Audio

diē 24º mēnsis Februāriī

diē 24º mēnsis Februāriī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:15
 
1X
 

Herbertus McMaster nōminātus

Donaldus Triumphus præses Reīpūblicæ nōmen dedit Herbertī McMaster locumtenentis dūcis exercitūs quī succēdāneus creētur cōnsiliārius rēbus mīlitāribus speculātōriīsque præfectus, postquam Michaël Flynn coactus est sē munere abdicāre ob rumōrēs Russicōs. Herbertus McMaster habētur prūdēns ac temperātus, et diū in bellum Indosinēnse invectus est.

Plūrēs dēportandī

Īdem præses novīs litterīs imperāvit ut ministrī lēgēs, quæ ad aliēnigenās spectārent, ex æquō exsequerentur. Obamā enim præside nōn omnēs, quī secundum legēs dēportandī erant, sed vel novissimī vel scelerātissimī sunt ē fīnibus exāctī; novīs verō regulīs iubētur ut nullum discrīmen fiat inter eōs, quī diū intrā fīnēs Reīpūblicæ atque in pace vixerint, et aliōs, qui modo nuper advēnerint vel in scelere sint dēprehēnsī.

Africa Merīdiōnālis ā Tribūnālī Omnium Gentium nōn dēscīscet

Iūdicēs Africæ Merīdiōnālis negāvērunt licitum fore Iacobō Zumæ præsidī fœdus illud rumpere quō ea terra in diciōnem Tribūnālis Omnium Gentium vēnisset, immō etiam inter conditōrēs illīus tribūnālis facta esset. Annō autem bis millēsimō quīntō decimō Zuma recūsāvit nē Omar Hassan al-Bashir præses Sudaniēnsium comprehenderētur et Tribūnālī traderētur. Zūmæ regimen multīs modīs nuper turbātum esse vidētur: nam mēnse ineunte senātōrēs Africānī questī sunt Zumam, quippe quī tumultūs ac ēversiōnem suī regiminis timēret, mīlitēs in regiōnem senātōriam indūxisse; et aliī tumultūs in aliēnigenās moventur.

Flōrēs omnibus venduntur

Summī Iūdicēs Vasintōniæ cīvitātis jussērunt nē cuī cīvī commercium negētur propter voluntātem sexuālem. Mercātor enim flōrum recūsāverat nē flōrēs venderet virīs duōbus, quōrum in vōtīs erat nuptiās suās celebrāre; mercātor porrō Christī fidēlis crēdidit sibī nōn licēre auxilium ferre virīs tālēs nuptiās agentibus. Jūdicēs verō Vasintōniēnsēs, sicut plūrimī per tōtam Rempūblicam, cēnsent licitum esse dēbēre emptōribus ā quōlibet mercēs emere, sed venditōribus nōn licēre inter emptōrēs facere discrīmen.

Audio

diē 17º mēnsis Februāriī

diē 17º mēnsis Februāriī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 3:12
 
1X
 

Kim Iong Nam Interfectus

Kim Iong Nam, frater tyrannī Coreānōrum Septentriōnālium, est Kualae Lumpuriae in āeroportū ā duābus assassīnīs fēminīs venēnō quōdam, ut apparet, armātīs interfectus. Kim, quī ōlim vidēbātur hēres fore Kim Iong Il tyrannī, annō bis millēsimō ūnō comprehēnsus erat cum litterīs commeātūs adulterātīs, quibus conātus est in Iapōniam irrepere ut magicum regnum Disnēiānum vīseret; dein exul inter Macaunēnsēs acerbē invehēbātur in fratrem suum, quī patre dēfunctō successit in tyrannidem Coreānōrum. Vīxit annōs sex et quadrāgintā.

Principissa absolūta

Cristīna, soror rēgis Hispānōrum, quae vītam potius inter Helvētiōs nunc agit, absolūta est tribūtī effugiendī. Omnium rēgiā stirpe nātōrum prīma, post rēgālem potestātem in Hispāniā rēstitūtam, coram iūdicibus causam dīxit. Marītus vērō pecūlātūs damnātus sex annōs in vinculīs tenēbitur.

Triumphus nova cōnsilia de Palaestīnīs capit

Diē Mercuriī Donaldus Triumphus praeses Reīpūblicae negāvit sē fautūrum esse cōnsiliīs, quibus Palaestīnī patriam suō ipsōrum iūre regerent, affirmāns sēsē crēdere ūnum dēbēre esse Isrāēl. Ex annō bis millēsimō secundō Americānī hortābantur ut Palaestīnīs darētur iūs patriaque propria, nēve Isrāēlītae Palaestīnīque sub eādem diciōne commiscērentur. Triumphus fātur sē velle pācem inter Isrāēlītās Palaestīnōsque conciliāre, nec suā referre quā viā illae gentēs ad eum fīnem perveniant.

Bellinghamēnsēs nōlunt aliēnōs dēportāre

Custōdēs pūblicī Bellinghamēnsēs negant sē auxiliō fore mīlitibus līmitāneīs, quōrum est aliēnigenās dēportāre quī sine licentiā intrā Reīpūblicae fīnēs versantur; sed nōmen asȳlī nōn sibi vindicābit Bellinghamia. Māiōrēs urbēs Boreoccidentālēs, ut Seattlum Portlandiaque, iam asȳla statuērunt, ubi inquilīnī illicitī tegerentur. Bellinghamiae verō nōn inquīrētur dē cīvitāte aliēnōrum, nisi eōrum quī in manifestō scelere erunt dēprehēnsī.

Audio

diē 10º mēnsis Februāriī

diē 10º mēnsis Februāriī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 4:39
 
1X
 

Novus inter suprēmōs iūdicēs nōminātus

Ā Reīpūblicae praeside nōminātus est Niallus Gorsuch, quī inter suprēmōs iūdicēs succēdat in locum Antōniī Scalia, annō praeteritō vītā defunctī, quem Gorsuch diū est admirātus. Gorsuch, postquam nōminātus erat, paululō dēscīscere vidēbātur ā praeside, quippe quī acerbē reprehenderet Iacobum Robart, iūdicem Vasintoniēnsem cūius iussū praesidis ēdictum in profugōs dēnuntiātum suspendisset dum rēs coram iūdicibus agerētur: quam acerbitātem vidētur Gorsuch aegrē tulisse.

Elizabētha DeVos creāta ministra ēducātiōnis

Elizabētha DeVos, quae centēsimum octāvum locum inter dītissimōs Reīpūblicae cīvēs habet, ā senātū est creāta ūndecima ministra ēducātiōnis. Notissima est DeVos propter sententiam, qua respondit Michael Enzi senātōrī Viomingēnsī, quī rogāverat an prohibendum vidērētur nē arma intrā lūdōrum litterārum parietēs gererentur: DeVos enim reposuit arma in lūdīs Viomingēnsibus fortasse praestō esse dēbēre ad ursōs arcendōs.

Fierī potest ut DeVos nōn solum ūndecima sed etiam ultima sit ministra ēducātiōnis. Diē enim Martis, Thomas Massie senātor Kentukiēnsis rogātiōnem tulit ūnīus sententiae: ut ministerium ēducātiōnis ante annum bis millēsimum ūndēvīcēsimum tollerētur.

Britannī ā Eurōpaeīs dēscītūrī

Diē Mercūriī inferior cūria senātūs Britannōrum cēnsuit articulum quinquāgēsimum, quō possit Britannia ab Europaeīs cīvitātibus fœderātis dēscīscere, ā Therēsa May ministrā prīmāriā invocandum. Inter disceptātiōnēs senātōrēs Caledōniī reclāmāndī causā Ludovicī van Beethoven carmen Gaudiī, hymnum totīus Eurōpae, sībilantēs cantābant. Nōnīs Martiīs superior senātūs cūria sententiam suam feret, quā rōborāta May statim poterit efficere, ut Britannia fœdus Eurōpaeum rumpat et plēnam lībertātem sibi vindicat.

Amātōrēs Patriae victōrēs ēvādunt

Quī harpastō Americānō student, iī iam sciunt Novae Angliae Amatōrēs Patriae, quibus favēbat Donaldus Triumphus, Atlantae Falcōnēs dēvīcisse. Quamquam prīmum vidēbantur Atlantēnsēs suōs aemulōs superātūrōs esse, in ultimā ludī parte Nova Anglia, Thomā Brady dūcente, potuit nōn solum damna, quae passa erat, sarcīre sed etiam manum merīdiōnālem dēbellāre.

Machīna Zamboniāna Interdicta

In Columbiā Britannicā, Marcus Kardum Canadēnsis est ā custōdibus pūblicīs reprehēnsus. Marcus enim, quī poculum Arabicae pōtiōnis ā Timōtheō Horton emptum manū tenēbat, māchinā Zambōnī dictā ūsus est ut nīvēs tolleret et viās pūblicās purgāret. Tālēs māchinae saepius ā Canadēnsibus adhibentur ad glaciem alsulegiānam lēvigandam, sed Kardum agricola solēbat eādem ūtī ad laetāmen agrōrum colligendum. Numquam anteā conātus erat nīvēs āmōvēre, nec temporibus futūrīs idem faciet, nē iterum īrāscantur custōdēs pūblicī Canadēnsēs.

Audio

diē 2º mēnsis Februāriī

diē 2º mēnsis Februāriī
Nuntii Latini 2017

 
 
00:00 / 5:12
 
1X
 

Fīnēs Reīpūblicae Quibusdam Aliēnīs Clausī

Diē Veneris ēdīxit Donaldus Triumphus, novus praeses Americānōrum, ut omnēs aliī profugī diēs centum et vīgintī, Sȳrī autem in perpetuum arcērentur. Interdīcitur porrō nōnāgintā diēs nē quis Persa nēve Chaldaeus nēve Libycus nēve Somāliēnsis nēve Sudāniēnsis nēve Iemenīta Arabiae Fēlīcis in fīnēs Reīpūblicae admittātur.

Diē autem Sāturnī Annula Donnelley iūdex Neoeborācēnsis iniunxit nē hominēs ēdictō prohibitī sed in āeroportibus Americānīs iam ingressī dēportārentur, quamquam eōsdem nōn admīsit in Rempūblicam: quārē prohibitī aliēnī, quī in āeroportibus iam opperiēbantur, ā custōdibus dētinēbantur. Robertus porrō Ferguson, Vasintoniae cīvitātis administer reī iūridicae, prōmisit sē coram iūdicibus gestūrum esse ut Triumphī dēcrētum abrogētur.

Triumphō respondet Iustīnus Trudeau

Etiam diē Saturnī Iustīnus Trudeau, prīmārius minister Canadēnsium, affirmāvit omnēs profugōs ē prœliō, terrōre, persecūtiōne, exceptum irī in Canadā.

At diē īnsequentī vir Quebecēnsis vigintī et sex annōs nātus, Alexander Bissonnette, fertur strāgem fēcisse in meschītā sīve templō Mahometānōrum: sex interfēcisse, nōnnullōs aliōs vulnerāvisse.

Inquīritur in Franciscum Fillon

In Galliā inquīritur an Franciscus Fillon, factiōnis Rēpūblicānae candidātus quī summum magistrātum Gallōrum sibi ambit, uxōrem līberōsque pūblicō impēnsō dītāverit. Pēnelopa enim Franciscī uxor pūblicum salārium āmanuēnsis accēpit sed annō bīs millēsimō septimō coram diurnāriīs nēgāvit sē umquam munere Franciscō functam esse adiūtrīcis. Populāris igitur opīniō nunc vidētur Emmanuel Macron et Marīnam Le Pen antepōnere Franciscō Fillon.

Dē tabācō prohibendō

Senātōrēs Vasintoniēnsēs nunc rogant an lēgibus prohibendum sit nē quis nisi post vīcēsimum vītae annum tabācum emat. Sīc annus vīcēsimus et prīmus est adulēscentibus exspectandus ut vīnum cervisiamve emant vel etiam cannabim, cūius ūsus in Vasintoniā cīvitāte lēgibus permittitur; sed tabācum etiam illīs, quī tantum duodēvīgintī annōs sunt natī, hodiē venditur.

Camēlus Bellinghamiae nāta

Bellinghamiae nāta est camēlus dromedāria, Fannia nōmine. Quamquam Vasintonia magis nōta est ob equōs, quī persultant pābula laeta, vīgintī tamen camēlī, quōrum nonnullī dromedāriī, aliī Bactriānī sunt, Bellinghamiae versantur in hortīs. Mīrum forsitan audītōribus videātur camēlōs in regiōne boreālī vīvere ubi nivibus hiemālibus montēs obruuntur; sed ossa animālium, quae quasi proavī camēlōrum fuisse habentur, inventa sunt in Canadā, unde doctī hominēs suspicantur camēlōs prīmum ortōs esse nōn in harēnīs Africae Asiaeque sed in terrīs novī orbis terrārum frīgidiōribus quam est Bellinghamia.