Audio

diē secundō mēnsis Augustī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē secundō mēnsis Augustī
/

Perīcula petroleāria

Nōnnulla detrimenta hāc hebdomade America tūlit.  Nam Houstōniae in Texiā cīvitāte diē Mercūriī dīrūpta est maxima officīna quā petroleum in ūtilēs māteriās redditur.  Trīginta et sex sunt vulnerātī.  Similēs clādēs Houstōnia identidem passa est hōc annō, et abhinc mēnse Philadelphia in Pennsylvāniā cīvitāte ūnam tōtam officīnam āmīsit.  Americānōrum facultās petroleī purgandī ēliquandīque, quae duōs annōs crēvit, nunc est paulō dēminūta.  

In Kentuckiā diē Iōvis dīruptus est ductus quō prōpānum ā Mexicō ad Novum Eborācum mittitur.  Flammae ad altitūdinem trecentōrum pedum surrexērunt.  Ūnus interfectus est et multī sunt vulnerātī.

Foedus atomicum ā Russīs ruptum

Donaldus Trump, praeses Americānōrum, hodiē ritē dē foedere quō arma atomica, quae inter trecenta et ter miliēns mīlia passuum volant, prohibentur, āb Americānīs et Russīs saeculō vīcēsimō pactō dēcessit.  Russī enim ex annō bis millēsimō quartō decimō foedus apertissimē violant, neque eō foedere prohibentur Sīnēnsēs aliaeve gentēs quīn sua arma comparent.

Brasiliēnsēs Americānīs sociī novissimī

Diē Mercuriī Brasiliēnsēs Americānīs sunt rīte sociātī in rēbus mīlitāribus.  Porrō in Brasiliā Vilibertus Ross et Paulus Guedes, Americānōrum et Brasiliēnsium ministrī commerciō prōmovendō, cōnantur paciscī ut portōria aliaque obstācula dēminuantur et mercēs utrīus gentis in alterīus fīnēs importentur.  Commercium auctum poterit et Americānīs et Brasiliēnsibus magnam prosperitātem afferre.

Hamza bin Laden mortuus

Hamza bin Laden, fīlius Osāmae, latrōnis ōlim nōtissimī, est nūper occīsus.  Quod nōn anteā nuntiāvērunt Americānī, nē falsīs indiciīs fallerentur.  Hamzae patrem Americānī annō bis millēsimō ūndecimō, impressiōne clandestīnā in Pacistāniam factā, interfēcērunt; et Hamzae fīlius fertur aestāte annō bis millēsimō septimō decimō esse dē mediō sublātus.  Fratrēs porrō Saad bin Laden annō bis millēsimō nōnō et Khalid ūnā cum patre etiam sunt trucidātī.  Osāma pater, quī manum latrōnum “al Qaeda” seu Fundāmentum duxit, impetum in Americānōs annō bis millēsimō prīmō fēcerat. 

Līs inter Cōrēānōs et Iāpōnēs oritur

Discidium inter Cōrēānōs Merīdiōlnālēs et Iāpōnēs ortum est, quō commercium inter illās gentēs in perīculum venit.  Nam ē mēnse Iūliō ineunte coepērunt Iāpōnēs efficere quō difficilius esset Cōrēānīs quāsdam māteriās emere, quae in Iāpōniā manū doctā parantur et in Cōrēam importantur ad tēlephōna gestābilia et alia instrumenta ēlectronica fabricanda.  Orīgō autem ac quasi fōns contrōversiae nōn in nostrā aetāte neque in commerciō reperitur, sed in rēbus abhinc ferē septuāgintā et quinque annōs actīs: nam Cōrēānī annō praeteritō coepērunt querellās facere dē satisfactiōne pecūniāriā, quam dīcunt Iāpōnēs sibi dēbēre propter ea, quae in alterō bellō tōtīus mundī sint acta.  Ex alterā parte Iāpōnēs contendunt secundum foedus, quod Cōrēānī et Iāpōnēs annō millēsimō nōningentēsimō sexāgēsimō quintō pactī erant, sē iam tōtam solvisse satisfactiōnem, quam solvere aut oportuerit aut oporteat.  Cīvēs Cōrēānī adeō in Iāpōnēs īrascuntur ut diē Iōvis Seulī aliquis Cōrēānus igne sē combussit ante sēdem lēgātiōnis Iāpōnicae, quod etiam mēnse Iūliō erat factum.  Quae līs ut quam celerrimē compōnātur Americānōrum interest, quippe quōrum sociī sint et Cōrēānī et Iāpōnēs: itaque hodiē Michael Pompēius, Americānōrum minister ā rēbus exterīs, ministrōs utrīusque gentis Bancociī in Thailandiā convocāvit.

Sīnēnsēs Americam culpant

Dum Hongcongēnsēs pergunt suam lībertātem reclāmāndō dēfendere, Sīnēnsium ministerium ā rēbus exterīs diē Martis Americānōs īnsimulāvit reclāmātiōnum Hongcongēnsium movendārum.  Hua Chunying, ōrātrix ministeriī, coram diurnāriōs dīxit reclāmātiōnēs quōdammodo esse ab Americānīs effectās, quamquam nullum indicium nec testem obtulit quō crīmen probāret.  Quod ā sē factum Americānī negant; praeses enim Americānus diē Iōvis dīxit Hongcongium esse partem Sīnārum, oportēre igitur Sīnēnsēs dē suīs rēbus sine Americānīs cōnsulere.  In Sīnīs autem diurnāriī vehementer in Americam invectī sunt; Kang Hui, inter diurnāriōs nōtissimōs et ā tyrannīs cēnsōribusque probātissimōs, dīxit Americānōs lītēs clam agitāre et cupere tōtum orbem terrārum perturbārī, quā in rē Americānī viderentur tamquam pertica quā fimus miscērētur.  Pekīnī Wang Yiwei prōfessor apud Renmin studiōrum Ūniversitātem dīxit fēminās gravidās, quae inter reclāmātōrēs numerantur, nōn esse cīvēs Hongcongēnsēs sed mīmās mercēde conductās.

Sīnēnsēs coepērunt mīlitēs suōs convocāre prope tam Hongcongium quam Formōsam, ubi mīlitēs et nautae omnium generum exercēbuntur, Xi Jinping ipsō intuente.  Formōsēnsēs līberī commūnistās Sīnēnsēs monent nē Hongcongium invadant.

Diē Iōvis praeses Americānus nuntiāvit nova portōria impositum īrī in multās mercēs Sīnēnsium, quippe quī perfidī in negōtiīs sēsē praebuissent: prōmisisse sē magnam vim sōiae emptūrōs et prohibitūrōs nē suī cīvēs venēna ex opiō ēliquātō parāta in Americānōrum fīnēs mitterent; illīs prōmissīs nōn stētisse.  Nōn vidētur spērandum Americānōs et Sīnēnsēs inter sē dē commerciō augendō pactūrōs ante annum bis millēsimum vīcēsimum exeuntem.

Germānia perīculōsa

Francofurtī ad Moenum diē Lūnae Habte Arāia fēminam sibi ignōtam atque ēius fīlium, quī trāmen ferriviārium exspectābant, subitō dētrūsit dē crepīdine in orbitās prae trāmine advenientī.  Māter sē ex orbitīs volvendō potuit sē servāre, sed fīlius est trāmine obtrītus.  Deinde Arāia conātus est tertiam fēminam dēpellere, sed frustrā.  Arāia, vir quadrāgintā annōs nātus atque ex Erythraeā oriundus, in Helvetiā tredecim annōs habitat, et ēius imagō annō bis millēsimō septimō decimō apparuit in libellō, quō migrātiō laudābātur, quia Arāia bonum exemplum tunc vidēbātur aliēnigenae quī sē ad lēgēs normāsque Helveticās accommodāverat.  Comprehēnsus est et reus erit homicī diī et homicīdiī affectātī.

Stutgardiae diē Mercūriī vir Germāno-Cazastāniānus in viā publicā coram multīs testibus, quōrum nonnullī imāginēs machinulīs cīnematographicīs fēcērunt, est gladiō occīsus.  Percussor birotā vectus effūgerat sed est ā custōdibus publicīs captus.

Lūmina maritima

Aestāte Bellinghamiae multīs hominibus placet noctū canōīs vehī ut lūmina subaquānea videant.  Nam in sinū sunt multa animalcula errantia, quae nōmen habent ē Graecō adjectīvō quod est πλανκτὸν seu errāns, quōrum pecūliāris est facultas noctū splendendī.  Innumerābīlia sunt haec animalcula, quārē noctū potest sinus fulgēre sicut caelum sīderibus ornātum.  Haec lūmina praecipuē mense Augustō cōnspicī possunt.

Quibus dictīs, grātiās auscultātoribus agimus.  Propter fēriās aestīvās, nuntiōs Latīnōs Vasintōniēnsēs usque in mēnsem Septembrem intermittēmus.  Cūrāte ut bene valeātis atque ut aestāte bene fruāminī.