Audio

diē 19º mēnsis Octōbris

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē 19º mēnsis Octōbris
/

Kim Jong-Un Franciscum invītat ut Corēam vīsat

Kim Jong-un, dux Corēānōrum Septentriōnālium, per Moon Jae-in praesidem Corēānōrum Merīdiōnālium quasi lēgātum invītāvit Franciscum Pontificem Maximum ecclēsiae Rōmānōrum ut regnum suum vīseret. Nēmō Pontifex Rōmānus iter in Corēam Septentriōnālem umquam suscēpit, neque licet Corēānīs sub diciōne Communistārum ullam colere religiōnem.

Comitia in Bavāriā habita

Diē Sōlis, Bavārī suffrāgia dedērunt factiōnibus, quae partēs capient in senātū Bavārōrum, et clādem dedērunt factiōnibus inveterātīs. Christiānī Sociātī, quī cum Angelā Merkel stāre solent, maximum detrimentum cēpērunt quod ex annō millēsimō nōningentēsimō quinquāgēsimō passī sunt; et Sociālistae, quī Berlolīnī pactī sunt cum Angelā Merkel ut ūnā regnārent, nōn solum damnum accēpērunt sed videntur locum suum omnīnō cessisse Viridibus, quī nunc in partibus sinistrīs pollent. Līberī suffrāgātōrēs, quī candidātōs prōmōvērunt līberōs vinculīs factiōnum, tertium locum obtinuērunt; et in senātum Bavārōrum etiam intrābit factiō Alternātīva, quae ē dextrīs partibus Angelae Merkel resistere cōnātur, nē aliēnigenae in fīnēs Germānōrum admittantur.

America Competītrix Optima

Forum Oeconomicum Totīus Mundī nūntiāvit Americānōs in rēbus mercātōriīs et pecūniāriīs cum aliīs gentibus certāre optimē omnium posse. Index enim, quod Forum quotannīs compōnit, multīs signīs cōnsīderātīs metītur quam parātae sint gēntēs ut nova inveniant atque ut novās societātēs condant ad inventa vendenda, quō magis novae artes inter omnēs gentēs prōmōveantur. Ex annō bis millēsimō octāvō aliae gentēs—inter quās numerantur Singapūrēnsēs, Germānī, Helvetiī, Iapōnēs—summōs locōs hōc in indice obtinuērunt: sed America in eō genere aemulātiōnis, quō in meliōrem statum condiciō hūmāna vertitur, dēnuō plūrimum pollēre fertur.

Foedus cursuāle obsolētum

Legātī Americānī nuntiāvērunt sē foedus ruptūrōs, quō mercēs Sinēnsium per cursum pūblicum in Americam vīlius importārī quam etiam inter ipsās cīvitātēs Americānās transportārī possent. Nam sub eō foedere ab annō millēsimō nōningentēsimō sexāgēsimō nōnō Sinēnsibus licuit minimō pretiō mercēs in Americam mittere quō citius Sinēnsēs in rēs mercātōriās progressum facerent. At tabellāriī tam pūblicī quam prīvātī et mercātōrēs, sīcut Amāzōnicī, diū questī sunt foedus esse inīquum et commoda Sinēnsium prōmōvēre dum Americānōs damnum accipere cōgeret.

Festus diēs in laudem Ellae Higginson dicātus

Diē secundō mēnsis Novembris commemorābitur Ella Higginson, auctrix et poētria laureāta, quae inter bella totīus mundī regiōnem Pācificam et Caurīnam celebrāvit scrībendō atque illustrāvit.  Bellinghamiam quinquāginta annōs incolāvit, ubi etiam est annō millēsimō nōningentēsimō quadrāgēsimō sepulta.  Aenea imāgō auctrīcis in nostrae studiōrum ūniversitātis bibliothēcā pōnētur.