Audio

Diē 3º mēnsis Novembris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
Diē 3º mēnsis Novembris
/

Latrōnēs in Sȳriā ad fīnem perdūcuntur

Exercitus Sȳrōrum refert latrōnēs, quī sēsē ISIS vocant, dē mājōribus prōpugnāculīs Sȳriīs esse dēbellātōs. In Deir al-Zour, ultimam urbem quæ sub diciōne latrōnum subjecta manēbat, nunc ā Sȳrīs, Russīs, Persīs sociātīs est pax imposita. Ex utrāque parte, tam in Sȳriā quam in Babylōniā, hostēs hūmānī generis nunc cohibentur, comprimuntur, dēbellantur.

Nova præsēs Catalaunōrum

Soraya Sáenz de Santamaría creāta est præses Catalaunōrum, quōrum magistrātūs senātōrēsque nuper temptāvērunt ab Hispānīs dēscīscere. Dūcibus seditiōnis ab omnibus honōribus officiīsque āmōtīs, Sáenz de Santamaría facta est prīma fēmina, quæ Catalaunīs præsit. Carolus Puigdemont, prīstinus præses, nunc Bruxellīs versātur, nē reus fiat læsæ reīpublicæ; nōndum vērō asȳlum petīvit, sed aliī conjūrātī vinculīs in Hispāniā tenentur. Diē vīcēsimō prīmō mēnsis Decembris Catalaunī dēnuō sibi ēligent senātōrēs, unde novī magistrātūs creābuntur.

Hiems adest Bellinghamēnsibus

Nōnnullæ viæ montānæ prope Bellinghamiam jam ineunte mēnse Novembrī clausæ sunt, cum prīmīs hujus annī nivibus regiō obtegitur. Baker mōns, ubi ars nartandī ā Bellinghamēnsibus exercētur, ad novem pedēs nivium exspectat. Per cælum suprā mare Pacificum prōtenduntur nūbēs niviferæ, quās hariolī imbrium et nivium “flūmen cæleste” vocant, quīnquiēns millēna mīlia passuum longitūdine. Bellinghamia jam pulcherrimīs ornāmentīs hiemālibus honestātur et sub nivibus quasi sub lōdīce albā ac lūcidā hodiē jacet.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.