Audio

Diē 27º mēnsis Octōbris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
Diē 27º mēnsis Octōbris
/

De lībertāte Catalaunōrum

Suffrāgiīs populāribus dē lībertāte jam lātīs, senātus quoque Catalaunōrum hodiē cēnsuit jugum Hispanōrum excutiendum.  Mariānus Rajoy dux Hispānōrum per brevem nuntiolum apud Twitter respondit rēgimen actūrum, ut vīs legum Hispānōrum apud Catalaunōs restituerētur.  Senātus porrō Hispanōrum cēnsuit auctōritātem Catalaunōrum abolendam, nē suī jūris essent.  Fora Hispānōrum in tumultum hodiē dēscendērunt: ubi fænus syngraphōrum magnoperē augēbātur et pretia sortium dēminuēbantur.

Rēx Siamōrum Cremātus

Rama ejus nōminis Nōnus, quī etiam Bhumibol Magnus appellābātur, rēx Siamōrum sīve Thailandiæ, abhinc annō vitā est dēfunctus post regnum septuāginta annōrum.  Virtūtibus nōtissimus atque etiam artium Mūsārum perītus, Rama Nōnus suīs subjectīs fuit et amantissimus et amātissimus; per annum integrum plangēbātur et ā centiēns centēnīs millibus hominum est vīsitātus; hāc hebdomade tandem aliquandō cremātus est, adstantibus rēgibus principibusque ut Sofiā rēgīnā Hispanōrum, Andrēā principe Britannōrum, Christiānō Wulff pristinō præside Germānōrum.  Præfuit rītibus Rama Decimus Nōnī fīlius, rēx Siamōrum.

De opiī abūsō reprimendō

Donaldus Trump, Præses Reipūblicæ, diē Jōvis ēdīxit salūtem commūnem in perīculum propter venēna ex opiō facta esse adductam.  Venēnō enim, quod medicī dare solent ad dolōrem corporis reprimendum, tot hominēs sine modō, nisi ultimō illō mortālitātis, abūtēbantur ad dolōrem tam corporis quam animī adversā fortūnā gravātī compescendum, ut plūrēs cīvēs jam referantur papāvereō venēnō esse necātī quam mīlitēs in bellō Indōsinēnsī interfectī.

Glīscit Bellinghamia

Glīscit Bellinghamia, ubi, secundum magistrātūs, ē vīcēnīs cīvibus singulī tantum quæstū carent.  Itek societās opificum novam officīnam aperuit in viā Cornwallis, ubi tabulās jam facit quæ radiōs sōlis in pūram vim ēlectricam reddunt.  In aliīs officīnīs fabrīlibus tam veteribus quam novīs octingentī opificēs honestā mercēde conductī sunt quī dīversa bona parent vēnālia.  Flōret igitur commercium Bellinghamēnsium quōrum opificēs artificēsque dītantur.