Nuntii Latini

17º diē mēnsis Februāriī

Podcast: nuntiilatini.com/feed/podcast

Kim Iong Nam Interfectus

Kim Iong Nam, frater tyrannī Coreānōrum Septentriōnālium, est Kualae Lumpuriae in āeroportū ā duābus assassīnīs fēminīs venēnō quōdam, ut apparet, armātīs interfectus. Kim, quī ōlim vidēbātur hēres fore Kim Iong Il tyrannī, annō bis millēsimō ūnō comprehēnsus erat cum litterīs commeātūs adulterātīs, quibus conātus est in Iapōniam irrepere ut magicum regnum Disnēiānum vīseret; dein exul inter Macaunēnsēs acerbē invehēbātur in fratrem suum, quī patre dēfunctō successit in tyrannidem Coreānōrum. Vīxit annōs sex et quadrāgintā.

Principissa absolūta

Cristīna, soror rēgis Hispānōrum, quae vītam potius inter Helvētiōs nunc agit, absolūta est tribūtī effugiendī. Omnium rēgiā stirpe nātōrum prīma, post rēgālem potestātem in Hispāniā rēstitūtam, coram iūdicibus causam dīxit. Marītus vērō pecūlātūs damnātus sex annōs in vinculīs tenēbitur.

Triumphus nova cōnsilia de Palaestīnīs capit

Diē Mercuriī Donaldus Triumphus praeses Reīpūblicae negāvit sē fautūrum esse cōnsiliīs, quibus Palaestīnī patriam suō ipsōrum iūre regerent, affirmāns sēsē crēdere ūnum dēbēre esse Isrāēl. Ex annō bis millēsimō secundō Americānī hortābantur ut Palaestīnīs darētur iūs patriaque propria, nēve Isrāēlītae Palaestīnīque sub eādem diciōne commiscērentur. Triumphus fātur sē velle pācem inter Isrāēlītās Palaestīnōsque conciliāre, nec suā referre quā viā illae gentēs ad eum fīnem perveniant.

Bellinghamēnsēs nōlunt aliēnōs dēportāre

Custōdēs pūblicī Bellinghamēnsēs negant sē auxiliō fore mīlitibus līmitāneīs, quōrum est aliēnigenās dēportāre quī sine licentiā intrā Reīpūblicae fīnēs versantur; sed nōmen asȳlī nōn sibi vindicābit Bellinghamia. Māiōrēs urbēs Boreoccidentālēs, ut Seattlum Portlandiaque, iam asȳla statuērunt, ubi inquilīnī illicitī tegerentur. Bellinghamiae verō nōn inquīrētur dē cīvitāte aliēnōrum, nisi eōrum quī in manifestō scelere erunt dēprehēnsī.

Nuntii Latini

10º diē mēnsis Februāriī

Podcast: nuntiilatini.com/feed/podcast

Novus inter suprēmōs jūdicēs nōminātus

Ā Reīpūblicæ præside nōminātus est Niallus Gorsuch, quī inter suprēmōs jūdicēs succēdat in locum Antōniī Scalia, annō præteritō vītā defunctī, quem Gorsuch diū est admirātus. Gorsuch, postquam nōminātus erat, paululō dēscīscere vidēbātur ā præside, quippe quī acerbē reprehenderet Jacobum Robart, jūdicem Vasintoniēnsem cūjus jussū præsidis ēdictum in profugōs dēnuntiātum suspendisset dum rēs coram jūdicibus agerētur: quam acerbitātem vidētur Gorsuch ægrē tulisse.

Elizabētha DeVos creāta ministra ēducātiōnis

Elizabētha DeVos, quæ centēsimum octāvum locum inter dītissimōs Reīpūblicæ cīvēs habet, ā senātū est creāta ūndecima ministra ēducātiōnis. Notissima est DeVos propter sententiam, qua respondit Michael Enzi senātōrī Viomingēnsī, quī rogāverat an prohibendum vidērētur nē arma intrā lūdōrum litterārum parietēs gererentur: DeVos enim reposuit arma in lūdīs Viomingēnsibus fortasse præstō esse dēbēre ad ursōs arcendōs.

Fierī potest ut DeVos nōn solum ūndecima sed etiam ultima sit ministra ēducātiōnis. Diē enim Martis, Thomas Massie senātor Kentukiēnsis rogātiōnem tulit ūnīus sententiæ: ut ministerium ēducātiōnis ante annum bis millēsimum ūndēvīcēsimum tollerētur.

Britannī ā Eurōpæīs dēscītūrī

Diē Mercūriī inferior cūria senātūs Britannōrum cēnsuit articulum quinquāgēsimum, quō possit Britannia ab Europæīs cīvitātibus fœderātis dēscīscere, ā Therēsa May ministrā prīmāriā invocandum. Inter disceptātiōnēs senātōrēs Caledōniī reclāmāndī causā Ludovicī van Beethoven carmen Gaudiī, hymnum totīus Eurōpæ, sībilantēs cantābant. Nōnīs Martiīs superior senātūs cūria sententiam suam feret, quā rōborāta May statim poterit efficere, ut Britannia fœdus Eurōpæum rumpat et plēnam lībertātem sibi vindicat.

Amātōrēs Patriæ victōrēs ēvādunt

Quī harpastō Americānō student, iī jam sciunt Novæ Angliæ Amatōrēs Patriæ, quibus favēbat Donaldus Triumphus, Atlantæ Falcōnēs dēvīcisse. Quamquam prīmum vidēbantur Atlantēnsēs suōs æmulōs superātūrōs esse, in ultimā ludī parte Nova Anglia, Thomā Brady dūcente, potuit nōn solum damna, quæ passa erat, sarcīre sed etiam manum merīdiōnālem dēbellāre.

Machīna Zamboniāna Interdicta

In Columbiā Britannicā, Marcus Kardum Canadēnsis est ā custōdibus pūblicīs reprehēnsus. Marcus enim, quī poculum Arabicæ pōtiōnis ā Timōtheō Horton emptum manū tenēbat, māchinā Zambōnī dictā ūsus est ut nīvēs tolleret et viās pūblicās purgāret. Tālēs māchinæ sæpius ā Canadēnsibus adhibentur ad glaciem alsulegiānam lēvigandam, sed Kardum agricola solēbat eādem ūtī ad lætāmen agrōrum colligendum. Numquam anteā conātus erat nīvēs āmōvēre, nec temporibus futūrīs idem faciet, nē iterum īrāscantur custōdēs pūblicī Canadēnsēs.

Nuntii Latini

2º die mensis Februarii

Podcast: nuntiilatini.com/feed/podcast

Fīnēs Reīpūblicae Quibusdam Aliēnīs Clausī

Diē Veneris ēdīxit Donaldus Triumphus, novus praeses Americānōrum, ut omnēs aliī profugī diēs centum et vīgintī, Sȳrī autem in perpetuum arcērentur. Interdīcitur porrō nōnāgintā diēs nē quis Persa nēve Chaldaeus nēve Libycus nēve Somāliēnsis nēve Sudāniēnsis nēve Iemenīta Arabiae Fēlīcis in fīnēs Reīpūblicae admittātur.

Diē autem Sāturnī Annula Donnelley iūdex Neoeborācēnsis iniunxit nē hominēs ēdictō prohibitī sed in āeroportibus Americānīs iam ingressī dēportārentur, quamquam eōsdem nōn admīsit in Rempūblicam: quārē prohibitī aliēnī, quī in āeroportibus iam opperiēbantur, ā custōdibus dētinēbantur. Robertus porrō Ferguson, Vasintoniae cīvitātis administer reī iūridicae, prōmisit sē coram iūdicibus gestūrum esse ut Triumphī dēcrētum abrogētur.

Triumphō respondet Iustīnus Trudeau

Etiam diē Saturnī Iustīnus Trudeau, prīmārius minister Canadēnsium, affirmāvit omnēs profugōs ē prœliō, terrōre, persecūtiōne, exceptum irī in Canadā.

At diē īnsequentī vir Quebecēnsis vigintī et sex annōs nātus, Alexander Bissonnette, fertur strāgem fēcisse in meschītā sīve templō Mahometānōrum: sex interfēcisse, nōnnullōs aliōs vulnerāvisse.

Inquīritur in Franciscum Fillon

In Galliā inquīritur an Franciscus Fillon, factiōnis Rēpūblicānae candidātus quī summum magistrātum Gallōrum sibi ambit, uxōrem līberōsque pūblicō impēnsō dītāverit. Pēnelopa enim Franciscī uxor pūblicum salārium āmanuēnsis accēpit sed annō bīs millēsimō septimō coram diurnāriīs nēgāvit sē umquam munere Franciscō functam esse adiūtrīcis. Populāris igitur opīniō nunc vidētur Emmanuel Macron et Marīnam Le Pen antepōnere Franciscō Fillon.

Dē tabācō prohibendō

Senātōrēs Vasintoniēnsēs nunc rogant an lēgibus prohibendum sit nē quis nisi post vīcēsimum vītae annum tabācum emat. Sīc annus vīcēsimus et prīmus est adulēscentibus exspectandus ut vīnum cervisiamve emant vel etiam cannabim, cūius ūsus in Vasintoniā cīvitāte lēgibus permittitur; sed tabācum etiam illīs, quī tantum duodēvīgintī annōs sunt natī, hodiē venditur.

Camēlus Bellinghamiae nāta

Bellinghamiae nāta est camēlus dromedāria, Fannia nōmine. Quamquam Vasintonia magis nōta est ob equōs, quī persultant pābula laeta, vīgintī tamen camēlī, quōrum nonnullī dromedāriī, aliī Bactriānī sunt, Bellinghamiae versantur in hortīs. Mīrum forsitan audītōribus videātur camēlōs in regiōne boreālī vīvere ubi nivibus hiemālibus montēs obruuntur; sed ossa animālium, quae quasi proavī camēlōrum fuisse habentur, inventa sunt in Canadā, unde doctī hominēs suspicantur camēlōs prīmum ortōs esse nōn in harēnīs Africae Asiaeque sed in terrīs novī orbis terrārum frīgidiōribus quam est Bellinghamia.

Nuntii Latini

26º diē mēnsis Iānuāriī

Donaldus Triumphus præses inaugurātus

Diē Veneris Donaldus Joannes Triumphus mōre mājōrum inaugurātus est præses Reīpūblicæ Americānæ.  Sacrāmentō dictō Triumphus quadrāgēsimus quīntus creātus est quī reīpūblicæ, quæ omnium gentium fertur potentissima, gubernāculum tractāret.  Prīmā in ōrātiōne, quam summus magistrātus habuit, Triumphus prōmīsit sē negōtia pūblica sīc gestūrum esse, ut populum penes futūra esset cīvitās, et America omnibus aliīs antepōnerētur.

Reclāmant fēminæ per tōtum mundum

Diē Saturnī plūra quam deciēs centēna mīlia hominum, sed præcipuē fēminārum, per tōtum mundum reclāmāvērunt in novum regimen Americānum.  Reclāmātōrēs, pleræque pilleīs roseīs indūtæ, vōcēs suās nōn sōlum in Americā efferēbant sed in ūnāquāque terrā, etiam in gelidissimā Antarcticā, ubi explōrātōrēs ēlogium prōtulērunt, “Speniscī prō pāce.”

Supplicium capitāle interdīcendum

In Vasintōniā cīvitāte senātōrēs utrīusque factiōnis, tam sinistræ quam dextræ, cōnsentiunt sē censēre supplicium capitāle abrogandum.  Novem in carcere Vasintōniānō tenentur capitis damnātī, sed nēmō est ex annō bīs millēsimō decimō suppliciō affectus.

Octōgēnāriī Bellinghamēnsēs mātrimōniō conjunctī

Marlin Cagey Bellinghamēnsis prīmō aspectū atque, ut ita dīcam, præteriēns in amōrem puellæ, Nadean appellātæ, ōlim incidit annō millēsimō noningentēsimō quinquāgēsimō.  Bellō autem Coreānō indictō Marlin nōmen dedit voluntārius quī mīlitāret, nec valuērunt epistolæ amōrem multōs annōs sustinēre.  Sed post annōs sexagintā et quattuor, postquam uterque et aliās nuptiās celebrāvit et conjugem āmīsit, Marlin dēnuō suam Nadean Bellinghamiæ invēnit atque in mātrimōnium dūxit.  Dīxit Marlin, multa in vītā fierī, multa patienda esse, sed in fīne omnia ad bonum condūcere illīs, quī Deum amārent.

Vocābula Neolatīna

spheniscus, spheniscī m. — penguin