Audio

diē vīcēsimō prīmō mēnsis Iūniī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē vīcēsimō prīmō mēnsis Iūniī
/

Hodiē, vicēsimō prīmō diē mēnsis Iūniī, adhūc in Ūniōne Eurōpaeā manet Britannia, cui adhuc praeest Terēsia Māia.  Dē illīs, quī cupiunt ēius auctōritātem sibi vindicāre, restant duo, quī dē summō magistrātū contendent: Boris Johnson et Īeremīās Hunt.

Adhūc reclāmant Hongkongēnsēs

Carrie Lam, Hongkongēnsibus praefecta, coacta est pācem veniamque ā suīs petere, cum multa centēna mīlia cīvium viās occupāvissent et reclāmāvissent in novam lēgem, quā licēret Sīnēnsibus īnsimulāre atque abdūcere Hongkongēnsēs quīcumque lībertātī populārīque reīpūblicae apertē favērent.  Sīnēnsēs enim extraordināriā redditiōne lēgēs Hongkongiae iam violāvērunt.  Annō bis millēsimō quintō decimō quinque bibliopōlae, quī salācēs librōs dē tyrannīs Sīnēnsibus venditāverant cīvibus Sīnēnsibus quī voluptātis causā Hongkongiae peregrīnābantur, sunt ā Sīnēnsibus abductī.  Sī regimen Hongkongēnsium novam lēgem tūlisset, Sīnēnsibus licēret omnēs, quī lībertāte dīcendī ūtī audent, abdūcere et vinculīs in Sīnīs tenēre.  Nunc vērō propter ingentem multitūdinem reclāmantium, nova lex est suspēnsa, sed nōn sublāta; et Lam, quae lēgem prōmōverat, coacta est veniam petere ā cīvibus, quī neque illī neque tyrannidī Sīnēnsium cōnfīdunt.  Diē Sōlis quarta pars cīvium reclāmāvisse fertur.

Automaton Americānum ā Persīs excīsum

Diē Iōvis Persae āēroplānum automaton Americānōrum, quae in caelō omnibus gentibus commūnī volābat, dēlēvērunt.  Persae in diēs bellicōsiōrēs sēsē praestant, cum nāvēs petroleāriās nuper oppugnāverint et sociōs aliīs in terrīs iusserint impetūs facere in Arabēs Saudiānōs necnon in Americānōs.

Mahomētus Morsī mortuus

Mahomētus Morsī, prīmus quī populāribus suffrāgiīs creātus erat praeses Aegyptiōrum, et quī ēlectus tyrannidem affectāverat et ā mīlitibus suīs comprehēnsus erat, coram iūdicibus causam suam dīcēns subitō exspīrāvit.  Reus fuerat speculandī et damnatus erat, ut reliquam vītam vinculīs continerētur.  Arcānās enim chartās, quibus cōnsilia ad salūtem pūblicam tuendam continēbantur, Qatārēnsibus prō pretiō vendidit.  Morsī iam damnātus erat aliīs in causīs, tam ut vītam in carcere dēgeret, quam ut supplicō capitālī afficerētur.  Eō ipsō tempore quō periit, ōrātiōnem habēbat, quā iūdicibus minātus est sē multa scīre secrēta atque arcāna, propter quae līberārī dēbēret; dein vērō ex inopīnātō subitāneum cordis dēfectum refertur esse passus.

Tunicae galbinae exūtae

Usque ā mēnse Novembrī singulīs diēbus Saturnīs per Galliam opificēs tunicīs galbinīs indūtī reclāmant in regimen Emmanūēlis Macron; sed longē nunc pauciōrēs congregantur et per viās incēdunt, et vidētur fīnis reclāmātiōnum imminēre. Quī tunicās suās galbinās prō candidīs ambientium tōgīs tradiderant et nōmina sua protulerant ut in senātum Eurōpaeum ēligerentur, ipsī sunt ā suīs trānsfugae appellatae nec favōrem populī sunt consecūtī.  Nam plēbs, quippe quae dominātum paucōrum nōbilum metueret itaque spem potius in multitūdinem quam in ullōs dūcēs pōneret, nōluit fidem in singulīs repōnere antesignānīs.  Reclāmātōrēs nōnnulla, quae prīmum postulāverant, vidēlicet ut tribūta sibi imposita dēminuerentur et minima merces opificum augērētur, impetrāvērunt, sed Emmanūēl Macron summum magistrātum Gallōrum adhūc obtinet.

De peregrīnīs

Per tōtam Eurōpam numerus peregrīnōrum, quī voluptātis causā cupiunt urbēs vīsere, praeter modum crescit, et diaetae, ubi ōlim cīvēs habitāvērunt, nunc in ūsum peregrīnōrum dēstinantur, quārē pretium aedium condūcendārum augētur.  Amstelodāmēnsēs, Barcinōnēnsēs, Burdigalēnsēs, plūrimī aliī cīvēs māiōrum urbium questī sunt coram advocātīs Eurōpaeōrum Cūriae Iustitiae dē Airbnb societāte, quae adiuvat peregrīnōs invenīre diaetās prīvātās ubi maneant.  Cīvēs enim queruntur dēversōria ideo aedificārī, ut peregrīnī habeant, ubi versentur; īnsulas vērō domōsque exstare, ut cīvēs possint in urbe vīvere.

Eōdem tempore Batāvī novōs modos inveniunt, quibus peregrīnōs eōrumque pecūniam in suōs fīnēs alliciant.  Amstelodāmae nunc licet peregrīnīs in commenticium mātrimōnium ūnius diēī cum incolā ēius urbis inīre.  Spōnsus et spōnsa falsōs anulōs nuptiālēs induunt et prō osculō amplectuntur, deinde tōtum diem ūnā per urbem deambulant.