Audio

diē 26º mēnsis Iānuāriī

Nuntii Latini
Nuntii Latini
diē 26º mēnsis Iānuāriī
/

Donaldus Triumphus praeses inaugurātus

Diē Veneris Donaldus Ioannes Triumphus mōre māiōrum inaugurātus est praeses Reīpūblicae Americānae. Sacrāmentō dictō Triumphus quadrāgēsimus quīntus creātus est quī reīpūblicae, quae omnium gentium fertur potentissima, gubernāculum tractāret. Prīmā in ōrātiōne, quam summus magistrātus habuit, Triumphus prōmīsit sē negōtia pūblica sīc gestūrum esse, ut populum penes futūra esset cīvitās, et America omnibus aliīs antepōnerētur.

Reclāmant fēminae per tōtum mundum

Diē Saturnī plūra quam deciēs centēna mīlia hominum, sed praecipuē fēminārum, per tōtum mundum reclāmāvērunt in novum regimen Americānum. Reclāmātōrēs, pleraeque pilleīs roseīs indūtae, vōcēs suās nōn sōlum in Americā efferēbant sed in ūnāquāque terrā, etiam in gelidissimā Antarcticā, ubi explōrātōrēs ēlogium prōtulērunt, “Speniscī prō pāce.”

Supplicium capitāle interdīcendum

In Vasintōniā cīvitāte senātōrēs utrīusque factiōnis, tam sinistrae quam dextrae, cōnsentiunt sē censēre supplicium capitāle abrogandum. Novem in carcere Vasintōniānō tenentur capitis damnātī, sed nēmō est ex annō bīs millēsimō decimō suppliciō affectus.

Octōgēnāriī Bellinghamēnsēs mātrimōniō coniunctī

Marlin Cagey Bellinghamēnsis prīmō aspectū atque, ut ita dīcam, praeteriēns in amōrem puellae, Nadean appellātae, ōlim incidit annō millēsimō noningentēsimō quinquāgēsimō. Bellō autem Coreānō indictō Marlin nōmen dedit voluntārius quī mīlitāret, nec valuērunt epistolae amōrem multōs annōs sustinēre. Sed post annōs sexagintā et quattuor, postquam uterque et aliās nuptiās celebrāvit et coniugem āmīsit, Marlin dēnuō suam Nadean Bellinghamiae invēnit atque in mātrimōnium dūxit. Dīxit Marlin, multa in vītā fierī, multa patienda esse, sed in fīne omnia ad bonum condūcere illīs, quī Deum amārent.

Vocābula Neolatīna

sphēniscus, sphēniscī m. — penguin