Audio

diē quartō decimō mēnsis Februāriī

diē quartō decimō mēnsis Februāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:52
 
1X
 

Vīrus Corōnātum

Vīrus Corōnātum pergit per Sīnās serpere, ubi duo mīlia medicōrum feruntur morbum contraxisse.  Omnēs quī Pēkīnum intrant nunc cōguntur duās septimānās sēmet ipsōs ā societāte hominum sēiungere, ut morbōsī ante dēprehendantur quam contāgiō lātius dīvulgētur.  

Peregrīnī plērīque dēsīvērunt itinera in Asiam facere, et caupōnēs aliīque hominēs quī hospitiō peregrīnīs offerendō panem lucrantur in angustiās veniunt.  Magna nāvis voluptāria, Diamond Princess appellāta, in Iāpōniā ad ancorās cōnsistit: quā in nāvī serpit lues vehementius quam in ullō aliō locō extrā Sīnās.  Thailandēnsēs, Iāpōnēs, Formōsēnsēs, Philippīnēnsēs, Americānī prohibuērunt nē altera magna nāvis voluptāria, cuī nōmen Westerdam, suās ōrās attingeret, cum verērentur omnēs nē morbōsus quīdam in nāvī latēret.  Tandem in Cambōdiam potuērunt vectōrēs, quōrum nemo ulla aegrōtātiōnis signa umquam dēmonstrāvit, ēgressum facere, ubi hūmānissimē exceptī sunt ab ipsō Hun Sen ministrō prīmāriō, quī sine ullō pavōre vectōrēs est amplexus.  Societātēs, quae vectūram marītimam peregrīnīs praebent, dubitant nē nova itinera suscipienda sint ante mensem Aprīlem, quod magnum sibi iam afferat dētrīmentum.

Hispānī Lozoyam comprehendunt

Summī iūdicēs Hispānōrum iussērunt Aemīlium Lozoyam, ōlim praefectum Mexicānae societātī petroleāriae PEMEX dictae, vinculīs tenērī dum magistrātūs Mexicānī postulārent ut ille in ipsōrum diciōnem redderētur. Ille putātur dōna dedisse atque accēpisse necnōn pecūniam lāvisse—id est, lucrum illēgitimum lēgitimīs negōtiīs cēlāvisse—nec sōlum in Mexicō sed etiam in Brasiliā.  Quō comprehēnsō, fāma augētur Andreae Manuēlis Lopēsiī Operātōris, praesidis Mexicōrum, quī ideō ēlectus erat, ut corruptiōnem pūblicam cohibēret.Dē comitiīs Hiberniīs

Comitiīs in Hiberniā habitīs, factiō moderāta, quae Fianna Fail dīcitur, victrix ēvāsit, et similis factiō Fine Gael, cuī praeest Leō Varadkar, tertium locum cēpit, sed, quod novum est, Sinn Fein, factiō ōlim mīlitāris et Britannīs īnfestissima, locum occupat secundum.  Ex annō millēsimō noningentēsimō trīcēsimō alterō auctōritas divīdēbātur inter Fianna Fail et Fine Gael, quorum altera factiō culpātur propter difficultātēs oeconomicās, quās Hibernia ūnā cum tōtō mundō ab annō bis millēsimō septimō patiēbātur, altera propter difficultātēs, in quās Hibernia nuper incidit.  Sinn Fein, quae prōmitteret sē dē pretiō aedium, dē numerō cīvium domō carentium, dē salūte pūblicā tuendā āctūram, ad sē allicuit multōs, quibus māiōrēs factiōnes vidēbantur cīvium et bonī commūnis esse oblītae.

Lucasencus metuēns

Alexander Lucasencus, tyrannus quī iam vigintī et sex annōs Bielorussōs dominat, queritur Russōs cōnārī Bielorussiam in diciōnem ipsōrum redigere.  Russī enim dēsīvērunt petroleum Bielorussīs vendere, prōmittentēs sē idem meliōre pretiō venditūrōs sī gentēs coaluissent; quārē Lucasencus nuper petroleum quaerēbat ē Norvēgiēnsibus et Cazastaniānīs necnōn etiam est collocūtus cum lēgātīs Americānīs.

Haec enim rēs in utrāque terrā, tam in Russiā quam in Bielorussiā, vītam pūblicam tangit.  Nam nōn licēbit Vladimīrō Pūtin, praesidī Russōrum, post annum bis millēsimum vīcēsimum quartum summum magistrātum Russōrum obtinēre, sed nihil obstābit quīn ad novum accēdat imperium, cūius altera pars sit Russia atque altera Bielorussia.  Itaque eī prōdest conunctiōnem terrārum prōmōvēre.  Nōn vērō cupiet Lucasencus, quī quīntum creātus praeses sexta comitia hōc annō subībit, prōcōnsul ūnīus prōvinciae et dictō alterīus audiēns fierī, quī nunc summō magistrātū fungitur.

Bellinghamia urbs salubris

Hominēs artis medicae perītī nūntiant Bellinghamiam ex omnibus urbibus Americānīs locum duodēquadrāgēsimum tenēre in ordine urbium, quārum cīvēs corpora sua saepissime exerceant.  Nam ferē novem partēs Bellinghamēnsium salūtem tuentur cursitandō, deambulandō, secūrēs in scopum iaciendō, vel aliīs modīs quibus robor membrōrum cōnservātur atque adaugētur.

Audio

diē septimō mēnsis Februāriī

diē septimō mēnsis Februāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:31
 
1X
 

Praeses Americānus Absolūtus

Diē Mercuriī ā superiōre senātūs Americānī camerā absolūtus est Donaldus Trump, praeses, cūius nōmen inferior camera superiōrī dētulerat senātuī officiendī ac magistrātū male abūtendī.  Diē Veneris in aliā cūriā trēs iūdicēs ad utramque factiōnem pertinentēs ūnanimēs lītem, quam ducentī senātōrēs factiōnis sinistrae in praesidem intulerant, dīmīsērunt, cum iamdūdum constitūtum esset nōn licēre singulīs senātōribus in nōmine tōtīus senātūs quemquam in iūs vocāre.  Iūdicēs porrō negāvērunt sē factiōsīs disceptātiōnibus interfutūrōs.

Diē Martis īdem præses ōrātiōnem sollemnem habuit dē statū Ūniōnis.  Quā in ōrātiōne laudāvit, tamquam vērum et lēgitimum Venetiolānōrum praesidem, Johannem Guaedō, quī praesēns spectābat.  Dīxit porrō praeses Nīcolāum Madurō esse tyrannum cūius regimen esset dissolvendum.  Quod inter paucissima argumenta numerandum erat, dē quibus utraque factiō, tam ea cui praeses adhaeret quam ea praesidī opposita, cōnsēnsit.  Dē aliīs rēbus summa discordia tam vehementer regnābat, ut Annula Pelōsī, īnferiōris senātūs camerae princeps, chartās, in quibus praesidis ōrātiō erat scrīpta, manibus suīs scīderit.

Phylarchus latrōnum interfectus

Praeses Americānus etiam nūntiāvit Qasim al-Rīmī, phylarchum latrōnum, quī al-Qaeda in Paenīnsulā Arabiānā appellantur, esse interfectum.  Al-Rīmī praecipuē in Iemenīā versātus erat sed etiam diē nātālis Christī annō bis millēsimō nōnō cōnātus erat āeroplānum Americānum dīrumpere māteriā displōsīvā in intimō virī indūsiō cēlātā.  Mēnse autem Iānuāriō exeunte āeroplānum automatum mortem eī caelitus attulerat, eōdem modō quō prior phylarchus erat annō bis millēsimō quīntō decimō dē mediō sublātus.  Vīxit annōs quadrāgintā et ūnum.

Dē vīrō corōnātō

Regimen Sīnēnsium “bellum populāre” indīxit in novum vīrus corōnātum, quō iam sescentī Sīnēnsēs et duo in aliīs terrīs periērunt.  Etiam mortuus est Li Wenliang, medicus Wuhanēnsis, quī prīmus per rēte ūnivesāle etiam ante dīvulgāverat morbum serpere quam regimen pūblicē eum agnōvit; itaque ā pūblicīs custōdibus est tunc vituperātus, nūnc vērō ā multīs cīvibus laudātur.  Vīxit annōs quattuor et trīginta.  Sīnēnsēs omnēs, quī morbō afficiuntur, iussī sunt congregārī magnīs in castrīs, nē contāgiō lātius serperet.

Medicī Hongcongēnsēs suīs ab operīs sēcēdendō cōgērunt Carrie Lam, urbī praefectam, fīnēs claudere, nē quis Sīnēnsis vīrō corōnātō aeger posset intrāre.  Quīcumque cōnatur Hongcongum intrāre, is quattuordecim diēs sōlus tenēbitur, nec dīmittētur nisi nulla morbī signa dēprehensa erunt.  Ūnus cīvis Hongcongēnsis eā novā lue iam periit.

Iāpōnum nāvis bellica proficīscitur

Iāpōnēs, quī omnium gentium tertiam magnitūdine oeconomiam sē sibi comparāvīsse glōriantur et magnam cōpiam petroleī ex Arabibus cīvitātibus important, nāvem bellicam, Tācānāmī nōmine, ad illam rēgiōnem mīsērunt, quae cūrāret, nē quid detrimentī nāvēs petroleāriae ā latrōnibus caperent.  Quod īnsolitum est, quoniam lēgēs mōrēsque Iāpōnum post alterum tōtīus mundī bellum prōhibent nē vīs mīlitāris in contrōversiīs exterīs adhibeātur.

Taberna fēlīna mox aperiētur

Proximā hebdomade caupōna fēlīna, Nēcō dicta, aperiētur in mediā Bellinghamiā.  Quæ popīna constat duōbus conclāvibus: quōrum ūnum est salūtātōrium ubi cibī potiōnēsque offeruntur, alterum exedrium, ubi versantur duodecim felēs.  Ibi vīsitantibus licēbit fēlibus dare nepetam, bellāria, dīlectiōnem.  Spērāmus fore ut in illā caupōnā, inter felēs, mēnsa Latīna habeātur.

Audio

prīdiē Kalendās Februāriās

prīdiē Kalendās Februāriās
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:23
 
1X
 

Hodiē est ultimus diēs mēnsis Iānuāriī.

Præses Americānus reus

In superiōre camerā Senātūs Americānī pūblica causa, quam īnferior camera in Donaldum Trump, praesidem Americānum, intulit, pergit audīrī.  Nam et accūsātōrēs et dēfēnsōrēs suās partēs exposuērunt, et senātōrēs suās quaestiōnēs posuērunt.  Disceptātur hodiē, utrum necesse videātur testēs prōferrī, an commōdius sit ad sententiam absolūtiōnis rectē prōgredī.

Lues nova grassātur

Novus morbus, quī Novum Vīrus Corōnātum appellātur et Wuhan in Sīnīs est exortum, per tōtum mundum coepit serpere.  Ad ducentī interiērunt, omnēs in Sīnīs; in aliīs autem terrīs lues etiam coepit ab homine ad hominem mānāre.  Quibus cognitīs Theodōrus Ghebreysus medicīnæ doctor, quī Mundālī Institūtō Salūtis tuendae praeest, ēdīxit perīculum omnibus gentibus imminēre.  Sīnēnsēs magnō impēnsō et summīs vīribus cōnantur prōhibēre, nē morbus lātius grassētur, sed magnōpere etiam sollicitātur dē terrīs pauperiōribus, quibus nulla facultas est morbī cohibendī.  Monet porrō regimen Americānum, nē quis cīvis iter in Sīnās faciat; quod aegrē fert regimen Sīnēnse.  Aliae gentēs cōnantur aliter suōs tuērī: et Russōrum magistrātūs rogant nē quis osculandō nēve amplectendō alium salūtet.

Novum cōnsilium dē pāce Palaestīnā prōpositum

Praeses Americānus novum cōnsilium dīvulgāvit, quō, ut spērāvisse vidētur, pax inter Isrāēlītās et Palaestīnēnsēs compōnerētur.  Magistrātūs Isrāēlītārum cōnsilium laudant, quippe quō plus terrae sibi concēdātur; Palaestīnēnsēs autem queruntur cōnsilium sibi multa ēripere, nihil vērō dare, itaque inīquum atque iniūstum sibi vidēre.  Etiam Antōnius Guterres, praefectus Coetuī Omnium Gentium, cōnsilium spernere vidēbātur cum dīceret sē tāle cupere pācis cōnsilium, quāle īurī gentium et foederibus iam ictīs satisfaceret.  Nam secundum cōnsilium, quod praeses Americānus prōposuit, colōniae, quās in territōriō Palestīnēnsium Isrāēlītae dēdūxērunt, lēgitimae esse habēbuntur, quamquam pleraeque gentēs eās colōniās hodiē improbant.

Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīscit

Britannia hodiē incipit dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīscere.  Itaque reliquum hūius annī spatium Britannī pergent lēgibus regulīsque Eurōpaeīs pārēre nec vōcem habēbunt in senātū Eurōpaeō.  Usque in mēnsem Octōbrem agent Britannī cum Eurōpaeīs dē arctiōribus commerciī vinculīs conservandīs, quae Eurōpaeī prō oboedentiā offerent; quodsī Britannī Eurōpaeīque ad nullum cōnsēnsum pervēnerint, annō proximō iīsdem commerciī rātiōnibus utentur quae inter plerāsque gentēs observantur, et Britannī omnīnō suī iūris erunt.

Nigellus Farage, quī vigintī annōs strenuē ēnītitur Britanniam ex Ūniōne Eurōpaeā extrahere, ad senātum Eurōpaeum contiōnābātur dē amōre patriae, inter quam ōrātiōnem ausus est parvum vexillum Britannicum dē sīnū dēprōmere et vībrāre.  Itaque Margarīta McGuinness, quae senātuī praeerat, facultātem loquendī eī statim ēripuit.  Nam pūblica et patria vexilla, quae multī senātōrēs ōlim solēbant suīs in mēnsīs exhibēre, mediō mēnse Iānuāriō prōhibita sunt novīs regulīs, quās ēdīxit David Sassōlius, praeses Senātūs Eurōpaeī.  Itaque ultima ōrātiō, quam Farage in senātū Eurōpaeōrum habuit, est in mediā sententiā interscissa.

An melius sit minus labōrāre

In senātū Vasintōniēnsium prōposuit Jōsēphus Nguyen ut numerus horārum, quās singulīs hebdomadibus solērent operāriī labōrem pānis lucrandī causā impendere, ā quadrāgintā ad trīgintā et duās, sīve ut numerus diērum ā quinque ē septēnīs diēbus ad quattuor, dēminuerētur.  Nam societas Vasintōniāna et rēbus ēlectronicīs parandīs dicāta, cui nōmen Microsoft, nuper in Iapōniā experīmentum suscēpit, quō disceret an melius esset postulāre ut opera darētur quaternōs diēs, ternīs quiescendō atque animō relaxandō servātīs, quam ā diē Lunae usque in diem Veneris solitam labōris et hōrārum ratiōnem sequī.  Microsoftiānī referunt suōs eō dīligentiōrēs in operīs dandīs sēsē praebuisse quō plus ōtiī sit iīs tribūtum.  Idem dē Batāviā dīcitur, ubi plērīque hominēs nē trīgintā quidem hōrās in hebdomade lucrum sibi merent.  Incertum autem est, an senātōrēs novum illum mōrem minus labōrāndī probātūrī sint, an potius anxiī futūrī sint, nē pigritiam atque inertiam prōmōvēre videāntur.

Audio

diē vīcēsimō quartō mēnsis Iānuāriī

diē vīcēsimō quartō mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 4:01
 
1X
 

Præses Americānus reus

Donaldus Trump, praeses Americānus, diē Martis in superiōre camerā senātūs rīte reus factus est, ab īnferiōre camerā senātūs accūsātus auctōritāte male abūtendī et senātuī officiendī.  Incertum est quō diē senātōrēs reum aut damnātūrī aut absolūtūrī sint, sed vērisimile vidētur senātōrēs factiōnis dextrae, quī in superiōre camerā pollent, praesidem, ut quī sit ēiusdem factiōnis, esse absolūtūrōs.  Praeses ipse iūdiciō abest et ad dītissimōs argentāriōs negōtiātōrēsque Tavaī in Helvetiā est contiōnātus.

Novus morbus in Sīnīs ortus

Novus morbus, quī putātur ab animālibus in hominēs serpsisse, repertus est in Sīnēnsium urbe Wuhan dictā.  Quibus modīs, quam celeriter, quam lātē haec lues, quae novellum Corōnavīrus annī bis millēsimī ūndēvīcēsimī dīcitur, inter hominēs mānet, medicī adhūc nēsciunt.  Quod perīculōsissimum est, hoc Corōnavīrus ortum est paulō ante festōs diēs, quōs Sīnēnsēs solent observāre ad novum annum lūnārem inaugurandum.  Illōs diēs quotannīs ad ter milliēns centēna mīlia Sīnēnsium migrāre solent, ut cum famīliā novum annum salūtent.  Hōc autem annō ad quadringentiēs centēna mīlia hominum ab itineribus prōhibentur, nē morbus per tōtās Sīnās eōs in itinere comitētur nēve gentem Sīnēnsem omnīnō vastet.

Seattlī in Vasintōniā cīvitāte Americānā tenētur vir Snōhōmisēnsis, quī Sīnās nuper vīsit et putātur eōdem novō morbō laborāre: quem medicī per īnstrūmenta automata sānāre cōnantur; aliōquī sōlus tenētur in cellā medicā, nē lātius contagiō mānet.  Duo aliī Americānī certius referuntur pestilentiam contrāxisse.

Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscītūra

Diē Iōvis Elizabētha regīna Britannōrum, lēgem ā senātōribus lātam annuit, quā Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā tandem, post longās morās, mēnse exeunte dēscīscere incipiet.  Senātus tōtīus Eurōpae, prō suā parte, putātur diē Mercūriī assēnsum īrī.

Speculātōrēs Russicī ē Bulgariā expulsī

Duo lēgātī Russicī, quī speculandī accūsantur, ā Bulgarīs expelluntur.  Per eōs Russī dē comitiīs habendīs et dē secūritāte energīae discere cōnābantur.  Trēs aliī Russī accusantur venēficiī affectātī: nam Aemīlianus Gebrev, mercātor armōrum Bulgarus, ac fīlius ēius ferē necātī sunt venēnō similī illī, quō Sergius Skirpal Iūliaque fīlia ēius sunt in Britanniā interfectī; Dionȳsius Sergeyev, quī etiam Sergius Fedotov appellātur, speculātor Russicus, putātur utrīque venēficiō esse praefectus.

Audio

diē decimō tertiō mēnsis Decembris

diē decimō tertiō mēnsis Decembris
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 12:08
 
1X
 

Hodiē, tertiō decimō diē mēnsis Decembris, Britannia adhūc est in Eurōpā, sed vidētur mox dē Ūniōne Eurōpaeā dēscītūra, quia Alexander Boris de Pfeffel Johnson victor ēvāsit in comitiīs heri habitīs.  Factiō Cōnservātīva māiōrem partem senātūs Britannōrum cōnsecūta est; et factiō Opificum magnum damnum tulit propter Ieremiam Corbyn, cūius cōnsilia plērōsque cīvēs improbāvisse nunc patet; factiō autem Līberālis et Populāris, quippe quae hortāta esset ut Britannia in Ūniōne Eurōpaeā manēret, est paene excīsa ēiusque dux, Iōhanna Swinson, ē senātū est ēiecta.  At factiō Calēdonica, quae Ūniōnī Eurōpaeae favet, etiam fortiter fēcit et rogat ut liceat Calēdonīs suffragia ferre dē suā lībertāte.

Sanna Marin ad summum magistrātum prōmōta

In Finlandiā, postquam Antti Rinne ēiusque administrī, aliā factiōne dē regiminis cōnsociātiōne dēscīscentī, coactī erant sē magistrātibus abdicāre, Sannam Marin, quae fuit administra commeātuī et sententiīs commūnicandīs praeposita, Sociālistae et Populārēs creāvērunt novam ministram prīmāriam.  Nēmō praefectus Finnīs est minōre aetāte creātus quam Marin, quae est nāta annōs trīginta et quattuor, neque hodiē in orbe terrārum clavum reīpūblicae tractat ullus homō aetāte minor.  Nam Alexander Honcharuk, minister prīmārius Rutheniae, ad trīcēsimum quīntum vītae annum pervēnit, et Kim Jong-un, tyrannus Cōrēae Boreālis, ad trīcēsimum sextum.  Marin prōmittit sē operam dāturam ut clima tueātur.

Peregrīnātōrēs in monte ignivomō periērunt

Dum peregrīnātōrēs voluptātis causā vīsitant, mōns in Whakārī sīve Albā Īnsulā Neozēlandicā, prope īnsulam Septentriōnālem, ignem ēvomuit.  Quīnque sine dubiō periērunt, nōnnullī aliī nōn sunt repertī nec putantur vīvere.  Adhūc perīculōsior habētur mōns quam ut ā manibus auxiliāriīs et vīgilibus pervestigētur.  Etiam ante clādem perīculōsa putābātur īnsula, sed societātēs periēgēticae dēna mīlia hominum singulīs annīs ad illum montem dūcēbant atque inde magnum lucrum faciēbant.

Hongcongia

Diē Sōlis centēna mīlia Hongcongēnsium per viās reclāmāvērunt.  Post sex mēnses reclāmātiōnum, cum regimen populārī voluntātī nōn respondeat, parum mūtātur, nisi quod illīus īnsulae oeconomia magnum tulit detrimentum. Ē mēnse Iūniō custōdēs pūblicī sex mīlia hominum comprehendērunt et sēdecim mīlia vasculōrum fūmī lacrimōsī atque ad decem mīlia glandium cummeārum in reclāmātōrēs mīsērunt.

Pūtin et Zelenskiy cōnveniunt

Vladimīrus Pūtin, praeses Russiae, et Vladimīrus Zelenskiy, praeses Ruthēniae, prīmum convēnērunt Lutetiae Parīsiōrum, cum Emmanuel Macrōn praeses Gallōrum et Angela Merkel cancellāria Germānōrum hospitiō eōs coniungerent.  Nōn autem coniunctae sunt dextrae, et rīsūs omniaque signa pācis vel amīcitiae dēfuērunt.  Nam annō bis millēsimō quartō decimō, quō respūblica Ruthēnica est ā suīs cīvibus ēversa et Victōrius Yanukovych praeses tamquam tyrannus et neurospaston Russōrum est in exilium exactus, mīlitēs Russicī tam clandestīnī quam apertī proelia in Ruthēniā gessērunt, Crimaeam paenīnsulam cēpērunt, et aliās partēs Ruthēniae adhūc occupant.  Russī enim nullō modo possunt Crimaeam, quae portus est Russōrum classis nāvālis, līberīs Ruthēnīs crēdere. Incertum est, an pax inter Russiam et Ruthēniam compōnī possit, sed cōnsentit utraque pars captīvōs dīmittere.

Russī certāminibus interdīcuntur

Interdictum est nē athlētae Russī, saltem prō suā patriā, certārent in ludīs Olympicīs nēve in certāmine tōtīus mundī pedifollicō nēve in ullīs ludīs tōtīus mundī quī intrā quattuor annōs essent habendī.  Nam saepius athlētae Russī ūsī erant medicāmentīs, quae vigōrem corporis praeter hūmānam nātūram augent: neque etiam monitī vel etiam annō priōre punītī dēstitērunt ab abūsū illōrum medicāmentōrum, quae ā regimine dābantur athlētīs.  Ex alterā parte nōnnullī, inter quōs Igor Lebedev senātor Russicus, rēspūblicās occidentālēs culpant, quās dīcunt velle Russiam iniustē refrēnāre.  Russicīs athlētīs sublātīs, Americānī, Sīnēnsēs, Iāpōnēs putantur plūra nomismata aurea lātūrī.

Pūtin dē assassiniō loquitur

Vladimīrus Pūtin diurnariīs dē virō Georgiānō nuper occīsō percontantibus fūsius quam dē tālibus rēbus solēbat respondit.  Zelimkhan Khangoshvīlī, mīlēs quī in Chechniā et Ossetiā merīdionālī pugnāvisse fertur et in Germaniam confūgerat, Berolīnī mēnse Māiō est interfectus.  Percussor, quī comprehēnsus est, litterās commeātūs habuit lēgitimās ā Russīs rīte datās sed falsō nōmine inscrīptās, quārē Germānī, quī verum ēius nōmen nōn certius certō habent, suspicantur eum esse sīcārium Russicum, itaque cēlandum esse nē aliī speculātōrēs Russicī cōnentur eum interficere, nē testārī possit.  Pūtin autem negāvit suōs quidquam fēcisse; Berolīnum esse locum scelerātum ubi quodcumque accidere posset; virum, quī mortuus esset, fuisse crūdēlem et sanguinem sitīvisse; ūnō in impetū eum nōnāginta et octō hominēs occīdisse; coniūrātum adiūvisse ut trāmina subterrānea Moscōviae dīrumperentur.  Nulla certa indicia nec testēs obtulit Pūtin.

Tōtīus Mundī Institūtum Commerciō Moderandō opere suō dēstitit

Diē Martis Tōtīus Mundī Institūtum Commerciō Moderandō, quod quattuor et vīgintī annōs lītēs dē commerciō ortās inter variās gentēs compōnit nē portōria aliaque obstacula mercātūrae augeantur nēve etiam bella mercātōria gerantur, opere suō dēstitit.  Nam multōs annōs, immō etiam ā tempore quō Georgius Bush fuit praesēs, Americānī obstant, nē novī iūdicēs creentur, dum veterēs rūde dōnantur: itaque ex septem iūdicibus, quōs fas est appellāre, ūnus nunc superest, et secundum appellātiōnis normās nōn licet causam agī nisi coram tribus iūdicibus.  Americānī enim inter alia queruuntur Institūtum nimis tardē agere, nimis lātās diffūsāsque sententiās ferre, parum rectē iūdicāre dē Sīnēnsium mercātūrā, quae negōtia prīvāta pūblicīs impēnsīs corrōboret.

Nova ordinātra in Sīnīs

Regimen Sīnēnsium imperāvit omnibus magistrātibus institūtīsque pūblicīs, ut dē societātibus omnīnō Sīnicīs comparārent nova ordinātra seu computātōria, id est instrūmenta ēlectronica quibus omnēs tabulae et acta et memōria pūblica administrantur, ūnā cum programmātibus logicīs quibus tālia instrūmenta suō mūnere funguntur.  Post trēs enim annōs prohibēbitur nē quis ordinātrīs nēve programmātibus ūtātur quae in Sīnās ex aliīs terrīs sint importāta.  Societātēs fabricātōriae et mercātōriae, quae ordinātra et partes computātōriās cōnficiunt, magnīs mercēdibus nunc cōnantur perītōs artificēs opificēsque condūcere ē Formōsā īnsulā, quae lībera manet quamvīs regimen Sīnēnsium īnsulam illam suā in diciōne esse dictitet.

Abiy Ahmed praemiō Nōbeliānō honestātus

Oslōae in Norvegiā Abiy Ahmed, minister prīmārius Aethiopum, Nōbeliānō praemiō pācis fovendae honestātus est, quippe qui pācem inter Aethiopiam et Eritrēam composuisset.  Abiy, annōs trēs et quadrāgintā nātus, nātū minimus est omnium principum Africānōrum quī hodiē summum magistrātum obtinent.  In orātiōne, quem coram Haraldum ēius nōminis quintum rēgem Norvegiae habuit, Abiy et Isaias Afwerki praesidem Eritrēae laudavit et monuit regiōnem suam in perīculum bellī venīre posse, tam propter latrōnēs quī terrōrem populō incūtere religiōnis prōmōvendae causā cuperent, quos mercātōrēs terrōris et negōtiātōrēs dēspērātiōnis miseriārumque appellāvit, quam propter potentissimās gentēs externās, quae castra mīlitāria in Africā mūnīre vellent. 

An liceat canēs ad cēnam invītāre

Magistrātūs Vasintōniēnsēs nunc dēliberant an permittendum sit ut canēs in popīnās, tabernās, caupōnās admittantur.  Lēge enim nunc salūtātis pūblicae tuendae causā interdīcitur, nē quis nisi caecus canem indūcat in ullam tabernam, ubi cibus vendātur.  Nihilominus contrā lēgēs saepe fit, ut Bellinghamēnsēs suōs amīcissimōs canēs, quī semper sunt optimī, sēcum quōcumque afferant, nam inurbānum multīs vidētur canem domī, ubi sōlus est, dērelinquere.  Porrō novae tabernae, ut Paws for a Beer, ubi canēs līberī inter hominēs cerevisiam haurientēs vagantur, et Nēkō Cat Cafē, quae hieme aperiētur ubi inter multās fēlēs hominēs versentur, animālia cum cibīs vendendīs commiscent.  Itaque magistrātūs nunc novās regulās prōpōnunt, quibus lātīs ā mēnse Octōbrī annō bis millēsimō vīcēsimō licēbit canibus in cavaediīs et hortīs et aliīs locīs sub dīvō positīs saltem cum suīs hominibus cēnāre.

Quibus dictīs grātiās auscultātōribus agimus.  Reliquum mēnsem fēriās hiemālēs observābimus, itaque nuntiōs Latīnōs usque in mēnsem Iānuārium intermittēmus.  Vōbis et vestrīs hilara Sāturnālia et prosperās fēriās nātālīciās et novum annum faustum, fēlīcem, fortūnātum exoptāmus.