Audio

diē sextō decimō mēnsis Octōbris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē sextō decimō mēnsis Octōbris
/

Praeses Chirgisiae mūnere sē abdicat

Pisphecī, diē Iōvis, Suronbāius Ienbecōvius, praeses Chirgisiae, magistrātū sē abdicāvit post ferē duās hebdomadēs tumultuōsās, inter quās factiōnēs praesidī oppositae aedēs pūblicās paulisper cēperant atque inter sē pugnāre coeperant.  Suffrāgiīs enim diē quartō lātīs ac numerātīs, variae factiōnēs clāmitābant comitia esse adulterāta ac rempūblicam ēvertendam.  Ienbencōvius ideō cessit, quod timuit nē mīlitēs cogerentur sanguinem cīvium tumultuōsōrum effundere, sī ipse auctōritātem retinēret, nec voluit nōmen suum in rēbus gestīs Chirgisiēnsium cum caede cīvium coniungī.

Salvātor Centumfocēnsis Cepēda comprehēnsus

Salvātor Centumfocēnsis Cepēda, ōlim administer exercituī Mexicānō praefectus, Angelopolī in Californiā cīvitāte est ab Americānīs comprehēnsus, ut quī vidērētur, Poenā Nepōte praeside, cum pharmacopōlīs armātīs ac scelestīs latrōnum sociētātibus contrā suōs cōnspīrāsse.  Iam Novī Eborācī causam suam ipsīus dīcit Iānuārius Garcīa Lūna, Philippō Caldāriō praeside administer cīvium salūtis tuendae praefectus, quī etiam accūsātur dōnōrum ā latrōnibus et pharmacopōlīs acceptōrum.  Quī duo magistrātūs suīs prō pecūniā prōdendīs etiam cīvibus Americānīs nocuisse habentur.

Britannia dē Ūniōne Eurōpaeā dēscīscere pergit

Post annum agendī, ut Britannī commerciō cum Eurōpaeīs līberiōre fruerentur, quam Eurōpaeī cum plērīsque gentibus agunt, Boris Johnson, minister prīmārius Britannōrum, nuntiāvit cum Eurōpaeīs malā fidē agentibus paciscī nōn posse, itaque, ut cēterās tōtīus orbis terrārum rēspūblicās sub lēgibus Omnium Gentium Institūtī Commerciō Prōvehendō, sic etiam Britanniam et Ūniōnem Eurōpaeam nōn īnsolitīs commerciī vinculīs coniunctum īrī vidērī.  Itaque parandum esse Britannīs, ut cum Eurōpaeīs mercātūram annō proximō facerent eōdem mōre quō iam facerent Austrāliānī.

Susanna Marin seclūsa

Susanna Marin, quae summum magistrātum Finnōrum obtinet, inter negōtia Bruxellīs agenda sēmet ipsam ab aliīs sēclūsit et cōnsilia cēpit in Finniam regrediendī, cum cognōvisset fierī posse ut corōnāriam luem contraxisset.  Stephanus Lofven locum ēius tenēbit.  Etiam Ursula von der Leyen et Matthaeus Morawiecki ā cōnsiliō principum abesse cōguntur propter novum illum morbum.

Audio

diē sextō mēnsis Octōbris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē sextō mēnsis Octōbris
/

Praeses Americānus novō morbō corōnātō affectus

Donaldus Trump, praeses Americānus quī candidātus summum magistrātum dēnuō sibi ambit, die Veneris nuntiāverat sē Melāniamque uxōrem novō morbō corōnātō esse affectōs.  Diē autem Lunae novīs medicāmentīs ingeniō Americānōrum inventīs ac sollicitūdine medicōrum līberātus est Donaldus ā perīculō atque ad Aedēs Albās, ubi praeses versātur, regressus est tutus et incolumis.

Armeniī et Atropatēnī bellum gerunt

Armeniī atque Atropatēnī rursus dē regiōne Nagorno-Karabakh dictā, quam utraque pars sibi vindicat, bellum gerunt.  Quod certāmen vidētur expandī ac dīlātārī, cum Turcae Atropatēnīs, Russī Armeniīs succurrere coeperint.  Turcae et Russī tam in Sȳriā quam in Libyā factiōnēs inter sē oppositās adiuvant, quārē in Nagorno-Karabakh tertium nunc bellum inter Turcās et Russōs per vicāriōs movī vidētur.

Shinzō Ābē sē magistrātū abdicat

Shinzō Ābē, quī quartum ēlectus est praeses Iāpōnum et diutius quam ullus alius clavum et gubernācula reī pūblicae Iāpōnum tractāvit, sē summō magistrātū abdīcāvit, valetūdinis tuendae causā.  Iōshīhīdē Sūga, secretārius administrōrum cōnsiliī, in locum ēius successit; illī autem necesse est tam novum vīrus corōnātum cohibēre quam efficere ut pretia mercium dēnuō augeantur etiam dum, perpaucīs nātīs, numerus cīvium in diēs dēminuātur.

Gallī animālia tuentur

Barbara Pompilia, Gallōrum ministra oecologica, nuntiāvit nōn iam licēre vagīs spectāculīs circēnsibus animālia, ut leōnēs atque elephantōs, neque piscīnīs delphīnōs orcāsve exhibēre.  Etiam ēdīcitur nē quis mustēlās alat pelliciārum vestium parandārum causā.  Dīxit Pompilia Gallōs nōn iam posse ferās bestiās alere ideō, ut dē iīsdem strāgem et vestimenta facerent.

Audio

diē decimō septimō mēnsis Augustī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē decimō septimō mēnsis Augustī
/

Comitia in Americā habenda

Mēnse Novembrī comitia in Americā habēbuntur, quibus summus magistrātus ēligātur.  Donaldus Trump, homo dextrae factiōnis, ōrābit ut cīvēs iterum faciant sē praesidem, ac prō sinistrā factiōne Jōsēphus Biden, quī Ōbāmā praeside mūnere vice-praesidis fungēbātur, summum magistrātum petet.  Donaldus Trump prōmittit sē factūrum ut America dēnuō sit magna, Jōsēphus autem Biden ut America in melius restaurētur.  Propter prōvectissimam candidātōrum aetātem, magnī rēfert, quī officium vice-praesidis petant atque in locum praesidis, sī quid hūmānitus acciderit, succēdere possint: quī sunt prō dextrā factiōne Michāēl Pence, prō sinistrā Kamala Harris.

Russī vaccīnum inveniunt

Russī nūntiāvērunt sē vaccīnum invēnisse, quō in corpus humānum īnsitō novum vīrus corōnātum repellerētur.  Īnsitiō tūtōria, quae “Sputnik” apellātur, prīmum medicīs voluntāriīs dabitur post duās hebdomadēs.  Vaccīnum etiam dīcitur probātum esse variīs experimentīs, inter quae fīlia ipsīus Vladimīrī Pūtin īnsitiōne mūnīta est nē novō morbō corōnāriō afficerētur.  Dubitant autem Americānī, praecipuē Antōnius Faux medicus corōnatō vīrō dēbellandō praefectus, an efficax et tūtum sit vaccīnum Russicum.

Pax inter Isrāēlītās et Confederātās Phȳlarchiās Arabicās

Confederātae Phȳlarchiae Arabum foedus facit cum Isrāēl, ut ex utrāque parte lēgātī ad alteram rempūblicam mittantur et commercium inter gentēs instituātur.  Mahmoud autem Abbas, praeses Palaestīnōrum, dīxit Hierosolyma et Al-Aqsa meschitam et causam Palaestīnōrum esse prōditās; et, ut solent, Persae invectī sunt tam in Isrāēlītās, quōs scelestōs vocāvērunt, quam in Phȳlārchiās Arabum, quās dīxērunt igne Sīōnistārum fore combustās.  Quod pācis cōnsilium excogitāvit atque utrīque partī suāsit praeses Americānus.

Persicum petroleum ab Americānīs captum

Persārum petroleum, quod quattuor nāvēs onerāriae ad Venetiolam vehēbant, Houstōniam potius in Americam adveniet, postquam magistrātūs Americānī suāsērunt dominīs et societātibus, quae cautiōnem nāvibus praestant, nē contrā sanctiōnēs tyrannidī Ventiolānae succurrerent.  Itaque, nullā vī adhibitā, illicitum commercium inter tyrannōs est intercīsum.

Turcae et Graecī et Gallī

Die Iovis lembus bellicus Græcus in lembum bellicum Turcicum cāsū irruit.  Neutra navis magnum sustulit damnum, nec sunt ullī nautae laesī.  Tam Turcae quam Graecī quōdam cōnsēnsū dīcunt rem vidērī cāsū potius quam cōnsultō esse factam, itaque nōn ulciscendam; perīculōsum esse, sī multae nāvēs in ūnō locō nāvigent.  Quae gentēs nunc dē petroleō sub marī quaerendō et dē fīnibus maritimīs controversiās agunt, sed pācem observāre mālunt.  Gallōs, quippe quī mīlitēs ad Graecōs rōborandōs mīsissent atque in Libyā Turcīs adversārentur, Turcārum minister exterīs rēbus praepositus monuit nē animōs ad bellum irrītārent.

Ruthēnī Albī in tyrannum reclāmant

Comitiīs in Ruthēniā Albā habitīs, quibus Alexander Lucashencus ā suīs quidem fertur quattuor ē quīnīs suffrāgiīs tūlisse, decēna vel etiam centēna mīlia hominum in viīs Miniscī in eundem tyrannum, quī vigintī et sex annōs regnat, diē Sōlis reclāmāvērunt.  Reclāmātōrēs, quī priōribus diēbus comprehēnsī erant, ā custōdibus pūblicīs verberātī vulnera sua aliīs cīvibus diurnāriīsque ostendērunt.  Opificēs, quī ōlim Lucashencō fidēlēs sēsē praestiterant, nunc inter contiōnēs in eum reclāmitant.  Prō suā parte dīxit Lucashencus mīlitēs Atlanticī Foederis ad suās portās esse; Lituānōs et Lettonēs et Polōnōs et Ucrainōs suīs cīvibus imperāre ut nova comitia habērentur; sī id consequerentur. rempublicam Ruthēniae Albae peritūram.  At Andreas Babiš, Chechōrum minister prīmārius, hortātus est Ūniōnem Eurōpaeam ut pācificam ēversiōnem rērum fovēret, quālis Checoslovakia saeculō vīcēsimō exeunte est passa.  Eurōpaeī parant sanctiōnibus regimen Lucashencī pūnīre.

Mexicānī monent nē cibī īnsalūbrēs emantur

Magistrātūs Mexicānī ē mēnse Octōbrī cūrābunt ut cibī iam parātī, quī saccharō et sale et lāridō scatent, titulōs ferant quibus emptōrēs moneantur quam perīculōsum sit cibō vescī īnsalūbrī.  Iam sancītur in Oaxacā cīvitāte nē puerīs vendantur īnsalūbrēs cibī pōtiōnēsve saccharī plēnae.  Quibus lēgibus strenuē oppōnuntur Americānī et Canadēnsēs et Ūniō Eurōpaea et Helvetiī, ut quī magnum lucrum faciant cibīs īnsalūbribus venditandīs, dīcentēs Mexicānōs nimis dē salūte pūblicā sollicitārī, et propter novum vīrus corōnātum novās lēgēs esse annum, vel biennium, vel in perpetuum differendās.

Audio

diē decimō mēnsis Augustī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē decimō mēnsis Augustī
/

Itinera in Mexicum nōn facienda

Americānōrum ministerium rēbus exterīs praepositum diē Iōvis monuit, nē quis cīvis iter faceret in Mexicum.  Nam novum vīrus corōnātum in Mexicō tam lātē grassātur ut magistrātūs timeant, nē fīnēs āeroportūsque claudantur nēve quarantēna seu spatium temporis quō nōn liceat domō exīre variās in Mexicī regiōnēs morbī cohibendī causā impōnātur.  Etiam dē latrōnibus nimis līberē agentibus monētur.

Etiam in Mexicō referuntur luctātōrēs persōnātī, quōrum fāma, ante saltem novī morbī adventum, mīlia spectātōrum allicere solēbat, in penūriam dēscendisse.  Pūblicīs spectāculīs interdictīs, luctātōrēs nōn iam habent, unde quaestum sibi mereant.  Ad trīginta līberī luctātōrēs novō morbō corōnātō iam periērunt.

Carola Lam interdicta, Jacobus Lai comprehēnsus

Ēdictō Donaldī Trump, praesidis Americānī, sancītur nē quis commercium habeat cum Carola Lam, quam Sīnēnsēs Hongcongēnsibus praeposuērunt, nēve cum aliīs magistrātibus in Hongcongēnsēs impositīs.  Lam enim Sīnēnsium iussū lībertātem et spem populāris formae cīvitātis Hongcongēnsibus surripuit.  Luō Huining, Sīnēnsium lēgātus ad Hongcongēnsēs missus, cūius etiam in ēdictō mentiō facta est, dīxit prō parte suā sē īrā Americānōrum commonefactum esse, sē id ipsum prō suā patriā et prō Hongcongēnsibus agere, quod decēret.  Ex alterā partē Sīnēnsēs interdīxērunt nē suī cīvēs ullum commercium cum Marcō Rūbiō, Theodōrīcō Cruz, nonnullīs aliīs senātōribus Americānīs habērent.

Jacobus Lai, magnas Hongcongēnsis, quī ex pauperitāte īnfimā summās ad dīvitiās sē ēvexit actīs diurniīs ēdendīs, comprehēnsus est diē Lūnae.  Suspectus habētur cum exterīs contrā Sīnēnsium tyrannidem collūdendī.  Lai inter nōtissimōs prōpugnātōrēs numerātur lībertātis, quam novīs ēdictīs Sīnēnsēs et Carola Lam Hongcongēnsibus sustulērunt.

Tumultūs Bērȳtiī

Bērȳtī, quae urbs nuper immēnsā calāmitāte fere perempta est, cīvēs tumultuōsī ministeria cēpērunt et argentāriās dīripuērunt.  Culpantur enim magistrātūs, nōn solum ut quī nōn prōvīderint nē ammōnium nītrātum in mediā urbe conditum esset, sed etiam ut quī diuturnā negligentiā ac corruptiōne sinant miseriam et pauperitātem inveterāscere.  Nē ūnus quidem magistrātus fertur vastāta horrea, quae dirupta erant, vīsitāsse, quamquam Emmanuēl Macron, praeses Gallōrum, Lutetiā profectus statim ad illum locum adīvit, ut cīvibus Bērȳtiīs condōlēret. Itaque diē Lūnae magistrātūs Libaniī officiīs sē abdicāvērunt, ut populus posset tertium intrā ūnum annum novōs ēligere magistrātūs.

Comitia in Bielorussiā habita

Diē Sōlis in Bielorussiā suffrāgiīs comitiōrum numerātīs Alexander Lucashencus sextum, ut multī suspectī erant, factus est praeses.  Lucashencus iam vīgintī et sex annōs regnat tamquam tyrannus.  Lucashencō opposita erat Svetlāna Tichanovscaea, magistra sermōnis Anglicī, quae hoc sōlum prōmīserat, sē nōn fore Alexandrum Lucashencum.  Quaterna ē quīnīs suffrāgia Lucashencō tribūta esse dīcuntur, quamquam nōn magna fidēs repōnenda esse fertur in numerīs ā regimine dīvulgātīs.  Comitiīs habitīs, victōre nuntiātō, mīlitēs et custōdēs pūblicī tumultuōsōs cīvēs in viīs repressērunt.

Clādēs āeria in Indiā

Āeroplānum, quō Indī peregrē profectī et novō vīrō corōnāriō labōrantēs domum redūcēbantur, inter imbrēs aditum strātum montānī āerodromī praetervolāvit atque in silvestrem vallem incidit.  Ad vīgintī hominēs periērunt et centum sunt vulnerātī.  

Iōhannes Carolus exul

Iōhannes Carolus, ōlim rex Hispānōrum, nunc exul Abū Dhābī in Cōnfederātīs Phȳlārchiīs Arabibus versātur.  Nam Iōhannes Carolus fūgit cum patefactum esset eum mīliēns centēna mīlia nummōrum Eurōpaeōrum ā rēge Saudiānō annō bis millēsimō octāvō per fundātum opus Lucum dictum accēpisse.  Ea pecūnia trānslāta esse vidētur in possessiōnem Corinnae zu Sayn-Wittgenstein, quam Iōhannes Carolus amāvisse fertur.

Audio

diē quīntō mēnsis Augustī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē quīntō mēnsis Augustī
/

Bērȳtus dirupta

Bērȳtī, horrea ad portum sita, in quibus ammōnium nītrātum ad agrōs laetandōs sex annōs erat conditum, subitō sunt dirupta.  Centum hominēs dēsīderantur, ad quattuor mīlia hominum sunt laesa.  Fragor, quī Bērȳtī editus erat, etiam Cyprī in īnsulā remōtā  est audītus.  Michāēl Aoun, praeses Libanī, negligentiam et corruptōs magistrātūs culpat; sed Donaldus Trump, praeses Americānus, coram diurnāriīs suspicātus est nōn cāsū sed cōnsiliō terrōrem prōmōventium ammōnium nītrātum esse accēnsum.

Astronautae reductī

Diē Sōlis Robertus Behnken et Duglasius Hurley,  astronautae Americānī quī novō vehiculō Dracōne dictō ad omnium gentium stātiōnem caelestem vectī erant, rursus ad tellūrem integrī atque incolumēs sunt dēlapsī.  Novum illud vehiculum, nōn publicō opere sed prīvātō ingeniō parātum, potest identidem iter caelestum facere, quō pretium volandī dēminuātur.  Quō itinere factō nova aetas generī humānō aperītur, quā nōn solum dītissimae et potentissimae reī pūblicae caelum tangere possint sed etiam hominēs prīvātī.

Theātrum “Kābūkī”

In Iāpōniā, fabellae scaenicae “kābūkī” dictae, post intervallum quinque mēnsium novō morbō corōnātō cohibendō impositum, dēnuō ēduntur.  Histriōnēs, antīquō mōre persōnās gerentēs, novō mōre spātium salūtiferum inter sē observant, et breviter tantum in scaenā prōdeunt, et saepe locum suum succēdāneīs cēdunt, quō brevius perīculō contāgiōnis expōnantur.  Spectātōrēs paucī, quī thermometrī exāmine probātī sunt, in theātrum admittuntur; neque iīs licet, ut ōlim solēbant, inter scaenās prandium sūmere in capsīs “bentō” appellātīs.  Ad mille cīvium in Iāpōniā periērunt novō morbō corōnāriō.

Reclāmātiōnēs Berolīnēnsēs

Berolīnī in Germāniā ad vīcēna mīlia hominum in auctōritātem pūblicam reclāmāvērunt, dīcentēs lībertātem ā māgistrātibus sibi demptam esse, cum omnibus esset imperātum ut ōra cīvium pannīs religārentur et cīvēs ipsī domī manērent.  Reclāmātōrēs dīcunt sē mālle nātūrā potius contrā morbum corōnārium mūnīrī quam īnsitiōne medicīs artibus factā.  Dīcunt porrō suam salūtem sē penes esse dēbēre, nec dēbēre hominēs dē morbō corōnāriō tantopere angī quantopere magistrātūs cīvium lībertātem refringere cōnentur.

Sanna Marin nupta

Sanna Marin, ministra prīmāria Finnōrum, coram amīcīs Marcō Raikkonen nupsit pedilūsōrī, quōcum sēdecim annōs coniunctissima vīxit.  Illīs iam est bīmula fīlia, Emma Amālia nōmine.

Iōhannes Carolus profugus

Iōhannes Carolus, ōlim rex Hispānōrum, diē Lūnae suum fīlium Philippum, ēius nōminis sextum. rēgem, certiōrem fēcit sē, ut quī accūsātus esset dōnōrum ex Arabibus Saudiānīs acceptōrum, ex Hispaniā esse prōfectūrum, nē in iūs vocārētur.  Nōn liquet ubi nunc sit Iōhannes Carolus, quī fertur iam fūgisse.

Dē circulīs gramineīs

In hortīs pūblicīs, magistrātūs Bellinghamēnsēs albōs orbēs pigmentō lustrāvērunt, quō facilius possent hominēs sub sūdō et serēnō caelō intervallum salūtiferum inter sē observāre.  Oportet enim omnēs, quī forīs in hortīs publicīs aurīs radiīsque sōlis fruuntur, sex pedibus ā vicīnīs distāre, ut lues corōnāria cohibeātur.  Itaque quī circulum sibi adeptus est, dēbet intrā suum orbem manēre neque in orbem alterīus trānsgredī.