō Alternātīva.  Belgae inter sē dīvīsī sunt quōrum altera pars Vlaams Belang seu Studiō Flandriārum favēre coepit, altera pars Viridibus.  Victorius Orban in Hungāriā maximam omnium victōriam cēpit, cum māiōrem partem suffragiōrum itaque auctōritātem populī tulisset, sed ēius factiō, quae, inter Eurōpaeōs et Populārēs conscrīpta, etiam suspēnsa est ut parum populāris.  Plērumque per Eurōpam factiōnēs dextrae et viridēs pollēre videntur, et Eurōpaeī cīvēs ipsī sollicitī esse dē migrātiōne, dē muneribus quaestuōsīs dēficientibus, dē inīquitāte inter pauperēs et dīvitēs, dē salūte tellūris et mūtātiōne climatis praevertendā.

Sebastiānus Kurz ēiectus

Austriacī senātōrēs cēnsuērunt nullam cōnfīdentiam repōnendam in Sebastiānum Kurz, quī fuerat cancellārius Austriae.  Kurz igitur prīmus post septuāgintā annōs est cancellārius quī dē officiīs honōribusque dīmōtus sit.  Officiō functus est septendecim mēnsēs.  Nova comitia mēnse Septembrī habēbuntur, et usque ad illud tempus magistrātūs ab Alexandrō Bellēnsī, praeside, creātī regnābunt.

Quid Trump ēgerit in Iāpōniā

Diē Sōlis Donaldus Trump, praeses Americānōrum, et Shinzō Ābē, minister prīmārius Iāpōnum, Calēdonicō ludō pilārum et clāvārum hōrīs mātūtīnīs fructī sunt, deinde pastillōs hamburgēnsēs nōn simplicēs sed bīnīs potius minūtālis orbiculīs fartōs inter prandium comēdērunt.  Iāpōnēs referunt minūtal hamburgēnse parātum esse dē carne būbulā ex Americā importātā, cum commercium inter Americam et Iāpōniam sit summīs magistrātibus dēlīberandum: nam Trump cogitat vectigālia in vehicula Iāpōnica impōnere.  Hōrīs pōmerīdiānīs illī cum Melāniā Ākīēque uxōribus 場所 (bashō) seu certāmen luctātōrum ūnā spectāvērunt, ubi Trump magnō cantharō aquilā calvā et ālās pandentī ornātō, sexāginta pondō, victōrem honestāvit, postrēmō inter cēnam dūcēs uxōrēsque fructī sunt carne būbulā Iāpōnicā et cārissimā, quae 和牛 (wagyū) appellātur, translātīciō mōre Iāpōnum assātā.  Bōvēs Iāpōnicae, unde 和牛 (wagyū) sumitur, vulgō feruntur mollissimē et dēlicātissimē tractārī, etiam cervīsiam bibere et carmina classica auscultāre—quōs populārēs rūmōrēs negant armentāriī Iāpōnicī.

Proximā hebdomade Trump iter faciet in Britanniam, ubi ab Elizabēthā regīnā excipiētur necnōn ā Terēsiā Māiā, quae iam prōmīsit sē paucīs diēbus posteā summum magistrātum dēpositūram.

Mors in Everestiō monte

Everestius mōns, quō nullus altior, adeō nunc frequentātur ut ipse numerus montivagōrum visitāntium, quī virītim iuga praerupta ad culmen ascendunt, obstat nē omnēs tūtī atque incolumēs dēscendant.  Centēnī enim singulīs hebdomadibus peregrīnī dīvitēs, quōrum imperītia sibimet ipsīs necnōn aliīs scandentibus est perīculōsa, magnam pecūniam effundunt ut cōnentur ad culmen pervenīre, ubi sperant sē imāginēs suī phōtographicē dēscriptūrōs quibus ipsī amīcīs et plērīsque hominibus fortiōres atque audāciōrēs esse videantur.  Sed oportet ascēnsōrēs sēcum satis oxygeniī usque ad culmen bāiulāre ut etiam cum dēscendant rēspīrāre possint: itaque morae, sī in ultimā ascensiōne interpōnuntur, mortem afferunt.  Catervae vērō ascendentium, ut quī nimis tardē prōgrediantur et magis dē imāginibus suī parandīs quam dē salūte aliēnā sollicitentur, impediunt nē omnēs possint ascendere ac dēscendere antequam oxygenium dēficiātur.  Intrā decem diēs undecim ascēnsōrēs periērunt.  Peregrīnī, quī voluptātis causā itinera faciunt et imāginēs suī dēscrībere gestiunt, etiam aliīs in locīs noxiōs sē praebent: nam partēs Vallī Aeliī, quod Hadriānī saepe dīcitur, corruērunt propter onus hominum in Vallō stantium quī imaginēs suī dēscrībēbant.

Pōtiōnēs vigōris referuntur esse perīculōsae

Pōtiōnēs vigōris, quālēs multī discipulī hodiē bibunt, nunc ā medicīs feruntur esse perīculōsae.  Tālēs pōtiōnēs caffeīnum et saccharum continent necnōn alia stimulantia magis īnsolita, sīcut guarānam et taurīnum, quae nōn omnia nāturāliter commiscuntur.  Ergō metuunt medicī nē vīrēs elementōrum commixtae fiant insalūbrēs et praecipue cordī noceant.  Nōnnullī enim quī multās pōtiōnēs vigōris bībērunt mortuī sunt subitāneā cordis dēfectiōne.  Exercitus quoque Americānus nunc monet nē mīlitēs multās pōtiōnēs vigōris hauriant, nē fatigātī et īnsomnēs in excubiīs nēve in contiōnibus obdormiant.  Adulescentulī nōn dēbent, ut opīnantur medicī, plūra quam centēna mīligrammata caffeīnī, adultī quadringēna mīligrammata in diē cōnsūmere.

Dē frāgīs, haedīs, arte Indicā quae iōga appellātur

Nōn procul ā Bellinghamiā, trāns fīnēs Canadēnsium, iacet Vadum Abbotis in Columbiā Britannicā prōvinciā, ubi in fundō Maan dictō et frāgae colliguntur et inter tenerōs haedōs ars Indica colitur, quae iōga appellātur.  Nam inter nōnnullōs, quibus parum est animum corpusque laxāre mōre Indicō meditandō, invalescit novum genus meditandī cum haedīs aetāte tenerrimā, quibus datur ut effrēnātī cum meditantibus misceantur. Itaque cum frāgae mēnse Iūniō mātūrescant et eōdem mēnse celebrētur omnium gentium diēs iōgae, diēs vīcēsimus secundus est indictus, quō maximus numerus hominum cum haedīs meditantium congregētur, ut facinus in annālibus Guinessēnsium, quī īnsolita atque inaudīta memorant, cōnscrībātur.  Postquam vīs novae lūnae ā meditantibus collecta erit, iīsdem licēbit frāgās dē fruticibus ad libitum colligere.

Audio

diē vīcēsimō quartō mēnsis Māiī

diē vīcēsimō quartō mēnsis Māiī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 8:42
 
1X
 

Terror Lugdūnī

Lugdūnī ad tredecim hominēs, inter quōs etiam puer tenerā aetāte numerātur, vulnerātī sunt cum disrupta esset arca fragmentīs ferreīs et māteriā displōsīvā farta quam ante pistrīnum relīquit vir birotā vectus.  Nēmo culpam illīus facinoris sibi vindicāvit, sed Emmanuēl Macron praeses Gallōrum id dīxit esse impetum, et accūsātōrēs publicī suspicantur latrōnēs terrōrem prōmōventēs esse culpandōs.

Tumultus in regimine Austriacō

Vindobōnae tumultus ortus est inter sociātās factiōnēs quae Austriam regunt.  Nam Henrīcus Christiānus Strache, vice-cancellārius et praefectus factiōnī lībertātī prōmovendae, coactus est sē officiīs abdicāre cum in lūcem editum est spectāculum testāmentārium quō ostenditur Strache in Hispāniā mēnse Iūliō prōmīsisse mulierī cuidam, quae professa est sē neptem esse praedīvitis et praepotentis magnātis Russicī, prō dōnīs prīvātīs publicum et lucrōsum negōtium redditum irī.  Corruptō vice-cancellāriō āmōtō, Sebastiānus Kurz, cancellārius quī in factiōne populārī conscrībitur, etiam dēmōvit Herbertum Kickl, ministrum internīs negōtiīs praefectum et particepem factiōnis lībertātī, nē posset ille obstāre quin quaestiō dē corruptēlā atque in factiōnem lībertātī ferrētur.  Quō factō omnēs aliī ministrī ēiusdem factiōnis sē muneribus abdīcāvērunt et discidium inter factiōnem lībertātī et factiōnem populārem coēgit nova comitia mēnse Septembrī habenda indīcī, sed factiōnēs cancellāriō oppositae nunc cogitant in Kurz ferre senātōriam sententiam nullīus confidentiae, quā tōtum regimen dissolvātur.

Senātus Ruthēnōrum dissolvendus

Vladimīrus Zelenskius, histriō comicus quī creātus est praeses Sarmatārum, in primā suā ōrātiōne nuntiāvit senātum dissolvendum ut populus posset novōs senātōrēs ēligere suffrāgiīs ferendīs.  Alterum porrō histriōnem quī ad summum magistrātum prōmotus erat, vidēlicet Ronaldum Reagan olim praesidem Americānōrum, laudāvit, repetēns verba ēius “Regimen impedīmenta nostra nōn superāre: sed regimen esse nōbis impedīmentō.”  Etiam hortātus est aliōs magistātūs nē suam imāginem in scriptōriīs, ut mos erat, sed fīliōrum potius imāginēs suspenderent, quās intuerentur et cōnsīderārentur quotienscumque aliquid esset constituendum.  Ex alterā parte senātōrēs iam cōnantur inter sē cōnsociārī ut prohibeant nē senātus dissolvātur nēve suffrāgia ad novōs senātōrēs faciendōs ferantur.  Intereā Vladimīrus Groysman minister prīmārius sē munere abdīcāvit.

Missilia Persica in aliās gentēs mittuntur

Arabēs Saudiānī referunt sē duo missilia Persica, quam rebellēs Houthiānī mīserint, suprā Meccam intercēpisse ac dēlēvisse.  Houthiānī autem negant sē cōnatōs esse Meccam, quā urbe nulla ā Mahometānīs habētur sanctior, oppugnāre.  Deinde in Najrān urbe, prope Iemenīam, ubi Houthiānī bellum intestīnum gerunt, āēroplānum automatum et armātum, quāle Persae Qasef K-2 perhibent, armāmentārium excīdit.  Etiam in Iraquiā missile Persicum Katyūsha dictum cecidit in regiōne viridī colōre dēsignātā prope sēdem lēgātōrum Americānōrum.  Putantur Kata’ib Hezbollah, latrōnēs quī terrōrem prō Persīs prōmōvent, esse culpandī.  Lēgātī autem iam dēductī erant ex aedibus propter indicia quae speculātōrēs congesserant dē impetibus ā Persīs sociīsque eōrum in Americānōs aliōsque faciendīs.

Praeses Americānōrum in Iāpōniā

Donaldus Trump, praeses Americānōrum, in Iāpōniam iter fēcit, ut nōn sōlum Shinzō Ābē, ministrum prīmārium et Donaldō amīcissimum, visitāret, sed etiam Nārūhītō: nam Trump prīmus est magistrātus aliēnae terrae quī hospitiō fruātur novī illīus imperātōris.  Etiam prīmus erit praeses Americānus quī certāmen athlētārum mōre Iāpōnicō, quī 相撲 dīcitur, luctantium spectet.  Trump ipse fertur luctāmine dēlectārī et annō bis millēsimō septimō interfuit spectāculīs scaenicīs Americānīs, in quibus histriōn ēs fingunt sē luctārī dum fābulās agunt amīcitiae ultiōnisque.  Diē porrō Memōriālī, quō Americānī solent mīlitum prō patriā mortuōrum meminisse, Trump Iāpōnicam nāvem bellicam visitābit quae mox ab architectīs nāvālibus convertētur in prīmam nāvem āēroplānigeram quam post secundum bellum omnium gentium Iāpōnēs aedificāverint.  In eō bellō acerrimē proeliābāntur inter sē Americānī et Iāpōnēs, quī nunc vērō catēnīs amīcitiae adeō vinciuntur, ut ea nāvis gerat āēroplāna bellica ab Americānīs facta.

Britannia pergit manēre in Eurōpā

Hāc hebdomade parum novī in Britanniā est referendum: nam Britannī, quamvīs ōlim suffrāgiīs populāribus constituerint sē ab Ūniōne Eurōpaeā esse dēscītūrōs, nōn sōlum in illā Ūniōne manent sed etiam novōs senātōrēs Eurōpaeōs ēlēgērunt, quārē ambiēbant omnēs ambitiōsī.  Inter quōs Nigellus Farage, cūius factiō Ūniōnī oppōnitur, est dulcī et lacteā pōtiōne oblitus, neque ille prīmus: immo novō mōrī Britannīs vidētur esse lac vel potiōnēs lacteās inicere in ambitiōsōs et populārēs contiōnātōrēs.  Carolus Benjamin, candidātus quī in regiōne merīdiōnālī et occidentālī ambit, quater hāc hebdomade est lacte vēlātus.  

Therēsia autem Māia nuntiāvit sē summum magistrātum dēpositūram septimō diē mēnsis Iūniī; sed in Britanniā, quae adhūc est in Eurōpā, quae nuntiantur nōn semper fiunt.

Nartīs dēscendētur usque ad mare

Diē sōlis habēbitur sollemne Bellinghamēnsium certāmen, quod vocātur “Nartātiō ad mare.”  Nam quadringentī cursōrēs nōnāginta et tria mīlia passuum inter Baker seu Kulshan montem et sinum Bellinghamēnsem ēmetientur.  Prīmum nartīs, deinde tabulīs nartātōriīs, posteā currendō dē monte dēscendent, dein birotīs ad fīnēs Canadēnsium rursusque Eversōnem vehentur, tunc canōīs seu monoxylīs per flūmen Nooksack dictum Ferndālum nāvigābunt, unde dēnuo birotīs Bellinghamiam ad pūblicōs hortōs Zuanich appellātōs vehentur, tandem aliquandō monoxylīs lintribus trāns sinum Bellinghamēnsem nāvigābunt usque in hortōs maritimōs Portūs Amoenī.

Audio

diē septimō decimō mēnsis Māiī

diē septimō decimō mēnsis Māiī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:41
 
1X
 

Portōria in mercēs Sīnēnsium aucta

Donaldus Trump, praeses Americānōrum, iussit portōria in mercēs Sīnēnsium imposita augērī, quibus auctīs Sīnēnsēs invicem portōria sua amplificāvērunt.  Americānī enim queruntur Sīnēnsēs malīs dolīs ūsōs esse quō superiōrēs in mercātū ēvāderent, et Sīnēnsēs invicem queruntur Americānōs invidiā mōtōs conārī portōriīs industriam Sīnēnsem pūnīre.  Diē Mercuriī Americānī etiam prohibuērunt nē suae societātēs negōtiātōriae commercium habērent cum Huawei, quae societas Sīnēnsis in rēbus ēlectronicīs plūrimum pollet, nē Sīnēnsēs possent tālibus rātiōnibus speculārī et perscrūtārī ea quae in Americā gererentur.  Quā in rē cum Donaldō Trump etiam consentīre vidētur factiō Dēmocratica, quae, cum speculātōrēs Russicōs culpāvisset propter damna in certāminibus suffrāgātōriīs passa suōs iam monuit nē quis ullā machinulā ēlectronicā ā Huawei factā uterētur.

Nāvēs petroleāriae oppugnātae

Quattuor nāvēs petroleāriae ad lītus Ūnītārum Phȳlarchiārum Arabum damnum tulērunt in sinū Persicō, ubi Americānī suspicantur Persās īnsidiās nāutīs innocentibus posuisse.  Norvegiēnsēs, Arabēs Saudiānī, et Ūnītae Phȳlarchiae Arabum rīte atque ūnanimēs questī sunt coram Coetū Ūnītārum Nātiōnum nāvēs suās esse oppugnātās, quō facinore perīclitārentur salus securitāsque commerciī nāviumque omnium gentium.  Ferē eōdem tempore rebellēs Houthiānī, quī auxiliō Persārum frētī bellum intestīnum in Iemeniā gerunt, ductum petroleārium intrā fīnēs Arabum Saudiānōrum āēroplānīs automatīs oppugnāvērunt.  Propter perīculum, quod ā Persiā ortum esse fertur, Americānī lēgātōs suōs dē Iraquiā dēduxērunt.  Germānī porrō Batāvīque mīlitēs dēsīvērunt cōpiās Iraquiānās exercēre.

Iōsēphus Ternēra comprehēnsus

Iōsēphus Antōnius Urrutikoetxea, sīve Iosēphus Ternēra, quī latrōnibus Vasconibus praefuit et caedis terrōris prōmōvendī causā accūsātus septendecim annōs tam Hispānōs quam Gallōs fūgit, vinculīs Gallicīs nunc tenētur, ubi iamdudum damnātus erat ut octō annōs in carcere dēgeret.  Hispānī quoque volent eum in iūs vocāre.  Annō bis millēsimō duodēvīcēsimō Ternērae vox radiophōnicē nuntiāvit ETA, coniūrātōs latrōnēs, quī terrōre caedeque cōnābantur patriam terram Vasconibus vindicāre, esse dissolūtōs. 

Robertus Hawke diem obiit

Robertus Hawke, ōlim minister prīmārius Austrāliānōrum, annōs ūndēnōnāginta vīxit.  Quartum creātus est summus magitrātus et populō fuit cārus.  Discipulus cum esset Oxōniēnsis, conscrīptus est inter annālēs eōrum, quae facinora inaudīta gessērunt, quia intrā ūndecim secundās partēs temporis duōs sextāriōs et hēmīnam cerevisiae exhausit.  At annō millēsimō nōningentēsimō octōgēsimō, cum in senātum Austrāliānum conscrīberētur, coram populō temētum improbāvit iūrāns sē fore abstēmium.

Britannia etiam adhūc est in Eurōpā

Britannī, quī ōlim putābant sē ab Ūniōne Eurōpaeā dēscītūrōs, adhūc, “flextēnsiōne” seu dilātiōne datā in illā Ūniōne manent.  Nēmō hāc hebdomade potuit gubernāculum regnī Britannōrum abripere Therēsiae Māiae, quae pergit summum magistrātum obtinēre.  Mēnse Iūniō ineunte, eōdem tempore quō Therēsia Māia Donaldum Trump praesidem Americānum hospitāliter nec sine contrōversiā excipiet, quartum illa prōpositūra est senātuī Britannōrum cōnsilium iam ter sprētum, quō Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīscat.  Propter flextēnsiōnem, quā Britannia adhūc est in Eurōpā, necesse erit Britannīs ēligere senātōrēs Eurōpaeōs, quamquam incertum est an Britannia tunc particeps futūra sit Ūniōnis Eurōpaeae.  Quō in certāmine putātur Nigellus Farage, quī Eurōscepticus Eurōpaeōrum Ūniōnī adversātur, longē superātūrus factiōnem rēbus conservandīs, ad quam pertinet Therēsia Māia. 

Maximus concentus Bellinghamēnsis

Duo gregēs mūsicōrum, quōrum uterque Bellinghamiae ad Occidentālem studiōrum Ūniversitatem Vasintōniēnsem initium cēpit, diē Saturnī canent in concentū, quī putātur maximus fore omnium quī umquam Bellinghamiae sunt habitī.  Gregēs, quī Death Cab for Cutie et ODESZA appellantur, varia atque inter sē dīversa genera carminum prōferunt: nam hī artem ēlectronicam colunt, illī vērō maestiōrēs et profundiōrēs sunt, quam ut ā vulgō intellegantur.  Etiam aderunt Chong the Nomad et Robotaki et Lipstitch.  Omnēs igitur fautōrēs Mūsārum, quālēs “hipsterī” vocitantur, Bellinghamiam confluent ubi auscultent carmina, quae vērisimile est vōbis esse ignōta atque inaudīta.  Dē singulīs tesserīs pars pretiī dōnābitur studiōrum Ūniversitātī, unde stipendia dentur discipulīs.