Audio

diē octāvō mēnsis Iūniī

diē octāvō mēnsis Iūniī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 6:16
 
1X
 

Mōns in Guatimālā ignem ēvomit

Diē Sōlis mōns Focus, quī vulgō Fuēgō dīcitur, tōtum oppidum in Guatilmālā situm dēlēvit, ferē eōdem modō quō Pompēiī Herculāneumque, urbēs Rōmānōrum, sunt flammīs cineribusque obrūtae. Septuāgintā et quinque hominēs prō certō periērunt, ad ducentī dēsīderantur, tria mīlia ē perīculō sunt dēductī. Difficilius factum est superstitēs quaerere quia īdem mōns diē Martis iterum explōsit, mittēns aestuantem fūmum et saxa liquefacta dē merīdiānā montis parte. Terra circum montem tam calida est, ut calceī eōrum, quī et vīvōs et mortuōs quaerunt, etiam liquescant, quārē illī coepērunt prō calceīs tabulās ligneās pedibus affīgere.

Summī magistrātūs septem gentium in Canadā conveniunt

Carolovōciī in Quebecō prōvinciā Canadēnsium celebrābitur quadrāgēsimus quartus conventus summōrum magistrātuum septem gentium, quae sunt Canada, Gallia, Germānia, Ītalia, Iapōnia, Britannia, America; etiam aderunt hominēs quī prō Ūniōne Eurōpaeā agant. Annō bis millēsimō quartō decimō expulsī ex hīs conventibus sunt Russī, quippe quibuscum putārētur colloquium ūtile fierī nōn posse; nec, propter mōrēs trālātīciōs, inclūduntur Sīnēnsēs, quamvīs commerciō et mercātūrā aliās gentēs antecellant. Itaque Russī et Sīnēnsēs et nōnnullae aliae gentēs nunc suum ipsārum conventum celebrant in Sīnīs. Quamquam in Canadā magistrātūs maximārum, quae sē putant, gentium loquuntur dē caelō et dē aequitāte inter virōs et fēminās et hominēs quī aliud quoddam genus sibi vindicant prōmōvendā, nihilōminus feruntur praecipuē disceptārī dē commerciō inter gentēs, dē vectigālibus, dē armīs atomicīs Persārum: quibus dē rēbus Americānī nuper coepērunt ab aliīs gentibus dissentīre vidērī. Antē fīnem hūius conventūs Donaldus Trump, praeses Americānus, prōficiscētur et Singapūram volābit ubi cum Kim Jong-un dē pāce compōnendā congrediātur. Īdem Trump ūnā cum Iōsēphō Comite prīmāriō ministrō Ītalōrum aliās maximās gentēs hortātus est ut Russī rursus ad colloquia invītārentur.

Dē suffrāgiīs in Ontariō lātīs

Etiam in Canadā, comitia habita sunt in Ontariō prōvinciā, ubi plūrēs cīvēs quam umquam anteā suffrāgia sua dedērunt. Factiō Līberālis, quae quindecim annōs māiōrem partem senātūs prōvinciālis tenuerat, suffrāgiīs lātīs omnīnō dēsinit exstāre, cum nōn iam satis senātōrum habeat ut factiō esse videātur. Partēs dextrae potius, auctōritāte populī nunc rōborātae, potestātem in Ontāriō adeptae sunt, et Duglāsius Ford, quī cīvibus prōmīsit vectigālia dēminūtum īrī necnon etiam vīliōrem fore cerevisiam, creābitur minister prīmārius Ontariēnsium. Justīnus Trudeau et rēgimen totīus Canadae conscriptī sunt in eādem factiōne Līberālī, quae in Ontariō est exstirpāta, quārē spectanda sunt Quebecēnsium comitia, quae kalendīs Octōbribus habēbuntur, atque Albertīnōrum, intrā annum habenda.

Novī astronautae ad statiōnem omnium gentium missī

Serēna Auñón-Chancellor, Americāna, et Sergius Procopius, Russus, et Alexander Gerstius, Germānus, in caelum per vehiculum Russicum missī sunt quī ad sīdeream statiōnem omnium gentium adveniant, ubi ad ducenta et quinquāgintā experīmenta faciant quibus scientiam nātūrae rērum augeant. Intrā septendecim annōs, quōs statiō illa suprā tellūrem agit, plūrēs quam ducentī et trīgintā cīvēs duodēvīgintī gentium in illā statiōne fīnēs hūmānae scientiae propāgāvērunt.

Lȳsistrata ante ultimās probātiōnēs agitur

Aristophanis comoedia, quae Lȳsistrata inscrībitur, nunc agitur Bellinghāmiae. Nova interpretātiō Anglica illīus fābulae cōnsonantibus verbīs repetītiōneque sonōrum ornātur, et inter histriōnēs numerantur nōnnullī discipulī antīquārum litterārum. Spectācula ēdentur diē Saturnī et Sōlis, post quem diem nōbis ultimae trimestris acadēmicī spatiī probātiōnēs imminēbunt.

Audio

kalendīs Iūniīs

kalendīs Iūniīs
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 7:11
 
1X
 

Novī magistrātūs Ītalōrum

Bis iam in irritum cecidērunt rēgimina Ītalīs praeficienda prōposita, sed post longum intervallum tandem ēvāsērunt victōrēs. Nam factiōnēs quae Liga et Quinque Stellae vocantur inter sē pactī sunt ut Iōsēphus Comes esset minister prīmārius et, quod anteā in dubiō fuerat, ministerium fiscī pūblicī darētur Iōannī Trīae, prōfessōrī rērum oeconomicārum, potius quam Paulō Savōnae, quī minister erit ā rēbus Eurōpaeīs. Sergius enim Mattarella, praeses Ītalōrum, negāverat nē Savōna fieret minister fiscālis, nē ille cōnsiliīs tōtīus Eurōpae obstāret. Nam novī magistrātūs adeō populārēs sunt ut Ūniōnī Eurōpaeae refrāgārī velle videantur.
Inter alia, quae ad Ītaliam spectant, Iōannes Claudius Juncker, praeses Conciliī Europaeī, dīxit sē graviter paenitēre diē Iovis dīxisse Ītalōs dēbēre, quam Ūniōnem Europaeam culpāre ob Ītalōrum pauperitātem, potius ipsōs plūs operis impendere, et pecūniā minus corrumpī, et dīligentius sē gerere.

Novus minister prīmārius Hispānōrum

Petrus Sanctius creātus est novissimus minister prīmārius Hispānōrum, cum senātus sententiam dedisset dē magistrātū Mariānō Rajoy, ut cūius factiō nuper damnāta esset corruptēlae, abrogandō. Sanctius, Sociālistīs praefectus, pactus erat et cum factiōne sinistrā, quae “Possumus” appellātur, et cum factiōnibus regiōnālibus Vasconum ac Catalaunōrum. Catalaunī, quōs Rajoy repressit cum libertātem sibimet ipsīs peterent, dēnuō suī erunt iūris, quoad sub lēgibus Hispānōrum licet, neque ā Matritēnsibus diūtius regentur, sed diē Saturnī Quim Torra aliīque ministrī Catalaunī rīte inaugurābuntur. Incertum autem vidētur quam diū Sanctius, quippe cūius Sociālistae tantum quartam partem senātūs habeant, possit in summō magistrātū manēre. Itaque fierī potest ut comitia mox indīcantur.

Consistit Brasilia

Quamquam Michāēl Temer, praeses Brasiliēnsium, mīlitēs iusserat viās etiam vī, sī necesse esset, aperīre, nihilōminus per Brasiliam viae usque ad diem Mercuriī mānsērunt raedīs onerāriīs statūtīs clausae. Nam per tōtam rempūblicam viae interclūdēbantur ā raedāriīs, quī prīmum contrā tribūta in petroleum imposita reclāmāverant, dein vērō, postquam Temer precibus raedāriōrum cesserat, dē multīs aliīs rēbus reclāmābant, quārē ferē omne commercium suffōcābātur. Dēficiēbat annōna macellīs; caedēbātur pecus, quippe quod cibārī nōn posset; clausa sunt gymnāsia ūniversitātēsque. Dum Temer conātur raedāriōs plācāre, opificēs, quī prō pūblicā societāte Petroleo Brasileiro seu Petrobras dictā petroleum parant, coepērunt opere cessāre. Tantum vīcēsima pars populī Temer magistrātum probat, cūius auctōritas in dubium vocātur.

Colombiānī iterum comitia habēbunt

In Colombiā suffrāgia lāta sunt, nec quis futūrus sit praeses liquet. Ivānus enim Dux, quī dextrīs partibus favet, māiorem partem suffrāgiōrum tulit, sed nōn satis ut praeses sine novīs suffrāgiīs ferendīs creārētur; ex alterā parte Gustāvus Petrus, in sinistrās partēs prōnus et ōlim praefectus capitī Colombiae, quartam partem suffrāgiōrum accēpit. Itaque inter Dūcem et Petrum certābitur dē summō magistrātū cōnsequendō.

Canadēnsium regimen petroleī ductum emit

Regimen Canadēnsium inter triciēs et quadrāgiēs mīliēs centēna mīlia dollarūm solvet ut petroleī ductum Trānsmontānum emat, quippe quō māior vīs petroleī ab Albertā prōvinciā ad Columbiam Britannicam ducātur, unde in Sīnās mittātur. Necesse magistrātibus Canadēnsibus vidēbātur ductum incohātum nec perfectum emere, quia magistrātūs Columbiae Britannicae prōvinciae ūnā cum aborīginibus vehementer abnuerant nē per suās terrās petroleum ad mare trādūcerētur. Nunc vērō, quia ductus in tōtīus reīpūblicae magistrātuum diciōnem pervēnit, nec prōvincia neque aborīginēs possunt obstāre, quīn opus ad fīnem dūcātur. Iacobus Inslēus, gubernātor Vasintōniēnsium, Canadēnsibus vehementer sed frustrā contrā dīcit, nē orcae detrimentum caperent. Alter et cōnsimilis petroleī ductus iamdudum exstat; novus autem ductus efficiet ut vīs petroleī Sīnēnsibus vendenda septiēs augeātur.

Cētus monstruōsus Bellinghāmēnsis

Novum monstrum in sīnū Samish appellātō apparuit: cūius caput et longum collum ad sex pedēs super undās ēmergit, unde fit ut ā nonnullīs conferātur cum notissimō monstrō Calēdonicō, quod in lacū Ness natāre dīcitur. Monstrum autem Bellinghamēnse, quod “Sammī” ā cīvibus perhibētur, est sculptūra, quae mīrā et subaquāneā compāgine materiae catēnārumque instructa vidētur ūnā cum aestū maris surgere recēdereve ac, sī aurae flant, etiam natāre.

Audio

diē 25º mēnsis Māiī

diē 25º mēnsis Māiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:02
 
1X
 

Rajoy in perīculō

Sociālistae et Factiō Cīvīlis in senātū Hispānōrum dīversīs modīs cōnantur dē summō magistrātū dēpellere Mariānum Rajoy, quem etiam pauciōrēs nunc cōnfīdunt posse rempūblicam bene moderārī. Rajoy enim, quī factiōnī Populārī praeest, dēnuō in dubium vocātur cum Ludovīcus Bárcenas, ōlim factiōnis aerārius, dōnōrum acceptōrum sit damnātus, et duodētrīginta aliī negōtiātōrēs et hominēs in rē pūblicā versātī sint corruptēlae damnātī, et factiō ipsa Populāris sit damnāta ac multāta. Difficile autem est in Hispāniā magistrātum dēmovēre, cum necesse sit factiōnibus oppositīs dē magistrātū succēdāneō cōnsentīre.

Novī Magistrātus Ītalōrum

Aliquot mēnsēs post suffrāgia lāta, Ītalōrum factiōnēs dextrae et sinistrae, quae Liga et Societas Quinque Stellārum vocāntur, tandem inter sē pactae sunt ut ad gubernācula reīpūblicae accēderent. Iōsēphum Comptum, quī iūris prūdentiam Flōrentiae prōfitētur, factiōnēs prōposuērunt quī minister esset prīmārius, sed ēius curriculum vītae in dubium vocātur. Nam prōfessor dīxit sē ab annō bis millēsimō octāvō ad decimum quartum studia sua perfēcisse apud studiōrum Ūniversitātem Neoeborācēnsem, quae negat eum fuisse discipulum, sed tantum usū fructum esse bibliothēcae. Neque ille vidētur Lutetiae Parīsiōrum studuisse, ut fatēbātur, et in institūtō Austriacō, ubi dīxerat sē iūris prūdentiam coluisse, nōn nisi sermōnēs docentur. Societas Quinque Stellārum negat Comptum esse mentītum, et Sergius Mattarella praeses Ītālōrum Comptum iam probāvit. Factiōnēs dextrae et sinistrae cum concordiā prōmittunt sē pēnūriam pauperum sublevātūrōs; et tribūta in singulōs cīvēs imposita et aurum negōtiātōrium dēminūtūrōs; et aliēnigenās, quī iniussū regiminis Ītaliam intrāverint, expulsūrōs.

Lēgātī ad Sīnās missī perīclitantur

Lēgātus in Sīnās missus, quī dē mīrō strepitū questus est, rursus in Americam est dēductus medicōs cōnsulendī causā, ā quibus nuntiātum est illum vidērī oppugnātum esse armīs adhuc ignōtīs sed similibus, atque iīs quibus Americānī et Canadēnsēs lēgātī ad Cūbam īnsulam missī ab annō bis millēsimō sextō decimō sē passōs esse referunt. Vidēlicet strepitū mīrō et tantum in ūnō locō audītō factum est ut cerebrum lēgātōrum ipsum laederētur. Nec Cūbānī anteā, nec Sīnēnsēs nunc, sciunt quis culpandus sit propter impetūs, quōrum et causa et ratiō et modus manent ignōtī.

Nartandō nāvigandōque ad mare currētur

Diē Lūnae celebrābitur memoria eōrum, quī prō patriā mortuī sunt; sed diē Sōlis secundum mōrēs Bellinghāmēnsium curriculum fiet dē monte Bakerānō usque ad mare Salish dictum. Gregēs certantium prīmum nartīs tabulīsve dē montis nīvibus sex mīlia passuum dēlābentur, deinde octō pedibus current, posteā birotīs vehentur quadrāgintā usque ad fīnēs Canadēnsium et ad occidentem ad oppidum Everson dictum, ubi canōīs ūndēvīgintī mīlia passum ēmetientur Ferndālum, ubi iterum birotīs ad mare quattuordecim vehentur, postrēmum monoxylīs scaphīs maritimīs quīnque mīlia passuum Bellinghāmiam nāvigābunt. Quī cursus aliquandō intrā sex hōrās perficitur, sed oportet intrā duodecim hōrās absolvī. Sīc enim varia et mīra et bene temperāta est regiō circum Bellinghāmiam, ut in eōdem curriculō potest āthlēta eādem voluptāte nartīs super montānīs nīvibus lābī et in aprīcīs flūminibus marīque nāvigāre.

Audio

diē 18º mēnsis Māiī

diē 18º mēnsis Māiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:15
 
1X
 

Sinēnsēs exercitia nāvālia prope Formōsam habent

Sinēnsēs, quī exercitia bellica ac nāvālia vērīs tēlīs adhibitīs circā Formōsam nūper et praeteritō mēnse habuerant, iīs diē Mercūriī nuntiāvērunt sē velle Formōsēnsēs admonēre nē illī lībertātem sibi vindicārent. Formōsa, quae etiam Rēspūblica Sinēnsis appellātur, dē factō lībertāte fruitur ab annō millēsimō nōningentēsimō ūndēquinquāgēsimō, sed dē iūre nōn nisi ab ūndēvīgintī gentibus agnōscitur. Sinēnsēs potentissimam tōtīus Asiae classem bellicam habent, quācum nulla nisi Americāna cōnferrī potest.

Chersonēsus Taurica ad Russiam iuncta

Diē Mercūriī Vladimīrus Pūtin, praeses Russōrum, ipse prīmam raedam onerāriam ā Russiā in Chersonēsum Tauricam gubernāvit. Novus pons duodecim mīlium pedum est tōtīus Eurōpae longissimus. Tālem pontem facere Caesar Nīcolaus ēius nōmine alter et Germānī inter secundum bellum tōtīus mundī in cassum conātī sunt, et is, quem Russī inter imperium Sovieticum effēcērunt, intrā paucās hebdomadēs ruptus est. Britannī autem et Ucrainī Russōs vituperāvērunt, quod illō ponte terra Ucrainōrum ā Russīs contrā iūs gentium capta occupātaque ad Russiam adiungerētur.

Dē comitiīs Venetiolānīs

Comitia diē Sōlis habēbuntur in Venetiolā, ubi Nīcolaus Mātūrus Maurus praeses, quī annō bis millēsimō tertiō decimō in locum Hugōnis Chavēsiī vītā dēfunctī successit, fertur dēnuō ad summum honōrem ascēnsūrus. Mātūrō praeside penūria cīvium magnōpere augētur, morbī ōlim exstirpātī nunc serpunt, aes aliēnum pūblicum crescit, ad quīna mīlia cīvium singulīs diēbus ē fīnibus ēmigrant. Ordō Cīvitātum Americānōrum, ā quō Venetiola annō praeteritō dēsciscere coeperat, comitia mox habenda iam sprēvit ut adulterāta; ac Ludovīcus Almagrus, Ordinī praefectus, dīxit Henrīcum Falcōnem, quī etiam sibi summum magistrātum ambit, nōn aemulum esse Matūrī sed peditem et quasi instrumentum, quō certāminis speciēs reī iam certae indūcitur. Cēterī aemulī plērīque aut vinculīs tenentur aut in exsilium sunt prōfectī aut comitiīs interdīcuntur.

Festī diēs Bellinghāmiae aguntur

Hodiē Bellinghāmiae celebrātur festus diēs birotīs vehiculīs prōmōvendīs dicātus, quō multī Bellinghāmēnsēs birotīs potius quam raedīs vel ad munera sua explenda vel ad lectiōnēs audiendās vehuntur. Fēlīciōribus, quibus nōn necesse est hōrīs pōmerīdiānīs opus facere, tertiā hōrā in portū Squalicō congredientur ut ā mediā urbe per trāmitem iuxtā merīdiānum sinūs lītus ad Portum Amoenum et rursus in mediam urbem birotīs vehantur. Deinde ā quartā hōrā usque ad septimam convīvium pūblicum in mediā urbe agētur in viā Sinūs inter viam Īliceam et viam Virī Fortis, ubi hominēs birotīs vectī cervisiam haurient et cibīs variīs fruentur. Postrēmum ā septimā hōrā in viā Commerciālī prope mūsēum ferrōviārium habēbuntur Nundinæ Nocturnæ, nōn sine saltātōribus et praestigiātōribus facēs iactantibus et mīris mercibus vēnālibus, quālēs decet in nundinīs nocturnīs vendī. Quæ diē Saturnī ā sextā hōrā pōmerīdiānā in ipsā studiōrum Ūniversitāte repetentur, ubi discipulī omnium gentium suās quīque mercēs cibōsque patriōs nocte vendent et canent et saltābunt et patriō mōre laetābuntur.

Audio

diē 11º mēnsis Māiī

diē 11º mēnsis Māiī
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 5:00
 
1X
 

Macrōn praemiō Carolī Magnī exornātus

Aquīsgrānī, diē Iōvis, Emmanuel Macrōn, praeses Gallōrum, quippe quī visiōnem novae Eurōpae magis integrātae et concordis prōmōvisset, honōrātus est praemiō Carolī Magnī. Carolus ille Magnus, quī Aquīsgrānī versātus est, nonnumquam pater appellātur Eurōpae, quia nōnō saeculō māiōrem partem Eurōpae occidentālis conciliāvit. Macrōn secundus praeses Gallōrum sīc exornātus est, cum Franciscus Mitterand, ūnā cum Helmodō Kohl cancellāriō Germānōrum, palmam tulit annō millēsimō nōningentēsimō octingentēsimō octāvō. Laudem in Macrōn dīxit Angela Merkel, cancellāria Germānōrum, quæ ipsa praemiō affecta est annō bis millēsimō octāvō.

Magistrātus Carolō Puigdemont praeclūsus

Diē Mercūriī regimen Hispānōrum iūdicēs appellāvērunt ut dē novā lēge Catalaunōrum, quā senātōribus licēret magistrātum in absentiā creāre, sententiam ferrent. Quae lex aliquot mēnsēs suspendētur dum iūdicēs dēlīberābunt; itaque fierī nōn poterit ut Carolus Puigdemont, quī quasi exsul in Germāniā versātur, summum magistrātum Catalaunōrum consequātur. Dīxit Mariānus Rajoy minister prīmārius Hispānōrum regimen lēgī oppōnere cūius prōpositum esset ut fugitīvus, quī iustitiam ēvaderet et forīs versārētur, etiam magistrātus inaugurārētur. Oportet Catalaunōs ante diem vīcēsimum secundum aut novōs magistrātūs creāre aut comitia dēnuō habēre.

Persae bella movent

Diē Iōvis, Persae mīlitēs ēlectī, quī Quds vocantur, vīgintī missilia in Isrāēlem dīrexērunt, quōrum nōnnulla missilibus dēfēnsōriīs intercepta sunt, alia in terram Sȳrōrum, nullō homine vulnerātō, pervēnērunt. Numquam anteā Persæ in Isrāēlītās ipsōs impetum fēcērunt. Multā dē nocte secundum lēgem tāliōnis āēriae cōpiae Isrāēlītārum Persās in Sȳriā mīlitantēs oppugnāvērunt. Etiam in Iemen rebellēs Houthiānī, quibus Persae favent ac succurrunt, missilia in Riyadh caput Ārabiae Saudiānae dīrexērunt, quæ etiam sunt missilibus Saudiānīs intercepta.

Domūs Californiānae vim ēlectricam factūrae

Californiāna cīvitas diē Mercūriī ēdīxit ut ab annō bis millēsimō vīcēsimō omnēs domūs, quae novae aedificārentur, lāminīs instruerentur quae vim ēlectricam facerent dē splendōre sōlis. In vōtīs enim est ut quaeque domus possit tantam vim ēlectricam gignere quantā ūtatur. Quamquam lāminae illae pretiōsae sunt, nihilōminus per dēcursū temporis pecūnia, quā aliōquī vīs ēlectrica emerētur, ūnā cum pūritāte āēris, conservābitur.

Dē mālō caelātō et ad Flōridam missō

Inter precēs et carmina et fūmum salviae, nōnnullī Lummī, aborīginēs quī terram sibi reservātam incolunt prope Bellinghamiam, prōfectī sunt ad Flōridam cīvitātem, quō in itinere septiēns millēna mīlia passuum ēmētientur. Sēcum mālum ferent seu truncum cēdreum ad septendecim pedum altitūdine, quō Lummōrum mōre caelātae figūrae repraesentantur et orcae et salmōnis et corvī et hominum manūs tollentium quibus honōrem offerant ergā orcam atque omnia alia, quae in undīs versantur. Quem mālum quasi dōnum Miāmiam ferent orcae dēstinātum abhinc annīs ferē quinquāgintā prope īnsulam Vidbeiānam captae et mānsuēfactæ atque in piscīnā exhibitae voluptātis spectantium grātiā: sed Lummī sperant fore ut Tōkitae, quō nōmine Lummī solent orcam illam appellāre, seu Lōlīta, ut Miamēnsēs eandem perhibent, līberētur et domum ad mare patrium ante mittātur quam ad vītae fīnem perveniat. Miamēnsēs autem iam negant sē orcam līberātūrōs.