Audio

diē 18º mēnsis Māiī

diē 18º mēnsis Māiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:15
 
1X
 

Sinēnsēs exercitia nāvālia prope Formōsam habent

Sinēnsēs, quī exercitia bellica ac nāvālia vērīs tēlīs adhibitīs circā Formōsam nūper et praeteritō mēnse habuerant, iīs diē Mercūriī nuntiāvērunt sē velle Formōsēnsēs admonēre nē illī lībertātem sibi vindicārent. Formōsa, quae etiam Rēspūblica Sinēnsis appellātur, dē factō lībertāte fruitur ab annō millēsimō nōningentēsimō ūndēquinquāgēsimō, sed dē iūre nōn nisi ab ūndēvīgintī gentibus agnōscitur. Sinēnsēs potentissimam tōtīus Asiae classem bellicam habent, quācum nulla nisi Americāna cōnferrī potest.

Chersonēsus Taurica ad Russiam iuncta

Diē Mercūriī Vladimīrus Pūtin, praeses Russōrum, ipse prīmam raedam onerāriam ā Russiā in Chersonēsum Tauricam gubernāvit. Novus pons duodecim mīlium pedum est tōtīus Eurōpae longissimus. Tālem pontem facere Caesar Nīcolaus ēius nōmine alter et Germānī inter secundum bellum tōtīus mundī in cassum conātī sunt, et is, quem Russī inter imperium Sovieticum effēcērunt, intrā paucās hebdomadēs ruptus est. Britannī autem et Ucrainī Russōs vituperāvērunt, quod illō ponte terra Ucrainōrum ā Russīs contrā iūs gentium capta occupātaque ad Russiam adiungerētur.

Dē comitiīs Venetiolānīs

Comitia diē Sōlis habēbuntur in Venetiolā, ubi Nīcolaus Mātūrus Maurus praeses, quī annō bis millēsimō tertiō decimō in locum Hugōnis Chavēsiī vītā dēfunctī successit, fertur dēnuō ad summum honōrem ascēnsūrus. Mātūrō praeside penūria cīvium magnōpere augētur, morbī ōlim exstirpātī nunc serpunt, aes aliēnum pūblicum crescit, ad quīna mīlia cīvium singulīs diēbus ē fīnibus ēmigrant. Ordō Cīvitātum Americānōrum, ā quō Venetiola annō praeteritō dēsciscere coeperat, comitia mox habenda iam sprēvit ut adulterāta; ac Ludovīcus Almagrus, Ordinī praefectus, dīxit Henrīcum Falcōnem, quī etiam sibi summum magistrātum ambit, nōn aemulum esse Matūrī sed peditem et quasi instrumentum, quō certāminis speciēs reī iam certae indūcitur. Cēterī aemulī plērīque aut vinculīs tenentur aut in exsilium sunt prōfectī aut comitiīs interdīcuntur.

Festī diēs Bellinghāmiae aguntur

Hodiē Bellinghāmiae celebrātur festus diēs birotīs vehiculīs prōmōvendīs dicātus, quō multī Bellinghāmēnsēs birotīs potius quam raedīs vel ad munera sua explenda vel ad lectiōnēs audiendās vehuntur. Fēlīciōribus, quibus nōn necesse est hōrīs pōmerīdiānīs opus facere, tertiā hōrā in portū Squalicō congredientur ut ā mediā urbe per trāmitem iuxtā merīdiānum sinūs lītus ad Portum Amoenum et rursus in mediam urbem birotīs vehantur. Deinde ā quartā hōrā usque ad septimam convīvium pūblicum in mediā urbe agētur in viā Sinūs inter viam Īliceam et viam Virī Fortis, ubi hominēs birotīs vectī cervisiam haurient et cibīs variīs fruentur. Postrēmum ā septimā hōrā in viā Commerciālī prope mūsēum ferrōviārium habēbuntur Nundinæ Nocturnæ, nōn sine saltātōribus et praestigiātōribus facēs iactantibus et mīris mercibus vēnālibus, quālēs decet in nundinīs nocturnīs vendī. Quæ diē Saturnī ā sextā hōrā pōmerīdiānā in ipsā studiōrum Ūniversitāte repetentur, ubi discipulī omnium gentium suās quīque mercēs cibōsque patriōs nocte vendent et canent et saltābunt et patriō mōre laetābuntur.

Audio

diē 11º mēnsis Māiī

diē 11º mēnsis Māiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:00
 
1X
 

Macrōn praemiō Carolī Magnī exornātus

Aquīsgrānī, diē Iōvis, Emmanuel Macrōn, praeses Gallōrum, quippe quī visiōnem novae Eurōpae magis integrātae et concordis prōmōvisset, honōrātus est praemiō Carolī Magnī. Carolus ille Magnus, quī Aquīsgrānī versātus est, nonnumquam pater appellātur Eurōpae, quia nōnō saeculō māiōrem partem Eurōpae occidentālis conciliāvit. Macrōn secundus praeses Gallōrum sīc exornātus est, cum Franciscus Mitterand, ūnā cum Helmodō Kohl cancellāriō Germānōrum, palmam tulit annō millēsimō nōningentēsimō octingentēsimō octāvō. Laudem in Macrōn dīxit Angela Merkel, cancellāria Germānōrum, quæ ipsa praemiō affecta est annō bis millēsimō octāvō.

Magistrātus Carolō Puigdemont praeclūsus

Diē Mercūriī regimen Hispānōrum iūdicēs appellāvērunt ut dē novā lēge Catalaunōrum, quā senātōribus licēret magistrātum in absentiā creāre, sententiam ferrent. Quae lex aliquot mēnsēs suspendētur dum iūdicēs dēlīberābunt; itaque fierī nōn poterit ut Carolus Puigdemont, quī quasi exsul in Germāniā versātur, summum magistrātum Catalaunōrum consequātur. Dīxit Mariānus Rajoy minister prīmārius Hispānōrum regimen lēgī oppōnere cūius prōpositum esset ut fugitīvus, quī iustitiam ēvaderet et forīs versārētur, etiam magistrātus inaugurārētur. Oportet Catalaunōs ante diem vīcēsimum secundum aut novōs magistrātūs creāre aut comitia dēnuō habēre.

Persae bella movent

Diē Iōvis, Persae mīlitēs ēlectī, quī Quds vocantur, vīgintī missilia in Isrāēlem dīrexērunt, quōrum nōnnulla missilibus dēfēnsōriīs intercepta sunt, alia in terram Sȳrōrum, nullō homine vulnerātō, pervēnērunt. Numquam anteā Persæ in Isrāēlītās ipsōs impetum fēcērunt. Multā dē nocte secundum lēgem tāliōnis āēriae cōpiae Isrāēlītārum Persās in Sȳriā mīlitantēs oppugnāvērunt. Etiam in Iemen rebellēs Houthiānī, quibus Persae favent ac succurrunt, missilia in Riyadh caput Ārabiae Saudiānae dīrexērunt, quæ etiam sunt missilibus Saudiānīs intercepta.

Domūs Californiānae vim ēlectricam factūrae

Californiāna cīvitas diē Mercūriī ēdīxit ut ab annō bis millēsimō vīcēsimō omnēs domūs, quae novae aedificārentur, lāminīs instruerentur quae vim ēlectricam facerent dē splendōre sōlis. In vōtīs enim est ut quaeque domus possit tantam vim ēlectricam gignere quantā ūtatur. Quamquam lāminae illae pretiōsae sunt, nihilōminus per dēcursū temporis pecūnia, quā aliōquī vīs ēlectrica emerētur, ūnā cum pūritāte āēris, conservābitur.

Dē mālō caelātō et ad Flōridam missō

Inter precēs et carmina et fūmum salviae, nōnnullī Lummī, aborīginēs quī terram sibi reservātam incolunt prope Bellinghamiam, prōfectī sunt ad Flōridam cīvitātem, quō in itinere septiēns millēna mīlia passuum ēmētientur. Sēcum mālum ferent seu truncum cēdreum ad septendecim pedum altitūdine, quō Lummōrum mōre caelātae figūrae repraesentantur et orcae et salmōnis et corvī et hominum manūs tollentium quibus honōrem offerant ergā orcam atque omnia alia, quae in undīs versantur. Quem mālum quasi dōnum Miāmiam ferent orcae dēstinātum abhinc annīs ferē quinquāgintā prope īnsulam Vidbeiānam captae et mānsuēfactæ atque in piscīnā exhibitae voluptātis spectantium grātiā: sed Lummī sperant fore ut Tōkitae, quō nōmine Lummī solent orcam illam appellāre, seu Lōlīta, ut Miamēnsēs eandem perhibent, līberētur et domum ad mare patrium ante mittātur quam ad vītae fīnem perveniat. Miamēnsēs autem iam negant sē orcam līberātūrōs.

Audio

diē 4º mēnsis Māiī

diē 4º mēnsis Māiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:53
 
1X
 

Captīvī dīmissī

Trēs cīvēs Americānī, quōs captīvōs et quasi obsidēs regimen Corēae Septentriōnālis diū in castrīs labōrantium tenuit, prīmum ad valētūdinārium, dein in dēversōrium trānslātī esse feruntur. Michāēl Pompēius, Americānus minister ā rēbus exterīs, in clandestīnō conventū cum Kim Jong-un tyrannō Corēae Septentriōnālis, pactus erat ut Kim Hak-song et Kim Sang-duk et Kim Dong-chul dīmitterentur ut fidēs inter gentēs rōborārētur.

Cilavēa mōns ignem ēructat

In maximā īnsulārum Havaiānārum, terrā ipsā aliquotiēns mōtā, Cilavēa mōns magnam vim ignis in caelum ad altitūdinem centum pedum ēvomit. Duō mīlia cīvium in regiōne Pūnā dictā habitantium, praecipuē in praediīs Leilānīs et hortīs Lanipūnānīs, ē perīculō dēductī sunt, aliī ad decem mīlia sponte fugiunt. Lūdī litterārum clauduntur, mīlitia convocātur quae caveat nē cīvēs detrimentum capiant dum per silvās saxa liquefacta atque ardentia cum quasi vēlō flammārum sulfureōque fūmō mānant.

Coniūrātiō latrōnum Vasconum dissolūta

Post ferē sexāgintā annōs, coniūrātiō latrōnum Vasconica, quae sēmet Euskadi ta Askatasuna appellāverat, magistrātibus regiōnis Vasconicae nuntiāvit sē esse dissolūtam. Nec putantur plūrēs quam quinquāgintā coniūrātī ultimīs annīs fuisse in eā societāte sīcāriōrum. Franciscō Francō tyrannō, latrōnēs Vasconicī coniūrābant ad lībertātem Vasconibus suāsiōne et armīs, seu serpente et secūrī, consequendam, sed, octingentīs quinquāgintā et tribus ā societāte interfectīs, Vasconēs sub diciōne et Hispānōrum et Gallōrum manent.

Tumultūs Lutetiānī

Lutetiae Parīsiōrum centum et novem hominēs comprehēnsī sunt inter tumultūs vehementissimōs quī inter sollemnēs reclāmātiōnēs kalendīs Māiīs habitās factī sunt post annum millēsimum nongentēsimum duodēseptuāgēsimum. Praeter vīgintī mīlia reclāmātōrum mōre pācificō sēsē præstantium, adfuit etiam mille hominum persōnātōrum et atrōs cucullōs gerentium quī per viās grassābantur, fenestrās frangēbant, tabērnās dīripiēbant, raedās combūrēbant. Emmanuēl autem Macrōn, praeses Gallōrum, āfuit Lutetiā cum iter in Austrāliam fēcisset, ubi aliquātenus ineptē grātiās ēgit prīmāriō ministrō Austrāliānōrum, cum dīceret uxōrem ēius esse sapidam, quod nōmen adiectīvum apud Anglicē loquentēs tantum ad sapōrem spectat neque, ut in Gallicō sermōne, ad animī iucunditātem.

Festī diēs Bellinghamiae celebrandī

Crās, quintō diē mēnsis Māiī, Commorātiōnem Latīnam seu Mēnsam Latīnam Extraordināriam celebrābimus; nam conveniēmus, ut solēmus, in popīnā Colophōniā, in mediō vīcō quī Portus Amœnus appellātur sitā, paululum ante merīdiem; et bene prānsī ad hortōs pūblicōs deambulābimus ubi serēnō caelō et sōle splendidō fruāmur et aurīs Bellinghamiae pūrissimīs. Omnēs lectōrēs invītāmus, quī diem nōbiscum agātis amīcitiae atque hūmānitātis plēnum.

Ūndecimō autem diē ā sextā hōrā vespertīnā cōnsociātiō gentīlium discipulōrum nundinās nocturnās habēbit, et kalendīs Iūniīs ā septimā hōrā festum omnium gentium ab iīsdem celebrābitur, nōn sine epulīs saltātiōnibusque atque omne genus festīvitāte.

Audio

diē 27º mēnsis Aprīlis

diē 27º mēnsis Aprīlis
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:57
 
1X
 

Dē pāce collocūtī sunt magistrātūs utrīusque Corēæ

Hodiē Kim Jong-un prīmus factus est tyrannus Corēānōrum septentriōnālium quī in fīnēs Corēæ merīdiōnālis ingrederētur. Nōnā enim hōrā et dīmidiā Kim fīnem inter Corēās statūtum et Moon Jæ-in præses Corēānōrum merīdiōnālium pariter in terram septentriōnālem sunt trānsgressī. Magistrātūs utrīusque Corēæ ūnā prōmīsērunt ut pācem compōnerent et fīnem in bellum Corēānum tandem impōnerent. Nam ab annō millēsimō nōngentēsimō quinquāgēsimō tertiō indūtiæ inter duās gentēs Corēānās conservantur, sed pax nullō modō compōnī posse vidēbātur ante nostram ætātem.

Cifuentēs magistrātū sē abdicat

In Hispāniā, Christīna Cifuentēs, præfecta Matrītō cīvitātī, quæ ōlim putābātur posse in locum Mariānī Rajoy succēdere, magistrātū sē abdicāvit. Patefactum enim est eam annō bis millēsimō ūndecimō esse in furtō dēprehēnsam, cum temptāret ē tabernā duās pyxidēs fūcī, cūjus pretium ad quadrāgintā nummōs Europæōs æstimātur, nullā pecūniā solūtā auferre. Licet pellicula divulgāta sit, in quā tabernārius sacculum ējus excutiendō pyxidēs invēnerit, nihilōminus Cifuentēs negat sē furtum potius quam errōrem fēcisse. Eadem Cifuentēs nuper diplōma ā studiōrum ūniversitāte Jōannī Cārolī rēgis nullō commentāriō magistrālī scriptō et quasi dōnō datum renuntiāvit. Fatētur sē mūnere abīre capite ēlātō sed etiam animō amārō.

Mexicānī candidātī disceptant

Diē Sōlis, Mexicānī candidātī quī summum magistrātum petunt prīmā in disceptātiōne inter sē certāvērunt. Andrēās Lopēsius Operātōrius, quī secundum indāgātōrēs opīniōnis commūnis æmulīs longē antecellit, oppugnātus est ab omnibus aliīs candidātīs. Nōmen autem sibi fēcit Jacobulus Roderīcus Calderōnius, etiam “Broccus” dictus, quī contendit corruptēlam præcīdī nōn posse nisi iīs, quī auctōritāte pūblicā abūterentur ad prīvātum lucrum faciendum, manūs præcīderentur. Diē Martis corpus manibus prīvātum est ad Portum Aquæ Pulchræ repertum, ūnā cum titulō: “Broccus dīxit.” Suffrāgia ferentur kalendīs Jūliīs.

Dē venātiōne gigantium pigritiārum

Hominēs doctī, quī vestīgia hominum aliōrumque animantium in Novī Mexicī lapidibus relicta quærunt, demonstrant ōlim in Americā hominēs in gigantēs pigritiās prœlia gessisse. Pigritiæ, quæ etiam ignāvī seu tardigradī seu bradypodēs vocantur, hodiē parvæ sunt bestiæ atque amābilēs quæ in arboribus Americæ merīdiōnālis vīvunt quia tam pigrī sunt, ut in terrā sēmet dēfendere nōn valeant. Abhinc tamen decēna mīlia annōrum, magnitūdō pigritiārum ad eam elephantōrum accessit, et tālia ingentia monstra prælongīs unguibus erant armāta et pelle ossis instar obtecta. Difficillimum igitur vidētur fuisse ut hominēs pigritiam dēbellārent.

Hominēs cum pigritiā pugnant.

Hominēs cum pigritiā pugnant.

Dē Commorātiōne Latīnā Bellinghamiæ agendā

Bellinghamiæ quintō diē mēnsis Mājī celebrābitur Commorātiō Latīna. Congrediēmur, ut solēmus, in popīnā Colophōniā, quæ sita est in mediō vīcō Portū Amœnō dictō. Post prandium ad hortōs publicōs deambulābimus, ubi in aprīcō locō sub sōle Bellinghamēnsī ludēmus et Latīne colloquēmur. Omnēs auditōrēs invītāmus ut diem nōbiscum agātis!

Audio

diē 20º mēnsis Aprīlis

diē 20º mēnsis Aprīlis
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 4:07
 
1X
 

Ultiō in regimen Syrōrum exacta

Diē Veneris sociī, imprīmīs Americānī, Britannī, Gallī, missilia sēmet ipsa dīrigentia centum et quinque immīsērunt in trēs ædēs, quæ sunt in cinerem redactæ. Illīs enim in ædibus parābantur et condēbantur venēna, quibus regimen Syrōrum nuper suōs in cīvēs ūsum est ad populum suum terrendum. Negāverat regimen sē armīs chemicīs esse ūsum, et Russī, qui regiminī Syriō favent, dictitābant vāria et inter sē contrādīcentia. Americānī quinquāginta et septem missilia ē marī atque ūndēvigintī dē cælō mīsērunt in officīnam Barzah dictam, ubi hominēs artis chemicæ perītī nebulās venēnōsās inveniēbant; Gallōrum missilia nonnulla receptāculum subterrāneum Him Shinshar appellātum dēlēvērunt; et omnēs sociī ūnā officīnam ad Him Shinshar ēvertērunt. Russī statim dictitābant ad septēna missilia ē dēnīs esse suīs et Syriīs tēlīs dēfēnsōriīs intercepta, quod ēvenit esse omnīnō falsum.

Barbara Bush vītā dēfuncta

In Texiā cīvitāte, diē Martis, Barbara Bush, uxor præsidis et mater præsidis, diem obiit. Mēnse Jānuāriō, Barbara cum Georgiō marītō anniversāriam nuptiārum memoriam septuāgēsimam et tertiam celebrāvit. Virō præside, Barbara sē ostendit et in sententiīs salsam et in vītā pūblicā fautrīcem jūris cīvīlis et litterārum, quārē Houstōniēnsēs bibliothēcam ējus nōmine inaugurāvērunt. Vīxit annōs nōnāgintā et duōs.

Īnfantēs in senātum admissī

Diē Jōvis Maile Pearl, fīlia Laddæ Duckworth senātrīcis Illinœsiānæ, prīma īnfans in cūriam intrāvit. Anteā enim, ut Rōmæ, eā ætāte quā Papīrius Prætextātus vīxit, interdictum erat nē puerī cum patribus in cūriam introīrent, sīc in Americā regulīs senātōriīs sancītum erat nē senātōribus disceptantibus puerī in cūriam intrārent. Etiam excipientur īnfantulī dē aliīs quibusdam regulīs, nē oporteat illīs fōcālī seu croātā induī nēve calceīs nēve vestibus adultīs.

Bellinghamēnsium festī diēs cervisiāriī incipiunt

Bellinghamiæ singulīs annīs mēnse Aprīlī celebrantur festī diēs cervisiāriī, nam Bellinghamiæ sunt plūra braciātōria prō numerō cīvium quam etiam Seattlī vel Portlandiæ. Tunc etiam celebrātur diēs Tellūris, itaque Aslan braciātōrium novum genus cēliæ, cuī nōmen “Centuriō Planēta,” vendēbit et decimam reditūs partem dabit societātī littoribus purgandīs dicātæ. Proximō diē Saturnī apud Menace braciātōrium etiam licēbit meditātiōnem Indicam, quæ “Jōga” vocātur, exercēre et cervisiam bibere. Vigintī et trēs braciātōria et tabernæ variās festīvitātēs offerent.