Audio

diē ūndēvīcēsimō mēnsis Aprīlis

diē ūndēvīcēsimō mēnsis Aprīlis
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 7:41
 
1X
 

Ecclēsia Cathedrālis Combusta

Lutetiae Parīsiōrum nōtissima ecclēsia cathedrālis Nostrae Dominae arsit. Flammae novem hōrās fervērunt. Nōbilēs et potentēs, inter quōs numerantur Bernardus Arnault et Franciscus Henrīcus Pinault, iam opēs prōmittunt, quibus damna sarciantur atque ecclēsia reficiātur. Emmanuēl Macron, praeses Gallōrum, dīxit sē velle ecclēsiam nōn sōlum redintegrāre sed etiam pulchriōrem facere, et omnia intrā quinque annōs absolvere. Clādēs, quamvīs mala, nōn tamen inaudīta est in Galliā. Mēnse enim Martiō, ecclēsia Sanctī Sulpiciī, quam nulla ecclēsia Lutetiāna nisi illa Nostrae Dominae magnitūdine superat, dētrīmentum est flammīs passa, et annō bis millēsimō duodēvīcēsimō bīnae ecclēsiae singulīs diēbus in Galliā sunt ab hominibus violātae.

Bellum cīvīle in Libyā ortum

In Libyā geritur bellum cīvīle. Nam ex annō bis millēsimō ūndecimō, quō Gallī aliīs gentibus suāsērunt Muammārum Gaddāfī tyrannum Libycōrum esse dēbellandum, nulla rēs pūblica potest auctōritātem exercēre tōtam per terram, sed Libya inter factiōnēs et latrōnēs potius dīvidēbātur. Sed Khalīfa Haftar, cīvis Americānus quī negōtia clandestīna diū ēgit, exercitum in Libyā sibi comparāvit et sē praebuit imperātōrem aliīs factiōnum dūcibus longē callidiōrem. Nunc igitur intrā paucōs diēs ēius exercitus ad portas Tripolitānās pervēnit et conātur regimen Tripolitānum, quod favōre Ūnītārum Nātiōnum fruitur, vincere. In coetū illārum Ūnītārum Nātiōnum, Russī vetuērunt nē Concilium Sēcūritātī Tuendae iubēret Khālīfam Haftar dēsinere bellum in regimen Tripolitānum gerere. Praesidium porrō Americānum, quod lēgātōs Tripolī tuēbātur, dēductum est, nē Americānī mīlitēs inter factiōnēs proeliantēs venīrent.

Ākīhītō et Mīchīkō

Ākīhītō, imperātor Iāpōnicus, et Mīchīkō uxor, quī sexagintā annōs in mātrimōniō coniuguntur, sollemnem memōriam nuptiālis diēī celebrāvērunt. Nam diē decimō mēnsis Aprīlis, annō millēsimō nōngentēsimō ūndēsexāgēsimō nuptiās fēcērunt. Ākīhītō prīmus est imperātor quī plēbēiam dūxit; Mīchīkō uxor etiam fidem profitētur Rōmānam. Dīxit Ākīhītō, vōce amōre tremulā, sē sincērās grātiās agere Imperātrīcī, quae ōlim populāris esset sed dignāta esset sēcum vītae viam metīrī et sexāgintā annōs ministrāre tam famīliae imperiālī quam populō Iāpōnicō. Mēnse Aprīlī exeunte Ākīhītō sē imperiō est abdicātūrus, quō tempore saeculum Heisei, seu “pācis ūniversālis,” explētum erit et novum saeculum, Reiwā, id est “pulchrī concentūs,” incipiet, cum Nārūhītō fīlius ad imperium vēnerit.

Britannia adhūc est in Eurōpā

Britannī, quī secundum pactum dē Ūniōne Eurōpaeā dēscītūrī erant mēnse Martiō exeunte, adhūc in Ūniōne manent, cum senātus Britannōrum nēscit cōnsentīre dē cōnsiliīs Brexeundī. Itaque post dēlīberātiōnes quinque hōrārum constituērunt summī magistrātūs Eurōpaeōrum “flextēnsiōnem” seu dīlātiōnem cum condiciōne Britannīs offerre. Licēbit Britannīs in Ūniōne manēre usque ad fīnem mēnsis Octōbris, dummodo intersint comitiīs senātōriīs tōtīus Eurōpae mēnse Māiō habendīs. Monuit Donaldus Tusk, praeses Ūniōnis, nē Britannī tempus tererent. Senātus autem Britannōrum suffrāgia identidem ac frustrā tulit dē variīs cōnsīliīs dēscīscendī, nec liquet, an possit ullum cōnsilium capere ante mēnsem Novembrem.

Dē miseriīs Venetiolānīs

Cīvēs Venetiolānī in miseriās nostrā aetāte inaudītās illapsī sunt. Carent enim vī electricā, cibīs, aquā, medicāmentīs. Nam regiminis incūriā neglegentiāque pūblica opera ad vim electricam gignendam et pūram aquam cīvibus suppeditandam adeō dētrīta sunt, ut saepe dēficiant. Neque incolumia ēvāsērunt opera ad dūcendum petrōleum, quō forīs vendendō Venetiola saeculō vīcēsimō adeō flōruit ut inter dītissimās novī orbis gentēs habērētur: nam vix tertia pars ēius copiae petrōleī, quae vīcēsimō saeculō exeunte in Venetiolā prōdūcēbātur, hodiē prōdūcī potest. Dīvīsī porrō sunt cīvēs inter duōs dūcēs, quōrum uterque profitētur sē lēgitimum esse praesidem Venetiolānōrum. Nam ex annō bis millēsimō decimō tertiō regnat Nīcolāus Madūrō, cui favent etiam Russī, Sīnēnsēs, Persae; sed eum negat rīte ēlectum esse Jōhannes Guaidō, princeps senātūs Venetiolānī, quem lēgitimum esse dūcem existimant omnēs gentēs novī orbis terrārum praeter Cubam, Boliviam, Uruquāriam, Mexicum.

Jūliānus Assange Comprehēnsus

Londīniī Jūliānus Assange, quī septem annōs in asȳlum apud legātum Aequātōriēnsium confūgerat, nē ā Britannīs in vinculīs tenerētur nēve in Americam dēportārētur, nunc ā Britannīs in vinculīs tenētur. Americānī porrō postulant, ut Assange ad sē dēportētur ubi coram iūdicibus sē dēfendat: nam annō bis millēsimō decimō ille cum Chelseā Manning, quae tunc mīles fuit Americāna, coniūrāvit in arcāna mīlitāria Americānōrum patefacienda et dīvulganda. Quō crīmine damnātō ad quinque annōs in carcere tenērī poterit, quamquam septem iam trīvit in sede legātī Aequātōriēnsis.

Poppaea Corōnāta

Ab ūndēvīcēsimō diē mēnsis Aprīlis usque per diem duodētrīcēsimum in studiōrum Ūniversitāte agētur Claudiī Monteverdī melodrāma, quod inscrībitur “L’incoronazione di Poppea” seu Corōnātiō Poppaeae. Quā in fābulā narrātur quemadmodum Poppaea Nerōnem marītum sit adepta. Tesserae parvō pretiō constābunt, quod pretium discipulīs etiam minuētur. Fābula agētur diēbus ūndēvīcēsimō, vīcēsimō, vīcēsimō sextō vespere et diē duodētrīcēsimō tempore pōmerīdiānō.

Audio

Kalendīs Februāriīs

Kalendīs Februāriīs
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 4:26
 
1X
 

Meng Wanzhou Americānīs trādenda

Accūsātōrēs rīte quaesīvērunt ut Meng Wanzhou, cīvis Sinēnsis et praefecta fiscō societātis Huawei dictae, quae etiam fīlia est conditōris eiusdem societātis, in diciōnem Americānam traderētur, ut rea fieret fraudis et furtī novārum artium technicārum. Illa enim dīcitur novam societātem parvam ac fictīciam condidisse, quae quasi internuntius negōtia gereret inter Huawei et domum argentāriam Americānam et Persās, quibuscum commercium habēre est lēgibus Americānīs interdictum.  Societās autem ipsa fertur pecūniam prōmīsisse suīs negōtiātōribus, sī secrēta competitōribus fūrāti sint; et Polōnī hōc mēnse negōtiātōrem, Wang Weijing nōmine, deprehendērunt et speculandī accūsāvērunt.  Iōannēs McCallum, Canadēnsium lēgātus ad Sīnās missus, cum dixisset melius fore Canadēnsibus sī Meng Sinēnsibus redderētur nē illa in iūs vocārētur, est ā Iustīnō Trudeau, ministrō prīmāriō Canadēnsium, exauctōrātus.

Pangolīnōrum squamae in commissum veniunt

Hongcongēnsium telōnāriī mille dentium elephantōrum, quōs in Asiam ex Africā mercātōrēs clandestīnī furtim importāre conābantur, in commissum cēpērunt atque ad tredecim mīlia lībrārum squāmārum pangolīnōrum.  Pangolīnī enim, quī etiam Mānēs et Phatagīnī vocantur, sunt animālia quattuor pedibus innīxa quae sōla inter bestiās terrestrēs squāmās habent eiusdem māteriae atque ungues hominum.  Superstitiōsī crēdunt dē pangolīnōrum squāmīs medicāmenta fierī posse; quārē vēnātōrēs magnō pretiō conducuntur ut eās squāmās mercātōribus suppeditent.  Sed pangolīnī in perīculum venērunt, nē omnēs perīrent.  Squamae, quae Hongcongī captae sunt, feruntur dē quattuordecim mīlibus pangolīnōrum esse extractae.

Hiems frīgidissima

Mediae cīvitātēs Americānae frīgidissimōs diēs in memōriā hominum patiuntur, cum gelidus āēr Canadēnsis dē polō glaciālī in Americam irrumpit et nīvēs gelūque sēcum affert usque in Ludoviciānam et Mississippiam et Alabāmam et Georgiam.  Tsicāgō urbs frigīdior est quam Alasca atque Antarctica.  Tabellāriī, quamvīs saepe dīcantur mōre Persārum posse per nīvēs et imbrēs et calōrēs et tenebrās noctis cursum assignātum perficere, tamen in decem cīvitātibus frīgidissimīs nullās epistolās ferunt.  At Bellinghamiae, quae prope Canadam sīta est sed maris pacificī aestū fovētur, immo etiam perpetuō pacificārum animārum amōre ardet, hiems mītem sē praebet ac bene temperātum.

Hebdomas propomatōrum indicta

Prīma hebdomas mēnsis Februāriī celebrābuntur propomata seu potiōnēs inēbriantēs commixtae, in quibus insunt et tēmētum et aliquid dulce et aliquid acerbī.  Quamquam nōmen Bellinghamiae saepius coniungitur cum cerevisiā ac sīcerā, etiam multī Bellinghamēnsēs caupōnēs, immo artificēs pōtiōnum, scientiam quandam miscendī atque artem fundendī colunt.  Trīginta tabernae, inter quās numerantur Cicindēla et Postīcum Milleriānum, nōn sōlum pōtiōnēs praebēbunt et praelectiōnēs dē nātūrā atque historiā propomatōrum, sed etiam ludōs permultōs, pelliculās cinēmatographicās, et convīvium ubi convīvae vestēs gerent quālēs in librīs dē Harriō Potterō scriptīs reperiuntur.

Audio

diē 25º mēnsis Iānuāriī

diē 25º mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 5:09
 
1X
 

Seditiō in Venetiolā orta

Diē Lūnae nōnnullī mīlitēs Venetiolānī quattuor magistrātus cēperant et sēditiōnem concitāverant.  Mīlitibus comprehēnsīs cīvēs Venetiolānī coepērunt spontē congregārī et in tyrannidem Nīcolāī Madūrō reclāmāre.  In cīvitāte Bolivar dictā statua Hugōnis Chavez, antecessōris Nīcolāī, est combusta.  Incertum autem est an adversāriī possint cōgere Nīcolāum tyrannidem dēponere, nam Russīs, Cūbānīs, Sīnēnsibus adiuvantibus ille multōs, quī ad factiōnēs sibi oppositās pertinēbant, comprehendit, torsit, in exilium exēgit.  Iōannes tamen Guaidō, princeps senātūs populārī suffrāgiō electī sed propter tyrannī voluntātem auctōritāte exūtī, palam ausus est Nīcolāō obsistere et praedicāre sē prōpraesidem esse; ille favōre fruitur gentium fīnitimārum, immō fere omnium novī orbis terrārum praeter Mexicum et Cūbam.

Clādes in Mexicō facta

In Mexicō ad nōnāgintā interfectī sunt et quinquāgintā vulnerātī, cum petroleum fūrārentur dē ductō punctō.  Dēficit enim petroleum nōnnullīs in regiōnibus, postquam Andrēās Manuēl Lopēsius Operātor, novus praeses Mexicānōrum, coepit ductūs iubere claudendōs quō facilius aliī fūrēs, vidēlicet opificēs oleāriī pecūniā corruptī, dēprehenderentur.  Praeses autem mortuōs fūrēs nōn culpat, sed pristinōs magistrātūs quī paupertātem fovērent et cīvēs aliōquin honestōs cōgerent ad extrēma suscipienda. Necesse enim est Lopēsiō Operātōrī ex alterā parte lēgibus observandīs et nocentibus cīvibus reprimendīs salūtem populī tuērī, sed etiam ex alterā parte pauperēs sublevāre atque ergā suōs cīvēs ūtī misericordiā.

Germānī et Gallī foedus iciunt

Aquīsgrānī Angela Merkel cancellāria Germānōrum et Emmanuēl Macron præses Gallōrum novum fœdus signāvērunt, quō artius illæ gentēs vinculīs amīcitiæ dēvincerentur.  Utraque gēns prōmīsit sē alteram, sī ea oppugnāta esset, esse dēfēnsūram; alteram sē cōnsultūram ut ambo ūnā vōce in negōtiīs exterīs agerent; etiam sermōnem alterīus suīs juvenibus trāditum īrī, quō facilius cīvēs utrīusque gentis inter sē colloquī possent.  Foedere factō dixit Emmanuēl Macron eōs, quī oblīviscerentur quantī momentī reconciliātiō inter Gallōs et Germānōs habenda esset, sēmet ipsōs facere coniūrātōs in facinora praeteritī temporis.  Metuunt autem nōnnullī, nē, Britannīs dē Ūniōne Eurōpaeā sublātīs, Gallī Germanīque in omnibus rēbus concordēs suam voluntātem in aliās gentēs Eurōpaeās nōlentēs impōnere possint, quārē Donaldus Tusk, praesēs Eurōpaeī Conciliī monuit plūs concordiae inter paucās nōn praeferendum esse concordiae totīus Eurōpae.  Dūcibus foedus intrā cūriam Aquīsgrānī signantibus, forīs Gallī et Germānī tunicīs galbīnīs indūtī in utrumque magistrātum reclāmāvērunt.

Dulciola dē mediō sublāta

Quotannīs paulō ante festum diem Sanctī Valentīnī vēnumdantur parva dulciola in formam cordis facta et brevissimīs sententiīs amātōriīs īnscripta.  Quī commerciō dulciolōrum student, referunt hæc īnscripta corcula solēre mēnse Februāriō etiam maiōre in pretiō esse quam theobrōma seu socolātam.  Sed Necco, societās quæ ea dulciola vendiderat, annō bis millēsimō duodēvīcēsimō dēcoxit.  Annō proximō, id est bis millēsimō vīcēsimō, altera societās Spangler nōmine dēnuō vendet amātissima illa corcula amātōria.

Hortāmur auditōrēs, ut Nuntiōs Latīnōs Bremēnsēs auscultent apud societatem radiophonicam Radio Zwei dictam.

Audio

18º diē mēnsis Iānuāriī

18º diē mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 3:58
 
1X
 

Caesar Baptista comprehēnsus

Latrō Ītalus, quī inter tumultuōsōs vīcēsimī saeculī annōs quōs Ītalī plumbeōs appellant, duōs custōdēs publicōs et gemmārium et lanium percussit, cum terrōrem populō incuteret Communismī fovendī causā, diē huius mēnsis duodecimō expulsus est ē Boliviā, unde in diciōnem Ītalōrum est trāditus. Ā iūdicibus damnātus vincula rūperat et Ītalōs fūgerat annōs quadrāgintā, quōrum ferē vīgintī annōs in Galliā habitāvit sub tūtēlā Franciscī Mitterrand; deinde tredecim annōs in Brasiliā, ubi Ludovīcus Ignātius Lūla dē Silvā et Dilma Rousseff eum tuēbantur; postrēmō in Boliviam fugā clandestīnā irrepsit.  Omnēs reliquōs suae vītae diēs in carcere Ītalicō dēget. 

Tumultūs in senātū Britannōrum

Senātōrēs Britannōrum sinunt Theresiam Māiam pergere summum magistrātum inter Britannōs obtinēre, sed id cōnsilium vehementer sprēvērunt, quod cum Europaeīs illa pacta erat quō facilius Britannī dē Ūniōne Eurōpaeōrum dēsciscerent.  Prīmum, diē Martis, cum senātōrēs cōnsilium dēsciscendī abnuerent, Theresia Maia maiōrem clādem in senātū accēpit quam ullus minister prīmārius ex annō millēsimō nōningentēsimō vīcēsimō quarto: cum nōn sōlum adversāriī sed etiam centum senātōrēs suae factiōnis suffrāgia contrā suum cōnsilium dedissent.  Deinde, diē Mercūriī, Jēremīas Corbyn, dux adversāriōrum, rogāvit utrum dē Theresiā sēnātūs fīdem ac fīdūciam habēret, an clāvus regnī sit alterī, fortasse sibi, trādendus: sed ūndēvīgintī suffragiīs Maia superāvit aemulōs.

Praefectus Dantiscō occīsus

Paulus Adamowicz, praefectus Dantiscō in Polōniā, in scaenā, coram mīlibus cīvium ad carmina audienda congregātōrum, occīsus est ā sīcāriō pugiōne armātō.  Sīcārius ille, quī latrōciniī damnātus annōs in carcere dēgerat, in scaenā stāns ad populum contiōnātus est nōmen sibi esse Stephanum; sē innocentem in carcere sēdisse; sē torsum esse ā factiōne Cīvicā, quārē Adamowicz esse mortuum. Adamowicz, quī ā factiōne Cīvicā dēscīverat, sexiēns ā saeculō vīcēsimō exeunte suffragiīs populāribus praefectus erat Dantiscō.

Graecī propter fīnitimōrum nōmen dīviduntur

Alexis Tsipras, minister prīmārius Graecōrum, dēmonstrāvit sē fīdūciā fruī senātōrum Graecōrum, postquam fīnitimī, quī sēsē Macedonēs appellāre solēbant, nōmen suum mūtāverant et coeperant sē Macedonēs Boreālēs vocitāre.  Minister enim patriae dēfendendae praepositus, Panos Kammenos nōmine, mūnere sē abdicāvit et nuntiāvit sē nōn iam posse regiminī favēre, quia aliī ministrī nōn obstārent quin fīnitimī nōmine ūterentur Macedonum. Intrā Graecōrum fīnēs altera est regiō quae Macedonia esse dīcitur, et sunt inter Graecōs quī metuant nē fīnitimī, sī nōmen sibi cēperint, terram quoque capere velint.  Tsipras vērō conātur nōmine concēdendō pācem inter gentēs conciliāre.

Audio

11º diē mēnsis Iānuāriī

11º diē mēnsis Iānuāriī
Nuntii Latini

 
 
00:00 / 6:01
 
1X
 

Shinzō Ābē in Eurōpā

Shinzō Ābē, minister prīmārius Iāpōnum Eurōpam visitat, ubi diē Mercuriī cum Marcō Rutte ministrō prīmāriō Batāvōrum collocūtus est, praecipuē dē rē Britannicā. Nam metuunt multī mercātōrēs Iāpōnicī nē Britannī dē Ūniōne Europaeā dēsciscant sine cōnsiliō certō, quō liceat negōtiātōrēs suās mercēs prīmum in Britanniam, deinde sine portōriīs aliīsque difficultātibus in Eurōpam vehere. Iāpōnēs enim et Batāvī plūrēs mercēs aliīs gentibus vendunt quam omnēs aliæ gentēs præter Sinēnsēs, Americānōs, Germānōs, quārē commercium et Iāpōnibus et Batāvīs maximī momentī habendum est. Uterque igitur magistrātus prōmisit sē quodcumque posset factūrum, ut Theresia Maia in senātū Britannōrum prævalēret. Diē quīntō decimō senātōrēs id cōnsilium, quod Maia cum Ūniōne Eurōpaeā pacta est, aut probābunt aut spernent.

De “tunicīs galbīnīs”

Pergunt Gallī tunicīs galbīnīs indūtī in Emmanuel Macron praesidem Gallōrum reclāmāre.  Queruntur enim tribūta, quae praeses dē populō poscit, efficere ut opificēs dē plebe suās famīliās vix alere possint, dum dīvitēs dītēscant.  Chantal Jouanno, ā magistrātibus Gallōrum sēlecta quae, modō adhūc incertō, disceptātiōnem totīus Galliae dē reclāmātōrum querimōniīs moderārētur, eō mūnere sē abdicāvit, cum dīvulgātum esset ferē quindecim mīlia nummōrum Eurōpaeōrum singulīs mēnsibus eī dē fiscō pūblicō solvī.  Tantam enim mercēdem magistrātuī tribuī aegrē tulērunt opificēs suīs dē angustiīs reclāmantēs.

Ūniō Eurōpaea posthabita

Americānōrum ministerium exterīs negōtiīs praepositum ordinem praecedentiae nuper mutāvit et lēgātō Ūniōnis Eurōpaeae adēmit eam dignitātem, quae cīvitātibus superānīs seu gentibus suī iūris concēditur. Secundum illum ordinem praecedentiae statuitur quī lēgātī ad quās cēnās invītentur, ubi lēgātī inter caerimōniās sedeant, et multa alia quae inter munditiās ac fastīdiōsam urbanitātem lēgātōrum magnī momentī habentur.  Annō bis millēsimō sextō decimō Ūniō Eurōpaea coepit eādem dignitāte fruī ac vērae nātiōnēs; nunc vērō Ūniō Eurōpaea ūnā cum Ūniōne Africānā post singulās cīvitātēs posthabētur. Bruxellīs īra orta est nōn sōlum quod Americānī videntur Ūniōnem Eurōpaem parvī facere, sed etiam quod ipsī Bruxellēnsēs nullā epistolā certiōrēs factī sunt ordinem esse mūtātum dignitātemque Ūniōnis Eurōpaeae esse dēminūtam.

Instrūmenta Americāna saxa caelestia vīsitant

Americānōrum instrūmentum explōrātōrium, quod Novī Orbēs Fīnientēs vocātur, Ultimam Thūlēn, corpus saxeum et remōtissimum omnium, quae vehicula ab hominibus facta umquam praeterīvērunt, vīsit atque imāginēs eius ad Tellūrem remīsit.  Eōdem tempore aliud instrūmentum, quod dīcitur OSĪRIS-REx, ad Bennū  astēroidem, id est saxum quod sīcut planēta circum sōlem orbēs lustrat, pedetemptim sed etiam cocleātim appropinquat.  Annō proximō aut paulō posteā OSĪRIS-REx in Bennū descendet, ut inde māteriam capiat, et ad Tellūrem annō bis millēsimō vīcēsimō tertiō regrediētur.

Nova sīcerica taberna aperta

Timotheus Alexander, quī, cum tympanīs caneret in mūsicōrum grege quī “Prīmus” appellātur, sub nōmine Herbertī innōtuit, novissimam tabernam instituit sīcericam ubi sīcera seu pōmācium, id est vīnum mālinum, parātur et venditur.  “Herbertī Sīcera,” ut taberna dīcitur, quarta est Bellinghamiæ: nam exstant aliæ tabernæ quibus nōmina sunt “Lūna Mellea” et “Gīgantēs Perditī” et “Bellinghamēnse Cōnsortium Sīcericum.”  Vasintōnia enim cīvitās præcipuē nōta est propter māla seu pōma.  Herbertus eiusque uxor, Shama, laetī praedicant omnia, quae ad sīceram suam parandam adhibentur, ē Vasintōniā orirī: nē fermentum quidem neque manūbria epitoniōrum doliīs infixōrum ab aliīs terrīs empta esse, sed omnia esse Vasintōniāna.