Audio

Diē 3º mēnsis Novembris

Diē 3º mēnsis Novembris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:12
 
1X
 

Latrōnēs in Sȳriā ad fīnem perdūcuntur

Exercitus Sȳrōrum refert latrōnēs, quī sēsē ISIS vocant, dē mājōribus prōpugnāculīs Sȳriīs esse dēbellātōs. In Deir al-Zour, ultimam urbem quæ sub diciōne latrōnum subjecta manēbat, nunc ā Sȳrīs, Russīs, Persīs sociātīs est pax imposita. Ex utrāque parte, tam in Sȳriā quam in Babylōniā, hostēs hūmānī generis nunc cohibentur, comprimuntur, dēbellantur.

Nova præsēs Catalaunōrum

Soraya Sáenz de Santamaría creāta est præses Catalaunōrum, quōrum magistrātūs senātōrēsque nuper temptāvērunt ab Hispānīs dēscīscere. Dūcibus seditiōnis ab omnibus honōribus officiīsque āmōtīs, Sáenz de Santamaría facta est prīma fēmina, quæ Catalaunīs præsit. Carolus Puigdemont, prīstinus præses, nunc Bruxellīs versātur, nē reus fiat læsæ reīpublicæ; nōndum vērō asȳlum petīvit, sed aliī conjūrātī vinculīs in Hispāniā tenentur. Diē vīcēsimō prīmō mēnsis Decembris Catalaunī dēnuō sibi ēligent senātōrēs, unde novī magistrātūs creābuntur.

Hiems adest Bellinghamēnsibus

Nōnnullæ viæ montānæ prope Bellinghamiam jam ineunte mēnse Novembrī clausæ sunt, cum prīmīs hujus annī nivibus regiō obtegitur. Baker mōns, ubi ars nartandī ā Bellinghamēnsibus exercētur, ad novem pedēs nivium exspectat. Per cælum suprā mare Pacificum prōtenduntur nūbēs niviferæ, quās hariolī imbrium et nivium “flūmen cæleste” vocant, quīnquiēns millēna mīlia passuum longitūdine. Bellinghamia jam pulcherrimīs ornāmentīs hiemālibus honestātur et sub nivibus quasi sub lōdīce albā ac lūcidā hodiē jacet.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.

Occidentalis studiorum universitas Vasintoniensis nivibus obruitur hodie.

Audio

Diē 27º mēnsis Octōbris

Diē 27º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:40
 
1X
 

De lībertāte Catalaunōrum

Suffrāgiīs populāribus dē lībertāte jam lātīs, senātus quoque Catalaunōrum hodiē cēnsuit jugum Hispanōrum excutiendum.  Mariānus Rajoy dux Hispānōrum per brevem nuntiolum apud Twitter respondit rēgimen actūrum, ut vīs legum Hispānōrum apud Catalaunōs restituerētur.  Senātus porrō Hispanōrum cēnsuit auctōritātem Catalaunōrum abolendam, nē suī jūris essent.  Fora Hispānōrum in tumultum hodiē dēscendērunt: ubi fænus syngraphōrum magnoperē augēbātur et pretia sortium dēminuēbantur.

Rēx Siamōrum Cremātus

Rama ejus nōminis Nōnus, quī etiam Bhumibol Magnus appellābātur, rēx Siamōrum sīve Thailandiæ, abhinc annō vitā est dēfunctus post regnum septuāginta annōrum.  Virtūtibus nōtissimus atque etiam artium Mūsārum perītus, Rama Nōnus suīs subjectīs fuit et amantissimus et amātissimus; per annum integrum plangēbātur et ā centiēns centēnīs millibus hominum est vīsitātus; hāc hebdomade tandem aliquandō cremātus est, adstantibus rēgibus principibusque ut Sofiā rēgīnā Hispanōrum, Andrēā principe Britannōrum, Christiānō Wulff pristinō præside Germānōrum.  Præfuit rītibus Rama Decimus Nōnī fīlius, rēx Siamōrum.

De opiī abūsō reprimendō

Donaldus Trump, Præses Reipūblicæ, diē Jōvis ēdīxit salūtem commūnem in perīculum propter venēna ex opiō facta esse adductam.  Venēnō enim, quod medicī dare solent ad dolōrem corporis reprimendum, tot hominēs sine modō, nisi ultimō illō mortālitātis, abūtēbantur ad dolōrem tam corporis quam animī adversā fortūnā gravātī compescendum, ut plūrēs cīvēs jam referantur papāvereō venēnō esse necātī quam mīlitēs in bellō Indōsinēnsī interfectī.

Glīscit Bellinghamia

Glīscit Bellinghamia, ubi, secundum magistrātūs, ē vīcēnīs cīvibus singulī tantum quæstū carent.  Itek societās opificum novam officīnam aperuit in viā Cornwallis, ubi tabulās jam facit quæ radiōs sōlis in pūram vim ēlectricam reddunt.  In aliīs officīnīs fabrīlibus tam veteribus quam novīs octingentī opificēs honestā mercēde conductī sunt quī dīversa bona parent vēnālia.  Flōret igitur commercium Bellinghamēnsium quōrum opificēs artificēsque dītantur.

Audio

Diē 20º mēnsis Octōbris

Diē 20º mēnsis Octōbris
Nuntii Latini 2018

 
 
00:00 / 3:36
 
1X
 

Commūnistæ Sinēnsēs congrediuntur

Sinēnsium factiō Commūnistica, Pecīnō congressa, dē stātū Sinēnsium rērumque futūrārum dēlīberat. Xi Jinping, prīnceps Sinēnsium, trēs hōrās et dīmidiam contiōnātus est dē exercitū rōborandō, dē avāritiā magistrātuum cohibendā, dē cīvium regimen factiōnemve in culpam vocantium lībertāte dīcendī præcīdendā. Ējus imperium quīnque annōs prōrogātum īrī putātur.

Eurōpa populāribus suffrāgiīs quatitur

Nuper inter multās gentēs Eurōpæās suffrāgia lāta sunt, quibus stātūs rērum pūblicārum quatiuntur. In Austriā, Sebastiānus Kurz, juvenis trīginta et ūnum annōs nātus Factiōnem Populārem, quæ ad partēs dextrās tendit, ad victōriam dūxit. Catalaunī conātī sunt suffragiīs populāribus dēcernere utrum lībertātem sibi vindicārent an Hispānīs essent dictō audientēs; sed regimen Matritēnse, ut cuī Catalaunōrum plēbiscītum videātur speciēs sēditiōnis, urnās comitiālēs abstulērunt et prōmōtōrēs lībertātis comprehēnsōs vinculīs tenent.

Latrōnēs Raqqā expulsī

Latrōnēs Mahometānī, quī ōlim dictitābant sē chalīfatum sīve imperium sibi in Sȳriā et Chaldæā condidisse, ē Syrōrum urbe Raqqā dictā, capite ējusdem imperiī, sunt ā sociīs Americānōrum post prœlium quattuor mēnsium expulsī. Latrōnēs, quī sēsē ISIS appellāvērūnt, annō bis millēsimō quartō decimō urbem cēperant et trēs annōs in illā urbe regnāvērunt.

Lummī novum īnsigne sculpunt

Lummī sīve Populus Maris, quæ gēns prope Bellinghamiam patriam suī jūris intrā fīnēs Americānōrum habet, īnsigne exhibet et ad variās urbēs mittet, quō cīvium animī ad ea perīcula, quæ silvīs et flūminibus et maribus imminent, contemplanda vertantur. Tālia īnsignia, quæ totem vocantur, Indiānī dē singulīs arborum truncīs sculpunt et pigmentīs colōrant et imaginibus hominum animāliumque ornant. Hōc in īnsignī, ā capite ad calcem, cōnspiciuntur vir intrā lūnam sedēns et ante ignem precēs effundēns, deinde hominēs variārum gentium quī eandem habent speciem nisi colōrem, tandem fābula ursī nimis avārī, quī, cum nimiam vim salmōnum glūtīvisset, parum relīquit quō habēret, unde ipse posteā vescerētur.

Audio

diē 27º mēnsis Aprīlis

diē 27º mēnsis Aprīlis
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:03
 
1X
 

Dē suffragiīs terrōreque Gallicīs

Diē Sōlis victōrēs in Gallōrum certāmine suffragiōrum evāsērunt Emmanuēl Macron ac Marīna Le Pen, quī septimō diē mēnsis Maiī inter sē certābunt ad summum magistrātum obtinendum.

Etiam in Galliā Karim Cherufi, vir quī mēnsē Februāriō multīs pugiōnibus armatus comprehēnsus erat cum suspectus haberētur scelerum in custōdēs pūblicōs mōliendōrum, idem sclopō armātus diē Iovis inter monumenta Campōrum Ēlysiōrum, quæ est nōtissima via et quasi medulla Lutetiæ Parīsiōrum, ūnum custōdem interfēcit, duōs aliōs vulnerāvit.  Iuxtā latrōnis corpus repertum est epīstolium in quō ISIS sīve Rēs Pūblica Islamica est laudāta. Nē quid detrimentī Rēs Pūblica Gallōrum caperet, magistrātūs Gallī ēdīxērunt extrēmum adhuc manēre perīculum, in quod annō priōre magistrātūs indīxērunt Galliam iniisse; itaque sē vīsūrum esse nē quid malī fieret dum suffragia dēnuō ferrentur nēve usque ad decimum quartum diem mēnsis Iūliī, quō Gallī solent suam lībertātem sollemnibus rītibus celebrāre.

Germānī dēnuō oppugnantur

Tremoniæ autoræda longa, quā vehēbātur grex pedifollicus, displōsa est diē Martis priōris hebdomadis.  Chaldæus vīgintī et sex annōs nātus, ob suspīciōnem reī patrātæ est ā custōdibus pūblicīs comprehēnsus, sed nunc putātur alia scelera mōlītus esse neque hunc ipsum impetum fēcisse; ternae epistolae prope pyrobolōs displōsōs indicant auctōrem in nōmine deī Mahometānōrum ēgisse, postulant etiam ut Germānī ā bellō Sȳriacō sē abstineant atque Americānōs dē suīs fīnibus ēiiciant.

De rædīs volantibus

Mēnse Septembre præfectī societātis negotiātōriæ Uber dictæ nuntiāvērunt sēsē velle efficere ut rædæ nōn per viās terrestrēs gubernārentur sed per cælum volārent. Hāc vērō hebdomade eadem societas nuntiāvit perīculum sē factūram esse rædārum volantium intrā trēs annōs. Iam operam dant artificēs ējusdem societātis ad terrestria vehicula paranda, quæ sine hūmānā arte sēmet ipsa moderantur ac gubernant.

Audio

diē 7º mēnsis Aprīlis

diē 7º mēnsis Aprīlis
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 5:37
 
1X
 

Americānī Sȳrōs missilibus oppugnant

Navēs Americānae ūndēsexāgintā missilia in castra āēria Sȳriāna mīsērunt. Talal Barazi praefectus Homs prōvinciae diurnariīs dīxit quinque interfectōs, septem vulnerātōs esse. Geofrīdus Davis, ōrātor exercitūs Americānī, nuntiāvit mīlitēs Russōs, quī solērent in iīsdem castrīs versārī, praemonitōs āfuisse dum castra oppugnārentur; Americānōs cūram adhibuisse quō vītārent nē multī Sȳrī Russīve occīderentur. Impetus factus est ut regimen Sȳrum pūnīrētur propter ēius ūsum armōrum chemicōrum, quae secundum cōnsilium annō bis millēsimō tertiō decimō inter Americānōs et Russōs et Sȳrōs pactum fuērunt annō īnsequente abicienda ac dēlenda; sed diē Martis septuāgintā Sȳrī in oppidō septentriōnālī Khan Sheikhoun dictō prōhibitīs armīs chemicīs periērunt.

Xi Americam vīsitat

Xi Jinping, praesēs Sinēnsium, in Flōridam cīvitātem iter fēcit ubi cum Donaldō Triumphō praeside Reīpūblicae dē commerciō colloquitur necnōn dē periculīs atomicīs, quibus minātur Kim Jong-un tyrannus Coreānōrum Boreālium. Xi biduum apud Donaldum versābitur in ēius villā maritimā cui nōmen Mare ad Lacum.

Clādēs Stockholmiae patrāta

Diē Veneris Stockholmiae virī trēs, ē quibus ūnum custōdēs pūblicī adhūc quaerunt, raedam onerāriam in pantopōlium dīrēxērunt, ubi nonnullōs occīdērunt, aliōs vulnerāvērunt. Stephanus Lofven minister prīmārius Suētōrum nuntiāvit impetum esse tromocratōrum. Scelera cōnsimilia gesta sunt aliīs in urbibus Europaeīs, ut Berolīnī ubi raeda onerāria in forum Nātālīcium dīrecta est ut laetī et festī diēs metū terrōreque conspurcārentur. Londīniī abhinc duās hebdomadēs Khalid Masood suam raedam in peditēs illīdit, deinde senātum Britannōrum oppugnāre temptāvit.

Britannia ā Confoederātiōne Eurōpaeā dēsciscētur

Ante diem quartum Kalendās Aprīlēs Therēsa May, prīmāria ministra Britannōrum Bruxellēnsēs magistratūs per epistolam rīte certiōrēs fēcit regnum Britannōrum ā Confoederātiōne Eurōpaeā esse intrā biennium dēscītūrum. Negōtiātōrēs argentāriīque Britannī volunt commerciō vectigālibus līberō cum Eurōpaeīs fruī, quod magistrātūs Eurōpaeī negant fierī posse nisī Britannī etiam permittant Europaeīs profugīsque licentiam in Britanniam sine impedimentō ingrediendī. Dē illā vērō condiciōne praecipuē queruntur Britannī. Itaque duōs annōs internuntiī utrīusque partis conābuntur dē commerciō et iūre migrātiōnis inter sē paciscī. Iōannēs Claudius autem Iuncker, praesēs Confoederātiōne Eurōpaeā, in ōrātiōne Melitae habitā, Americānōs in culpam ob Britannōs dēsciscentēs vocāvit et minātus est sēsē actūrum esse ut Ōhiō cīvitās atque Austinopolis urbs Texiae cīvitātis ā Rēpūblicā Americānōrum dēscītūrōs. Juncker nōtissimus iam est propter colloquium cum Gallīs diurnāriīs priōre annō habitum, quō negāvit sē nimium vīnī bibere; ipse vērō inter idem colloquium pocula vīnī Campānēnsis hausit quattuor.

Festī diēs tulipīs dicātī celebrantur

Tōtum mēnsem Aprīlem celebrantur tulipae, flōrēs quibus vallis Skagit dicta eō annī tempore laetātur. Campī per Nātūrae deae benignitātem tulipīs ornātī per totam vallem patēbunt vīsitantibus, quī etiam invītābuntur ut salmōnibus et cervisiā et vīnō et aliīs Vasintōniēnsium oblectāmentīs fruantur.