Audio

Diē 20º mēnsis Octōbris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
Diē 20º mēnsis Octōbris
/

Commūnistæ Sinēnsēs congrediuntur

Sinēnsium factiō Commūnistica, Pecīnō congressa, dē stātū Sinēnsium rērumque futūrārum dēlīberat. Xi Jinping, prīnceps Sinēnsium, trēs hōrās et dīmidiam contiōnātus est dē exercitū rōborandō, dē avāritiā magistrātuum cohibendā, dē cīvium regimen factiōnemve in culpam vocantium lībertāte dīcendī præcīdendā. Ējus imperium quīnque annōs prōrogātum īrī putātur.

Eurōpa populāribus suffrāgiīs quatitur

Nuper inter multās gentēs Eurōpæās suffrāgia lāta sunt, quibus stātūs rērum pūblicārum quatiuntur. In Austriā, Sebastiānus Kurz, juvenis trīginta et ūnum annōs nātus Factiōnem Populārem, quæ ad partēs dextrās tendit, ad victōriam dūxit. Catalaunī conātī sunt suffragiīs populāribus dēcernere utrum lībertātem sibi vindicārent an Hispānīs essent dictō audientēs; sed regimen Matritēnse, ut cuī Catalaunōrum plēbiscītum videātur speciēs sēditiōnis, urnās comitiālēs abstulērunt et prōmōtōrēs lībertātis comprehēnsōs vinculīs tenent.

Latrōnēs Raqqā expulsī

Latrōnēs Mahometānī, quī ōlim dictitābant sē chalīfatum sīve imperium sibi in Sȳriā et Chaldæā condidisse, ē Syrōrum urbe Raqqā dictā, capite ējusdem imperiī, sunt ā sociīs Americānōrum post prœlium quattuor mēnsium expulsī. Latrōnēs, quī sēsē ISIS appellāvērūnt, annō bis millēsimō quartō decimō urbem cēperant et trēs annōs in illā urbe regnāvērunt.

Lummī novum īnsigne sculpunt

Lummī sīve Populus Maris, quæ gēns prope Bellinghamiam patriam suī jūris intrā fīnēs Americānōrum habet, īnsigne exhibet et ad variās urbēs mittet, quō cīvium animī ad ea perīcula, quæ silvīs et flūminibus et maribus imminent, contemplanda vertantur. Tālia īnsignia, quæ totem vocantur, Indiānī dē singulīs arborum truncīs sculpunt et pigmentīs colōrant et imaginibus hominum animāliumque ornant. Hōc in īnsignī, ā capite ad calcem, cōnspiciuntur vir intrā lūnam sedēns et ante ignem precēs effundēns, deinde hominēs variārum gentium quī eandem habent speciem nisi colōrem, tandem fābula ursī nimis avārī, quī, cum nimiam vim salmōnum glūtīvisset, parum relīquit quō habēret, unde ipse posteā vescerētur.