Audio

kalendīs Novembribus

Nuntii Latini
Nuntii Latini
kalendīs Novembribus
/

Hodiē, kalendīs Novembribus, Britannia, quae prīmum mēnse Martiō exeunte, nuperrimē mēnse Octōbrī exeunte, id est herī, ab Ūniōne Eurōpaeā erat dēscītūra, adhūc est in Eurōpā: nam flextēnsiōne datā, Britannia in Ūniōne Eurōpaeā usque in annum bis millēsimum vīcēsimum manēbit.  Boris Johnson adhūc praeest Britannīs, sed comitia diē duodecimō mēnsis Decembris habēbuntur.

Ībrahim al-Sāmarrāī mortuus

Ībrahim al Badrī al-Sāmarrāī, quī latrōnciniī gerendī causā nōmen Abū Bakr Bagdātēnsis sibi indiderat, atque ōlim etiam ausus erat sē chalīfam, id est rēgem, Chalīfātūs seu Regnī Islamicī vocitāre, sēmet ipsum interfectus est, mīlitibus Americānīs persequentibus.  Cum Chalīfātum instituere annō bis millēsimō quartō mēnse Iūniō cōnārētur, al-Sāmarrāī prōmīserat sē tam Rōmam quam Hispāniam captūrum, sed eōdem annō mēnse Octōbrī coactus est fugere Raqqā, ē capite suī Chalīfātūs, quippe quam urbem et Sȳrī et Russī et Americānī omnēs caelitus vastārent.  Nihilōminus sub Chalīfātū permultī Sȳrī sunt raptī, crūciātī, trucīdātī: nam Abū Bakr nefandās miseriās multīs centēnīs mīlibus Sȳrōrum attulit.

Diē autem Saturnī, paulō post mediam noctem, dum aliī Americānī mīlitēs dē Sȳriā septentriōnālī dēducēbantur, ēlectī mīlitēs Americānī ē Turciā missī sunt quī chalīfam latrōnum aut caperent aut occīderent.  Al-Sāmārrāī in cuniculum sub terram cum tribus puerīs fūgerat ut sē cēlāret, sed canēs mīlitārēs eum vēnantēs sequēbantur; itaque, appropinquantibus mīlitibus Americānīs, māluit quam capī sē puerōsque potius disrumpere.  Praeses Americānus, quī cum aliīs magistrātibus proelium ēminus spectāvit, dīxit latrōnem fuisse animō aegrō et dēprāvātō, nunc vērō esse mortuum; fuisse vitiōsum et violentem, et vitiōsō violentīque mōre esse mortuum.  Vīxit annōs duodēquinquāgintā.

Marīa Butīna dēportāta

Marīa Butīna, Sibēriāna trīgintā annōs nāta quae intrā fīnēs Americānōrum prō Russīs clam ēgerat, est ē carcere Flōridiānō līberāta atque in Russiam dēportāta.  Irrepserat enim in societātēs quae iūs arma ferendī prōmōvent atque etiam in sollemne Ientāculum Ōrātōrium, ubi senātōrēs magistrātusque necnōn dītissimī cīvēs Christiānī quotannīs congregantur ut ūnā inter ientāculum precentur.  Amīcitiās illa coluerat in Russiā cum Alexandrō Torshin, magistrātū et argentāriō, et in Americā cum nōnnullīs, praecipuē Paulō Erickson iūris cōnsultō factiōnis dextrae, ideō, ut Americānōs Russīs conciliāret. Dēprehēnsa atque interrogāta, Butīna cōnfessa est ac damnāta.  Negāvērunt Russī eam esse speculātrīcem, quō tamen crīmine illa numquam erat damnāta.  Diē Saturnī in Russiam dēportāta Marīa Butīna ā patre in āēroportū est salutāta atque ā diurnāriīs Russicīs, coram quibus innocentiam suam est prōfessa, dōnāta est multīs rosīs candidīs, deinde dīxit Russōs sē numquam dēdere, tandem vim lacrimārum prōfūdit.

Dē Libanō

Post duās hebdomades reclāmātiōnum plēnās, inter quās viae interclūsae sunt et ferē omne commercium est sublātum, Saad al-Harīrī minister prīmārius magistrātū sē abdicāvit.  Reclāmātōribus domum abeuntibus mīlitēs coepērunt viās obstāculīs āmovendīs dēnuō aperīre.  Questī erant cīvēs dē corruptō regimine atque austeritāte in populum impositā: quamvīs vectigālia penderent cīvēs, vim ēlectricam atque aquam (quam multī crēdunt adeō inquinātam esse ut bibī nōn possit) saepe dēficere; oeconomiam porrō propter tam bellum Sȳriacum quam latrōnum gregem Hezbollah dictum dēprimī ad cīvium damnum; nihilōminus Harīrī aliōsque dīvitēs semper dītēscere.  Reclāmātōrēs sperant Libanum fore ūnum et concors, nec sectīs dīvīsum, neque ā corruptīs magistrātibus expīlandum.

Dē comitiīs in Thuringiā habitīs

In Thuringiā, orientālī et ōlim communisticā prōvinciā Germānōrum, factiō Sinistra, quae diū pollēbat et magistrātūs Thuringēnsibus dabat, dē dēnīs suffrāgiīs tria accēpērunt itaque potentissima omnium factiōnum ēvāsit.  At, factiō Christiāna et Populāris, cūius dux est Angela Merkel cancellāria, quod diū timuit, in tertium locum est dēpulsa, cum factiō Alternātīva ferē quartam partem suffrāgiōrum tulisset.  Aliae factiōnēs, ut Sociālēs et Populārēs, vel Viridēs, vel Līberī Populārēs, singulae intrā decimam et vīcēsimām partem suffrāgiōrum accēpērunt, quārē difficile erit Sinistrīs sociōs invenīre quibuscum magistrātum compōnant, neque ex alterā, vidēlicet dexterā, parte volet factiō Alternātīva cum Christiānīs Populāribusque, quippe quōs prō prōditōribus habeant, vīrēs coniungere.  Factiō Christiāna et Populāris, quae ōlim ad dexterās partēs prōnior fuit, et factiō Sociālista et Populāris, ōlim inter sinistrās partēs numeranda, multīs annīs concordiae cooperātiōnisque dēbilitantur, cum neutra factiō sua prōposita tuērī neque accūsātiōnem hypocrisis refūtāre posse videātur.