Audio

Kalendis Decembribus

Nuntii Latini
Nuntii Latini
Kalendis Decembribus
/

Merkel cum Sociālistīs agit

Suffrāgiīs mēnse Septembrī lātīs, Germānī magistrātibus adhuc carent.  Cum nulla factiō plāne dominārētur sed majōrēs partēs essent dēminūtæ, trēs, vidēlicet factiō Christiāna Populārisque, ad quam pertinet Angela Merkel ipsa, et Populāris Lībera et Viridis, inter sē agēbant dē auctōritāte honōribusque partiendīs.  Nunc vērō incipiunt Christiānī Populārēsque cum Sociālistīs, quōrum dux est Martīnus Schulz, agere dē vīribus conjungendīs.

Mugābē homō prīvātus

Robertus Mugābē, quī usque ad hunc mēnsem Zimbabuæ præfuerat, ā mīlitibus comprehēnsus usque ad diem Martis recusāvit quōminus magistrātum dēpōneret.  Exercitus enim et senātōrēs ægrē ferēbant, quod Mugābē vidēbātur Grātiam uxōrem ideō ad honōrēs prōmōvēre ut sibi fieret successōrī et Zimbabuēnsibus tyrannæ.  Diē Martis munere sē abdicāvit, cum impetrāvisset sibi et præmium, quod ad centiēs centēna mīlia dollarōrum valet, et salārium singulīs mēnsibus sibi pūblicō impēnsō solvendum et, quod maximī momentī erat, lēgem oblīviōnis, nē ante actārum rērum accūsārētur.  Mugābē, annōs nōnāgintā et trēs nātus, ætāte prōvectissimus est omnium principum et magistrātuum quī nostrō sæculō auctōritātem exercent, et Zimbabuam moderātus est annōs trīgintā et septem.

Saudiānī nōbilēs comprehēnsī

In Arabiā Saudiānā, nōnnullī principēs, nōbilēs, magnātēs dōnōrum acceptōrum accūsātī et comprehēnsī sunt ā Mahometō bin Salman principe, quī proximus fertur ad rēgiam auctōritātem accessūrus.  Prō magnā pecūniā nōnnullī jam libertāte fruuntur, ut Mutaib bin Abdullah, pristinī rēgis fīlius, quī mīliardum sīve deciēs mīliēs centēna mīlia dollarōrum solvit ut crīmine purgārētur.  Bandar bin Sultan princeps, quī annō bis millēsimō prīmō cōnfessus est magnam pecūniam esse dōnīs ad dīvitēs potius quam ad bonum commūne et pūblicum dīversam, etiam inter comprehēnsōs numerātur.

Dē Vasintōniēnsium vīnīs spūmantibus

Mēnsibus hiemālibus appropinquantibus gaudent mercātōrēs spūmantium vīnōrum in Vasintōniā, ubi vīneæ nunc quasi aureā ætāte fruuntur.  Nam ā līneā æquinoctiālī distat Bellinghamia fere tot gradūs quot Campānia Gallōrum, sed diēbus æstīvīs sōl calidior apud nōs ūvās fovet, et noctibus lūna frīgidior eās amplectitur, quibus cælestibus auxiliīs fructus ad plēnam mātūritātem pervenīre potest cūjus acidulus sapor conservātur.  Etiam iīsdem generibus ūvārum et modō fermentātiōnis ūtuntur Vasintōniēnses ac Campāniēnses, sed vīnum Vasintōniānum dīmidiō vēnit.