Audio

diē 10º mēnsis Februāriī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē 10º mēnsis Februāriī
/

Novus inter suprēmōs iūdicēs nōminātus

Ā Reīpūblicae praeside nōminātus est Niallus Gorsuch, quī inter suprēmōs iūdicēs succēdat in locum Antōniī Scalia, annō praeteritō vītā defunctī, quem Gorsuch diū est admirātus. Gorsuch, postquam nōminātus erat, paululō dēscīscere vidēbātur ā praeside, quippe quī acerbē reprehenderet Iacobum Robart, iūdicem Vasintoniēnsem cūius iussū praesidis ēdictum in profugōs dēnuntiātum suspendisset dum rēs coram iūdicibus agerētur: quam acerbitātem vidētur Gorsuch aegrē tulisse.

Elizabētha DeVos creāta ministra ēducātiōnis

Elizabētha DeVos, quae centēsimum octāvum locum inter dītissimōs Reīpūblicae cīvēs habet, ā senātū est creāta ūndecima ministra ēducātiōnis. Notissima est DeVos propter sententiam, qua respondit Michael Enzi senātōrī Viomingēnsī, quī rogāverat an prohibendum vidērētur nē arma intrā lūdōrum litterārum parietēs gererentur: DeVos enim reposuit arma in lūdīs Viomingēnsibus fortasse praestō esse dēbēre ad ursōs arcendōs.

Fierī potest ut DeVos nōn solum ūndecima sed etiam ultima sit ministra ēducātiōnis. Diē enim Martis, Thomas Massie senātor Kentukiēnsis rogātiōnem tulit ūnīus sententiae: ut ministerium ēducātiōnis ante annum bis millēsimum ūndēvīcēsimum tollerētur.

Britannī ā Eurōpaeīs dēscītūrī

Diē Mercūriī inferior cūria senātūs Britannōrum cēnsuit articulum quinquāgēsimum, quō possit Britannia ab Europaeīs cīvitātibus fœderātis dēscīscere, ā Therēsa May ministrā prīmāriā invocandum. Inter disceptātiōnēs senātōrēs Caledōniī reclāmāndī causā Ludovicī van Beethoven carmen Gaudiī, hymnum totīus Eurōpae, sībilantēs cantābant. Nōnīs Martiīs superior senātūs cūria sententiam suam feret, quā rōborāta May statim poterit efficere, ut Britannia fœdus Eurōpaeum rumpat et plēnam lībertātem sibi vindicat.

Amātōrēs Patriae victōrēs ēvādunt

Quī harpastō Americānō student, iī iam sciunt Novae Angliae Amatōrēs Patriae, quibus favēbat Donaldus Triumphus, Atlantae Falcōnēs dēvīcisse. Quamquam prīmum vidēbantur Atlantēnsēs suōs aemulōs superātūrōs esse, in ultimā ludī parte Nova Anglia, Thomā Brady dūcente, potuit nōn solum damna, quae passa erat, sarcīre sed etiam manum merīdiōnālem dēbellāre.

Machīna Zamboniāna Interdicta

In Columbiā Britannicā, Marcus Kardum Canadēnsis est ā custōdibus pūblicīs reprehēnsus. Marcus enim, quī poculum Arabicae pōtiōnis ā Timōtheō Horton emptum manū tenēbat, māchinā Zambōnī dictā ūsus est ut nīvēs tolleret et viās pūblicās purgāret. Tālēs māchinae saepius ā Canadēnsibus adhibentur ad glaciem alsulegiānam lēvigandam, sed Kardum agricola solēbat eādem ūtī ad laetāmen agrōrum colligendum. Numquam anteā conātus erat nīvēs āmōvēre, nec temporibus futūrīs idem faciet, nē iterum īrāscantur custōdēs pūblicī Canadēnsēs.