Audio

diē 15º mēnsis Martiī

diē 15º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:24
 
1X
 

An Calēdonia ab Angliā dēscītūra sit

Utraque cūria senātūs Britannōrum diē Lūnae cēnsuit, secundum voluntātem populī populāribus suffragiīs iam nuntiātam, Britanniae a Confoederātiōne Europaeā dēsciscendum.  Nicola igitur Sturgeon, ministra prīmāria Calēdoniōrum, dīxit oportēre dēnuō Calēdoniōs annō bis millēsimō duodēvīcēsimō ūndēvīcēsimōve rogāre an vellent ab Anglīs dēsciscere ut intrā Confoederātiōnem Europaeam manērent.  Sī liceat Calēdoniīs tāle cōnsilium sequī, incertum est an Catalaunīs Vasconibusque liceat eandem lībertātem poscere ab Hispānīs.

Conventus Merkeliānus Dīlātus

Iter, quod Angela Merkel, cancellāria Germanōrum, in Rempūblicam factūra erat, in diem Veneris differtur propter nivēs quibus cīvitātēs orientālēs obrutae sunt.  Merkel, quae sīvit multōs profugōs aliōsque aliēnigenās in Eurōpam atque in Germāniam immigrāre, collocūtūra est cum Donaldō Triumphō praeside Reīpūblicae, quī iam bis ēdīxit ut profugī arceantur necnōn fatētur sē velle mœnia mūnīre quibus fīnēs merīdiānī dēfendantur.

Suffrāgia ā Batāvīs ferenda

Hodiē Batāvī suffrāgia sua dant factiōnibus senātōriīs, quārum potentiōrēs feruntur esse Factiō lībertātī prōmōvendae (sive PVV), cūjus prīnceps est Gerhardus Wilders, et Factiō lībertātī populārīque imperiō promovendīs (sive VVD), quam moderātur Marcus Rutte, nunc minister prīmārius Batāvōrum.  Paulō ante suffrāgia ferenda, Recep Erdoğan, praesēs Turcārum, ministrōs suōs mīsit quī contiōnēs coram Turcīs Batāviīs habērent; quās contiōnēs et Rutte interdīxit et Wilders, ut quī saepe sē Mahometānīs īnfestum praebēret, vituperāvit.

Fēriae Vernālēs

Nuntiīs recitātīs grātiās auditōribus agimus. Proximā hebdomade nullōs nuntiōs edēmus propter fēriās acadēmicās; nōs enim omnēs Campīs sive in urbe Las Vegas dictā fēriās agēmus, nec, secundum mōrem māiōrum, quæ Campīs acta erunt, divulgābuntur.

Audio

diē 10º mēnsis Martiī

diē 10º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 2:57
 
1X
 

Speculātōrēs retectī

Speculātōrēs Americānī nunc feruntur posse ferē quamlibet machinulam, quālia sunt tēlephōna gestābilia et tabulae ēlectronicae et instrumenta tēlevīsifica, clam intrāre et gubernāre, ut colloquia auscultent atque epistolas legant. Diurnāriī enim, quī “Wikileaks” sēsē appellant, monumenta indiciaque varia divulgāvērunt quibus certum iam vidētur speculātōrēs Americānōs tālibus ratiōnibus lībertātem tuērī per tōtam Eurōpam, ubi Francofurtum ad Mœnum est quasi caput nōn sōlum mundī argentāriōrum sed etiam speculātōrum.

Profugī interdictī

Donaldus Triumphus praesēs dēnuō interdīxit nē Libyēs nēve Somaliēnsēs nēve Sudaniēnsēs nēve Sȳrī nēve Persae nēve Iemenītae Arabiae Fēlīcis intrā nōnāgintā diēs in fīnēs admitterentur Reīpūblicae. Etiam interdīcitur nē quis profugus intrā centum et vīginti diēs, neve plūrēs quam quinquāginta mīlia profugōrum hōc annō admittantur.

Praesēs Corēanōrum magistrātū āmōta

Park Geun-hye praesēs Corēanōrum Merīdiānōrum est crīmine dōnōrum acceptōrum a summīs iūdicibus omnis magistrātūs honōribus officiīsque āmōta. Reclāmātōrum duo feruntur perīsse inter tumultūs. Novus praesēs populāribus suffragiīs intra sexāginta diēs ēligētur.

Tēlephōna interdicta

Senātōrēs Vasintōniēnsēs novam lēgem introdūcunt nē quis tēlephōnum gestābile manū teneat dum raedam gubernet. Iamdudum interdictum erat, nē quis raedam gubernāns tēlephōnum ad aurem tenēret nēve epīstolia digitīs scrīberet. David Hayes senātor Camanēnsis sperat fore ut etiam sanciātur nē quis raedam gubernāns sē fūcat nēve canem mulceat nēve cibōs comedat.

Audio

diē 3º mēnsis Martiī

diē 3º mēnsis Martiī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 4:27
 
1X
 

Ōrātiō sollemnis habita

Donaldus Triumphus praeses coram utrāque senātūs cūriā necnon summīs iūdicibus atque imperātōribus congregātīs prīmam ōrātiōnem habuit sollemnem dē stātū salūteque Reīpūblicae.  Hortātus est senātōres ut munera quaestuōsa cīvibus parārentur,  arma mīlitibus comparārentur, viae pontēsque roborārentur, urbēs restaurārentur, fīnēs magnō mūrō mūnīrentur.  Hortātus porro est ut senātōres utrīusque factiōnis inter sē concordārent: dīxit enim omnēs cīvēs esse populum ūnum, omnēs ūnum fātum commūnicāre, omnēs eundem sanguinem effundere, omnēs idem vexillum salūtāre, omnēs ab eōdem factōs esse Deō.

Angela Merkel in Aegyptum iter fēcit

Angela Merkel cancellāria Germānōrum iter in Aegyptum diē Iovis fēcit ut cum Abdul Fatah al-Sissi praeside Aegyptōrum colloquerētur dē rēbus pecūniāriīs et profugīs.  Quibus in colloquiīs prōpositum esse fertur, ut Germania aurum ac ferrum Aegyptiīs suppeditāret, quō difficilius mercātōrēs hominum perīculōsam viam per Aegyptum in Europam prō mercēde profugīs parārent.  Simile cōnsilium inter Eurōpaeōs et Turcās iam est pactum, quō Turcae prō pecūniā Eurōpaeā prohibērent nē profugī in Eurōpam immigrārent.

Lēgātōrum īnfortūnium Russōrum

Intrā trēs mēnsēs vītā functī sunt sex lēgātī Russī.  Prīmum diē ūndēvīcēsimō mēnsis Decembris Andrēas Karlov est Ancȳrae ab assassīnō Turcā in pinacothēcā interfectus; eōdem diē Petrus Polshikov inventus est Moscōviae suīs in aedibus mortuus.  Deinde diē vīcēsimō sextō mēnsis Decembris Helgārius Erovinkin, olim speculātōribus praefectus, repertus est suā in raedā mortuus.  Nōnō autem diē mēnsis Iānuāriī Andrēas Malanin ob causās nātūrālēs, ut existimātur, Athēnīs dē vītā discessit, et diē vīcēsimō septimō Alexander Kadakin lēgātus ad Indōs missus morbō obiit.  Postrēmum hāc hebdomade Vitālius Churkin, ad Concilium Totīus Orbis Terrārum lēgātus, Novī Eborācī periit.

Triumphus fertur velle cannabim interdīcere

Iōannes Spicer, quī prō praeside diurnāriīs percontantibus respondet, diē Iovis innuit Donaldum Triumphum velle cīvitātēs reprimere in quibus iam licitum esset fūmō cannabinō ūtī.  Cannabis enim lēgibus totīus reīpūblicae penitus interdīcitur, sed nonnullae cīvitātēs, inter quās omnēs ad mare Pācificum sītae numerantur, suffragiīs populāribus statuērunt ūsum illīus herbae omnibus suīs cīvibus permittere.  Robertus igitur Ferguson, Vasintōniēnsium administer reī iūridicae, prōmīsit voluntatem populī ā sē dēfēnsum irī, nē Triumphus posset cannabim adimere cīvibus.