Video

Mēnsa Latīna

Necesse nōbis fuit ā nuntiīs Latīnīs dēsinere, quia magister noster saevus ac crūdēlis opus nōbis iniunxit gravius, vidēlicet pelliculam cinēmatographicam parandam, quam infrā licet vōbis lectōribus auscultātōribusque nostrīs spectāre; quam et spērāmus vōs esse dēlectātūram.

Audio

diē 27º mēnsis Aprīlis

Dē suffragiīs terrōreque Gallicīs

Diē Sōlis victōrēs in Gallōrum certāmine suffragiōrum evāsērunt Emmanuēl Macron ac Marīna Le Pen, quī septimō diē mēnsis Maiī inter sē certābunt ad summum magistrātum obtinendum.

Etiam in Galliā Karim Cherufi, vir quī mēnsē Februāriō multīs pugiōnibus armatus comprehēnsus erat cum suspectus haberētur scelerum in custōdēs pūblicōs mōliendōrum, idem sclopō armātus diē Iovis inter monumenta Campōrum Ēlysiōrum, quæ est nōtissima via et quasi medulla Lutetiæ Parīsiōrum, ūnum custōdem interfēcit, duōs aliōs vulnerāvit.  Iuxtā latrōnis corpus repertum est epīstolium in quō ISIS sīve Rēs Pūblica Islamica est laudāta. Nē quid detrimentī Rēs Pūblica Gallōrum caperet, magistrātūs Gallī ēdīxērunt extrēmum adhuc manēre perīculum, in quod annō priōre magistrātūs indīxērunt Galliam iniisse; itaque sē vīsūrum esse nē quid malī fieret dum suffragia dēnuō ferrentur nēve usque ad decimum quartum diem mēnsis Iūliī, quō Gallī solent suam lībertātem sollemnibus rītibus celebrāre.

Germānī dēnuō oppugnantur

Tremoniæ autoræda longa, quā vehēbātur grex pedifollicus, displōsa est diē Martis priōris hebdomadis.  Chaldæus vīgintī et sex annōs nātus, ob suspīciōnem reī patrātæ est ā custōdibus pūblicīs comprehēnsus, sed nunc putātur alia scelera mōlītus esse neque hunc ipsum impetum fēcisse; ternae epistolae prope pyrobolōs displōsōs indicant auctōrem in nōmine deī Mahometānōrum ēgisse, postulant etiam ut Germānī ā bellō Sȳriacō sē abstineant atque Americānōs dē suīs fīnibus ēiiciant.

De rædīs volantibus

Mēnse Septembre præfectī societātis negotiātōriæ Uber dictæ nuntiāvērunt sēsē velle efficere ut rædæ nōn per viās terrestrēs gubernārentur sed per cælum volārent. Hāc vērō hebdomade eadem societas nuntiāvit perīculum sē factūram esse rædārum volantium intrā trēs annōs. Iam operam dant artificēs ējusdem societātis ad terrestria vehicula paranda, quæ sine hūmānā arte sēmet ipsa moderantur ac gubernant.

Audio

diē 7º mēnsis Aprīlis

Americānī Sȳrōs missilibus oppugnant

Navēs Americānae ūndēsexāgintā missilia in castra āēria Sȳriāna mīsērunt. Talal Barazi praefectus Homs prōvinciae diurnariīs dīxit quinque interfectōs, septem vulnerātōs esse. Geofrīdus Davis, ōrātor exercitūs Americānī, nuntiāvit mīlitēs Russōs, quī solērent in iīsdem castrīs versārī, praemonitōs āfuisse dum castra oppugnārentur; Americānōs cūram adhibuisse quō vītārent nē multī Sȳrī Russīve occīderentur. Impetus factus est ut regimen Sȳrum pūnīrētur propter ēius ūsum armōrum chemicōrum, quae secundum cōnsilium annō bis millēsimō tertiō decimō inter Americānōs et Russōs et Sȳrōs pactum fuērunt annō īnsequente abicienda ac dēlenda; sed diē Martis septuāgintā Sȳrī in oppidō septentriōnālī Khan Sheikhoun dictō prōhibitīs armīs chemicīs periērunt.

Xi Americam vīsitat

Xi Jinping, praesēs Sinēnsium, in Flōridam cīvitātem iter fēcit ubi cum Donaldō Triumphō praeside Reīpūblicae dē commerciō colloquitur necnōn dē periculīs atomicīs, quibus minātur Kim Jong-un tyrannus Coreānōrum Boreālium. Xi biduum apud Donaldum versābitur in ēius villā maritimā cui nōmen Mare ad Lacum.

Clādēs Stockholmiae patrāta

Diē Veneris Stockholmiae virī trēs, ē quibus ūnum custōdēs pūblicī adhūc quaerunt, raedam onerāriam in pantopōlium dīrēxērunt, ubi nonnullōs occīdērunt, aliōs vulnerāvērunt. Stephanus Lofven minister prīmārius Suētōrum nuntiāvit impetum esse tromocratōrum. Scelera cōnsimilia gesta sunt aliīs in urbibus Europaeīs, ut Berolīnī ubi raeda onerāria in forum Nātālīcium dīrecta est ut laetī et festī diēs metū terrōreque conspurcārentur. Londīniī abhinc duās hebdomadēs Khalid Masood suam raedam in peditēs illīdit, deinde senātum Britannōrum oppugnāre temptāvit.

Britannia ā Confoederātiōne Eurōpaeā dēsciscētur

Ante diem quartum Kalendās Aprīlēs Therēsa May, prīmāria ministra Britannōrum Bruxellēnsēs magistratūs per epistolam rīte certiōrēs fēcit regnum Britannōrum ā Confoederātiōne Eurōpaeā esse intrā biennium dēscītūrum. Negōtiātōrēs argentāriīque Britannī volunt commerciō vectigālibus līberō cum Eurōpaeīs fruī, quod magistrātūs Eurōpaeī negant fierī posse nisī Britannī etiam permittant Europaeīs profugīsque licentiam in Britanniam sine impedimentō ingrediendī. Dē illā vērō condiciōne praecipuē queruntur Britannī. Itaque duōs annōs internuntiī utrīusque partis conābuntur dē commerciō et iūre migrātiōnis inter sē paciscī. Iōannēs Claudius autem Iuncker, praesēs Confoederātiōne Eurōpaeā, in ōrātiōne Melitae habitā, Americānōs in culpam ob Britannōs dēsciscentēs vocāvit et minātus est sēsē actūrum esse ut Ōhiō cīvitās atque Austinopolis urbs Texiae cīvitātis ā Rēpūblicā Americānōrum dēscītūrōs. Juncker nōtissimus iam est propter colloquium cum Gallīs diurnāriīs priōre annō habitum, quō negāvit sē nimium vīnī bibere; ipse vērō inter idem colloquium pocula vīnī Campānēnsis hausit quattuor.

Festī diēs tulipīs dicātī celebrantur

Tōtum mēnsem Aprīlem celebrantur tulipae, flōrēs quibus vallis Skagit dicta eō annī tempore laetātur. Campī per Nātūrae deae benignitātem tulipīs ornātī per totam vallem patēbunt vīsitantibus, quī etiam invītābuntur ut salmōnibus et cervisiā et vīnō et aliīs Vasintōniēnsium oblectāmentīs fruantur.

Audio

diē 15º mēnsis Martiī

An Calēdonia ab Angliā dēscītūra sit

Utraque cūria senātūs Britannōrum diē Lūnae cēnsuit, secundum voluntātem populī populāribus suffragiīs iam nuntiātam, Britanniae a Confoederātiōne Europaeā dēsciscendum.  Nicola igitur Sturgeon, ministra prīmāria Calēdoniōrum, dīxit oportēre dēnuō Calēdoniōs annō bis millēsimō duodēvīcēsimō ūndēvīcēsimōve rogāre an vellent ab Anglīs dēsciscere ut intrā Confoederātiōnem Europaeam manērent.  Sī liceat Calēdoniīs tāle cōnsilium sequī, incertum est an Catalaunīs Vasconibusque liceat eandem lībertātem poscere ab Hispānīs.

Conventus Merkeliānus Dīlātus

Iter, quod Angela Merkel, cancellāria Germanōrum, in Rempūblicam factūra erat, in diem Veneris differtur propter nivēs quibus cīvitātēs orientālēs obrutae sunt.  Merkel, quae sīvit multōs profugōs aliōsque aliēnigenās in Eurōpam atque in Germāniam immigrāre, collocūtūra est cum Donaldō Triumphō praeside Reīpūblicae, quī iam bis ēdīxit ut profugī arceantur necnōn fatētur sē velle mœnia mūnīre quibus fīnēs merīdiānī dēfendantur.

Suffrāgia ā Batāvīs ferenda

Hodiē Batāvī suffrāgia sua dant factiōnibus senātōriīs, quārum potentiōrēs feruntur esse Factiō lībertātī prōmōvendae (sive PVV), cūjus prīnceps est Gerhardus Wilders, et Factiō lībertātī populārīque imperiō promovendīs (sive VVD), quam moderātur Marcus Rutte, nunc minister prīmārius Batāvōrum.  Paulō ante suffrāgia ferenda, Recep Erdoğan, praesēs Turcārum, ministrōs suōs mīsit quī contiōnēs coram Turcīs Batāviīs habērent; quās contiōnēs et Rutte interdīxit et Wilders, ut quī saepe sē Mahometānīs īnfestum praebēret, vituperāvit.

Fēriae Vernālēs

Nuntiīs recitātīs grātiās auditōribus agimus. Proximā hebdomade nullōs nuntiōs edēmus propter fēriās acadēmicās; nōs enim omnēs Campīs sive in urbe Las Vegas dictā fēriās agēmus, nec, secundum mōrem māiōrum, quæ Campīs acta erunt, divulgābuntur.

Audio

diē 10º mēnsis Martiī

Speculātōrēs retectī

Speculātōrēs Americānī nunc feruntur posse ferē quamlibet machinulam, quālia sunt tēlephōna gestābilia et tabulae ēlectronicae et instrumenta tēlevīsifica, clam intrāre et gubernāre, ut colloquia auscultent atque epistolas legant. Diurnāriī enim, quī “Wikileaks” sēsē appellant, monumenta indiciaque varia divulgāvērunt quibus certum iam vidētur speculātōrēs Americānōs tālibus ratiōnibus lībertātem tuērī per tōtam Eurōpam, ubi Francofurtum ad Mœnum est quasi caput nōn sōlum mundī argentāriōrum sed etiam speculātōrum.

Profugī interdictī

Donaldus Triumphus praesēs dēnuō interdīxit nē Libyēs nēve Somaliēnsēs nēve Sudaniēnsēs nēve Sȳrī nēve Persae nēve Iemenītae Arabiae Fēlīcis intrā nōnāgintā diēs in fīnēs admitterentur Reīpūblicae. Etiam interdīcitur nē quis profugus intrā centum et vīginti diēs, neve plūrēs quam quinquāginta mīlia profugōrum hōc annō admittantur.

Praesēs Corēanōrum magistrātū āmōta

Park Geun-hye praesēs Corēanōrum Merīdiānōrum est crīmine dōnōrum acceptōrum a summīs iūdicibus omnis magistrātūs honōribus officiīsque āmōta. Reclāmātōrum duo feruntur perīsse inter tumultūs. Novus praesēs populāribus suffragiīs intra sexāginta diēs ēligētur.

Tēlephōna interdicta

Senātōrēs Vasintōniēnsēs novam lēgem introdūcunt nē quis tēlephōnum gestābile manū teneat dum raedam gubernet. Iamdudum interdictum erat, nē quis raedam gubernāns tēlephōnum ad aurem tenēret nēve epīstolia digitīs scrīberet. David Hayes senātor Camanēnsis sperat fore ut etiam sanciātur nē quis raedam gubernāns sē fūcat nēve canem mulceat nēve cibōs comedat.

Audio

diē 3º mēnsis Martiī

Ōrātiō sollemnis habita

Donaldus Triumphus praeses coram utrāque senātūs cūriā necnon summīs iūdicibus atque imperātōribus congregātīs prīmam ōrātiōnem habuit sollemnem dē stātū salūteque Reīpūblicae.  Hortātus est senātōres ut munera quaestuōsa cīvibus parārentur,  arma mīlitibus comparārentur, viae pontēsque roborārentur, urbēs restaurārentur, fīnēs magnō mūrō mūnīrentur.  Hortātus porro est ut senātōres utrīusque factiōnis inter sē concordārent: dīxit enim omnēs cīvēs esse populum ūnum, omnēs ūnum fātum commūnicāre, omnēs eundem sanguinem effundere, omnēs idem vexillum salūtāre, omnēs ab eōdem factōs esse Deō.

Angela Merkel in Aegyptum iter fēcit

Angela Merkel cancellāria Germānōrum iter in Aegyptum diē Iovis fēcit ut cum Abdul Fatah al-Sissi praeside Aegyptōrum colloquerētur dē rēbus pecūniāriīs et profugīs.  Quibus in colloquiīs prōpositum esse fertur, ut Germania aurum ac ferrum Aegyptiīs suppeditāret, quō difficilius mercātōrēs hominum perīculōsam viam per Aegyptum in Europam prō mercēde profugīs parārent.  Simile cōnsilium inter Eurōpaeōs et Turcās iam est pactum, quō Turcae prō pecūniā Eurōpaeā prohibērent nē profugī in Eurōpam immigrārent.

Lēgātōrum īnfortūnium Russōrum

Intrā trēs mēnsēs vītā functī sunt sex lēgātī Russī.  Prīmum diē ūndēvīcēsimō mēnsis Decembris Andrēas Karlov est Ancȳrae ab assassīnō Turcā in pinacothēcā interfectus; eōdem diē Petrus Polshikov inventus est Moscōviae suīs in aedibus mortuus.  Deinde diē vīcēsimō sextō mēnsis Decembris Helgārius Erovinkin, olim speculātōribus praefectus, repertus est suā in raedā mortuus.  Nōnō autem diē mēnsis Iānuāriī Andrēas Malanin ob causās nātūrālēs, ut existimātur, Athēnīs dē vītā discessit, et diē vīcēsimō septimō Alexander Kadakin lēgātus ad Indōs missus morbō obiit.  Postrēmum hāc hebdomade Vitālius Churkin, ad Concilium Totīus Orbis Terrārum lēgātus, Novī Eborācī periit.

Triumphus fertur velle cannabim interdīcere

Iōannes Spicer, quī prō praeside diurnāriīs percontantibus respondet, diē Iovis innuit Donaldum Triumphum velle cīvitātēs reprimere in quibus iam licitum esset fūmō cannabinō ūtī.  Cannabis enim lēgibus totīus reīpūblicae penitus interdīcitur, sed nonnullae cīvitātēs, inter quās omnēs ad mare Pācificum sītae numerantur, suffragiīs populāribus statuērunt ūsum illīus herbae omnibus suīs cīvibus permittere.  Robertus igitur Ferguson, Vasintōniēnsium administer reī iūridicae, prōmīsit voluntatem populī ā sē dēfēnsum irī, nē Triumphus posset cannabim adimere cīvibus.

Audio

diē 24º mēnsis Februāriī

Herbertus McMaster nōminātus

Donaldus Triumphus præses Reīpūblicæ nōmen dedit Herbertī McMaster locumtenentis dūcis exercitūs quī succēdāneus creētur cōnsiliārius rēbus mīlitāribus speculātōriīsque præfectus, postquam Michaël Flynn coactus est sē munere abdicāre ob rumōrēs Russicōs. Herbertus McMaster habētur prūdēns ac temperātus, et diū in bellum Indosinēnse invectus est.

Plūrēs dēportandī

Īdem præses novīs litterīs imperāvit ut ministrī lēgēs, quæ ad aliēnigenās spectārent, ex æquō exsequerentur. Obamā enim præside nōn omnēs, quī secundum legēs dēportandī erant, sed vel novissimī vel scelerātissimī sunt ē fīnibus exāctī; novīs verō regulīs iubētur ut nullum discrīmen fiat inter eōs, quī diū intrā fīnēs Reīpūblicæ atque in pace vixerint, et aliōs, qui modo nuper advēnerint vel in scelere sint dēprehēnsī.

Africa Merīdiōnālis ā Tribūnālī Omnium Gentium nōn dēscīscet

Iūdicēs Africæ Merīdiōnālis negāvērunt licitum fore Iacobō Zumæ præsidī fœdus illud rumpere quō ea terra in diciōnem Tribūnālis Omnium Gentium vēnisset, immō etiam inter conditōrēs illīus tribūnālis facta esset. Annō autem bis millēsimō quīntō decimō Zuma recūsāvit nē Omar Hassan al-Bashir præses Sudaniēnsium comprehenderētur et Tribūnālī traderētur. Zūmæ regimen multīs modīs nuper turbātum esse vidētur: nam mēnse ineunte senātōrēs Africānī questī sunt Zumam, quippe quī tumultūs ac ēversiōnem suī regiminis timēret, mīlitēs in regiōnem senātōriam indūxisse; et aliī tumultūs in aliēnigenās moventur.

Flōrēs omnibus venduntur

Summī Iūdicēs Vasintōniæ cīvitātis jussērunt nē cuī cīvī commercium negētur propter voluntātem sexuālem. Mercātor enim flōrum recūsāverat nē flōrēs venderet virīs duōbus, quōrum in vōtīs erat nuptiās suās celebrāre; mercātor porrō Christī fidēlis crēdidit sibī nōn licēre auxilium ferre virīs tālēs nuptiās agentibus. Jūdicēs verō Vasintōniēnsēs, sicut plūrimī per tōtam Rempūblicam, cēnsent licitum esse dēbēre emptōribus ā quōlibet mercēs emere, sed venditōribus nōn licēre inter emptōrēs facere discrīmen.

Audio

diē 17º mēnsis Februāriī

Kim Iong Nam Interfectus

Kim Iong Nam, frater tyrannī Coreānōrum Septentriōnālium, est Kualae Lumpuriae in āeroportū ā duābus assassīnīs fēminīs venēnō quōdam, ut apparet, armātīs interfectus. Kim, quī ōlim vidēbātur hēres fore Kim Iong Il tyrannī, annō bis millēsimō ūnō comprehēnsus erat cum litterīs commeātūs adulterātīs, quibus conātus est in Iapōniam irrepere ut magicum regnum Disnēiānum vīseret; dein exul inter Macaunēnsēs acerbē invehēbātur in fratrem suum, quī patre dēfunctō successit in tyrannidem Coreānōrum. Vīxit annōs sex et quadrāgintā.

Principissa absolūta

Cristīna, soror rēgis Hispānōrum, quae vītam potius inter Helvētiōs nunc agit, absolūta est tribūtī effugiendī. Omnium rēgiā stirpe nātōrum prīma, post rēgālem potestātem in Hispāniā rēstitūtam, coram iūdicibus causam dīxit. Marītus vērō pecūlātūs damnātus sex annōs in vinculīs tenēbitur.

Triumphus nova cōnsilia de Palaestīnīs capit

Diē Mercuriī Donaldus Triumphus praeses Reīpūblicae negāvit sē fautūrum esse cōnsiliīs, quibus Palaestīnī patriam suō ipsōrum iūre regerent, affirmāns sēsē crēdere ūnum dēbēre esse Isrāēl. Ex annō bis millēsimō secundō Americānī hortābantur ut Palaestīnīs darētur iūs patriaque propria, nēve Isrāēlītae Palaestīnīque sub eādem diciōne commiscērentur. Triumphus fātur sē velle pācem inter Isrāēlītās Palaestīnōsque conciliāre, nec suā referre quā viā illae gentēs ad eum fīnem perveniant.

Bellinghamēnsēs nōlunt aliēnōs dēportāre

Custōdēs pūblicī Bellinghamēnsēs negant sē auxiliō fore mīlitibus līmitāneīs, quōrum est aliēnigenās dēportāre quī sine licentiā intrā Reīpūblicae fīnēs versantur; sed nōmen asȳlī nōn sibi vindicābit Bellinghamia. Māiōrēs urbēs Boreoccidentālēs, ut Seattlum Portlandiaque, iam asȳla statuērunt, ubi inquilīnī illicitī tegerentur. Bellinghamiae verō nōn inquīrētur dē cīvitāte aliēnōrum, nisi eōrum quī in manifestō scelere erunt dēprehēnsī.

Audio

diē 10º mēnsis Februāriī

Novus inter suprēmōs iūdicēs nōminātus

Ā Reīpūblicae praeside nōminātus est Niallus Gorsuch, quī inter suprēmōs iūdicēs succēdat in locum Antōniī Scalia, annō praeteritō vītā defunctī, quem Gorsuch diū est admirātus. Gorsuch, postquam nōminātus erat, paululō dēscīscere vidēbātur ā praeside, quippe quī acerbē reprehenderet Iacobum Robart, iūdicem Vasintoniēnsem cūius iussū praesidis ēdictum in profugōs dēnuntiātum suspendisset dum rēs coram iūdicibus agerētur: quam acerbitātem vidētur Gorsuch aegrē tulisse.

Elizabētha DeVos creāta ministra ēducātiōnis

Elizabētha DeVos, quae centēsimum octāvum locum inter dītissimōs Reīpūblicae cīvēs habet, ā senātū est creāta ūndecima ministra ēducātiōnis. Notissima est DeVos propter sententiam, qua respondit Michael Enzi senātōrī Viomingēnsī, quī rogāverat an prohibendum vidērētur nē arma intrā lūdōrum litterārum parietēs gererentur: DeVos enim reposuit arma in lūdīs Viomingēnsibus fortasse praestō esse dēbēre ad ursōs arcendōs.

Fierī potest ut DeVos nōn solum ūndecima sed etiam ultima sit ministra ēducātiōnis. Diē enim Martis, Thomas Massie senātor Kentukiēnsis rogātiōnem tulit ūnīus sententiae: ut ministerium ēducātiōnis ante annum bis millēsimum ūndēvīcēsimum tollerētur.

Britannī ā Eurōpaeīs dēscītūrī

Diē Mercūriī inferior cūria senātūs Britannōrum cēnsuit articulum quinquāgēsimum, quō possit Britannia ab Europaeīs cīvitātibus fœderātis dēscīscere, ā Therēsa May ministrā prīmāriā invocandum. Inter disceptātiōnēs senātōrēs Caledōniī reclāmāndī causā Ludovicī van Beethoven carmen Gaudiī, hymnum totīus Eurōpae, sībilantēs cantābant. Nōnīs Martiīs superior senātūs cūria sententiam suam feret, quā rōborāta May statim poterit efficere, ut Britannia fœdus Eurōpaeum rumpat et plēnam lībertātem sibi vindicat.

Amātōrēs Patriae victōrēs ēvādunt

Quī harpastō Americānō student, iī iam sciunt Novae Angliae Amatōrēs Patriae, quibus favēbat Donaldus Triumphus, Atlantae Falcōnēs dēvīcisse. Quamquam prīmum vidēbantur Atlantēnsēs suōs aemulōs superātūrōs esse, in ultimā ludī parte Nova Anglia, Thomā Brady dūcente, potuit nōn solum damna, quae passa erat, sarcīre sed etiam manum merīdiōnālem dēbellāre.

Machīna Zamboniāna Interdicta

In Columbiā Britannicā, Marcus Kardum Canadēnsis est ā custōdibus pūblicīs reprehēnsus. Marcus enim, quī poculum Arabicae pōtiōnis ā Timōtheō Horton emptum manū tenēbat, māchinā Zambōnī dictā ūsus est ut nīvēs tolleret et viās pūblicās purgāret. Tālēs māchinae saepius ā Canadēnsibus adhibentur ad glaciem alsulegiānam lēvigandam, sed Kardum agricola solēbat eādem ūtī ad laetāmen agrōrum colligendum. Numquam anteā conātus erat nīvēs āmōvēre, nec temporibus futūrīs idem faciet, nē iterum īrāscantur custōdēs pūblicī Canadēnsēs.

Audio

diē 2º mēnsis Februāriī

Fīnēs Reīpūblicae Quibusdam Aliēnīs Clausī

Diē Veneris ēdīxit Donaldus Triumphus, novus praeses Americānōrum, ut omnēs aliī profugī diēs centum et vīgintī, Sȳrī autem in perpetuum arcērentur. Interdīcitur porrō nōnāgintā diēs nē quis Persa nēve Chaldaeus nēve Libycus nēve Somāliēnsis nēve Sudāniēnsis nēve Iemenīta Arabiae Fēlīcis in fīnēs Reīpūblicae admittātur.

Diē autem Sāturnī Annula Donnelley iūdex Neoeborācēnsis iniunxit nē hominēs ēdictō prohibitī sed in āeroportibus Americānīs iam ingressī dēportārentur, quamquam eōsdem nōn admīsit in Rempūblicam: quārē prohibitī aliēnī, quī in āeroportibus iam opperiēbantur, ā custōdibus dētinēbantur. Robertus porrō Ferguson, Vasintoniae cīvitātis administer reī iūridicae, prōmisit sē coram iūdicibus gestūrum esse ut Triumphī dēcrētum abrogētur.

Triumphō respondet Iustīnus Trudeau

Etiam diē Saturnī Iustīnus Trudeau, prīmārius minister Canadēnsium, affirmāvit omnēs profugōs ē prœliō, terrōre, persecūtiōne, exceptum irī in Canadā.

At diē īnsequentī vir Quebecēnsis vigintī et sex annōs nātus, Alexander Bissonnette, fertur strāgem fēcisse in meschītā sīve templō Mahometānōrum: sex interfēcisse, nōnnullōs aliōs vulnerāvisse.

Inquīritur in Franciscum Fillon

In Galliā inquīritur an Franciscus Fillon, factiōnis Rēpūblicānae candidātus quī summum magistrātum Gallōrum sibi ambit, uxōrem līberōsque pūblicō impēnsō dītāverit. Pēnelopa enim Franciscī uxor pūblicum salārium āmanuēnsis accēpit sed annō bīs millēsimō septimō coram diurnāriīs nēgāvit sē umquam munere Franciscō functam esse adiūtrīcis. Populāris igitur opīniō nunc vidētur Emmanuel Macron et Marīnam Le Pen antepōnere Franciscō Fillon.

Dē tabācō prohibendō

Senātōrēs Vasintoniēnsēs nunc rogant an lēgibus prohibendum sit nē quis nisi post vīcēsimum vītae annum tabācum emat. Sīc annus vīcēsimus et prīmus est adulēscentibus exspectandus ut vīnum cervisiamve emant vel etiam cannabim, cūius ūsus in Vasintoniā cīvitāte lēgibus permittitur; sed tabācum etiam illīs, quī tantum duodēvīgintī annōs sunt natī, hodiē venditur.

Camēlus Bellinghamiae nāta

Bellinghamiae nāta est camēlus dromedāria, Fannia nōmine. Quamquam Vasintonia magis nōta est ob equōs, quī persultant pābula laeta, vīgintī tamen camēlī, quōrum nonnullī dromedāriī, aliī Bactriānī sunt, Bellinghamiae versantur in hortīs. Mīrum forsitan audītōribus videātur camēlōs in regiōne boreālī vīvere ubi nivibus hiemālibus montēs obruuntur; sed ossa animālium, quae quasi proavī camēlōrum fuisse habentur, inventa sunt in Canadā, unde doctī hominēs suspicantur camēlōs prīmum ortōs esse nōn in harēnīs Africae Asiaeque sed in terrīs novī orbis terrārum frīgidiōribus quam est Bellinghamia.